Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Supercykelstien Farumruten – etablering af bredere cykelstier og ny stibelysning, Brønshøj-Husum

Se alle bilag

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler til udvidelse af cykelstierne samt etablering af stibelysning fra Mosesvinget i Brønshøj-Husum til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der frigives en anlægsbevilling til udgifter på 16,5 mio. kr. til udvidelse af cykelstier på Farumruten langs Hillerødmotorvejen og en anlægsbevilling til indtægter på 7,0 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra staten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet,
 2. at der frigives en anlægsbevilling til udgifter på 6,0 mio. kr. til etablering af belysning langs Farumruten og en anlægsbevilling til indtægter på 2,6 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra staten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2016 (Borgerrepræsentationen (BR) 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der bevilliget 22,0 mio. kr. til opgradering af supercykelstien Farumruten fra Mosestien til kommunegrænsen, hvoraf 1,5 mio. kr. var stjernemarkeret. Samtidig blev der givet en indtægtsbevilling på 8,8 mio. kr. til en indtægt fra de statslige cykelpuljer til udvidelse af cykelsti og belysning.

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler til forbedring af den eksisterende supercykelsti.

Løsning

Projektet omfatter en strækning på 1,8 km fra Mosesvinget i Brønshøj-Husum til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune (bilag 2), hvor de eksisterende supercykelstier på begge sider af Hillerødmotorvejen opgraderes. 

Projektet består i at udvide de eksisterende dobbeltrettede cykelstier med ca. 0,5-1,5 meter, så de bliver ca. 4 meter brede, og dermed lever op til standarden for supercykelstier.

Der etableres belysning på hele strækningen for at øge sikkerheden og trygheden samt gøre stien mere anvendelig i den mørke tid. Der anvendes parklamper med et armatur, som koncentrerer belysningen ned på cykelstien og minimerer lyspåvirkning på beplantning og dyreliv ved siden af cykelstierne.

Desuden forbedres afvandingsforholdene på cykelstierne for at imødegå de nuværende problemer, hvor der periodisk står vand nogle steder.

De eksisterende forhold er vist i bilag 3, og projektforslaget ses i bilag 4.

Tabel 1 Beskrivelse af tiltag i Farumruten

Lokalitet

Tiltag

Løsningens effekt

Hele strækningen på begge sider af Hillerødmotorvejen.

Bilag 4A - 4L

Cykelstier udvides i bredden

 

Tiltagene øger trafiksikkerheden og giver en bedre cykeloplevelse.

Hele strækningen på begge sider af Hillerødmotorvejen

Bilag 4A - 4L

Ny belysning med parklamper

 

Øget trafiksikkerhed og tryghed. Øget anvendelse af ruten i den mørke tid.

Hele strækningen på begge sider af Hillerødmotorvejen

Bilag 4A - 4L

Fældning af ni træer samt rydning af kratbevoksning langs stierne. Træer og bevoksning erstattes.

Giver plads til stiudvidelse samt forbedrer oversigtsforholdene og øger trygheden.

I to tunneller under Høje Gladsaxe Vej/Ruten

Bilag 4F – 4G

Ny loftsbelysning og vægbelysning

Tiltagene øger trafiksikkerheden, trygheden og giver en bedre cykeloplevelse.

Stikryds ved tunneller under Høje Gladsaxe Vej/Ruten. Bilag 4E– 4G

Stiforløb justeres

Bedre oversigtsforhold og tydelige vigepligtsforhold.

Den østlige sti, nordlige del.

Bilag 4K

Stien hæves 35 cm på en 120 meter lang strækning

Tiltagene forhindrer oversvømmelse af stien med smeltevand fra motorvejen samt ved forhøjet vandstand i Utterslev Mose.

Træer

Udvidelsen af supercykelstierne er projekteret med fokus på at skåne de eksisterende træer. Store dele af områderne omkring cykelstierne er tæt bevokset med træer og krat. De træer, som har betydning for det aktuelle projekt, er indtegnet på bilag 3 og 4.

Der forventes fældet ni træer, mens der bevares 170 træer i alt, som står tæt på cykelstierne. Der udføres særlige rodbeskyttende foranstaltninger for at kunne bevare 20 af 170 træer. Der er foretaget prøvegravninger, der kortlægger hvilke træer, som har rødder i de øvre jordlag, der normalt afgraves for opbygning af nye belægninger. Ved disse 20 træer minimeres afgravningen og belægningens tykkelse ved at anvende plastkassetter fremfor grusbærelag under den nye asfaltbelægning.

De ni træer, der forventes fældet, er udpeget i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening ved en fælles besigtigelse på stedet. De ni træer ses på bilag 4E og 4F. Det drejer sig om fem asketræer med svampesygdom og svag løvsætning, to birketræer, en avnbøg med svag løvsætning samt en skambeskåret ahorn. Træernes alder ligger mellem 10 og 20 år, bortset fra tre af de syge asketræer, der vurderes til ca. 30 år. I forbindelse med udvidelsen af cykelstierne skal der desuden ryddes krat på dele af strækningen for at gøre plads til ny belægning og for at forbedre oversigtsforhold samt øge trygheden.

I overensstemmelse med Københavns Kommunes Træpolitik udføres der erstatningsplantninger for de ni træer, der fældes, og for den bevoksning, som ryddes. Der vil blive udarbejdet en plan for erstatningsplantningen i henhold til Teknik- og Miljøforvaltningens Udviklingsplan 2018 for Utterslev Mose.

