Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Dispensationsansøgninger til ændring af bebyggelser i Carlsberg Byen, Vesterbro

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensationer fra lokalplan 432 Carlsberg II tillæg 6 til ændring af to bebyggelser i Carlsberg Byen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation til at overskride det skrå højdegrænseplan på bygning ved Lagergade på matrikel nr. 1218t.
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation til at øge afstanden mellem indgange i stueetagen ved Bohrsgade på matrikel nr. 1218t.
  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation til at fravige den fastlagte linje om sluttet randbebyggelse ved at tilbagetrække bebyggelsen ved Olivia Hansens Gade på matrikel nr. 20ab.

Problemstilling

En grundejer har i forbindelse med byggeansøgning for to ejendomme i Carlsberg Byen på henholdsvis matrikel nr. 1218t, Udenbys Vester Kvarter og matrikel nr. 20ab, Valby søgt dispensation for tre forhold fra lokalplan 432 Carlsberg II tillæg 6.

Dispensationsansøgningerne har været i to særskilte naboorienteringer for hver af de to ejendomme (bilag 2 og bilag 4). Forvaltningen har modtaget ét høringssvar til hver naboorientering. Hørringsvarene har ikke givet anledning til ændringer.  

Dispensationerne forelægges Teknik- og Miljøudvalget, da udvalget har ønsket at behandle dispensationer, som har været sendt i naboorientering i Carlsberg Byen (bilag 1).

Løsning

Formålet med dispensationerne er at sikre, at bebyggelserne indpasses mest hensigtsmæssigt i området. Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale dispensationerne, da de vurderes at tilføre en positiv værdi til området.

På matrikel nr. 1218t søges der dispensation i forbindelse med grundejers ønske om at opføre en bebyggelse ved Ny Carlsberg Vej. Bebyggelsen omfatter bolig, erhverv og detailhandel. Bebyggelsen er udformet som randbebyggelse i fem til syv etager samt en højhusbebyggelse med et samlet etageareal på omkring 52.000 m² med kælder i to etager på omkring 20.500 m².

På matrikel nr. 20ab søges der dispensation i forbindelse med grundejers ønske om at opføre en ny bebyggelse med blandet bolig, erhverv, detailhandel og parkeringskælder ved Olivia Hansens Gade. Bebyggelsens nordlige del består af en karrebebyggelse i fem til seks etager og et 80 meter højhus med 93 boliger. På bebyggelsens sydlige del er en længebygning på fire etager med 40 boliger kaldet Olivia Hus placeret langs J.C. Jacobsens Have i forlængelse af det nyopførte Rothe Hus.  

Dispensationerne omhandler de forhold, der i skemaform er vist nedenfor.

Muliggjort i lokalplan nr. 432 Carlsberg II tillæg 6:

Muliggøres med dispensation:

Forvaltningens vurdering:

Af §5 stk. 1, pkt. k, fremgår, at en bebyggelse ikke må have en højde som overskrider en skrå linje fra naboerhvervsbebyggelsens gulvplan, beregnet som afstanden til den nye bebyggelse ganget med 1,5.

Grundejer af matrikel nr. 1218t ønsker dispensation til at overskride det i lokalplanen fastsatte skrå højdegrænseplan for en del af bebyggelsen, som er placeret mod en erhvervsbebyggelse på Lagergade. Denne del af bebyggelsen overskrider det skrå højdegrænseplan med 73,5 cm, jf. bilag 3.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation, da forvaltningen vurderer, at den ansøgte overskridelse af det skrå højdegrænseplan er så begrænset, at den alene vil have en minimal påvirkning på lysforholdene i erhvervsbebyggelsen.

Af § 6 stk. 7. pkt. b, fremgår, at der på lokalplanens tegning nr. 2 er markeret facadeforløb hvor der skal etableres indgange minimum for hver 18. meter af facaden.

Grundejer af matrikel nr. 1218t ønsker dispensation til at etablere en del af facaden i stueetage på hjørnet mellem Ny Carlsberg Vej og Bohrsgade, hvor der er 37 m afstand mellem to indgange. Det fremgår af ansøgningen, at bænkene langs Bohrsgade og Ny Carlsberg Vej og facadeåbninger med mulighed for udstilling af butikkens varer, kompenserer for indgange og understøtter det ønskede byliv. Hertil kommer, at den vestvendte facade kan bruges til at sidde op ad.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation, idet det vurderes, at den ansøgte overskridelse mellem indgange i stueetagen vil give plads til mere byliv med ophold. Forvaltningen bemærker, at der i den forbindelse bør stilles vilkår i en eventuel dispensation til at etablere de i ansøgningen nævnte to bænke på hjørnet mellem Ny Carlsberg Vej og Bohrsgade, der er redegjort for i ansøgningen.

Af § 5, stk. 1, pkt. d fremgår, at der på lokalplanens tegning nr. 5B er markeret en facadelinje for sluttet randbebyggelse, som bebyggelsen skal opføres i.

Grundejer af matrikel nr. 20ab har søgt om dispensation til at trække bebyggelsen ca. 7,5 m længere væk fra nabobebyggelsen mod syd, på matr.nr. 215c, Valby, København, så facaden ikke følger den i lokalplanen fastlagte facadelinje mod Malttorvet.

Ansøgningen om dispensation begrundes med risiko for at skade en fredet kælder under vejen Bryggerhesten, som ligger umiddelbart syd for det aktuelle byggefelt.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler ændringen i byggeriet. Det er forvaltningens vurdering, at en respektafstand til kælderen giver de fornødne muligheder for at bevare den historiske kælderkonstruktion. Hertil kommer, at det nye byrum som dannes i Bryggerhesten forbedres, og der opnås en bedre sammenhæng mellem byrummet ved gavlen på Olivia Hus med det ansøgte.


Høring
 

Dispensationerne har været i naboorientering i perioden den 21. september til den 12. oktober 2021 og den 22. november til den 13. oktober 2021 (bilag 2 og 4). Forvaltningen har modtaget to henvendelser fra Metroselskabet, der ikke har nogen bemærkninger (bilag 3 og 5). Naboorientering har ikke givet anledning til ændringer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt dispensationerne, vil forvaltningen meddele dispensation.

 

                                       Søren Wille

                                                                         / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top