Søg

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget træffer beslutning om tvangsmæssige indgreb efter regler i lov om social service.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af fem medlemmer:

To medlemmer, der vælges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer
Et medlem, der er byretsdommer og udpeget af Domstolsstyrelsen
To medlemmer, der er pædagogisk-psykologisk sagkyndige, og udpeget af Statsforvaltningen.

Børn og unge-udvalget vælger selv sin forperson og næstforperson blandt de medlemmer, der er valgt af Borgerrepræsentationen.

Hvilke sager behandler Børn og unge-udvalget?

Børn og unge-udvalget træffer bl.a. afgørelse i sager om:

  • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet
  • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet
  • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.

I akutte tilfælde kan udvalgets forperson eller næstforperson træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Forpersonens eller næstpersonens afgørelse skal inden syv dage forelægges hele udvalget.

Det er Socialforvaltningen, dvs. Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Handicap, der beslutter, om en sag skal forelægges for Børn og unge-udvalget. Barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning skal fremgå af Borgercenter Børn og Unges indstilling til Børn og unge-udvalget. Udvalget kan beslutte enten at følge eller at afvise borgercentrets indstilling.

Rettigheder ved sagens forelæggelse for Børn og unge-udvalget

Forældre og unge over 12 år har ret til gratis advokathjælp ved udvalgets behandling af sagen både før, under og efter mødet i udvalget. Dette gælder dog kun i den konkrete sag, som udvalget træffer afgørelse i. 

Forældre og børn/unge kan tage en bisidder med (f.eks. et familiemedlem eller en ven) til møder i udvalget.

Forældrene og børn/unge har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning.

Klager over udvalgets afgørelser

Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København SV

Ankestyrelsen har telefonnummer tlf. 33 41 12 00.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk

Du er velkommen til at ringe eller skrive til Børn og unge-udvalgets sekretariat

Børn og unge-udvalgets sekretariat

Griffenfeldsgade 44 2

2200 København N