Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Tildeling af støtte til bygningsfornyelse i 2021

Se alle bilag

Der skal tages stilling til, om der skal frigives anlægsmidler til renovering af usunde, utidssvarende og klimabelastende boligforhold i København fra den kommunale byfornyelsesramme.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at der gives støtte til bygningsfornyelse af 14 ejendomme med i alt 772 boliger, samt tillægsbevilling til demonstrationsprojekter i 2 ejendomme, der modtog støtte i 2020, jf. bilag 2

2. at Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af Byfornyelsesloven får bemyndigelse til at lave en opsøgende indsats samt administrere og udbetale midler til ejere af etageboliger, der er belastede af vejstøj, jf. bilag 5.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

3. at der overføres og frigives en udgiftsbevilling på 93,1 mio. kr. til bygningsfornyelse af de 14 ejendomme samt de 2 tillægsbevillinger fra Byfornyelsesrammen. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 4

4. at der overføres og frigives en anlægsbevilling på 40 mio. kr. til at forlænge indsatsen om støtte til renovering og udskiftning af vinduer i etageboliger belastede af vejstøj. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 4 og 5

5. at der disponeres 35 mio. kr. på byfornyelsesrammen til ansøgninger i 2022-23 om tilskud til energirenovering i forbindelse med kommende projekter og opsøgende indsatser koblet til Klima Taskforce, der skal gøre Københavns boligmasse mere klimavenlig, jf. bilag 6.

Problemstilling

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelser af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold. Det drejer sig om boliger uden toilet, bad og fjernvarme, boliger generet af vejstøj over 58 dB og ejendomme, hvor en energirenovering med kommunal støtte kan give markante CO2-besparelser med respekt for byens arkitektoniske kulturarv (BR 22. august 2019). Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført den årlige ansøgningsrunde om byfornyelsesstøtte til bygningsrenovering. Der skal tages stilling til tildeling af støtte til bygningsfornyelsesprojekterne.

Herudover skal der tages stilling til bemyndigelse og frigivelse af anlægsmidler til at fortsætte den særlige indsats for boliger plaget af vejstøj (BR 30. november 2017) samt til disponering af anlægsmidler, der vil skabe synergi med kommende projekter dedikeret til at reducere klimabelastningen fra Københavns boligmasse, bl.a. i det EU-finansierede projekt CEFUR (BR 14. oktober 2021). 

Løsning

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller 14 ejendomme med i alt 772 boliger til bygningsfornyelsesstøtte, jf. bilag 2. Dette sker på baggrund af dialog med i alt 54 ansøgere og forvaltningens faglige vurdering med afsæt i kriterier fastlagt i Prioritering af Byfornyelsen (BR 22. august 2019). Ansøgningerne er prioriteret i nedenstående rækkefølge:

  1. Ejendomme, der mangler wc, bad eller fjernvarme i boligerne
  2. Ejendomme, der er udsat for vejstøj over 58 dB (størst støjbelastning)
  3. Ejendomme, der ved renovering nedsætter energibehovet væsentligt og bidrager til Københavns Kommunes CO2-målsætning, jf. KBH2025 Klimaplanen (BR 23. august 2012)

Indenfor hver kategori prioriteres ejendomme, der ligger i et udsat byområde. De enkelte ejendomme og de renoveringsarbejder, som der søges støtte til, fremgår af bilag 2. Alle projekter har fået opbakning fra min. 50% af beboerne. Med støtten opnås at:

  • Der etableres 54 wc og/eller bad i eksisterende boliger (fordelt på 6 ejendomme), og der etableres fjernvarme i én ejendom med 11 boliger, som i dag er opvarmet med gas.
  • 750 boliger udsat for vejstøj over 58 dB støjdæmpes (fordelt på 11 ejendomme).
  • Energimærkerne forbedres i 12 af de 14 ejendomme, og der opnås forventede energibesparelser på gennemsnitligt 22%. Energibesparelserne svarer i alt til ca. 104,4 ton CO2 per år. Se samlet miljøvurdering i bilag 3.

Herudover indstilles 2 ejendomme, som modtog støtte i 2020, til tillægsbevilling til demonstrationsprojekter vedrørende videreudvikling af røde solceller til integration i tegltag samt gårdfacade fra Klimakarréen, jf. bilag 2.

I henhold til byfornyelsesloven vil der for alle ejendommene blive tinglyst deklaration om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til Københavns Kommune ved salg eller ejerskifte med fortjeneste inden for 20 år (se bilag 2). Tilbagebetalt støtte tilfalder kommunekassen. Herudover har lejere i henhold til byfornyelsesloven ret til permanent genhusning ved omfattende ombygninger, hvor lejen stiger betydeligt. Forvaltningen vurderer, at ingen af de indstillede projekter medfører genhusning.

