Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Trin 4: Tilladelse til restaurant og café

Når du er færdig med byggeriet, skal du dokumentere at du overholder reglerne. Herefter får du tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Trin 4: Før du må tage byggeriet i brug

Når restaurationen står færdig, skal du give os besked om at byggeriet er afsluttet. Du færdigmelder din byggesag i Byg og Miljø.

Færdigmeld byggeriet i Byg og Miljø

Send dokumentation for byggeriet

Når du færdigmelder dit byggeri, skal du skrive under på, at du overholder lovgivningen. Du skal også dokumentere, at du overholder kravene i bygningsreglementet ved at indsende tegninger, beregninger og måling.

Under "Eksempler på teknisk dokumentation" kan du se, hvad du typisk skal sende med din færdigmelding. 

Se vejledning til dokumentation ved færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Eksempler på teknisk dokumentation

Kapitel 2 om adgangsforhold

Hvis der ikke tidligere var restauration i lejemålet, eller du laver nye yderdøre, kan ændringen betyde, at du skal etablere niveaufri adgang til din restauration.

Du skal derfor overholde krav i kapitel 2 om adgangsforhold.

Når du skal dokumentere byggeriet, kan du fx indsende:

 • Redegørelse for udførelse af eventuelle trapper, værn og håndlister
 • Plantegning der viser adgangsforhold til lejemålet.
 • Snittegning der viser adgangsforhold til restaurationen.
Kapitel 3 om affaldssystemer

Din restauration vil producere en mængde affald, og det er dit ansvar at sørge for, at affaldet bliver håndteret. Du skal derfor vise hvor affaldet opbevares, og hvordan det bliver afhentet. I nogle tilfælde kan din restauration indgå i ejendommens aftaler om afhentning af husholdningsaffald. I modsat fald skal du selv lave en aftale, med en privat renovatør om indsamling af affald.

Når du skal dokumentere byggeriet, kan du fx sende:

 • Situationsplan eller plantegning der viser placering af og adgangsforhold til affaldsopbevaring
 • Beskrivelse af afhentningsaftale
 • Tiltag for minimering af støj- og lugtgener
 • Beskrivelse af kildesortering
Kapitel 4 om afløb

Når du indretter en restauration, kan det blive nødvendigt at etablere nyt køkken og nye wc-faciliteter. Når du har et erhvervskøkken, skal du bortlede dit spildevand hensigtsmæssigt, typisk er det nødvendigt at etablere en fedtudskiller. Dit byggeri vil derfor være omfattet af krav i kapitel 4 om afløb.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Plantegninger der viser nye og ændrede afløbsinstallationer og -dimensioner, fald og materialer samt tilslutning til ejendommens fællesinstallationer
 • Produktblade for nye produkter der fx viser at produkterne er CE-mærkede
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual, herunder redegørelse for adgang til vedligeholdelse af installationer
Kapitel 5 om brand

Her kan du fx sende sluterklæring fra din certificerede brandrådgiver.

Kapitel 7 om byggepladsen og udførelsen af byggearbejder

Under din ombygning, indretter du en byggeplads. Derfor gælder de almindelige regler for byggepladser, som beskrevet i kapitel 7.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Dokumentation for opbevaring af dine byggematerialer
 • Dokumentation for bortskaffelse af dit byggeaffald
 • Beskrivelse af tiltag for begrænsning af støjgener, fx oplysning om, hvilket tidsrum byggearbejdet er foregået i
 • Dokumentation for at brandsikkerheden ikke er forringet under byggeprocessen
 • Dokumentation for midlertidig afstivning, hvis du foretager ændringer af bærende konstruktioner
Kapitel 9 om bygningers indretning

Når du indretter en restauration kan det være nødvendigt at indrette nyt wc. Hvis du laver nyt wc, skal det udføres som et handicapvenligt toiletrum med et forrum.

Hvis du har mere end 3 ansatte ad gangen, skal du også have et personalerum med vinduer til det fri.

Du skal derfor leve op til krav i kapitel 9 om indretning af bygninger.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • En plantegning der viser indretning af restaurationen herunder adgangsforhold og vinduer, køkken og wc-rum med forrum, fast inventar, borde og stole og eventuelt personalerum
 • En snittegning der viser adgangsforhold til og indretning af wc-rum
Kapitel 11 om energiforbrug

Hvis du laver ombygninger af restaurationens facade, fx ny adgangsdør eller nye vinduer, skal du overholde krav i kapitel 11 om energiforbrug.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Dokumentation for overholdelse af u-værdier
 • Produktblade
 • Redegørelse for linjetab
Kapitel 13 om forureninger

