Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Kvarterplan for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads, Nørrebro

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslag til kvarterplan og finansiering heraf, så arbejdet kan igangsættes.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at kvarterplanen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads godkendes, jf. bilag 3.
 2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende ændringer i kvarterplanen inden for den fastsatte økonomiske ramme.
 3. at vedtægter for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads godkendes, jf. bilag 4.
 4. at der frigives en anlægsbevilling på 77,4 mio. kr. til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 5.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 24. juni 2020, at der skal gennemføres en områdefornyelse i Haraldsgadekvarteret (Nørrebro) i perioden 2022-2026 og samtidig godkendte Borgerrepræsentationen at finansiere Områdefornyelsen ved Skjolds Plads (tidligere Aldersrogade) og igangsætte kvarterplansprocessen, jf. bilag 1. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til kvarterplan for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads, jf. bilag 3.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til kvarterplanen, herunder Teknik- og Miljøudvalgets bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i kvarterplanen, vedtægter for kvarterplanen og til frigivelse af anlægsmidler, så realiseringsfasen kan påbegyndes.

Løsning

Som led i Københavns Kommunes arbejde med at løfte de udsatte byområder (jf. Politik for Udsatte Byområder) og for at styrke udviklingen i de almene boligafdelinger på statens parallelsamfundsliste har Borgerrepræsentationen afsat 77,4 mio. kr. fra 2022 til 2026 til Områdefornyelsen ved Skjolds Plads. Områdefornyelsen dækker det udsatte byområde Haraldsgadekvarteret på Nørrebro, som omfatter det udsatte boligområde Aldersrogade, der er på statens parallelsamfundsliste, jf. bilag 2. Her er beboernes indkomst, uddannelsesgrad og tilknytning til arbejdsmarkedet under gennemsnittet for København. Haraldsgadekvarteret er et tidligere industrikvarter, der efterhånden, som industrien er flyttet fra kvarteret, er udfyldt med almene boliger, uddannelsesinstitutioner og erhverv som bilforhandlere. Da kvarteret samtidig er isoleret fra den omkringliggende by af store veje og s-togsbanen, har det skabt et både fysisk og socialt fragmenteret kvarter.

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads indgår i kommunens arbejde med at udvikle det almene boligområde Aldersrogade (Den Grønne Trekant og Vognvænget), så det ikke længere optræder på Statens parallelsamfundsliste, jf. parallelsamfundslovgivningen. Med Overførselssagen 2018-2019 (A, B, S, V, C, O og I) besluttede Borgerrepræsentationen, at der skulle udarbejdes en forandringsplan for boligområdet, samt at en områdefornyelse skulle understøtte implementeringen af forandringsplanen og lave et løft af hele Haraldsgadekvarteret. Kvarterplanen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads har derfor et særligt fokus på problemstillinger relateret til parallelsamfundslovgivningen.

Kvarterplanen er lavet i samarbejde med lokale beboere, aktører og kommunens øvrige forvaltninger. Den beskriver kvarterets udfordringer og de konkrete projekter, der vil bidrage til udviklingen af kvarteret, herunder hvordan områdefornyelsens budget skal fordeles. Med kvarterplanen sættes der fokus på en udvikling af kvarteret, der skaber mere bynatur af høj kvalitet, et sammenhængende kvarter, et kvarter med stærke fællesskaber, et kvarter med et bedre uddannelsesniveau og et mere trygt kvarter.

Områdefornyelsen igangsætter en positiv udvikling i Haraldsgadekvarteret gennem byrumsforbedringer, styrkede forbindelser ind i og gennem kvarteret, styrkede kultur- og fritidstilbud, understøtte kvarterets fællesskaber og foreningsliv samt ved at ruste børn og unge bedre til at gennemføre folkeskolen og starte på en ungdoms- eller videregående uddannelse.

Konkret vil områdefornyelsen bl.a. arbejde med:

