Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Trafikale og byrumsmæssige forbedringer på Frederiksborgvej, Bispebjerg

Se alle bilag

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler til etablering af trafikale og byrumsmæssige forbedringer på Frederiksborgvej.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af trafikale og byrumsmæssige forbedringer på Frederiksborgvej, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2020 (Borgerrepræsentationen 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der bevilliget 6,3 mio. kr. til at etablere trafikale forbedringer på Frederiksborgvej, hvoraf 0,9 mio. kr. blev stjernemarkeret. 

Forvaltningen har i regi af Områdefornyelse Nordvest udmøntet 8,4 mio. kr. til projektet, da Frederiksborgvej indgår som et mål i kvarterplanen for Nordvest (Borgerrepræsentationen 22. september 2016), hvor vejens trafiksikkerhed og byrum skal styrkes. 

Løsning

De nuværende forhold på Frederiksborgvej på strækningen mellem Tuborgvej/Tomsgårdsvej til Glasvej giver anledning til uagtsom kørsel og forhøjet hastighed hos bilister, som skaber utryghed for beboerne samt øget risiko for trafikulykker.

Projektforslaget omfatter fire lokaliteter på Frederiksborgvej på strækningen mellem Tuborgvej/Tomsgårdsvej til Glasvej, jf. bilag 2. De fire lokaliteter består af tre centrale kryds på strækningen, hvor der er registeret flest trafikulykker, og en strækning på Frederiksborgvej mellem Birkedommervej og Dortheavej.

Projektet består i at etablere trafikale og byrumsmæssige forbedringer på de fire lokaliteter, jf. bilag 4. Med projektet øges trafiksikkerheden ved at indsnævre vejbanen til en minimumsbredde på 3,25 meter og vejforløbet forskydes således, at det ikke består af en lang lige strækning. Det sker ved etablering af fortovsudbygninger, cykelstier, krydsningspunkter og midterheller - tiltag som frigiver areal til ophold og begrønning, herunder træer. 

Tabel 1 Beskrivelse af tiltag

Lokalitet

Tiltag

Effekt

Frederiksborgvej/
Rentemestervej/
Glasvej

Bilag 4A

 

Etablering af midterheller og gennemført cykelsti. Hertil opdateres overkørslerne til københavnerstandard.

To eksisterende busstoppesteder flyttes mod syd og placeres i køresporet.

Ny udformning, placering og opgradering af eksisterende torontoanlæg (fodgængerfelt med blink).

Nedlæggelse af en overkørsel for at sikre trafiksikkerheden ved torontoanlægget.

Der plantes tre træer.

Tiltagene nedsætter hastigheden for bilister, sikrer bedre oversigts- og krydsningsforhold for bløde trafikanter samt sikrer fremkommeligheden for den kollektive trafik.

Midterhellerne medfører, at venstresving ind og ud ad Glasvej ikke længere bliver muligt. Begrænsningen af venstresving ved Glasvej medfører et mere overskueligt trafikbillede for trafikanterne, og dermed sikrere krydsningsmuligheder.

Placeringen af busstoppestederne har en hastighedsdæmpende effekt for bilister.

Frederiksborgvej mellem Birkedommervej og Dortheavej

Bilag 4B

Etablering af krydsningspunkt, ny belægning, byrumsinventar.

Der plantes op til seks træer.

Tiltagene nedsætter hastigheden for bilister og sikrer bedre oversigts- og krydsningsforhold for bløde trafikanter.

Tiltagene skaber bedre forudsætninger for byliv ved opgradering af fortovs- og opholdsarealer samt etablering af byrumsinventar og træer.

Frederiksborgvej/
Landsdommervej/
Birkedommervej

Bilag 4C

 

Udvidelse af tre ud af fire fortovshjørner, ny belægning, byrumsinventar, herunder bænke, cykelparkering, mm.

Fire midterheller – én i hvert ben af krydset.

Det bliver tilladt for cyklister at køre mod vest ad Birkedommervej.

Det vestlige busstoppested flyttes fra nord til syd i krydset.

