Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forlænget tidsplan og udvidet idéoplæg for omdannelse af området ved Bispeengbuen

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at forlænge tidsplan for projekt om idéoplæg for omdannelse af området omkring Bispeengbuen med et år fra 2022 til 2023 samt, om idéoplæg skal udvides med endnu et scenarie.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at tidsplan for idéoplæg vedrørende omdannelse af området omkring Bispeengbuen forlænges med et år fra medio 2022 til medio 2023,
  2. at der i forbindelse med ideoplæg gennemføres beregninger af anlægsscenariernes CO2-aftryk, som beskrevet under afsnittet Løsning,
  3. at idéoplægget udvides med et supplerende hovedscenarie af en delvis nedrivning af Bispeengbuen, såfremt der afsættes midler hertil i kommende budgetforhandlinger,
  4. at Københavns Kommune i samarbejde med Frederiksberg Kommune går i dialog med staten med henblik på at afsøge om, og i givet fald hvor hurtigt, scenariet med en delvis nedrivning af Bispeengbuen vil kunne realiseres.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen (BR) i Københavns Kommune har på møder henholdsvis den 17. juni 2019 og den 20. juni 2019 besluttet, at kommunerne i samarbejde udarbejder et idéoplæg med scenarier for omdannelse af området under Bispeengbuen, baseret på en 2x3-sporet tunnelløsning. Det blev endvidere besluttet, at de to kommuner i fællesskab går i dialog med staten med henblik på at afklare proces for en mulig nedrivning og tunnellægning af Bispeengbuen samt etablering af en å-park og modeller for finansiering heraf. I oktober 2019 har Transport- og Boligministeriet meddelt, at hovedrenoveringen af Bispeengbuen udskydes fra 2022/2023 til 2031/2032.

Der er med Overførselssagen 2019/2020 (BR 4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å) i Københavns Kommune afsat 1,5 mio. kr. i 2020-2022 til at udarbejde idéoplæg for ”Omdannelse af Bispeengen”, og Frederiksberg Kommune bidrager også med 1,5 mio. kr. til projektet afsat i Budget 2019 (8. oktober 2018).

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til tidsplan og indhold af idéoplægget.

Løsning

Forlængelse af tidsplan

Udarbejdelse af idéoplægget er opdelt i to faser, jf. Overførselssagen 2019/2020, hvor der i første fase skal afdækkes visioner og muligheder for omdannelse af området baseret på en tunnelløsning, jf. bilag 2. I første fase (fra medio 2021 til medio 2022) skal to hovedscenarier belyses, hvor det ene hovedscenarie består af ny bebyggelse i kombination med en byrumsløsning og det andet hovedscenarie er en ren byrumsløsning. Efter første fase i medio 2022 skal der i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune træffes politisk beslutning om, hvilken vision og hovedscenarie der skal arbejdes videre med i anden fase (fra medio 2022 til medio 2023), hvor der udarbejdes en helhedsplan for området.

Siden Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i juni 2019 besluttede at udarbejde et idéoplæg for omdannelse af området baseret på en tunnelløsning, har der i den offentlige debat været stor interesse for at drøfte idéer og muligheder for at udvikle området. For at sikre en god og bred borger- og interessentinddragelse i udarbejdelse af idéoplægget, er det forvaltningernes vurdering, at der bør afsættes mere tid til denne del af processen. By-, Kultur- og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune anbefaler på den baggrund, at tidsplanen for idéoplægget forlænges med ét år fra 2020-2022 til 2020-2023 for at sikre tilstrækkelig tid til at gennemføre borger- og interessentinddragelsen.

Delvis nedrivning af Bispeengbuen og beregning af CO2-effekt
Siden det i juni 2019 blev besluttet at igangsætte arbejdet med idéoplægget, er der kommet følgende forslag, som kan indgå i idéoplægget:

  1. Borgerinitiativet Åbn Åen, der er et borgerdrevet projekt for en åbning af Ladegårdsåen, har foreslået en etapevis udvikling af området omkring Bispeengbuen, startende med en nedrivning af halvdelen af Bispeengbuen, hvor der anlægges en park med skybrudssikring. Åbn Åen vurderer, at trafikkapaciteten ved denne løsning vil være den samme som i dag, da Bispeengbuen i dag vurderes at have en overkapacitet, jf. bilag 3.
  2. Forslag om beregning af CO2-aftrykket for alle anlægsscenarierne i projektet, samt et forslag om at scenariet om en vej i terræn med 2x2 spor igen skal indgå i det videre arbejde. Forslaget er en del af et medlemsforslag stillet af rådmand Mette Bram (Å), Frederiksberg Kommune om yderligere analyser.

