Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Cykelforbedringstiltag i forbindelse med genopretningsprojekter, flere bydele

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til cykelforbedringstiltag, og Borgerrepræsentationen til frigivelse af midler hertil, så tiltagene kan gennemføres i forbindelse med genopretningsprojekter.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at forslag til cykelforbedringstiltag i forbindelse med genopretning på Brydes Allé danner grundlag for anlæg, jf. bilag 4.
 2. at forslag til cykelforbedringstiltag i forbindelse med genopretning på Østerbrogade danner grundlag for anlæg, jf. bilag 7.
 3. at forslag til cykelforbedringstiltag i forbindelse med genopretning på Jægersborggade danner grundlag for anlæg, jf. bilag 10.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 4. at der frigives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til cykelforbedringstiltag på Brydes Allé på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 5. at der frigives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til cykelforbedringstiltag på Østerbrogade på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 6. at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til cykelforbedringstiltag på Jægersborggade på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 7. at de resterende midler fra ovenstående pulje svarende til 0,4 mio. kr. frigives til diverse cykelforbedringstiltag i forbindelse med kommende vejvedligeholdelses- og genopretningsprojekter på Leifsgade og Grønnemose Allé på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 8. at nedlæggelse af 25 bilparkeringspladser, som medfører et indtægtstab på 0,1 mio. kr. pr. år, løses som beskrevet i økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat en pulje på 5,2 mio. kr. til tilkøb af cykelforbedringstiltag i klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter, hvoraf 2,0 mio. kr. var stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. De frigivne midler er anvendt til anlæg af cykelsti på Kulbanevej ifm. Kulbaneparken (TMU 20. september 2021).

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til cykelforbedringstiltag i forbindelse med igangværende genopretningsprojekter på hhv. Brydes Allé, Østerbrogade og Jægersborggade. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af resterende anlægsmidler fra puljen til cykelforbedringstiltag.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at nedenstående genopretningsprojekter suppleres med tilkøb af cykelforbedringstiltag. Cykelforbedringstiltagene forventes at understøtte målsætningerne i Fællesskab København om, at 50% af ture til arbejde og uddannelse sker på cykel, og at 70% af københavnerne er tilfredse med mulighederne for cykelparkering.

Cykelstier på Brydes Allé, jf. bilag 4

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V) blev der afsat og stjernemarkeret 12,0 mio. kr. til genopretning af Brydes Allé. I Budget 2021 blev der også afsat og stjernemarkeret 5,8 mio. kr. til cykelforbindelser på Brydes Allé og Amagerfælledvej, trafikdæmpning samt omlægning af parkeringen på Brydes Allé.

Det foreslås, at der frigives 1,8 mio. kr. fra puljen til tilkøb af cykelforbedringstiltag, så der kan anlægges cykelstier med kantsten på minimum 2,2 m frem for cykelbaner på 1,4 m på Brydes Allé. Forvaltningen forventer, at en cykelsti frem for cykelbaner vil øge trafiksikkerheden på strækningen.

Anlæg af cykelsti medfører ingen ændringer mht. parkeringspladser i det oprindelige projektforslag jf. budgetbeslutningen, hvor det er vedtaget at nedlægge op til 91 ud af 210 parkeringspladser uden for betalingszonen på Brydes Allé. Projekteringen af det endelige projektforslag er under udarbejdelse. Det præcise antal parkeringspladser, der nedlægges, og placeringen af disse er derfor ikke fastlagt.

I projektområdet er der i dag seks træer. Disse fældes og er af arten kinapære på ca. 3-4 m (plantet i 1985) i forbindelse med anlæg af cykelstien. Disse erstattes 1-1 i området, og der forventes at blive plantet op til yderligere 10 træer på Brydes Allé, hvis ledningsforholdene i jorden giver mulighed for det.

Forvaltningen har været i tidlig dialog med Amager Vest Lokaludvalg, der i maj 2021 har faciliteret en borgerundersøgelse, hvor lokale borgere på et interaktivt kort udpegede steder, der opfattes som særligt utrygge mht. trafik, og kom med forslag og kommentarer til den fremtidige indretning af Brydes Allé. Kommentarerne og forslagene bliver indarbejdet i projektet de steder, hvor det er muligt mht. projektets oprindelige mandat. Da projektet ikke er færdigprojekteret, har det endnu ikke været til høring i lokaludvalget eller forelagt politiet.

Cykelforbedringer ved genopretning Østerbrogade, jf. bilag 7

Der er Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) afsat og stjernemarkeret 40,5 mio. kr. til helhedsgenopretning af Østerbrogade mellem Jagtvej og Dag Hammarskjölds Allé i 2021-2022.

