Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forbedringer på Supercykelsti Roskilderuten, Indre By, Vesterbro og Valby

Se alle bilag

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler til etablering af punktvise forbedringer af supercykelstien Roskilderuten, langs Vesterbrogade og Roskildevej.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til etablering af supercykelstien Roskilderuten og en anlægsbevilling til indtægter på 4,8 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra staten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2019 (Borgerrepræsentationen 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 5,2 mio. kr. til supercykelsti Roskilderuten, hvoraf 1,4 mio. kr. var stjernemarkeret. I sagen ”Indtægtsbevilling til supercykelsti Roskilderuten” (Borgerrepræsentationen 13. december 2018), blev der givet yderligere en udgifts- og en indtægtsbevilling på 4,6 mio. kr. til projektet, heraf blev der frigivet en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr.  

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. januar 2019 at sætte projektforslag for supercykelsti Roskilderuten i bero og den 20. april 2020 at prioritere og igangsætte projektet igen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslag for supercykelstierne. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af de resterende anlægsmidler for supercykelstien Roskilderuten.

Løsning

Projektforslaget består af seks punktvise forbedringer langs den kommende supercykelsti Roskilderuten, som er en ca. 3,4 kilometer lang strækning i Københavns Kommune, der løber fra Rådhuspladsen til Damhussøen via Vesterbrogade og Roskildevej, jf. bilag 2. Formålet med supercykelstien Roskilderuten er at forbinde syv kommuner og væsentlige bolig- og erhvervsområder mellem Roskilde og København, samt sikre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklisterne.

Supercykelstien Roskilderuten etableres på eksisterende kommunale stier, og der foreslås mindre anlægsmæssige forbedringer, herunder udvidelse af cykelsti, fremrykket busperron og ændring i afmærkningen. Alle forbedringer bidrager til øget fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklister.

De seks punktvise forbedringer er beskrevet i nedenstående skema:

Lokation for de punktvise forbedringer

Beskrivelse og effekt af delprojekt

Vesterbrogade, ved Banegårdspladsen, jf. bilag 4A.

Etablering af fremrykket busperron, der betjener bus 7A. Busperronen sikrer adskillelse mellem buspassagerer og cyklister, hvilket øger sikkerheden, trygheden og fremkommeligheden for cyklister.

Vesterbrogade, mellem Vester Farimagsgade og Trommesalen, jf. bilag 4B.

Udvidelse af eksisterende cykelsti til 2,5 m, hvilket er minimumsbredden for en cykelsti kategoriseret som en Supercykelsti. Denne udvidelse vil sikre en højere kapacitet og derved bedre fremkommelighed.

Vesterbrogade, mellem Colbjørnsensgade og Reventlowsgade, jf. bilag 4B.

Udvidelse af eksisterende cykelsti til 2,5 m, hvilket er minimumsbredden for en cykelsti kategoriseret som en Supercykelsti. Denne udvidelse vil sikre en højere kapacitet og derved bedre fremkommelighed. Der opsættes yderligere et cykelbarometer i hver retning på denne strækning. Cykelbarometrene skal gøre det mere attraktivt at cykle.

Vesterbrogade, mellem Vesterfælledvej og Rahbeks Allé, jf. bilag 4C.

Etablering af cykelsti med en bredde på 2,5 m, hvilket er minimumsbredden for en Supercykelsti. Løsningen adskiller på en del af strækningen cyklister fra bilister, hvilket øger fremkommeligheden for alle trafikanter samt sikkerheden og trygheden for cyklisterne. Frem mod krydset ved Vesterfælledvej afkortes cykelstien grundet de trafikale forhold for at sikre den nødvendige trafiksikkerhed for cyklister. I delprojektet er der et samarbejde med Frederiksberg Kommune, for at sikre en gennemgående og optimal løsning.

Roskildevej, ved Skellet, jf. bilag 4D.

Etablering af fremført cykelsti samt inddragelse af en ligeudbane til kombineret højresvingsbane for biler og ligeudbane for busser. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at mængden af højresvingende biler mod Skellet udgør en trafiksikkerhedsmæssig udfordring, hvorfor en fremført cykelsti i dette tilfælde er den bedste løsning for cyklister.

I delprojektet er der et samarbejde med Frederiksberg Kommune, for at sikre en optimal løsning for cyklister og buspassagerer. Frederiksberg Kommune har derfor etableret en fremrykket busperron på Roskildevej øst for Skellet og planlægger at inddrage det ene kørespor til busbane. Delprojekt 4D skal således være med til at understøtte denne busbane og forbedre busfremkommeligheden i Københavns- og Frederiksberg Kommune.

Krydset Roskildevej, Peter Bangs Vej og Valby Langgade, jf. bilag 4E.

