Søg

Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister er frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse om du kan få den hjælp, du har ansøgt om efter den sociale lovgivning.

Her kan du få overblik over, hvornår du kan forvente af få svar på en ansøgning.

Det kan for eksempel være når du søger om hjælpemidler, enkeltydelser og tilskud til medicin eller tandbehandling.

Fristerne er fastsat i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, så de svarer til den tid, der generelt går med at behandle 80-90 procent af den samme slags sag.

Fristerne er sammen med fristen for hjemviste ankesager godkendt af Socialudvalget.

Generelle frister

Det er som udgangspunkt forvaltningens ansvar at sørge for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at forvaltningen kan træffe afgørelse. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. 

Skriftlig besked

Fristerne angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet. Hvis fristen ikke kan overholdes, vil du få en skriftlig besked og et bud på, hvornår du kan forvente en afgørelse. 

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Behandling - genoptræning

Tilbud af behandlingsmæssigt karakterer til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Behandlingsfrist 8 uger
Lov om social service, § 102

Beskyttet beskæftigelse m.m.

Tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Behandlingsfrist 6 uger
Inden optagelse aflægger ansøgeren besøg i beskæftigelsestilbuddet.
Lov om social service, § 103

Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Behandlingsfrist 6 uger
I en række aktivitets- og samværstilbud kan ansøgeren selv henvende sig og evt. starte med det samme.
Lov om social service, § 104

Botilbud

Midlertidige botilbud til personer med (betydelig) nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer

Behandlingsfrist 6 uger
Der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde.
Lov om social service, § 107

Længerevarende boformer til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg

Behandlingsfrist 6 uger
Der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde.
Lov om social service, § 108

Børn og unge med handicap

Merudgifter til børn

Behandlingsfrist 8 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger. 
Lov om social service, § 41

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap

Behandlingsfrist 8 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger fra f.eks. arbejdsgiver.
Lov om social service, § 42

Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v.

Behandlingsfrist 8 uger
Lov om social service, § 44, jf. §§ 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2.

Ledsageordning for 12-18-årige

Behandlingsfrist 4 uger
Behovet vurderes blandt andet på baggrund af hjemmebesøg.
Lov om social service, § 45

Enkeltydelser

Hjælp til enkeltudgifter

Behandlingsfrist - 4 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. dokumentation for såvel økonomiske som andre forhold.
Lov om aktiv socialpolitik, § 81
Dog 2 uger for udsættelsestruede lejere omfattet af retssikkerhedslovens § 5a.

Udsættelsestruede lejere

Behandlingsfrist - 4 uger
Lov om aktiv socialpolitik, § 81a
Dog 2 uger for udsættelsestruede lejere omfattet af retssikkerhedslovens § 5a.

Hjælp til sygebehandling, medicin eller lignende

Behandlingsfrist - 6 uger, men 8 uger for tandbehandlingssager. Ved behov for akut tandlæge- eller medicinbehandling behandles ansøgningen straks.
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske og helbredsmæssige
oplysninger samt evt. udtalelse fra en læge- eller tandlægekonsulent.
Lov om aktiv socialpolitik, § 82

Tilskud til tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau

Behandlingsfrist 8 uger
Ved behov for akut tandlægebehandling behandles ansøgningen straks.
Lov om aktiv socialpolitik, § 82a

Særlig hjælp vedrørende børn

Behandlingsfrist 4 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. dokumentation for, hvad udgiften forventes at skulle bruges til.
Lov om aktiv socialpolitik, § 83

Hjælp til forsørgelsesudgifter til barnet ved forældreindehaverens død

Behandlingsfrist 4 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske oplysninger.
Lov om aktiv socialpolitik, § 84

Hjælp til flytning

Behandlingsfrist - 4 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske oplysninger samt anden dokumentation, herunder om flytningen.
Lov om aktiv socialpolitik, § 85

Hjemviste sager

Behandlingsfrist 4 uger

Hjemviste sager har normalt været behandlet, og afgørelsen kan derfor som udgangspunkt behandles hurtigt. Samtidig har borgeren ventet både på kommunens behandling og Ankestyrelsens behandling.

Såfremt sagsbehandlingen uundgåeligt varer længere, f.eks. fordi der skal indhentes yderligere oplysninger, orienteres borgeren skriftligt om sagens behandling.

Alle lovområder.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Personlige hjælpemidler og forbrugsgoder

20 hverdage – hvis der ikke skal indhentes flere oplysninger

40 hverdage – hvis der er brug for flere oplysninger

Lov om social service §§ 112 og 113

Personlige hjælpemidler, udskiftning

5 hverdage – hvis der ikke skal indhentes flere oplysninger

25 hverdage – hvis der er brug for flere oplysninger

Lov om social service §§ 112 og 113

Tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder

Behandlingsfrist 8 uger

Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger, og en ergoterapeut aflægger besøg i hjemmet.

Lov om social service, §§ 112 og 113

Boligindretning

Behandlingsfrist 16 uger

Lov om social service § 116

Støtte til bil

Behandlingsfrist 6 mdr.

Før en afgørelse træffes, vurderes helbredsmæssige samt sociale forhold, og behovet vurderes i forhold til uddannelse, erhverv og eventuelt fritid.

Desuden overvejes den mulige indretning af bilen.

Lov om social service, § 114

Støtte til bil, udskiftning

Behandlingsfrist 5 mdr.

