Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Lånoptag til fem klimatilpasningsprojekter, flere bydele

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifterne på fem afsluttede klimatilpasningsprojekter, samt til finansiering af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne via indtægter fra HOFOR. Desuden skal der tages stilling til anlægsregnskabet for projekterne.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der optages lån på i alt 39,3 mio. kr. til finansiering af klimatilpasningsprojekt Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning, Folehaven klimatilpasning, Husumvænge (Harrestrup Å) og Scandiagade, Skybrudssikring. Ligeledes håndteres renter og afdrag, jf. bilag 2. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2.
  2. at der årligt gives udgifts- og indtægtsbevillinger på i alt 0,4 mio. kr. årlig til finansiering af de afledte driftsudgifter til Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning, Folehaven klimatilpasning, Husumvænge (Harrestrup Å) og Scandiagade, Skybrudssikring fra HOFOR. Udgifts- og indtægtsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift fra 2021 og frem. Jf. bilag 2.
     
    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  3. at anlægsregnskaberne for klimatilpasningsprojektet i Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning, Folehaven klimatilpasning, Husumvænge (Harrestrup Å), og Scandiagade, Skybrudssikring godkendes, jf. bilag 8-12.

Problemstilling

Klimatilpasningsprojekterne er nu afsluttede, og Borgerrepræsentationen skal godkende anlægsregnskaberne, og på den baggrund tage stilling til, at der optages langfristede annuitetslån på i alt 39,3 mio. kr. til finansiering af klimatilpasningsprojekterne i Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning, Folehaven klimatilpasning, Husumvænge (Harrestrup Å), og Scandiagade, Skybrudssikring.

Borgerrepræsentationen skal derudover afgive indtægts- og udgiftsbevillinger til betaling af renter og afdrag på de langfristede lån, samt indtægtsbevilling til finansiering af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Løsning

Projekterne er nu afsluttet, og der skal optages langfristede lån, hvor udgifterne betales af HOFOR, over en periode på op til 25 år. Dette sker på baggrund af det politisk godkendte anlægsregnskab, der sendes til HOFOR, som kan påbegynde tilbagebetalingen af Københavns Kommunes udlæg. HOFOR finansierer udgifterne over spildevandstaksterne, der opkræves hos forbrugerne.

Konkret betyder det, at efter den politiske igangsættelse af klimatilpasningsprojekterne er alle udgifter ved projekterne blevet mellemfinansieret af byggekredit, herunder bl.a. analyse, opstart, og gennemførelse. Der er løbende trukket på byggekredit under gennemførelse af projekterne.

Klimatilpasningsprojekterne ”Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads”, ”CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning”, ”Folehaven klimatilpasning”, ”Husumvænge (Harrestrup Å)”, og ”Scandiagade, Skybrudsikring” påvirker ikke Københavns Kommunes ledige låneramme

Anlægsregnskab

Borgerrepræsentationen skal godkende anlægsregnskaberne for ”Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads”, ”CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning”, ”Folehaven klimatilpasning”, ”Husumvænge (Harrestrup Å)” og ”Scandiagade, Skybrudssikring”. Af anlægsregnskaberne fremgår klimatilpasningsprojekternes anlægsbevillinger, rådighedsbeløb, pris- og lønfremskrivning og realiseret forbrug, og der redegøres for omkostningsændringer og tidsforskydninger, jf. bilag 8-12.

”Folehaven klimatilpasning” blev ibrugtaget i 2018,Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads” og ”CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning”, og ”Scandiagade, Skybrudssikring” blev ibrugtaget i 2019. ”Husumvænge (Harrestrup Å)” blev ibrugtaget i 2020. De er ikke tidligere blevet regnskabsforklaret, da der efter ibrugtagning har været entreprenørdrift på projekterne, hvilket nu er afsluttet, og projekterne kan derfor nu regnskabsforklares.

Klimatilpasningsprojekterne har haft samlede udgifter på 39,3 mio. kr. Projekterne er medfinansieringsprojekter, og ydelserne (renter og afdrag) på lånene betales af Københavns Kommune, men bliver fuldt ud refunderet af HOFOR.

”Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads”, indeholder bl.a. en omdannelse til en grøn strækning, hvor bynatur og begrønning integreres i by- og gaderum, som en del af håndteringen af skybruds- og hverdagsregn. Af det eksisterende asfalterede areal er ca. 2/3 begrønnet, og omdannet til bynatur ved, at der er anlagt plante- og regnbede, der fungerer som bassiner til at opbevare og transportere skybruds- og hverdagsregn. Der er forbrugt ca. 12,0 mio. kr. på projektet ud af et samlet budget på 12,4 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., jf. bilag 8.

”CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning”, projektets formål var primært at etablere et forsinkelsesbassin for tagvand fra omkringliggende matrikler samt overfladevand fra cykel- og gangsti langs Amagerbanen. Der er forbrugt ca. 6,7 mio. kr. på projektet ud af et samlet budget på 6,7 mio. kr., jf. bilag 9.

”Folehaven klimatilpasning”, Folehaven er en indfaldsvej med nærtliggende boligområder. Gennemførelsen af projektet mindsker risikoen for skader ved skybrud for 3.500-4.000 indbyggere i området. Oprindeligt skulle der etableres en skybruds- og forsinkelsesvej. Nye beregninger af vandmængden viste imidlertid nogle meget mindre vandmængder. Anlægget blev derfor nedskaleret, så det svarer til afhjælpningsbehovet. Der er således kun forbrugt ca. 6,4 mio. kr. af den samlede bevilling på 27,0 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på ca. 20,6 mio. kr., jf. bilag 10.

”Husumvænge (Harrestrup Å)”, Husum Vænge er opbygget som en forsinkelsesplads i det grønne område beliggende mellem Karlslundevej (ved Husum Skole) og Korsager Allé. Forsinkelsespladsen har en kapacitet på ca. 1.800 m3, og den er placeret som et led midt i en række af skybrudsprojekter, der udgør den centrale skybrudsgren i den nordligste ende af delvandoplandet Harrestrup Å. Der er forbrugt ca. 6,2 mio. kr. på projektet ud af et samlet budget på 7,0 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., jf. bilag 11.

Scandiagade, Skybrudsikring”, på Scandiagade er der bl.a. etableret en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på 600 m med supplerende ledning. Det vurderes, at skybrudssikringen af området vil sikre 1.200-1.500 personers hjem mod skader ved skybrud, når alle områdets projekter er etablerede. Scandiagade er samtidigt prioriteret som forsinkelses- og skybrudsvej i Københavns Kommunes Klima tilpasnings- og investeringsredegørelse. Der er forbrugt ca. 8,1 mio. kr. på projektet ud af et samlet budget på 10,3 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr., jf. bilag 12.

Fremadrettet vil lignende indstillinger for skybrudsprojekter blive fremlagt to gange årligt jf. ny proces for godkendelse af regnskabsforklaring.

Økonomi

De samlede udgifter på i alt 39,3 mio. kr. til klimatilpasningsprojekterne ”Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads”, ”CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning”, ”Folehaven klimatilpasning”, ”Husumvænge (Harrestrup Å)” og ”Scandiagade, Skybrudssikring” skal konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR, jf. bilag 8-12.

Økonomiforvaltningen indstiller, at der optages langfristede annuitetslån fra 2022, jf. bilag 2.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af de langfristede lån til klimatilpasningsprojekterne, samt indtægterne til drift- og vedligeholdelse fremgår af bilag 2.

Projekternes mindreforbrug har ikke økonomisk betydning for Københavns Kommune, da projekterne ikke finansieres af Københavns Kommune. Projekternes restbudgetter håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer ved, at bevilling klima, anlæg under Teknik- og Miljøudvalget nulstilles med modpost på finansposterne under Økonomiudvalget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, optager Økonomiforvaltningen lånene.

 

Søren Hartmann Hede        Søren Wille

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top