Der foreslås følgende cykelforbedringstiltag. Ved Trianglen nedlægges en ubenyttet busbane til fordel for et bredere fortov og en bredere delt cykel- og svingbane i krydset ved Nordre Frihavnsgade. Nord for samme kryds indsnævres en del af vejbanerne, så der bliver plads til at udvide cykelstier. Ved Viborggade, Århusgade, Ålborggade, Koldinggade og Vordingborggade er cykelstien trukket ind mod sidevejene for at skabe bedre oversigt for biler, der svinger ind på sidevejene. Denne udformning vurderes i dag ikke at være hensigtsmæssig idet der er registreret uheld med cyklister, som har baggrund i udformningen. Derfor udrettes cykelstien ved de fem sideveje for at give en mere sikker og fremkommelig cykeltrafik.

De foreslåede tiltag er præsenteret for Østerbro Lokaludvalgs fagudvalg for byplan, miljø og teknik 11. februar 2021. Fagudvalget udtrykte tilfredshed med genopretningsprojektet, herunder de forbedringer der er indarbejdet for cyklister.

Bedre cykelparkering på Jægersborggade, jf. bilag 10

I Budget 2020 blev afsat og stjernemarkeret 8,6 mio. kr. til genopretning af Jægersborggade. Genopretningsprojektet omfatter 25 cykelparkeringspladser, men det akutte behov for øget cykelparkeringskapacitet i gaden er væsentligt højere. Under en bydækkende cykelparkeringsundersøgelse i 2017 blev der konstateret en belægningsprocent for cykelparkering i gaden svarende til mere end fem cykler pr. cykelstativ. Det vurderes, at situationen ikke har forbedret sig. For at skabe plads til cykelstativerne inddrages vejareal svarende til 25 bilparkeringspladser, som omdannes til 250 cykelparkeringspladser. Gadens samlede antal bilparkeringspladser er i dag 93, men det reelle antal af tilgængelige bilparkeringspladser vurderes dog i praksis lavere, da cyklister i forvejen parkerer på bilparkeringen på vejbanen, da der ikke er ledig plads på fortovet. Der er i dag for bilparkeringspladser en belægningsprocent på 93 % kl. 22.

Sagen har fra 4. til 14. oktober 2021 været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, der støtter projektet, jf. bilag 11. Politiet har givet samtykke til projektet.

Frigivelse af resterende midler til cykelforbedringstiltag i Leifsgade og Grønnemose Allé

De resterende midler fra puljen (0,4 mio. kr.) frigives til cykelforbedringer i forbindelse med kommende genopretningsprojekter på Leifsgade og Grønnemose Allé. På Leifsgade bidrager midlerne til at forbedre cykelparkering, og på Grønnemose Allé etableres krydsningspunkt for den grønne cykelrute, Utterslev-ruten.

Økonomi

I Budget 2020 blev der afsat 5,2 mio. kr. (2020 p/l) til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter. Heraf blev 2,0 mio. kr. (2020 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal der til cykelforbedringstiltag frigives henholdsvis 1,8 mio. kr. (2020 p/l) på Brydes Allé, 0,7 mio. kr. (2020 p/l) på Østerbrogade, 0,45 mio. kr. (2020 p/l) i Jægersborggade samt 0,40 mio. kr. (2020 p/l) til diverse cykelforbedringstiltag i kommende genopretningsprojekter på Leifsgade og Grønnemose Allé, jf. tabel 2.

Tabel 2 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.
(2021 i 2021 p/l og 2022 i 2022 p/l)

2021

2022

I alt

TMU

Cykelstier på Brydes Allé

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

115

1.735

1.850

TMU

Cykelforbedringer på Østerbrogade

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

669

0

669

TMU

Cykelparkering i Jægersborggade

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

0

411

411

TMU

Cykelforbedringer i forbindelse med kommende genopretningsprojekter

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

0

360

360

I alt

 

 

 

784

2.506

3.290


Puljen til tilkøb af cykelforbedringstiltag i klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, som orienterer Teknik- og Miljøudvalget om puljens anvendelse ved den årlige Mobilitetsredegørelse, jf. budgetvedtagelsen til puljen.

Nedlæggelsen af 25 parkeringspladser i Jægersborggade medfører et årligt provenutab på 0,1 mio. kr. fra 2022. Der er i Budget 2020 afsat 0,05 mio. kr. til provenutabet. De resterende 0,05 mio. kr. vil indgå i beregningen af årets samlede provenuændring, og en eventuel manko søges kompenseret i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Provenutabet har ingen finansiel betydning for Københavns Kommune, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, frigives og fordeles midlerne i puljen til projekterne, som projekteres og anlægges efter de respektive tidsplaner. Cykelforbedringstiltag på Brydes Allé, på Østerbrogade og på Jægersborggade forventes ibrugtaget medio 2022.

 

Søren Wille

                                                                 /Henriette Hall-Andersen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Indstillingens 1.-3. at-punkt blev godkendt uden afstemning,

 

Indstillingens 4., 5. og 7. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 6. og 8. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 1. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: C.

 

Til top