Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Ekstra delprojekt på supercykelstien Københavnerruten, Amager Øst

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Prags Boulevard til Amagerbanen som et ekstra delprojekt indenfor supercykelstien Københavnerrutens eksisterende bevilling samt mindre projektændringer i tre øvrige delprojekter, som indgår i Københavnerruten.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at projektering og anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Prags Boulevard til Amagerbanen udføres inden for Københavnerrutens eksisterende bevilling, jf. løsningsafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Supercykelstien Københavnerruten blev vedtaget af Borgerrepræsentationen (BR) som en del af Cykelpakke VIII ’Københavnerruten Supercykelsti’ i Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø). Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 7. januar 2019 at sætte projektet i bero og den 16. december 2019 at prioritere og igangsætte projektet igen. Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at færdigprojektere delprojekterne på Københavnerruten. I den forbindelse vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der indenfor den eksisterende bevilling er midler til at projektere og anlægge yderligere et delprojekt på ruten. Det skyldes, at forvaltningen har modtaget konkurrencedygtige rådgiver- og entreprenørtilbud på de øvrige delprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget skal desuden tage stilling til mindre projektændringer i tre øvrige delprojekter, som indgår i Københavnerruten.

Løsning

På Københavnerruten indgår ti delprojekter, der forbinder supercykelstierne mellem Københavns centrum og omegnskommunerne. Københavnerruten løber fra Svanemøllen Station gennem Indre by og Amager Øst frem til Øresunds Station ved Amagerbanen. Alle delprojekterne sikrer bedre flow og øget sikkerhed for cyklister på ruten samtidig med, at de enten fastholder eller forbedrer de eksisterende forhold for øvrige trafikanter.

Nyt delprojekt – Dobbeltrettet cykelsti fra Prags Boulevard til Amagerbanen

Delprojektet omhandler lukning af et ”missing link” og optimering af trafiksikkerheden på Københavnerruten. Det drejer sig om en dobbeltrettet cykelsti på ca. 58 meter fra krydset mellem Prags Boulevard og Raffinaderivej til stien Ved Amagerbanen, jf. bilag 4 (delprojekt L), hvor der på nuværende tidspunkt ikke er cykelsti. Den manglende dobbeltrettede cykelsti forhindrer en trafiksikker tilslutning mellem stien Ved Amagerbanen og krydset Raffinaderivej og Prags Boulevard, som begge er en del af den kommende supercykelsti. Anlæg af den dobbeltrettede cykelsti vil skabe bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed samt øget tryghed for cyklister på ruten. 

Der er opbakning til det ekstra delprojekt fra Amager Øst Lokaludvalg, der ser projektet som en markant forbedring af de infrastrukturelle rammer i lokalområdet. Delprojektet er desuden en del af projektet ”Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej”, der blev besluttet i Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad). Dette projekt er besluttet til udførelse i 2022. Forvaltningen anbefaler, at delprojektet anlægges sammen med den resterende Københavnerrute i 2021 og ikke efter Københavnerrutens ibrugtagningsdato.

Mindre projektændringer i forbindelse med tre delprojekter

Forvaltningen har i forbindelse med færdigprojekteringen vurderet, at nedenstående ændringer vil forbedre Københavnerrutens flow, trafiksikkerhed og fremkommelighed yderligere. De mindre projektændringer har ingen konsekvenser for den overordnede økonomi.     

Delprojekt F - Krydset Nørre Farimagsgade/Ahlefeldtsgade

På Nørre Farimagsgade i retning mod Vesterbro forlænges den eksisterende cykelbane i stedet for at etablere cykelsti. Det skyldes, at det tidligere busstoppested er nedlagt, hvorfor der ikke er behov for en cykelsti til at styre vigepligtsforholdene, jf. bilag 4 (delprojekt F).

Delprojekt J - H.C. Andersens Boulevard ml. Niels Brocks Gade og Rysensteensgade

På H.C. Andersens Boulevard ved Rysensteensgade ændres belægningen i sidehellen fra chaussésten til et stort græsareal med forårsløg, og de planlagte lindetræer plantes fortsat. Dette for at give de bedst mulige forhold for træerne samt give bedre bynatur, jf. Bilag 4 (delprojekt J).

Delprojekt K - Krydset Vermlandsgade/Kløvermarksvej

På Vermlandsgade ved Kløvermarksvej forlænges den oprindeligt planlagte venstresvingsbane for cyklister fra ca. 12 til ca. 20 meter. Herudover flyttes den oprindelig planlagte helle fra cykelstien til vejbanen for at skabe en mere fremkommelig og trafiksikker løsning målrettet cyklister. Projektet har ingen negative konsekvenser for biltrafikken, jf. Bilag 4 (delprojekt K).

Konsekvenser for træer og parkering

Det nye delprojekt samt de mindre projektændringer har ingen konsekvenser for træer eller bilparkeringspladser.

Økonomi

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 6,0 mio. kr. (2014 p/l) til Københavnerruten.  I 2014 blev der afsat yderligere en indtægts- og en udgiftsbevilling på 15,5 mio. kr. (2014 p/l) til Københavnerruten (BR 23. januar 2014). Denne blev efterfølgende nedskrevet med 5,5 mio. kr. (2018 p/l), hvor bevillingerne også blev frigivet (BR 11. oktober 2018). De samlede udgiftsbevillinger svarer til 18,5 mio. kr. i 2021 p/l.

Der er frem til udgangen af 2020 brugt ca. 6,3 mio. kr. (løbende p/l) på projektet. Det ekstra delprojekt forventes at koste ca. 0,3 mio. kr. og vil sammen med det resterende projekt og eventuelle uforudsete udgifter kunne afholdes inden for den resterende del af bevillingen.

Der er ikke tildelt anlægsmåltal til det nye delprojekt. På grund af beløbets mindre størrelse vil måltallet kunne indgå i forvaltningens overbookning for 2021. De periodiseringsmæssige konsekvenser for delprojektets budget vil blive indarbejdet i en kommende sag vedrørende anlægsoversigter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte færdigprojekteringen og anlæg af samtlige delprojekter. Forventet fysisk anlægsstart er medio 2. kvartal 2021 med forventet ibrugtagning ultimo 2021.

 

Søren Wille                                            /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at projektering og anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Prags Boulevard til Amagerbanen udføres inden for Københavnerrutens eksisterende bevilling, jf. løsningsafsnittet.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

     2. at forslag til mindre ændringer i tre øvrige delprojekter på Københavnerruten (delprojekt F, J             og K) udføres.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 15. marts 2021

 

 

Indstillingens 1. at-punkt blev med teknisk ændringsforslag anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i skriftlig votering fra 16. april 2021 til 19. april 2021, kl. 12

 

Carl Christian Ebbesen (O) deltog ikke i den skriftlige votering grundet sygdom.

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top