Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Principaftale for tværkommunalt samarbejde inden for social dumping

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en principaftale om etablering af et tværkommunalt samarbejde mod social dumping. Principaftalen er politisk godkendt af Hvidovre-, Rødovre- og Albertslund Kommune. Efter godkendelse af principaftalen udarbejdes en egentlig samarbejdsaftale, hvorefter samarbejdet opstartes. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at principaftalen for det tværkommunale samarbejde, jf. bilag 1, godkendes.

(Økonomiudvalget) 

Problemstilling

Der har siden august 2020 været dialog mellem Hvidovre Kommune og Økonomiforvaltningen med henblik på at finde en model for et tværkommunalt samarbejde mod social dumping. Mulighederne for samarbejdet blev gransket og der blev fundet en model, som går ud på at Hvidovre Kommune selv skulle ansætte en CSR-medarbejder, der fysisk sidder i kontorfællesskab med Københavns Kommunes indsatsteam og udfører kontroller. Sidenhen har Rødovre Kommune og Albertslund Kommune sluttet sig Hvidovre Kommune med ønske om ligeledes at være med i sådan et samarbejde, således at der i alt er tre samarbejdskommuner. Den ansatte medarbejder fra Hvidovre Kommune skal derfor udføre kontroller og opgaver for alle tre samarbejdskommuner med udgangspunkt i CSR-enheden i Københavns Kommunes metoder og værktøjer.

Før samarbejdet kan startes, skal alle parter være enige om de grundlæggende retningslinjer for samarbejdet, hvorfor der er blevet udarbejdet en principaftale. Når alle parter er enige om principperne, kan der administrativt udarbejdes en egentlig samarbejdsaftale, og samarbejdet kan herefter opstartes.

Løsning

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til godkendelsen af principaftalen.

Principaftalen er udarbejdet af Københavns Kommunes CSR-enhed og er blevet politisk behandlet og godkendt i samarbejdskommunerne, som nu formelt beder Københavns Kommune om tilslutning til samarbejdet.

Principaftalen indeholder afsnit om formålet for samarbejdet, fordelingen af opgaverne, økonomien og om samarbejdet i øvrigt og giver således et overblik over, hvad samarbejdsaftalen vil medføre for parterne.

Principaftalen er formuleret som et samarbejde, hvor hver kommune har ansvar for egne kontrolsager og beslutninger i relation til egne kontrakter. Det tilstræbes, at kontrolaktiviteter hos samarbejdskommunerne som udgangspunkt udføres med egne medarbejdere, dog således at fællesskabet vil kunne stille bufferkapacitet til rådighed.

Forud for udarbejdelsen af principaftalen, har Økonomiforvaltningen undersøgt, hvorvidt det er lovligt for en kommune at varetage opgaver for andre myndigheder herunder andre kommuner. Det følger af § 2, stk. 2 i lov om kommuners og regioners deltagelse i selskaber (Lovbekendtgørelse 655 af 7. juni 2019), at det er lovligt for kommuner at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, så længe at kommunen modtager betaling, som ikke er lavere end opgavens beregnede pris. Det betyder, at kommunen skal have et priskatalog over de opgaver som udføres, og skal taksere det udførte arbejde til minimum kostprisen. Sådan et takstkatalog vil blive udarbejdet som del af samarbejdsaftalen.

Samtidig er det en forudsætning for, at kommunen kan udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, at opgavens værdi ikke overstiger den gældende tærskelværdi for EU-udbud, som i 2019 var fastsat til 1.645.367 kr. eksklusive moms. Derfor skal de eksakte priser for samarbejdet udarbejdes før indgåelse af en egentlig samarbejdsaftale og være til minimum kostprisen, men under tærskelværdien for EU-udbud.

Hvis flere kommuner fremover beder Københavns Kommune om en lignende samarbejdsaftale, kan Økonomiforvaltningen vælge at udvide samarbejdet med samme principper og takstkatalog, men er ikke forpligtet til at udvide samarbejdet.

Økonomi

Det er en forudsætning for samarbejdet, at det ikke har økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, hvilket også vil afspejle sig i det takstkatalog, der udarbejdes.

Samarbejdskommunerne betaler lønnen for den ansatte medarbejder. Udover medarbejderens løn vil der også være faste omkostninger. Det er aftalt i principaftalen, at hver af de deltagende kommuner betaler en forholdsmæssig andel af de samlede omkostninger, som afspejler indsatsen relateret til den pågældende kommunes kontrakter og leverandører. Samarbejdskommunerne vil desuden have mulighed for at tilkøbe visse ydelser, som fx ekstra kapacitet i en periode med store sager.

Videre proces

Efter behandling i Økonomiudvalget skal principaftalen sendes til godkendelse hos Borgerrepræsentationen.

Godkendes principaftalen, vil der blive udarbejdet en formel samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og samarbejdskommunerne. I forbindelse med denne samarbejdsaftale vil der blive udarbejdet et priskatalog med priser for de ydelser som samarbejdskommunerne køber og kan tilkøbe.

Når samarbejdsaftalen er underskrevet, vil der blive ansat en medarbejder hos Hvidovre Kommune, som har plads ved Københavns Kommunes CSR-enhed og samarbejdet vil således begynde.  

Søren Hartmann Hede     /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at principaftalen for det tværkommunale samarbejde, jf. bilag 1, godkendes.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Radikale Venstre synes, at det er fornuftigt at udnytte stordriftsfordele ved at samarbejde på tværs af kommunegrænser, men det er afgørende for Radikale Venstre, at samarbejdet ikke fastlåser Københavns arbejde med arbejdsklausuler - fx i forhold til at understøtte nye organiseringsformer på arbejdsmarkedet.” 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Radikale Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Radikale Venstre synes, at det er fornuftigt at udnytte stordriftsfordele ved at samarbejde på tværs af kommunegrænser, men det er afgørende for Radikale Venstre, at samarbejdet ikke fastlåser Københavns arbejde med arbejdsklausuler - fx i forhold til at understøtte nye organiseringsformer på arbejdsmarkedet.”

Til top