Søg

Affaldssortering for virksomheder

I har pligt til at sortere den del af jeres affald fra, der kan genanvendes. Farligt affald skal I sende til specialbehandling.

Få hjælp til at sortere jeres affald

Få et overblik over reglerne for forskellige typer affald og tips til, hvordan din virksomhed kan skaffe sig af med affaldet i pjecen "Regler om affald fra virksomheder".

Download pjecen "Regler om affald fra virksomheder"

Brug vores vejledende sorteringsskilte og hæng dem op ved affaldsbeholderne, så I kan se, hvad der skal i de forskellige beholdere. Det er også en god idé at kontakte jeres renovatør for at høre, præcis hvilke fraktioner (affaldstyper) I skal sortere i, og hvor rent affaldet skal være, før I kan smide det i beholderen.

Udskriv vores vejledende sorteringsskilte

OBS: Senest pr. 31. december 2022 skal virksomheder sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Få hjælp til at komme i gang og læs mere om de nye regler for sortering hos Miljøstyrelsen.

Se hvilke materialer Miljøstyrelsen tilbyder som hjælp til sortering.

Sådan sorterer du - vejledende

Pap og karton

Må indeholde

Både tykt og tyndt papmateriale, bølgepap og karton

Må ikke indeholde

Pizzabakker, mælkekartoner, aviser, ugeblade og plastbelagt pap og plastemballage.

Opbevaring

Stil pappet så det ikke bliver beskidt eller vådt for så kan det ikke genanvendes. Fold pappet sammen og gør det fladt.

Hård plast

Må indeholde

Alle hårde plastmaterialer, som er fri for indhold som fx fødevarer.

Må ikke indeholde

PVC, plastbøjler med metal krog, bionedbrydeligt plast, plast som har været anvendt til kemikalier, medicin, let antændelige væsker og lignende. Flamingo, abs plast fra biler, akrylplast, big bags og blød plast.

Opbevaring

Luk luften ud af store dunke, så godt du kan. Læg bøtter og lignende i stakke.

Glas

Må indeholde

Flasker, glasemballage, drikkeglas og skår. Låg er okay.

Må ikke indeholde

Porcelæn, keramik, krystalglas, hærdet og lamineret glas, bilruder, trådglas, spejle, planglas, termoruder m.v.

Opbevaring

Tøm glas for indhold. Du behøver ikke at vaske dem. 

Papir

Må indeholde

En blanding af forskelligt papirtyper som f.eks. aviser, ugeblade, brevpapir, kontorpapir, silkepapir, makuleret papir og lignende. Du må gerne lade hæfteklammer, clips og mindre stykker tape være på papiret.

Må ikke indeholde

Plastchartek, gavepapir, toiletpapir, bon, karton, pap, bøger, karbonpapir, plastbelagte papir som mælkekartoner, beskidt papir eller ringbind.

Opbevaring

Sørg for at opbevare papiret, så det ikke bliver beskidt eller vådt for så kan det ikke genanvendes.

Fortroligt papir

Fortroligt papir skal også sorteres til genanvendelse. I kan få en transportør eller en affaldsindsamler til at makulere papiret enten hos jer eller på et anlæg.

Fritureolie

Må indeholde

Friture- og madolie fra tilberedning af mad

Må ikke indeholde

madrester

Opbevaring

Opbevar fritureolien i lukkede beholdere, fx tønder.

Håndtering

Vær opmærksom på, at alle restauranter skal have en fedtudskiller i vasken, men fedtudskillere håndterer ikke din fritureolie. Du må ikke hælde olie i kloakken, den skal i den relevante affaldsbeholder.

Organisk affald fx madaffald

Må indeholde

Madrester, kasserede fødevarer, afskær fra kød og grønt

Må ikke indeholde

Emballage. Dog tager nogle modtagere emballerede fødevarer, ring til en godkendt transportør og få klar besked.

Opbevaring

For at undgå lugtgener eller uhygiejniske forhold skal du sørge for, at affaldet bliver hentet mindst en gang om ugen. Sørg også for at gøre affaldsspandene ordentlig rene efter hver tømning.

Kværne til organisk affald

I har mulighed for at installere en kværn til neddeling af det organiske affald. Det kværnede organiske affald må ikke udledes til kloak, men skal føres til en opsamlingstank og afleveres til bioforgasning. På kværne, hvor væsken bliver presset ud og ledes til kloak, skal væsken igennem en fedtudskiller, inden den ledes til kloakken. Inden I installerer en fedtudskiller, skal I have en tilladelse fra kommunen.

Ansøg om "Tilslutning af spildevand til kloak" på Byg og Miljø.

Haveaffald

Må indeholde

Græs, grene, blomster, blade og lignende.

Må ikke indeholde

Papir, pap, plast eller andre ikke komposterbare materialer, større mængder jord og sten mv. I kan aflevere trærødder og stød særskilt til neddeling.

