Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Varelevering til ny dagligvarebutik på Blegdamsvej 124, Østerbro

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til en vareleveringsplads til en ny dagligvarebutik på Blegdamsvej 124.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at varelevering til dagligvarebutik på Blegdamsvej 124 foregå på Blegdamsvej, således der nedlægges seks parkeringspladser i blå betalingszone på Blegdamsvej.

Problemstilling

En bygherre har på vegne af deres lejer søgt kommunen om tilladelse til at omlægge den offentlige vej Ryesgade ved husnummer 113 for at etablere en vareleveringsplads til en ny dagligvarebutik. Butikken vil have kundeindgang fra Blegdamsvej 124. Teknik- og Miljøforvaltningen har indledningsvist afvist en vareleveringsplads på Ryesgade og henvist til, at varelevering skal foregå på Blegdamsvej som ved den eksisterende Netto-butik på Blegdamsvej 118.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at nedlægge seks parkeringspladser på Blegdamsvej, således varelevering foregår på Blegdamsvej.

Løsning

Varelevering på Blegdamsvej

Blegdamsvej er en bred bydelsgade dimensioneret til busser og lastbiler. Forvaltningen anbefaler, at butikken får en varelevering fra Blegdamsvej, hvor der kan indrettes en vareleveringsplads på samme vis som ved den eksisterende Netto-butik på Blegdamsvej 118, dog med den forskel, at afsætningsarealet bag læssezonen gøres større for at skabe bedre oversigt til lokalkørebanen på Blegdamsvej.

Der er i dag 13 skråparkeringspladser og fire længdeparkeringspladser i projektområdet, jf. bilag 3. Løsningen medfører, at 10 skråparkeringspladser i lokalgaden på Blegdamsvej omlægges til fire længdeparkeringspladser for at gøre plads til den nye vareleveringsplads. De nuværende fire længdeparkeringspladser vil i projektforslaget befinde sig i læssezonen, og vil derfor være til rådighed for offentlig parkering i det tidsrum, hvor der ikke er varelevering. Det vil sige uden for tidsrummet kl. 06.30-07.30 og kl. 08.30-15. Der nedlægges således seks parkeringspladser på Blegdamsvej. Belægningsprocenten for parkering på Blegdamsvej er 92% kl. 12, 84% kl. 17 og 93% kl. 22. Derfor må der forventes at nedlæggelse af seks parkeringspladser vil medføre øget søgetrafik.

Med denne løsning vil det være nødvendigt at fælde et eksisterende lindetræ plantet i 1980. Der plantes et nyt træ i nærheden som vist i projektforslaget, jf. bilag 4. Det er ikke muligt at flytte det eksisterende træ, da træet er stort og dermed har et stort rodsystem. Så stort et rodsystem kan teknisk set ikke genplaceres på vejen pga. underjordiske ledninger.

Alternativ løsning - varelevering i Ryesgade

Den ansøgte løsning på Ryesgade består i, at der indrettes en læssezone i skråparkeringsarealet ved Ryesgade 113.

Det vil medføre, at der nedlægges syv parkeringspladser i Ryesgade. Herudover vil der i læssezonen være to parkeringspladser til rådighed for offentlig parkering i det tidsrum, hvor der ikke er varelevering. Samtidig forlænges den eksisterende tidsbegrænsede ensretning af Ryesgade til at gælde hele tidsrummet for varelevering. Der vil desuden blive plantet to nye gadetræer.

Løsningen er detaljeret beskrevet som løsning 3.1 i vedlagte trafiknotat, bilag 5.

Forvaltningen har indledningsvist afvist den ansøgte løsning, da Ryesgade i Kommuneplan 2019 er defineret som en lokalgade, hvor biltrafikken skal foregå på lokalmiljøets præmisser med størst mulig hensyntagen til fodgængere og cyklister, og hvor gennemkørende biltrafik skal undgås ved hjælp af fartdæmpende foranstaltninger m.v.

Ryesgade er i dag indrettet som en fartdæmpet lokalgade uden cykelsti, med lokale indsnævringer i form af plantehuller og med skråparkering for at optimere beboernes behov for parkering. Gaden er ikke dimensioneret til tung trafik. Det er forvaltningens vurdering at varelevering fra Ryesgade vil være til gene for trafiksikkerheden i form af konflikt med den bløde trafik (cyklister og fodgængere) til og fra Sortedamskolen. Derudover vil der være øgede støjgener for beboerne med støj fra flere vareleverancer om dagen med tunge køretøjer, og det vil skabe mere søgetrafik i Ryesgade, hvis der netto fjernes syv parkeringspladser i gaden. Belægning på parkeringspladserne på Ryesgade er 95% kl. 12, 97% kl. 17 og 97% kl. 22.