 • En videreførelse af Nørrebroruten fra Tagensvej gennem kvarteret til Vibenhus Runddel herunder Krakas Plads, der både vil skabe en tydelig, tryg og oplevelsesrig forbindelse ind i og gennem kvarteret, der bidrager til at øge trygheden i nogle af kvarterets utrygge byrum.
 • Skabe bedre ankomster til kvarteret ved krydset Tagensvej/Haraldsgade og Jagtvej/Lersø Parkallé, så det bliver tryggere og lettere at orientere sig ind i kvarteret.
 • Begrønne udvalgte brede gader i kvarteret, så der skabes mere livskvalitet for beboerne og samtidig tryggere veje.
 • Omdanne den sydlige del af Lersø Parkallé til et attraktivt og grønt areal med bedre opholdsmuligheder og større biodiversitet til gavn for beboere og undervisningsbrug på Nørre Fælled Skole.
 • Opsøgende indsats for at reducere kvarterets CO₂ aftryk og energiforbrug.
 • Tydeliggøre og styrke kvarterets kultur- og fritidstilbud gennem netværksdannelse mellem kvarterets aktører, synliggøre eksisterende tilbud og ved at understøtte nye, bl.a. for at øge fællesskaber på tværs af boligformer, alder mv. 
 • Understøtte idræt og bevægelse i kvarteret med fysiske forbedringer af faciliteterne og ved at gøre det lettere for kvarterets unge og øvrige beboere at deltage i organiseret idræt og udnytte eksisterende faciliteter.
 • Sætte fokus på sundhedsfremme i kvarteret bl.a. gennem et partnerskab med Københavns Professionshøjskole, der har en række sociale- og sundhedsfaglige uddannelser i kvarteret.
 • Styrke børns skoleparathed i daginstitutionerne, styrke netværket blandt aktører, der arbejder med unge i kvarteret og understøtte brobygning til ungdoms- og videreuddannelser for unge, for at øge uddannelsesniveauet og livschancerne for kvarterets unge.

Ud over kvarterplanens konkrete projekter, er der også afsat midler til en udviklingsplan, hvor områdefornyelsen sammen med Økonomiforvaltningen, grundejere i området og andre interessenter, vil skabe en samlet retning for udviklingen af forbindelser og bystrukturer over en længere årrække. Områdefornyelsen vil desuden indgå i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole om koordineret indsats i kvarteret samt tæt samarbejde omkring en række konkrete projekter.

Kvarterplanens projekter er lokalt forankrede og gennemføres i dialog med beboere og aktører for at sikre, at løsningerne tilpasses lokale behov. Kvarterplanens projekter fremgår af bilag 3, hvor der er uddybende projektbeskrivelser og succeskriterier. Et resumé af kvarterplanens projekter kan ses i bilag 6 og bilag 3, side 7.

Alle projekter kan realiseres i en basisversion inden for kvarterplanens økonomiske ramme, mens nogle projekter skal have ekstern medfinansiering for at kunne realiseres i fuld skala, jf. bilag 6. Områdefornyelsens sekretariat arbejder for at tiltrække yderligere investeringer til Haraldsgadekvarteret, der kan løfte området, så det kommer på niveau med resten af København. Sekretariatet fungerer derudover som det lokale mødested for udvikling af projekterne og samarbejde med aktører i området. Hvor der er behov for yderligere finansiering af projekterne, vil den blive søgt hos bl.a. statslige og private fonde og puljer.

Organisering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedtægter for områdefornyelsen, jf. bilag 4. Der blev nedsat en lokal styregruppe bestående af repræsentanter for de forskellige boligformer, lokale institutioner, lokaludvalg og de kommunale forvaltninger 21. juni 2021. Styregruppen har den 24. august 2021 godkendt udkast til kvarterplanen og har sammen med det lokale sekretariat medansvar for at realisere projekterne inden for kvarterplanens og vedtægternes rammer. Styregruppen og det lokale sekretariat kan i fællesskab vedtage ændringer i kvarterplanens projekter og budget, hvis det i løbet af områdefornyelsens projektperiode bliver nødvendigt. Teknik- og Miljøudvalget orienteres om væsentlige ændringer i økonomien inden for kvarterplanens ramme, jf. bilag 4.

Økonomi

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads har en samlet rådighedsramme på 78,8 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde 24. juni 2020 til udarbejdelse af kvarterplan og omverdensinddragelse. Med denne indstilling skal de resterende 77,4 mio. kr. frigives til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads, herunder til finansiering af et lokalt placeret sekretariat, jf. tabel 1 i bilag 5. Periodisering af anlægsmidlerne fremgår af tabel 1 i bilag 5.

Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Byfornyelse, anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har 17. maj 2021 besluttet at prioritere anlægsmåltal til projektet for 2022. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed, og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

Hvis kvarterplanen vedtages, afsættes der 1,5 mio. kr. i årlig afledt drift til de anlæg, der opføres i forbindelse med områdefornyelsen. Beløbet indarbejdes i indkaldelsescirkulæret i det år, hvor første år med behov for afledt drift indgår i budgetperioden. Midlerne placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget, året efter områdefornyelsesindsatsen er gennemført. Den afledte drift til anlægsprojekter, der ibrugtages inden udmøntningen af puljen, afholdes inden for områdefornyelsens budget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, påbegyndes realiseringen af kvarterplanens projekter. I 2024 gennemføres en midtvejsevaluering, der vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, med eventuelle væsentlige omprioriteringer i budget, projekter og/eller ændringer i succeskriterier. Områdefornyelsen afsluttes i december 2026, hvor Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en endelig evaluering af områdefornyelsen.

 

Søren Wille

                                                                 / Henriette Hall-Andersen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top