Indsnævring af højresvingssporet på Roskildevej mod Valby Langgade samt fjernelse af eksisterende rabat mellem højresvingsbanen og cykelstien for at sikre, at bilerne får bedre oversigtsforhold, hvilket forbedrer trafiksikkerheden for cyklister. Kørearealet på Peter Bangs Vej indsnævres for at skabe en ny krydsningsmulighed af Roskildevej for cyklister. Løsningen forbedrer fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden for cyklister, der skal krydse Roskildevej fra Peter Bangs Vej mod Valby Langgade.

 

 

Konsekvenser for træer og parkering

Etablering af supercykelstien Roskilderuten medfører ikke fældning af træer, og har ikke konsekvenser for bil- eller cykelparkering.

Høring

De seks delprojekter har været i høring hos de respektive Lokaludvalg (Indre By, Vesterbro og Valby). Alle tre lokaludvalg er tilfredse med samtlige løsninger. Vesterbro Lokaludvalg efterspørger muligheden for at implementere før-grønt for cyklister i signalet på Vesterbrogade ved Reventlowsgade. Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger muligheden herfor i næste fase af projektet.

Indre By Lokaludvalg spørger om projekterne på Vesterbrogade, omkring Banegårdspladsen, er samtænkt med projekt ”Bypark ved Tivoli på Vesterbrogade”. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ikke at delprojekterne 4A eller 4B, jf. bilag 4, kommer til at have en betydning for en evt. kommende bypark.

Movia og Økonomiforvaltningen er hørt og har ikke bemærkninger til de seks delprojekter.

Politiet har givet principgodkendelse til alle delprojekterne.

Økonomi

I Budget 2019 blev der afsat 5,2 mio. kr. (2019 p/l) til projektering og udførelse af supercykelstien Roskilderuten. Heraf blev 1,4 mio. kr. (2019 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. I sagen ”Indtægtsbevilling til supercykelsti Roskilderuten” (BR 13. december 2018), blev der givet yderligere en udgifts- og en indtægtsbevilling på 4,6 mio. kr. (2019 p/l) til projektet vedr. støtte fra Vejdirektoratet og andre kommuner på ruten, heraf blev der frigivet en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. (2019 p/l). Med denne indstilling skal de resterende udgiftsbevillinger svarende til 3,8 mio. kr. (2019 p/l) og 2,4 mio. kr. (2019 p/l) frigives, svarende til i alt 6,4 mio. kr. i 2021 p/l. Ligeledes skal indtægtsbevillingen på 4,6 mio. kr. (2019 p/l) frigives, svarende til 4,8 mio. kr. i 2021 p/l, jf. tabel 1.

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har 20. april 2020 besluttet at prioritere anlægsmåltal til delprojekterne for 2021. Der er ikke taget stilling til anlægsmåltal for efterfølgende år.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Udgift/indtægt

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

2021

I alt

TMU

Cykelprojekt finansiering Roskilderuten

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

U

6.406

6.406

TMU

Cykelprojekt finansiering Roskilderuten

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

I

-4.753

-4.753

I alt

 

 

 

 

1.653

1.653

 

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

I Budget 2019 blev der til drift af den del af supercykelstien Roskilderuten, der ligger i Københavns Kommune, afsat 0,1 mio. kr. i 2020 og frem. De afsatte driftsmidler er placeret under Økonomiudvalget og vil blive overført til Teknik- og Miljøudvalget, når anlægsprojektet er ibrugtaget.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen færdigprojekteringen og anlæg af supercykelstien Roskilderuten. Forventet fysisk anlægsstart er medio 2021 med forventet ibrugtagningen ultimo 2021.

 

Søren Wille                                              /Lone Byskov

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslag for punktvise forbedringer på supercykelstien Roskilderuten danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at der frigives en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til etablering af supercykelstien Roskilderuten og en anlægsbevilling til indtægter på 4,8 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra staten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Ved etablering af nye cykelruter skal vi have meget fokus på sikkerheden, og derfor vil vi gerne kende til uheldsraten ved større vej- og lyskryds, og i dette tilfælde helt specifikt ved Vesterfælledvej og Vesterbrogade. Ligeledes vil vi gerne have en status ift. cykelfremkommelighed ved dette projekt.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. marts 2021:

 

”Ved etablering af nye cykelruter skal vi have meget fokus på sikkerheden, og derfor vil vi gerne kende til uheldsraten ved større vej- og lyskryds, og i dette tilfælde helt specifikt ved Vesterfælledvej og Vesterbrogade. Ligeledes vil vi gerne have en status ift. cykelfremkommelighed ved dette projekt.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

 

”Ved etablering af nye cykelruter skal vi have meget fokus på sikkerheden, og derfor vil vi gerne kende til uheldsraten ved større vej- og lyskryds, og i dette tilfælde helt specifikt ved Vesterfælledvej og Vesterbrogade. Ligeledes vil vi gerne have en status ift. cykelfremkommelighed ved dette projekt.”

Til top