Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan Enghave Brygge, Vesterbro

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan Enghave Brygge. Planforslaget vil muliggøre en metrostation på Enghave Brygge ved at forskyde og justere tre af byggefelterne ift. bebyggelsesplanen fastlagt i den oprindelige lokalplan for Enghave Brygge.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at godkende tillæg 3 til lokalplan Enghave Brygge (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Forslaget til tillæg 3 til lokalplan Enghave Brygge blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2020 og har været i offentlig høring fra 18. september 2020 til 13. november 2020. Forvaltningen har modtaget 14 henvendelser. Høringen har givet anledning til mindre ændringer, som har til formål at tilgodese to nært beliggende virksomheders fortsatte drift og udvikling, hvilke Erhvervsstyrelsen har udpeget som virksomheder af national interesse (bilag 6).

Forslaget til lokalplantillægget gør plads til en metrostation på Enghave Brygge som del af metrolinjen til Sydhavnen, da en metrostation ikke er tænkt ind i den oprindelige lokalplan for Enghave Brygge fra 2014 (bilag 2, s. 6). Pladsen skabes ved at justere bebyggelsesplanen for tre byggefelter, herunder en tilbagetrækning af de to sydligste byggefelter på ca. 20 m, hvilket skaber plads til metropladsen langs den kommende hovedgade, Nelson Mandelas Allé.

Løsning

Metroforpladsen får plads, hvor der i dag er fastlagt byggefelter til boliger. Samtidig muliggør forslaget til lokalplantillægget, at der kan bygges det samme antal etagemeter som hidtil, hvilket sker ved at forskyde og fortætte den oprindeligt planlagte bebyggelse. Fortætningen sker ved, at etagenedtrapningen mod det grønne areal mellem bebyggelserne og H.C. Ørsted Værket er mindre end i den oprindelige lokalplan. Derved undgås det også, at byggeriet lægger unødigt beslag på det grønne areal i området, eller at der bygges højere. Sidstnævnte vil bryde med den generelle etagegrænse for boliger på Enghave Brygge. Bebyggelsen består af tre åbne karréer samt en fritstående bygning til en daginstitution (bilag 2, s. 5 og 11). Hensigten med forslaget til lokalplantillægget har været at rykke så lidt som muligt ved det oprindelige projekt for Enghave Brygge, men stadig få plads til metrostationen. Den oprindelige lokalplan for hele Enghave Brygge rummer derfor også fortsat den overordnede planmæssige regulering af området, hvor infrastrukturen, kanalstrukturen, byrumshierarkiet og bebyggelsens ydre fremtræden er fastlagt.

Forslag til ændringer af forslaget til lokalplantillæg

Skærpede krav til støjgrænser for virksomhedsstøj betyder, at der for dele af det sydligste byggefelt ikke som hidtil kan planlægges for boliger. Her muliggøres erhverv med det formål at lade erhvervsdelen skærme de bagvedliggende boliger for støj. Den offentlige høring har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en lille justering af lokalplantillæggets afgrænsning nærmest H. C. Ørsted Værket samt inddeling af lokalplanområdet i to delområder med det formål at afgrænse det støjskærmende erhvervsbyggefelt i et særskilt område tættest på virksomheden MAN Energy Solutions. Dette skal sikre virksomhedernes fortsatte drift og udvikling (bilag 2 og 6).

Høring

De 14 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 4. I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Heriblandt har Metroselskabet, Københavns Museum, HOFOR, Ørsted A/S og Erhvervsministeriet henvendt sig. Henvendelserne fra Ørsted A/S og Erhvervsministeriet har givet anledning til ændringer, som imødekommes med de foreslåede ændringer (bilag 6).

Hovedsynspunkter fra Ørsted A/S, H. C. Ørsted Værket (bilag 4, henvendelse nr. 10)

 1. Af hensyn til H. C. Ørsted Værkets fortsatte drift understreger Ørsted A/S vigtigheden af, at formålsbestemmelsen i den gældende lokalplan videreføres i lokalplantillægget.
 2. Ørsted A/S gør ligeledes opmærksom på, at lokalplantillægget med sin afgrænsning, jf. tegning 1, indbefatter to mindre arealer, som i den oprindelige lokalplan ligger inden for delområde V, som er udlagt til serviceerhverv. Ørsted ønsker derfor præciseret, at disse to arealer ikke anvendes til støjfølsom anvendelse som fx boliger.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen bemærker, at formålsparagraffen (§ 1) i den gældende lokalplan fortsat er gældende i forslaget til lokalplantillægget. Alle bestemmelser i den oprindelige lokalplan, som ikke ophæves, vil fortsat være gældende. De ophævede bestemmelser fremgår af tillæggets § 10.
 2. På baggrund af henvendelsen vil lokalplantillægget blive præciseret, så anvendelsen i delområde V ikke ændres. Dette gøres ved at justere lokalplantillæggets afgrænsning, så det ikke overlapper delområde V (se bilag 6). Forvaltningen har været i dialog med bygherre herom.

Hovedsynspunkter fra Erhvervsministeriet (bilag 4, henvendelse nr. 14)

 1. Erhvervsstyrelsen mener ikke, at lokalplantillægget tilstrækkeligt sikrer virksomheden MAN Energy Solutions’ drifts- og udviklingsmuligheder. Erhvervsstyrelsen vurderer, at hvis der skal gælde særskilte støjgrænseværdier for erhverv, så erhvervsbygninger kan fungere som støjafskærmning for boliger, kræver det, at der er fastlagt et særskilt delområde til erhverv.  