Ad 1) Ved vedtagelsen af Overførselssagen 2019/2020 i Københavns Kommune fremgik det af budgetnotatet ”Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen”, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal forholde sig til Åbn Åens forslag om en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Forvaltningen har i forlængelse heraf bedt ekstern rådgiver gennemføre en trafikal kapacitetsanalyse af forslaget, jf. bilag 4. Det er rådgivers vurdering, at kapaciteten kan bevares ved en omlægning til 2x2 spor på op til ca. 500-600 meter af den samlede strækning på ca. 1000 meter, inklusiv nedrivning af den ene halvdel af selve vejbroen på ca. 400 meter. Nedrivning af den ene halvdel af vejbroen vil frigive et areal på ca. 6.800 m2, mens en eventuel yderligere omlægning af 100-200 meter af vejarealet på den resterende strækning til 2x2 spor forventes at kunne frigive et areal på yderligere ca. 1.500-2.000 m2. Det er en forudsætning i Folketingets aftale om Bispeengbuens fremtid af 14. november 2018, at vejkapaciteten bevares på strækningen.

Forslaget kan indgå som et ekstra hovedscenarie i idéoplæggets første fase fra medio 2021 til medio 2022, så der her både udarbejdes en vision for overfladen baseret på en 2x3 sporet tunnelløsning og på en etapevis delvis nedrivning. Dog vil scenariet for en delvis nedrivning kun belyse mulige byrumsløsninger og ikke bebyggelsesmuligheder grundet det begrænsede areal, der frigives. En forudsætning for den supplerende analyse er, at der afsættes ca. 1,5 mio. kr. hertil, dvs. ca. 750.000 kr. for Københavns Kommune, som beskrevet under Økonomi.

Ad 2) Forslaget om en beregning af CO2-aftrykket for alle scenarier, vurderer forvaltningen kan rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme, da det vurderes at koste ca. 0,1 mio. kr. Der indgår også i medlemsforslaget et ønske om, at scenariet omkring en vej i terræn med 2x2 spor igen skal indgå i det videre arbejde. Dette scenarie medtages ikke, da det er besluttet af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i juni 2019 at arbejde videre med en tunnelløsning med 2x3 spor. Medlemsforslaget i sin helhed forventes behandlet som en særskilt sag i Frederiksbergs Kommunes By- og Miljøudvalg 11. januar 2021.

Konsekvenser for Skt. Jørgens Sø og Skybrudstunnel i Åboulevard

Ideoplægget for omdannelse af Bispeengen og skybrudsprojekterne i området koordineres tæt, da projekterne er sammenfaldende i forhold til dimensioneringen og placeringen af skybrudstunnelen under Åboulevard. Der vil i processen for udarbejdelse af ideoplægget indgå hydrauliske beregninger, så det i forbindelse med afslutningen af fase 1 medio 2022 kan fastlægges, hvor meget vand, der kan tilbageholdes ved Bispeengen. Dette er afgørende for det videre arbejde med Skt. Jørgens Sø og den planlagte skybrudstunnel i Åboulevard, så den indbyrdes hydrauliske og byrumsmæssige sammenhæng mellem projekterne sikres. Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø er underlagt en række afhængigheder af projekt- og myndighedsmæssig karakter, som alle potentielt vil kunne have indvirkning på projektets samlede tidsplan. I den sammenhæng vurderes forlængelsen af tidsplanen for ideoplægget at have minimal betydning.

Koordinering med Mobilitetsanalyserne

Med Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der igangsat en analyse af en grøn omstilling af trafikken samt en analyse af reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre By og brokvartererne, der samlet bliver betegnet Mobilitetsanalyserne. Projektet vil blive koordineret med Mobilitetsanalyserne, hvis resultater - herunder udkast til reviderede vejnetsplaner - forelægges til politisk behandling i Københavns Kommune i første halvdel af 2021.

Koordinering med foranalyse af den Grønne Boulevard

Med Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der igangsat en foranalyse af en nedgravning af Åboulevarden og H. C. Andersens Boulevard samt etablering af en grøn boulevard på overfladen. Foranalyserne koordineres tæt med idéoplæg for ”Omdannelse af Bispeengen”.

Økonomi

Idéoplægget udarbejdes inden for en økonomisk ramme på 3 mio. kr., med 1,5 mio. kr. bevilliget af hhv. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Udgifter til en beregning af CO2-aftrykket fra anlægsprojekterne kan indgå i den eksisterende ramme på samlet 3 mio. kr., da omkostningerne hertil er ca. 0,1 mio. kr., men der er ikke indenfor den eksisterende ramme mulighed for at udvide idéoplægget med endnu et hovedscenarie af en delvis nedrivning, som vurderes at koste yderligere ca. 1,5 mio. kr. Udgifterne hertil fordeles ligeligt mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og vil for Københavns Kommunes vedkommende skulle findes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger, dog senest i forhandlingerne om Budget 2022, hvis projektet skal følge den skitserede tidsplan.   

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, forudsætter det videre arbejde, at Frederiksberg Kommunalbestyrelse ligeledes godkender en tilsvarende indstilling 25. januar 2021.