Afbrænding af haveaffald

I må ikke brænde haveaffaldet.

Blød plast

Må indeholde

Alle typer folier, bobleplast, afdækningsplast og poser. OK med klistermærker og tape. 

Må ikke indeholde

Blød PVC, bionedbrydelige- og bioposer

Opbevaring

Opbevar den bløde plast tør og rent. I må gerne efterlade klistermærker, tape og clips i begrænset omfang.

Metal

Må indeholde

Diverse metaltyper og -emner.

Må ikke indeholde

Elektronik, gas- og trykflasker, metalemner med olie/tjære/miljøfarlige stoffer, og isoleringsmaterialer.

Opbevaring

Så rent som muligt og drypfrit.

Farligt affald

I skal altid være opmærksomme på, hvordan I får håndteret det farlige affald fra jeres virksomhed. Alt farligt affald skal altid håndteres korrekt uanset mængden.

Emballage, der har indeholdt farligt affald, kan være farligt affald. Spørg jeres indsamler eller på genbrugsstationen, hvis I er i tvivl.

Kig efter faresymbolerne på emballagen. De indikerer, om jeres affald er farligt.

I kan komme af med virksomhedens farlige affald enten ved at lave en aftale med en privat affaldsindsamler eller ved at aflevere det på genbrugsstationen

Eksempler på farligt affald

Elektronik

Må indeholde

Alt, der er energidrevet eller med ledning.

Må ikke indeholde

Lyskilder, batterier og akkumulatorer, røgdetektorer, gasudladningslamper, udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og inficeret medicinsk udstyr

Opbevaring

Hold elektronikaffaldet rent og tørt.

Bortskaffelse

Hvor elektronikaffaldet skal hen, afhænger af bl.a. hvornår udstyret er markedsført og arten og mængden af udstyret. Som udgangspunkt er det producenten eller importøren af udstyret, der står for indsamlingen og for den efterfølgende behandling. I kan kontakte producent eller importør for at få oplyst, hvad I konkret skal gøre, så det bliver rigtigt.

Restaffald

Må indeholde

Flamingo, beskidt eller madforurenet emballage, sammenblandet materialer som mælkekartoner, plastik bøjler med metal krog, engangsplastfustager

Må ikke indeholde

Rent genanvendeligt affald, spraydåser, maling

Opbevaring

I en lukket affaldsbeholder

Træ

Må indeholde

Både behandlet og ubehandlet træ

Må ikke indeholde

Trykimprægneret træ

Opbevaring

Stil træet et rent og tørt og tørt sted

Affald til deponi

Må indeholde

Spejl, asbest, blød PVC, opfej fra gaderne

Må ikke indeholde

Restaffald og genanvendeligt affald

Kompost

I kan kompostere mindre mængder vegetabilsk madaffald fra egen produktion. Komposteringen skal foregå i en beholder, der er sikret mod rotter og andre skadedyr. Placer beholderen i det fri og mindst 5 m fra vinduer til beboelsesrum eller køkken.

Er jeres komposteringsplads større end 15 m2, skal I anmelde den til Københavns Kommune. Hvis jeres plads er mindre, skal I kun anmelde den, hvis I modtager have- og parkaffald fra andre producenter.

Anmeld kompostering inden I begynder

Senest 14 dage inden I begynder at kompostere, skal I anmelde det til kommunen. I skal sende anmeldelsen til parc@kk.dk, og vi skal bruge følgende oplysninger:

  • Navnet på den person, der er ansvarlig for den daglige drift
  • Beholdertype og antal
  • Har I en organisk ordning til øvrigt madaffald? Hvis ja, skal I oplyse volumen og tømningsfrekvens, samt hvem der afhenter affaldet. 
  • Hvad skal komposteres
  • Virksomhedens navn, adresse og underskrift 

Hvornår skal der tages prøver af komposten

Sælger I komposten eller giver den til andre, skal I udtage prøver af komposten. Prøven skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal godkendes af os, inden I må sælge komposten eller give den videre til andre. Hvis I sælger kompost til anden virksomhed, skal I anmelde det til Naturerhvervsstyrelsen.

Hvis I kun bruger komposten på virksomhedens egen matrikel eller fællesgård, skal der ikke tages prøver af komposten.

Tekstiler

Må indeholde

Alle slags tekstiler – også det med huller, revner og pletter såsom tøj, sko, sengelinned, viskestykker, hatte og duge.

Må ikke indeholde

Gulvtæpper med gummibelægning.

Opbevaring

Sørg for at opbevare tekstilerne, så det ikke bliver vådt.

Regler på affaldsområdet

Reglerne om erhvervsaffald fremgår af affaldsbekendtgørelsen samt kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Kontakt

Affald og ressourcer - Erhverv

Har du brug for generel vejledning i reglerne for erhvervsaffald? 
Så kontakt Københavns Erhvervshus på tlf. 33 66 33 33