Det eksisterende signal i krydset udskiftes med et nyt.

Tiltagene nedsætter hastigheden for bilister og sikrer bedre oversigts- og krydsningsforhold for bløde trafikanter.

Tiltagene skaber bedre forudsætninger for byliv ved udvidelse af fortovs- og opholdsarealer samt etablering af byrumsinventar.

Frederiksborgvej/
Hovmestervej

Bilag 4D

Udvidelse og ny udformning af eksisterende krydsningspunkt og opgradering af torontoanlæg.

Tiltagene nedsætter hastigheden for bilister og sikrer bedre oversigts- og krydsningsforhold for bløde trafikanter, herunder skolebørn, der krydser Frederiksborgvej på vej til og fra Tagensbo Skole.

 

Konsekvenser for parkering
Med projektet nedlægges 16 bilparkeringspladser uden for betalingszone, mens der etableres 13 erstatningsparkeringspladser. Både nedlæggelse og erstatning af parkeringspladser sker i relation til løsninger, der øger trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, jf. bilag 4. Erstatningspladserne indsnævrer vejbanen, hvilket har en hastighedsdæmpende virkning på biler.

Den højeste belægningsprocent kl. 22.00 var i 2019 på 93% og 2020 på 85 %.

Med projektet nedlægges 60 cykelparkeringspladser, mens der etableres op til 32 nye cykelparkeringspladser inden for projektområdet. Nedlæggelsen af 60 cykelparkeringspladser sker i relation til at plante nye træer, herunder overholdelse af bygningsreglementets krav til brandredning. Cykelparkeringspladserne er monteret på facaden langs Frederiksborgvej 77 (Dortheagården). Ejendommen skal have en ny anvendelse, hvorfor der ikke er behov for samme antal cykelparkeringspladser, som der er i dag.

Konsekvenser for træer
Der kan i forbindelse med projektet plantes op til 9 træer. Det endelige antal af træer afhænger af brandredningsforhold og en eventuel frivillig aftale, jf. afsnittet om matrikulære forhold. De eksisterende ledningsforhold i jord og luft begrænser generelt muligheden for at plante træer i projektområdet.

Det bemærkes, at der i forbindelse med arbejdet i Områdefornyelsen Nordvest har været et stort lokalt ønske om træer.

Matrikulære forhold
Med projektet overtager kommunen tre arealer, det ene areal er betinget af en aftale med grundejer.

To af arealerne, en del af matr.nr. 4e og en del af matr.nr.1236 Utterslev, er eksisterende vej- og fortovsarealer, hvor der er pålagt servitutbestemmelse om pligt til at afstå arealerne vederlagsfrit til Københavns Kommune, når kommunen har behov for det. Arealerne skal forsat anvendes som vej- og fortovsarealer. Overtagelsen af arealerne medfører ikke øgede driftsudgifter, da kommunen allerede drifter arealerne ud mod Frederiksborgvej, som er offentlig vej. Grundejerne er orienteret.

Det tredje areal, en del af matr.nr. 196a Utterslev, er eksisterende vej- og fortovsareal. Overtagelsen af arealet skyldes placeringen af tre træer, som delvist er placeret på offentlig vej og privat matrikel. Grundejer er orienteret og er umiddelbart indstillet på at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår om afståelse af arealet til Københavns Kommune. Driftsudgifter ved overtagelsen af arealet kan afholdes inden for de bevilligede afledte driftsudgifter.

Høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med borgere fra lokalområdet, herunder en arbejdsgruppe for Frederiksborgvej i tilknytning til Områdefornyelse Nordvest. Projektet har været præsenteret ved tre offentlige borgermøder: et den 18. oktober 2020 (32 deltagere) og to borgermøder den 2. februar 2021 (hhv. 9 deltagere og 16 deltagere). Projektforslaget har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg og Movia. 