Ideoplæg for ”Omdannelse af Bispeengen” sendes i udbud primo 2021. Medio 2022 skal der i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune træffes politisk beslutning om vision og hovedscenarie for idéoplægget, der herefter udarbejdes frem til medio 2023. Ideoplægget forventes at indgå som grundlag for forhandlingerne om Budget 2024 i de to kommuner med henblik på finansiering af den videre projektering.

Forslag 1 om et ekstra hovedscenarie for en delvis nedrivning af Bispeengbuen, som beskrevet under Løsning, vil blive indarbejdet som en option i udbuddet, og kan dermed igangsættes, hvis der afsættes midler i forbindelse med kommende budgetforhandlinger, dog senest i forhandlingerne om Budget 2022. Således at det kan udarbejdes sideløbende med det oprindelige idéoplæg i fase 1. Forvaltningen udarbejder et budgetnotat på dette.

 

Søren Wille / Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at tidsplan for idéoplæg vedrørende omdannelse af området omkring Bispeengbuen forlænges med et år fra medio 2022 til medio 2023.
  2. at der i forbindelse med ideoplæg gennemføres beregninger af anlægsscenariernes CO2-aftryk, som beskrevet under afsnittet Løsning.
  3. at idéoplægget udvides med et supplerende hovedscenarie af en delvis nedrivning af Bispeengbuen, såfremt der afsættes midler hertil i kommende budgetforhandlinger.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 11. januar 2021 

 

Det samlede udvalg stillede ændringsforslag som nyt 4. at-punkt: 

 

“at Københavns Kommune i samarbejde med Frederiksberg Kommune går i dialog med staten med henblik på at afsøge om, og i givet fald hvor hurtigt, scenariet med en delvis nedrivning af Bispeengbuen vil kunne realiseres”. 

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning. 

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning. Ingen undlod at stemme. 

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:  

“Radikale Venstre ønsker at sætte gang i nedtagningen af Bispeengbuen, så snart som muligt og ser særdeles positivt på, at vi igangsætter nedtagningen af den ene bue/del (det supplerende hovedscenarie) af Bispeengbuen som en del af den plan det er, at på sigt få etableret en tunnelløsning, der giver mulighed for at byudvikle, skabe nye grønne byrum, frilægge Ladegårdsåen og etablere en Åpark “.   

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  

“For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at trafikkapaciteten bevares med 2x3 spor. Det er også en forudsætning i det af Folketinget vedtagne lovforslag, at trafikkapaciteten bevares. Vi ser frem til en begrønning af overfladen i størst muligt omfang”. 

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning: 

“Partierne mener, at det er afgørende at finde en løsning, der kommer alle borgere til gode. Derfor må den valgte løsning ikke føre til øgede støjgener for nogen borgere. Vi noterer ligeledes, at forudsætningen for projektets realisering er statsligt engagement”. 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: C.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre stemmer i første omgang imod §12-erklæringen. 

Vi vil frem mod BR-behandlingen søge at få afklaret, hvordan den i TMU ændrede indstilling står i forhold til den aftale, der er indgået på Christiansborg den 14. november 2018.”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2021:

“For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at trafikkapaciteten bevares med 2x3 spor. Det er også en forudsætning i det af Folketinget vedtagne lovforslag, at trafikkapaciteten bevares. Vi ser frem til en begrønning af overfladen i størst muligt omfang”.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2021:

“Partierne mener, at det er afgørende at finde en løsning, der kommer alle borgere til gode. Derfor må den valgte løsning ikke føre til øgede støjgener for nogen borgere. Vi noterer ligeledes, at forudsætningen for projektets realisering er statsligt engagement”.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

“at trafikkapaciteten bevares med 2x3 spor.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 45

stemmer imod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, C og Løsgænger Peter Dits Christensen

Imod stemte: A, Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og Løsgænger Kåre Traberg Smidt

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 44 stemmer mod 5. 6 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

Imod stemte: V

Undlod at stemme: C, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

Radikale Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Radikale Venstre ønsker at sætte gang i nedtagningen af Bispeengbuen, så snart som muligt og ser særdeles positivt på, at vi igangsætter nedtagningen af den ene bue/del (det supplerende hovedscenarie) af Bispeengbuen som en del af den plan det er, at på sigt få etableret en tunnelløsning, der giver mulighed for at byudvikle, skabe nye grønne byrum, frilægge Ladegårdsåen og etablere en Åpark “.  

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Venstre tilsluttede sig:

“For partierne er det vigtigt, at trafikkapaciteten bevares med 2x3 spor. Det er også en forudsætning i det af Folketinget vedtagne lovforslag, at trafikkapaciteten bevares. Vi ser frem til en begrønning af overfladen i størst muligt omfang”.

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Venstre, Enhedslisten og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

“Partierne mener, at det er afgørende at finde en løsning, der kommer alle borgere til gode. Derfor må den valgte løsning ikke føre til øgede støjgener for nogen borgere. Vi noterer ligeledes, at forudsætningen for projektets realisering er statsligt engagement”.
Til top