Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Dispensation til renovering og udvidelse af Rigshospitalets køleanlæg

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renovering som medfører en udvidelse af Rigshospitalets køleanlæg i Sortedamssøen. 

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse af Rigshospitalets køleanlæg i Sortedamssøen.

Problemstilling

Rigshospitalet har siden 1960’erne haft et køleanlæg i Sortedamssøen. Der er nu et behov for at renovere dette anlæg for at sikre det mod længere perioder med driftsudfald i forbindelse med vedligeholdelse og for at sikre tidssvarende arbejdsmiljømæssige forhold. Rigshospitalet oplyser, at der ikke findes brugbare alternativer til den ønskede renovering, hvilket Rigshospitalets rådgiver redegør for i bilag 4. Da renoveringen indebærer etablering af en større betonkonstruktion end den nuværende, og da søen er omfattet af forbud mod tilstandsændring, kræver projektet en dispensation. Der kan kun dispenseres i særlige tilfælde, hvilket fortolkes restriktivt i klagenævnspraksis.
Med denne sag skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renoveringen.
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. november 2019, at § 3-sager skal forelægges udvalget.

Løsning

Udvidelsen indebærer, at det eksisterende bygværk nedbrydes og bortskaffes. På samme placering i søen etableres et nyt og større rektangulært betonkammer med vandindtag. Der anlægges en midlertidig kørevej og en byggegrube i søen. Der udlægges jernplader i to meters bredde omkring bygværket for at skåne bunden i forbindelse med arbejdets gennemførelse.

Det samlede areal for det færdige anlæg i søen udgør ca. 20 m2. Det eksisterende anlæg på 4 m2 nedbrydes. Projektet forøger anlæggets størrelse og den permanente inddragelse af søbund med 16 m2. 

Projektets samlede fodaftryk i anlægsperioden vil være ca. 220 m2. Arbejdet forventes at vare 3-4 måneder. Efter arbejdets udførelse fjernes diverse midlertidige anlæg. Der bliver ikke gravet i den omkringliggende søbund, og dermed vil det ikke være nødvendigt at reetablere søbunden når de midlertidige anlæg er fjernet. Vegetationen vil reetablere sig selv fra tilgrænsende arealer indenfor en kortere årrække. Når anlægget er færdigetableret, vil det lige som i dag være usynligt fra søbredden, da hele anlægget ligger under vandoverfladen.

Der skal kun udledes den samme mængde vand fra anlægget, som der allerede er er givet udledningstilladelse til. Hvis der senere bliver brug for tilladelse til cirkulering af mere vand, vil dette skulle behandles særskilt som en ny ansøgning.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at der er tale om et særligt tilfælde. Dette skyldes, at Rigshospitalets drift afhænger af et velfungerende køleanlæg, som ifølge ansøgers oplysninger ikke kan opnås på andre måder, end ved at udvide det eksisterende anlæg i Sortedamssøen, idet der ikke er plads eller muligheder for at etablere anlægget på Rigshospitalets eget område. Forvaltningen vurderer at ansøger har redegjort tilfredsstillende for at kølebehovet ikke kan imødegås på andre måder, jf. bilag 4. Rigshospitalet har haft køleanlæg i Sortedamssøen siden 1960’erne, lang tid før naturbeskyttelseslovens § 3 trådte i kraft i 1992. Drift af Rigshospitalet vurderes desuden at være af vital samfundsmæssig interesse. Der vurderes at være tale om en enestående situation, hvorfor der ikke vil være risiko for at tilsvarende situationer kan opstå andre steder. Forvaltningen vurderer derfor ikke at dispensationen vil medføre præcedens. 

Samtidig vil det ansøgte kun medføre en mindre og lokal, men dog permanent, tilstandsændring i søen, svarende til det areal, som bliver inddraget til den nye konstruktion. Dette skal ses i sammenhæng med, at Sortedamssøens nordlige bassin er ca. 134 790 m2 stort, og at det igen kun udgør ca. 1/4 af De Indre Søers samlede areal. De midlertidigt påvirkede arealer vurderes at kunne reetableres fuldt ud indenfor en kortere periode. Der vurderes på den baggrund ikke at være tale om et indgreb, der medfører nogen afgørende varig forrykning af tilstanden i søen. 

Da der er tale om et særligt tilfælde, som ikke medfører nogen afgørende ændring i søens tilstand, vurderes forudsætningerne for at dispensere at være til stede, jf. naturbeskyttelsesloven § 3, jf. § 65, stk. 2.

Forvaltningen har vurderet at den lille udvidelse af anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af 27/10/2021, hvilket vil sige, at forvaltningen har vurderet, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Alternativ
Teknik- og Miljøudvalget kan alternativt vælge at give afslag på ansøgningen om dispensation med henvisning til, at udvalget finder, at projektet indebærer et uønsket indgreb i den § 3-beskyttede søs tilstand, og at betingelserne for at dispensere således ikke er opfyldt. Hvis der gives afslag, skal det begrundes sagligt.

Høring
Sagen har været i høring hos de klageberettigede organisationer Danmarks Naturfredningsforening København (DN), Dansk Ornitologisk Forening København (DOF) og Friluftsrådet København i perioden 28. juni – 26. juli 2021, samt været lagt ud på kommunens høringsportal Bliv Hørt.

DOF og Friluftsrådet har ikke haft bemærkninger. DN har stillet opklarende spørgsmål, men har, efter at have modtaget svar på disse, hverken udtalt sig for eller imod. Indre Bys Lokaludvalg har udtalt sig mod projektet. Lokaludvalget ønsker, at Søerne helt friholdes for indgreb og efterlyser undersøgelser af mulige alternative løsninger. Der har været afholdt møde med lokaludvalget. Bygherre har på den baggrund undersøgt om der kunne findes andre, mindre indgribende løsninger, hvilket bygherre oplyser, ikke har været muligt. Der er kommet to negative og et positivt høringssvar fra enkeltborgere. De negative høringssvar stiller spørgsmålstegn ved det principielle i at dispensere fra naturbeskyttelsen, henholdsvis lødigheden af de vurderinger af projektets konsekvenser, der er foretaget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, sender Teknik- og Miljøforvaltningen en afgørelse om dispensation fra § 3 til ansøgeren og til de klageberettigede, der har fire ugers klagefrist. Afgørelsen vil blive lagt på Københavns Kommunes annonceringportal, der normalt anvendes til offentliggørelse af kommunens afgørelser.

Søren Wille
/Hans Christian Karsten

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top