Ny Støjpulje (2022-24)
Trafikstøj i boligen har en lang række helbredsmæssige konsekvenser for københavnerne, og derfor er det med ”Fællesskab København” (BR 17. november 2015) besluttet, at antallet af stærkt støjbelastede boliger (>68dB) skal mere end halveres fra udgangspunktet på 36.000 i 2012. Kommunens Støjpulje har siden 2018 støttet støjreducerende vinduer i 1.051 boliger, og de sidste midler disponeres i 2021 (BR 30. november 2017). Grundet stor søgning har adskillige ansøgninger fra stærkt støjbelastede ejendomme måttet afvises, og forvaltningen foreslår derfor, at der frigives midler til at fortsætte ordningen med en ny budgetramme på 40 mio. kr. og ansøgningsrunder i årene 2022-2024. Evt. uforbrugte midler fra én ansøgningsrunde videreføres til den næste, og hvis der er restmidler efter sidste ansøgningsrunde, tilbageføres disse til byfornyelsesrammen. Se bilag 5 for administrationsgrundlag, økonomi og oversigtskort over trafikstøj i København.

Kommende projekter for en klimavenlig københavnsk boligmasse
70% af Københavns boligejendomme har energimærke D eller dårligere og belaster derfor kommunens klimaregnskab i betydelig grad. Med fortsættelsen af en Klima Taskforce fokuseret på byens boliger (BR 10. december 2020), udvikling af mulige nye demonstrationsprojekter i samarbejde med bl.a. HOFOR samt modtagelse af 16,9 mio. kr. fra EU til opsøgende arbejde i forhold til de dårligst isolerede ejendomme (BR 14. oktober 2021) ser forvaltningen frem mod opstart af en række projekter i 2022, hvor anlægsmidler til bygningsfornyelse er en afgørende komponent i deres realisering. Derfor foreslår forvaltningen at disponere 35 mio. kr. på årets byfornyelsesramme til ansøgninger i 2022-23 fokuseret på en klimavenlig københavnsk boligmasse, jf. bilag 6. Disse vil blive indstillet til frigivelse efter afholdte ansøgningsrunder.

Økonomi

Beslutningen om bygningsfornyelse og finansiering af udgifterne sker i medfør af lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021 om byfornyelse og udvikling af byer. Disponering af byfornyelsesrammen, der ligger til grund for denne indstilling, fremgår af Byfornyelsesredegørelsen (BR 3. juni 2021) hvor der var afsat 170,4 mio. kr. til udmøntning til bygningsfornyelser i 2021.

I forbindelse med igangsætning af områdefornyelsen i Sundby modtog kommunen i 2017 tilsagn om ekstraordinære midler til bygningsfornyelse fra staten. Der resterer 1,1 mio. kr. i den statslige ramme øremærket til områdefornyelsens sydlige del. På trods af opsøgende indsats ligger ingen ansøgere indenfor for afgrænsningen, og derfor kan den resterende del af rammen ikke anvendes.

Den samlede støtte til bygningsfornyelse af de 16 ejendomme er opgjort til 93,1 mio. kr. Med ejernes egenfinansiering på 247,3 mio. kr. opnås en samlet investering på 340,4 mio. kr.

Med den ny Støjpulje forventes der at blive givet støtte på 40 mio. kr. over 3 år til renovering og udskiftning af støjisolerende vinduer i op til 1.600 boliger.

Tabel 1. Forventede udgifter

At- punkt

Ud- valg

Akti-

vitet

/Pro-

jekt

Bevil- ling (nr. og navn)

Funk- tion

Beløb i 1.000 kr.

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

3

TMU

Byg nings- forny elser 2021

2010 - Byforny- else Anlæg

0.25.

15.3

46.569

23.285

23.285

0

0

93.138

4

TMU

Støj- pulje 2021

2010 – Byforny- else Anlæg

0.25.

15.3

6.650

9.975

13.330

6.650

3.425

40.000

I alt

 

 

 

 

53.219

33.260

36.615

6.650

3.425

133.138

Beslutningen medfører prioritering af måltal i 2023-2027 for i alt 133,1 mio. kr. jf. ovenstående forventede udgifter. Bygningsfornyelsessager er omfattet af anlægsmåltallet, men efter bekendtgørelsen om udbetalinger i byfornyelsessager § 1, kan bygningsfornyelsessager ikke sættes i bero, efter ejendomsejer har modtaget tilsagn og overholder de forpligtigelser, der følger af tilsagnet. Udvalget vil således ikke have mulighed for at berosætte disse projekter, efter tilsagn er givet til borgerne.

De bevillingsmæssige konsekvenser og anlægsbevillingerne fremgår af bilag 4.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen give tilsagn til ansøgerne til bygningsrenoveringsstøtte og forberede nye ansøgningsrunder i Støjpuljen. Alle projekter får løbende tidsfrister for hver fase og en overordnet rammefrist for byggeriets færdiggørelse; hvis disse ikke overholdes, kan kommunen iht. byfornyelsesloven annullere tilsagnet, og midlerne tilbageføres til byfornyelsesrammen. Bygningsrenoveringsprojekterne forventes at være gennemført og regnskabsgodkendt senest i 2025, Støjpuljeprojekter i 2027.

 

Søren Wille

                                                      /Henriette Hall-Andersen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til 2. at:

”At ordet ”opsøgende” erstattes med ”oplysende””.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top