Forvaltningens bemærkninger

 1. På baggrund af henvendelsen har forvaltningen været i dialog med Erhvervsstyrelsen med Miljøstyrelsens deltagelse. Her er opnået enighed om de nødvendige ændringer, der bevirker, at forslaget til lokalplantillægget kan gennemføres uden at være i konflikt med virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Dette gøres ved at imødekomme kravet om en opdeling af lokalplanområdet i to med et særskilt delområde til erhverv nærmest MAN Energy Solutions. Dette er gjort, fordi Erhvervsstyrelsen kun anerkender, at der finder en zonering sted ved opdeling i delområder. Forslaget til lokalplantillægget har ikke indeholdt denne opdeling, men blot en opdeling ved skelnen mellem anvendelsesmuligheder på byggefeltniveau. Ændringerne fremgår af bilag 6.

Hovedsynspunkter fra Vesterbro Lokaludvalg (bilag 4, henvendelse nr. 6)

 1. Vesterbro Lokaludvalg understreger, at de ingen principielle indvendinger har imod lokalplantillægget set i lyset af nødvendigheden for at skabe plads til den kommende metrostation på Enghave Brygge, men at de ønsker, at metroforpladsen i højere grad planlægges som et egentligt torv.
 2. Lokaludvalget påpeger vigtigheden af, at lokalplantillægget muliggør udeservering langs pladsens vestlige side i forbindelse med publikumsorienterede serviceerhverv i bygningernes stueetager, og at der derudover indrettes kantzone med plantebede og træer mellem opgangene.
 3. Lokaludvalget finder det vigtigt, at bebyggelsen ikke ændres på en sådan måde, at Kraftværksparkens areal formindskes. Det midterste byggefelt bør ikke strække sig længere mod vest, som forslaget til lokalplantillægget muliggør, og den fritliggende daginstitution bør placeres længere væk fra Kraftværksparken og rykkes tættere på den øvrige bebyggelse, hvorved det grønne areal bliver mere sammenhængende.

Lokaludvalgets synspunkter er sammenfaldende med borgernes henvendelser, og forvaltningens bemærkninger er derfor samlet nedenfor.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. I tre henvendelser ønskes det grønne område ved Kraftværksparken friholdt for bebyggelse ved at flytte den fritliggende institution tættere på den øvrige bebyggelse eller ved at integrere kvadratmeterne i de øvrige byggefelter.
 2. Tre henvendelser ytrer ønske om, at ambitionerne for det kommende byrum er for lave, da der ikke lægges nok op til udadvendte funktioner, såsom udeservering i kantzonen langs metropladsen, men kun planlægges beplantning og cykelparkering.
 3. I to henvendelser anføres, at der planlægges for mange cykelparkeringspladser.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Det er korrekt, at daginstitutionen som fritstående bygning optager et areal, der ellers kunne være friareal, men den er ikke placeret i området udlagt til park. Som konsekvens af forskydningen af bebyggelsen, har det været nødvendigt at adskille daginstitutionen fra den sydlige bygningsfløj og placere den i en selvstændig bygning. Alternativt ville bygningen blive meget kompakt med pladsmangel og dårlige dagslysforhold til følge. Det anbefales at fastholde udformningen, som sikrer, at det oprindelige bebyggelsesomfang i området, der er forudsat indrettet til almene boliger, bibeholdes. Med daginstitutionens foreslåede placering får det grønne område tilføjet en legeplads, som kan udnyttes af områdets brugere uden for åbningstid og i weekenderne.
 2. Forslaget til lokalplantillægget sondrer mellem bebyggelsen direkte ud til metropladsen og den resterende bebyggelse. Kantzonen ud mod pladsen er kendetegnet ved, at den skal have en bredde på mindst 2 m i stedet for 0,6 m, der gælder for de øvrige kantzoner. Dette skyldes, at kantzonen ud mod pladsen skal balancere flere hensyn. Et hensyn er ønsket om den urbane og belagte kantzone, som kan fungere til udeservering ifm. publikumsorienterede serviceerhverv. Et andet hensyn er ønsket om en beplantet kantzone med bede, buske og træer, der fungerer som bufferzone mellem det offentlige rum og den private bolig, så der skabes et grønt byrum til glæde for boligernes beboere. Ved at fastsætte, at kantzonen mod metropladsen skal være med faste belægninger på højst 50 % af arealet, muliggøres både den ønskede urbane kantzone med udeservering som fx en café eller restaurant, samtidig med at der sikres bynatur i forbindelse med boligernes opgange. Forslaget til lokalplantillægget stiller ikke krav om publikumsorienterede serviceerhverv, men sikrer muligheden herfor som i den oprindelige lokalplan for området. Kantzonen mod metroforpladsen rummer den fleksibilitet, der efterspørges i henvendelserne, så den kan indrettes i samspil med stueetagernes anvendelse og med mulighed for både adgang, ophold og beplantning.
 3. Forslaget til lokalplantillægget følger de politisk fastsatte p-normer i Kommuneplan 2019, hvilket svarer til ca. 1.500 pladser. Herudover gælder særligt for metrostationen, at behovet for cykelparkeringspladser i tilknytning hertil er vurderet og fastsat i VVM-redegørelsen for ”Metro til Sydhavnen” fra 2015. Derfor placeres der yderligere 400 cykelparkeringspladser til cykler og delecykler. Der er i den forbindelse også taget højde for de potentielt flere brugere af stationen, som kan komme med en eventuel fremtidig stibroforbindelse til Islands Brygge Syd.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

 Søren Wille                               /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende tillæg 3 til lokalplan Enghave Brygge (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

 

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.  

Imod stemte: C og V.

 

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at der stilles krav om forberedelse af elladestandere til de nye parkeringspladser i konstruktion.”

 

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig, så parkering kan holdes på egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 15: Endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan Enghave Brygge, Vesterbro (2019-0055052)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: V.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2021:

”Partierne ønsker, at parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig, så parkering kan holdes på egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer.”

Til top