Når du bygger om, skal du sikre dig, at byggematerialerne ikke medvirker til et uhensigtsmæssigt indeklima. Det gælder også ombygning af de eksisterende byggematerialer. Derfor skal du overholde bestemmelser i kapitel 13 om forureninger fra byggematerialer.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Dokumentation for, at nye byggematerialer er godkendt til indvendig brug, fx produktblade.
 • Dokumentation for, at nye byggematerialer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, opfylder formaldehydklasse E1.
 • Dokumentation for, at allerede indbyggede byggematerialer, som ombygningen kommer i berøring med, ikke spreder sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet. Det gælder fx asbest, pcb, bly mv.
Kapitel 14 om fugt og vådrum

Hvis du ændrer på restaurationens facade, fx hvis du isætter ny yderdør eller nye vinduer, skal du dokumentere at du overholder bestemmelser i kapitel 14 om fugt.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Detaljetegninger af fastgørelse og/eller sammenbygning
 • Snittegning af klimaskærmen inkl. fugtspærre
 • Fotodokumentation af fugtsikring
 • Produktblade

 

Hvis du etablerer vådrum, det vil sige rum med gulvafløb, skal du også overholde krav i kapitel 14 om vådrum.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Snittegning med beskrivelse af udførelse af vådrumssikring
 • Fotodokumentation af vådrumssikring
 • Produktblade
 • Redegørelse for fald mod gulvafløb
 • Snittegning af gulv- og vægkonstruktioner inkl. fugtspærre
Kapitel 17 og lydforhold

Du skal reducere støjniveauet fra din restauration, både fra rum med særligt støjende aktiviteter og fra tekniske installationer. Du skal derfor overholde krav i kapitel 17 om lydforhold.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Snittegning af gulv- og vægkonstruktioner mod opholdsrum
 • Dokumentation for overholdelse af grænseværdier i Bygningsreglementets vejledning om lydforhold
 • Redegørelse for håndtering af støjgener fra restaurationslokaler
 • Redegørelse for håndtering af støjgener fra tekniske installationer
Kapitel 18 om lys og udsyn

Køkkenet i din restauration kan betragtes som en arbejdsplads, hvor der er krav om belysning, dagslys og mulighed for at se ud på omgivelserne udenfor bygningen. Det samme gælder for personalerum. Du skal derfor forholde dig til krav i kapitel 18 om lys og udsyn.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Redegørelse for udsynsmuligheder fra køkken og personalerum
 • Redegørelse og dokumentation for daglystilgang til køkken og personalerum
 • Plantegning med placering og størrelse af vinduer
 • Redegørelse for elektrisk belysning og zoneopdeling
 • Funktionsafprøvning af elektrisk belysning
Kapitel 21 om vand

Når du laver nyt køkken og toiletter, skal du overholde krav i kapitel 21 om vand. Her finder du krav til blandt andet koldt og varmt vand, til vandkvalitet og til byggematerialer og produkter.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Plantegning der viser nye og ændrede vandinstallationer inkl. dimensioner og materialer, herunder tilslutning til ejendommens fællesinstallationer
 • Produktblade
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual, herunder redegørelse for adgang til installationer for vedligehold
Kapitel 22 om ventilation

Når du indretter en restauration, skal du sørge for, at ventilationsforholdene er i orden, det vil sige både ventilation af toiletter, køkken og/eller serveringsbar.

Afkastet fra dit ventilationsanlæg skal føres op over taget, fx via en eksisterende ubenyttet skorsten eller aftrækskanal. Alternativt kan du søge om tilladelse til at føre en udvendig ventilationskanal op langs facaden på ejendommen. Det er ikke tilladt at føre ventilationsafkastet direkte ud gennem facaden.

Du kan fx dokumentere det færdige byggeri med:

 • Plantegning af restaurationen, køkken og toiletter, der viser placeringen af mekanisk ventilator og rørføring inkl. dimensioner og materialer
 • Dokumentation for tætheden af ventilationskanalerne, fx en beskrivelse af opbygning eller måling af tryktab
 • Dokumentation for erstatningsluft, f.eks. en beskrivelse af vinduer mv.
 • Produktblade for mekaniske ventilatorer med oplysning om effektivitet, elforbrug og vedligeholdelse
 • Funktionsafprøvning, fx indreguleringsrapport

Du skal have tilladelse til at tage byggeriet i brug

Når vi modtager din færdigmelding, kontrollerer vi, at du har sendt dokumentation for de tekniske kapitler, som dit byggeri er omfattet af.

Er din dokumentation fyldestgørende, sender vi dig en tilladelse til at tage restaurationen i brug. Det hedder en ibrugtagningstilladelse.

Hvis du bliver udtaget til stikprøvekontrol

Hvis dit byggeri bliver udvalgt til stikprøvekontrol, hører du fra os inden for 1 måned efter, du har modtaget din tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Læs mere om stikprøvekontrol af byggesager

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00