Lov om social service, § 114

Støtte til individuel transport

Behandlingsfrist 2 uger

Før en afgørelse træffes, vurderes det bl.a., om ansøgerens transportbehov kan dækkes via f.eks. MOVIA’s individuelle kørselsordninger.

Lov om social service, § 117

Midlertidige botilbud til hjemløse

Midlertidige botilbud til personer med særlige sociale problemer – hjemløse

Behandlingsfrist 1 dag
Tilbud gives ved henvendelsen.
Lov om social service, § 110

Pasning af nærtstående

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Sagen behandles omgående.

Det gælder især de sager, hvor behandlingen af sagen ikke kan udsættes, uden at formålet med ansøgningen forpasses.

Lov om social service, § 118

Personlig hjælp, omsorg, pleje og økonomisk hjælp til voksne

Personlig hjælp og pleje til borgere under 65 år

Behandlingsfrist 2 uger
Ved akut behov behandles ansøgningen straks.
Lov om social service, § 83, stk. 1, nr. 1

Praktisk hjælp til borgere under 65 år

Behandlingsfrist 2 uger
Ved akut behov behandles ansøgningen straks.
Lov om social service, § 83, stk. 1, nr. 2

Madservice til borgere under 65 år

Behandlingsfrist 2 uger
Ved akut behov behandles ansøgningen straks.
Lov om social service, § 83, stk. 1, nr. 3

Rehabiliteringsforløb til borgere under 65 år

Behandlingsfrist 2 uger
Ved akut behov behandles ansøgningen straks.
Lov om social service, § 83a

Aflastning og afløsning af ægtefælle m.fl.

Behandlingsfrist 2 uger
Hvis det er nødvendigt, ydes hjælpen straks. Hjælpen omfatter afløsning i eget hjem og aflastning uden for eget hjem.
Lov om social service, § 84

Socialpædagogisk bistand, hjemmevejleder m.v.

Behandlingsfrist 6 uger
Lov om social service, § 85

Genoptræning og vedligeholdende træning

Behandlingsfrist 2 uger
Lov om social service, § 86

Selvudpeget hjemmehjælp

Behandlingsfrist 4 uger
Lov om social service, § 94

Kontant tilskud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for hjælp og pleje m.m. i mere end 20 timer pr. uge.

Behandlingsfrist 8 uger
Før en afgørelse træffes, besøger bl.a. hjemmeplejen og ergoterapeuten pågældende i hjemmet.
Lov om social service, § 95, stk. 2

Tilskud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning m.m. (BPA)

Behandlingsfrist 6 uger for genansøgninger, men 10 uger for nye sager
Lov om social service, § 96

Ledsageordning for voksne

Behandlingsfrist 4 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger og beskrivelse af funktionsevne.
Lov om social service, § 97

Kontaktperson til døvblinde

Behandlingsfrist 4 uger
Lov om social service, § 98

Støtte- og kontaktperson

Behandlingsfrist 1 uge
Lov om social service, § 99

Merudgifter til voksne

Behandlingsfrist 10 uger
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger.
Lov om social service, § 100
 

Personlige tillæg med mere

Bistands- eller plejetillæg

Behandlingsfrist 8 uger
Før en afgørelse træffes, vurderes det nøje, hvor stort behov borgeren har for personlig bistand fra andre eller for vedvarende pleje og tilsyn.
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., § 16

Personlige tillæg

Behandlingsfrist 4 uger, men 8 uger for tandbehandlingssager
Ved behov for akut tandlægebehandling behandles ansøgningen straks. Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske og evt. helbredsmæssige oplysninger samt oplysninger om andre forhold.
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., § 17

Helbredstillæg

Behandlingsfrist 3 uger, men 8 uger for tandbehandlingssager
Ved behov for akut tandlæge- eller medicinbehandling behandles ansøgningen straks.
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske og evt. helbredsmæssige oplysninger samt evt. udtalelse fra en læge- eller tandlægekonsulent.
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., § 18

Invaliditetsydelse

Behandlingsfrist 3 mdr.
For at få invaliditetsydelse skal ansøgeren opfylde betingelserne for at få mellemste eller højeste førtidspension, eller ansøgeren skal have svære kontaktvanskeligheder pga. alvorlig høreskade. Før en afgørelse træffes, vurderes de helbredsmæssige forhold grundigt, bl.a. ved indhentelse af nødvendige lægelige oplysninger.
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., § 2

Socialpædagogisk friplads

Behandlingsfrist 6 uger

Vurderes på baggrund af udtalelser fra f.eks. pædagogisk konsulent, læge, sundhedsplejerske og evt. anden kommune.

Lov om dagtilbud, § 43, stk. 1, nr. 4, og § 76, stk. 1, nr. 2

Supplerende hjælp til brøkpensionister

Behandlingsfrist 4 uger
Lov om aktiv socialpolitik, § 27a

Særlig støtte til børn og unge

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand

Behandlingsfrist 6 uger
Lov om social service, § 11, stk. 4, nr. 1

Udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller udgifter der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning

Behandlingsfrist 6 uger

  • I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50. Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 1

Behandlingsfrist 4 uger

  • I nye sager er fristen gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens § 50, er afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen). Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 1

Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes

Behandlingsfrist 4 uger

  • I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50. Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 2

Behandlingsfrist 4 uger

  • I nye sager er fristen gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens § 50, er afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen).Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 2

Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet

Behandlingsfrist - 4 uger

  • I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50. Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 3

Udgifter i forbindelse med prævention

Behandlingsfrist - 4 uger
Lov om social service, § 11, stk. 4, nr. 2

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00