Høringssvar fra Lokaludvalg: Bispebjerg Lokaludvalg bakker generelt op om projektforslaget, men er bekymrede for, at venstresvingsforbuddet fra Glasvej til Frederiksborgvej vil betyde øgede trafikmængder i Provstevejskvarteret, jf. bilag 5.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen tager lokaludvalgets bekymring til efterretning, men vurderer, at det er nødvendigt at lave venstresvingsforbud ved Glasvej for at øge trafiksikkerheden i krydset. Forvaltningen og rådgiver vurderer, at de øvrige veje i området ikke vil blive påvirket i sådan en grad, at trafikbelastningen øges væsentligt. Københavns Kommune har pligt til at overtage vejen, hvis tællingerne påviser at mere end 50 % af den samlede motorkørende trafik er gennemkørende trafik, jf. Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 58 stk. 3. Alternativt skal Københavns Kommune gennemføre færdselsregulering, der nedbringer den samlede motorkørende trafik til mindre end 50 %, jf. bilag 7.

Høringssvar fra Movia: Movia bakker generelt op om projektforslaget, men bemærker, at løsningerne i to af krydsene umiddelbart vil medføre en forringelse for bussernes fremkommelighed, og at venstresvingsforbuddet fra Glasvej til Frederiksborgvej kan føre til forringet busfremkommelighed, hvis trafikmængderne øges i de nærliggende kryds med megen bustrafik. Movia har desuden et ønske om etablering af busheller på strækningen, jf. bilag 6.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen har inddraget Movia og Økonomiforvaltningen undervejs i udarbejdelsen af projektforslaget. Forvaltningen har i dialogen med Movia valgt at flytte to busstoppesteder i det ene kryds, hvilket er med til at forbedre trafiksikkerheden og busfremkommeligheden på strækningen, og som kan afhjælpe de eventuelle forsinkelser, der kan opstå i de to øvrige kryds. Det er forvaltningens samlede vurdering, at bussernes fremkommelighed påvirkes minimalt. De vejgeometriske forhold betyder, at projektet ikke kan efterkomme Movias ønsker om busheller, jf. bilag 7.

Bemærkninger fra borgermøder: Borgerne bakker generelt op om projektforslaget. I krydset Frederiksborgvej/Rentemestervej/Glasvej har nogle borgere ønsket et signalreguleret kryds.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen tager ønsket til efterretning, men vurderer, at den valgte løsning er lige så trafiksikker som at etablere et signalanlæg, der er væsentligt dyrere, ligesom den valgte løsning i højere grad tilgodeser fremkommeligheden i krydset, jf. bilag 7.

Der er givet samtykke til projektet fra Københavns Politi. 

Økonomi

I Budget 2020 blev der afsat 6,3 mio. kr. (2020 p/l) til projektering og udførelse af ”Frederiksborgvej - trafikale forbedringer”. Heraf blev 0,9 mio. kr. (2020 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 5,4 mio. kr. (2020 p/l) frigives. Det svarer til 5,5 mio. kr. i 2021 p/l, jf. tabel 1. Udover den ordinære anlægsbevilling er der udmøntet 8,4 mio. kr. fra Områdefornyelsen Nordvest.

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal, som er prioriteret i forbindelse med Budget 2020.

Tabel 1 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

2021

I alt

TMU

Frederiksborgvej, Trafikale forbedringer

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

5.486

5.486

I alt

 

 

 

5.486

5.486

 

TMU= Teknik- og Miljøudvalget

I Budget 2020 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 0,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, igangsætter forvaltningen færdigprojektering og anlæg af projektet. Forventet fysisk anlægsstart er medio 2021 med ibrugtagning ultimo 2021.  

Søren Wille                                      /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslag for trafikale og byrumsmæssige forbedringer på Frederiksborgvej danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at der frigives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af trafikale og byrumsmæssige forbedringer på Frederiksborgvej, jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 15. marts 2021

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således at alle både cykel- og bilparkeringspladser reetableres indenfor projektet og dets økonomi.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 9 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Venstre og Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således at alle både cykel- og bilparkeringspladser reetableres indenfor projektet og dets økonomi.”

 

Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 44 stemmer mod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

Imod stemte: A, Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen.

 

Selve indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top