Bilag 4 viser de to mulige løsninger for varelevering til den nye dagligvarebutik.

Høring
Forvaltningen har foretaget en ikke-lovpligtig høring af grundejere på Ryesgade og Blegdamsvej samt Østerbro Lokaludvalg og Sortedamskolen beliggende på Ryesgade. Høringen er foretaget for at få belyst lokales behov og oplevelse af nuværende trafikale situation på Ryesgade og Blegdamsvej.

Der er modtaget 24 henvendelser fra grundejere samt høringssvar fra lokaludvalg Østerbro og Sortedamskolen jf. bilag 6. Høringssvarene er grupperet i temaer i bilag 7, hvor forvaltningens bemærkninger også fremgår. 22 af henvendelserne er fra grundejere og borgere på Ryesgade, mens 2 henvendelser er fra grundejere på Blegdamsvej.

22 af henvendelserne gør indsigelse imod at etablere en vareleveringsløsning på Ryesgade, primært med henvisning til at Ryesgade er en skolevej med to forskellige lokationer af Sortedamskolen og flere børneinstitutioner. Beboerne oplever, at der allerede er trafikale gener på gaden i form af for meget tung trafik på en skolevej med meget cykeltrafik, og beboerne er bekymrede for, at trafiksikkerheden vil blive forringet, hvis der tillades flere lastbiler i gaden.

Østerbro Lokaludvalg vurderer, at ingen af de to skitserede modeller er optimale, da begge vil medføre gener for beboerne og trafikale udfordringer. Dog vurderes generne at være størst i Ryesgade, som er en tæt gade med beboelse og er skolevej for mange elever til Sortedamskolen.

Sortedamskolen vurderer, at den bedste løsning vil være at etablere varelevering på Blegdamsvej og beder om, at trafik og støj ikke øges yderligere i den smalle og i forvejen trafikerede gade, Ryesgade.

Forvaltningen har bedt ansøger om at udarbejde et trafiknotat, hvilket ViaTrafik har udført. Flere høringssvar, herunder svaret fra Sortedamskolen påpeger fejl i det trafiknotat, som ViaTrafik har udarbejdet. ViaTrafik har derfor fået forelagt høringssvar fra Sortedamskolen til kommentering. ViaTrafiks svar er vedlagt i bilag 8 og giver ikke anledning til at revurdere indstillingen.

Økonomi

Alle udgifter til etablering af vareleveringspladsen, herunder plantning af vejtræer, vil påhvile ansøger/ejer. Etablering af læssezone til varelevering vil ikke medføre afledt drift, da der er tale om mindre ændringer af eksisterende vejarealer.

Hvis det besluttes at give tilladelse til etablering af læssezone på Blegdamsvej, vil der netto nedlægges seks parkeringspladser i hele døgnet i blå betalingszone. Herudover vil fire parkeringspladser være reserveret til varelevering i tidsrummet kl. 06.30-07.30 og kl. 08.30-15. Det vil medføre et årligt provenutab på 0,04 mio. kr.

Provenutabet indgår i beregningen af årets samlede provenuændring, og en eventuel manko søges kompenseret i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Provenutabet har ingen finansiel betydning for Københavns Kommune, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Hvis det alternativt besluttes at give tilladelse til etablering af læssezone på Ryesgade, vil der netto nedlægges syv parkeringspladser i hele døgnet. Herudover vil to parkeringspladser være reserveret til varelevering i tidsrummet kl. 06.30-07.30 og kl. 08.30-15. Det vil medføre et årligt provenutab på 0,05 mio. kr.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen med politiets endelige samtykke godkende løsning for varelevering til den nye dagligvarebutik.

 

Søren Wille

                      / Henriette Hall-Andersen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

”At sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at fremkomme med et forslag, hvor parkeringspladserne bevares i nærområdet og inden for projektets økonomi”.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A. B, F, Ø og Å.

 

Indstillingen blev godkendt med 7 stemmer mod 1. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.

Imod stemte:

Undlod at stemme: C.

Til top