Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortrædere)

Se alle bilag

 

Indkaldelse af stedfortræder (Annika Smith, SF)

1) Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af stedfortræder for Annika Smith (SF), der på grund af arbejde er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med torsdag den 8. april 2021 og indtil videre.

2) Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, af 2. stedfortræder Lars Georg Jensen (SF) lovlige forfald. Lars Georg Jensen (SF) er på grund af arbejde forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra torsdag den 22. april 2021 og indtil videre.

Rette stedfortræder 3. suppleant Anna Overlund (SF) indkaldes derfor med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021 og indtil videre.

Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger

1. stedfortræder Neil Bloem (SF) er midlertidigt udgået af stedfortræderrækkefølgen på grund af fraflytning fra Københavns Kommune.

 

Indkaldelse af stedfortræder (Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti)

1) Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af stedfortræder for Carl Christian Ebbesen (Dansk Folkeparti) der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med mandag den 19. april 2021 og indtil videre.

Rette stedfortræder 2. suppleant Cheanne Bo Nielsen (Dansk Folkeparti) indkaldes derfor med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 22. april 2021 og indtil videre.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

I henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 588 af 6. april 2021 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndteringen af Coronavirus-sygdom (COVID-19), blev Borgerrepræsentationens møde gennemført som et video-møde.

 

Indkaldelse af stedfortræder (Annika Smith, SF)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Indkaldelse af stedfortræder (Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Genoptagelse af hvervet som Borgerrepræsentant:

Simon Strange (Socialdemokratiet), 1. april 2021.

 

Budt velkommen til hvervet som Borgerrepræsentant:

Birgitte Kehler Holst (Alternativet), 6. april 2021.

 

Dagsordenen:

Der blev onsdag den 21. april 2021 udsendt 2 sager til behandling uden for dagsorden vedrørende ”Udtræden af Borgerrepræsentationen” og ”Rokering i udvalg”.

Sagerne uden for dagsorden blev besluttet behandlet efter den udsendtes dagsordenspunkt 1, ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Der blev mandag den 19. april 2021 udsendt en tillægsdagsorden med to sager. Sagerne vedrørte ”Delegation af kompetence ved lokale nedlukninger” og ”Ekstra delprojekt på supercykelstien Københavnerruten, Amager Øst”.

 

Sagen ”Delegation af kompetence ved lokale nedlukninger” blev besluttet behandlet efter sagerne uden for dagsorden og sagen ”Ekstra delprojekt på supercykelstien Københavnerruten, Amager Øst” blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 13 ”Frigivelse af ekstra midler til den fælles gårdhave Livjægergadekarréen, Østerbro”.

 

Borgerrepræsentationen besluttede at tage dagsordenspunkt 37 (Medlemsforslag om en grønnere valgkamp) af dagsordenen med 42 stemmer imod 13. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Å, C, O, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

Imod stemte: A, Ø, B, F, V, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen.

 

Dagsorden blev herefter godkendt uden afstemning.

Mødet sluttede kl. 22.21

 

Til top