Høring

Projektforslaget har været i høring hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg i perioden 3. til 18. september 2020.

Høringssvar fra Lokaludvalg: Lokaludvalget ser positivt på de foreslåede tiltag. I lokaludvalgets høringssvar nævnes, ”Vi synes, at det er et rigtig godt projekt, som vil give cykelstien et tiltrængt løft. Vi har også bemærket den store indsats, der er blevet gjort for at bevare så godt som alle træer på den fredede strækning.” Lokaludvalget opfordrer til, at der skiltes omhyggeligt med muligheden for at møde modgående cyklister på de dobbeltrettede cykelstier.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen tager dette til efterretning og vil undersøge lokaludvalgets opfordring til skiltning nærmere i forbindelse med hovedprojektet.

Friluftsrådet København oplyser, at de har været involveret i sagen i 2018 ved deres lokale naturvejledere og repræsentant for Cyklistforbundet, der alle er bestyrelsesmedlemmer i Friluftsrådet København. Friluftsrådet skriver 11. august 2020: ”Vi havde den gang (i 2018) ingen bemærkninger til sagen og finder ikke, der er væsentlige ændringer for så vidt angår formålet og naturværdierne.”

Forvaltningen har 26. august 2020 gennemført en besigtigelse af projektområdet sammen med repræsentanter fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Danmarks Naturfredningsforening samt Dansk Ornitologisk Forening, hvor de træer, der foreslås fældet, blev udpeget.

Myndigheder

Projektet er omfattet af Utterslev Mose-fredningen af 13. juli 2000, hvilket betyder, at dispensationsansøgningen skal godkendes af Fredningsnævnet, før anlægsfasen kan igangsættes. Der skal gives tilladelse til at etablere belysning, fælde træer og plante nye, rydde bevoksning og tilpasse terrænet, hvor stierne udvides.

Forvaltningen har den 24. september 2020 fremsendt dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Dispensationen forventes modtaget primo 2021. Det er ikke muligt at etablere tiltagene uden en godkendt dispensationsansøgning. Såfremt dispensationen ikke opnås  vil projektet blive søgt annulleret i Borgerrepræsentationen, hvorpå det resterende anlægsbudget blive ført tilbage til kommunekassen og det resterende tilskud fra de statslige cykelpuljer vil ikke blive søgt udbetalt.

Københavns Politi har givet samtykke til projektet

Økonomi

I Budget 2016 blev der afsat 16,0 mio. kr. (2016 p/l) til projektering og udførelse af ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen” samt 6,0 mio. kr. (2016 p/l) til projektering og udførelse af ”Belysning på Farumruten”. Heraf blev henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr. (2016 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 15,0 mio. kr.  og 5,5 mio. kr. (2016 p/l) frigives. Det svarer til 16,5 mio. kr. og 6,0 mio. kr. i 2021 p/l, jf. tabel 1.

I Budget 2016 blev der ligeledes afsat indtægtsbevillinger. Indtægten kommer fra de statslige cykelpuljer og er på henholdsvis 6,4 mio. kr. og 2,4 mio. kr. (2016 p/l) Indtægterne har været en forudsætning for igangsættelse af projekterne og er således indeholdt i de oprindelige udgiftsbudgetter på 16,0 og 6,0 mio. kr. Indtægterne svarer til 7,0 og 2,6 mio. kr. i 2021 p/l jf. tabel 1. 

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har 20. april 2020 besluttet at prioritere anlægsmåltal til projekterne for 2021. Der er ikke taget stilling til anlægsmåltal for efterfølgende år.

Tabel 1 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Udgift/ indtægt

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

2021

2022

2023

2024

I alt

TMU

Belysning på Farumruten

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

U

1.550

4.420

73

0

6.043

TMU

Belysning på Farumruten

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

I

-31

-661

-1.871

-30

-2.593

TMU

Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerød-motorvejen

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

U

4.980

11.348

133

0

16.461

TMU

Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerød-motorvejen

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

I

-80

-2.055

-4.834

-55

-7.024

I alt

-

-

-

 

6.419

13.052

-6.498

-85

12.887

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

I Budget 2016 blev der afsat afledte driftsmidler for projekterne på 0,1 mio. kr. årligt. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, igangsætter forvaltningen den videre projektering. Udførelse af anlægsarbejderne forventes igangsat 3. kvartal 2021 med ibrugtagning i 3. kvartal 2022, hvis Fredningsnævnet giver en dispensation. 

 

Søren Wille / Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektforslaget i bilag 4 danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af bredere cykelstier samt ny stibelysning.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. at der frigives en anlægsbevilling til udgifter på 16,5 mio. kr. til udvidelse af cykelstier på Farumruten langs Hillerødmotorvejen og en anlægsbevilling til indtægter på 7,0 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra staten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 3. at der frigives en anlægsbevilling til udgifter på 6,0 mio. kr. til etablering af belysning langs Farumruten og en anlægsbevilling til indtægter på 2,6 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra staten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 11. januar 2021 

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning. Ingen undlod at stemme. 

 

Indstillingens 2.- og 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning. Ingen undlod at stemme. 

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:  

“Partierne deler lokaludvalgets ønske om tydelig skíltning ved dobbeltrettede cykelstiforløb”. 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

“Partierne deler lokaludvalgets ønske om tydelig skiltning ved dobbeltrettede cykelstiforløb”.

Til top