Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forslag til investeringspuljerne, som indgår i Overførselssag 2020-2021

Se alle bilag

Med denne indstilling fremlægges fem tværgående forslag til Økonomiudvalgets godkendelse. To investeringsforslag og et innovationsforslag med henblik på at indgå i udmøntningen af investeringspuljerne ved Overførselssagen 2020-2021. De tre forslag lever op til kriterierne for at få midler fra investeringspuljerne. Endvidere forelægges Økonomiudvalget to tværgående effektiviseringsforslag til godkendelse. Økonomiudvalget orienteres derudover om alle indkomne forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag, og om det samlede træk på investeringspuljerne, såfremt forslagene udmøntes ifm. overførselssagen. 

De tværgående forslag er godkendt af kredsen af administrerende direktører.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at det godkendes, at følgende to tværgående investeringsforslag indgår i forhandlingen om midler fra investeringspuljen afsat for 2021, jf. bilag 2,
  • Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow
  • Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser
 2. at det godkendes, at det tværgående innovationsforslag Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere indgår i forhandlingen om midler fra innovationspuljen afsat for 2021, jf. bilag 2,
 3. at det godkendes, at to tværgående effektiviseringsforslag godkendes
  • Nedsættelse af priser i Koncernservices servicekatalog, jf. bilag 2,
  • Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold, jf. bilag 2,
 4. at det tages til efterretning, at vedlagte indkomne investerings- og innovationsforslag fra fagudvalgene indgår i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med overførselssagen, jf. bilag 3, bilag 4 og bilag 5.

Problemstilling

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Det blev med Budget 2021 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden, og der blev afsat 450 mio. kr. i investeringspuljerne til implementeringsudgifter i forbindelse med effektiviseringsstrategien for 2022. Heraf er 20,0 mio. kr. afsat til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. er reserveret til overførselssagen og de sidste 10 mio. kr. til budgetforhandlingerne.

Investeringsforslag og innovationsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Investeringspuljerne udmøntes således to gange årligt.

Løsning

Tværgående forslag

Der er i alt indkommet fem tværgående forslag til Økonomiudvalgets godkendelse forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021.

 • To forslag er investeringsforslag, som forudsætter midler fra investeringspuljen i udmøntningen ved Overførselssagen 2020-2021.
 • Et innovationsforslag, som forudsætter midler fra innovationspuljen i Overførselssagen 2020-2021.
 • To tværgående effektiviseringsforslag, der ikke kræver midler fra investeringspuljerne.

De tværgående investeringsforslag og effektiviseringsforslag kan bruges til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal.

Økonomiforvaltningen har været i dialog med forvaltningerne omkring forslagene med henblik på at sikre enighed om effektiviseringspotentialerne. Forslagene fremgår af bilag 2.

De indkomne forvaltningsspecifikke forslag skal godkendes i fagudvalgene. Økonomiudvalget skal alene tage til efterretning, at de indgår i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med overførselssagen.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler sine investeringsforslag 10. marts 2021. Såfremt udvalget  afviser et eller flere forslag, vil status på indkomne investeringsforslag blive tilrettet i et rettelsesblad til indstillingen. Derudover behandler Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget hver et investeringsforslag den 17. marts 2021. Økonomiudvalgets behandling af nærværende sag er således med forbehold for godkendelse af disse to forslag i hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget eller Socialudvalget afviser et forslag, vil det udgå af sagen til Overførselssagen 2020-2021.

Forvaltningsspecifikke forslag

Ud over de fem tværgående forslag, som Økonomiforvaltningen har modtaget med henblik på at indgå i forhandlingerne om overførselssagen, har Økonomiforvaltningen modtaget 28 forvaltningsspecifikke investeringsforslag og to innovationsforslag, som er vedlagt til Økonomiudvalgets orientering.

Blandt de i alt 35 indkomne forslag, søger 30 forslag om midler fra investeringspuljen og tre forslag søger om midler fra innovationspuljen med henblik på at indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljerne ifm. overførselssagen jf. bilag 5.

Økonomien i de samlede indkomne forslag fremgår af tabel 1. Der er i alt ansøgt om 186,0 mio. kr. til udmøntningen ifm. overførselssagen 2020-2021, heraf 74,8 mio. kr. på service, 107,7 mio. kr. på anlæg og 3,4 mio. kr. på service til innovationspuljen.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne samt tværgående og øvrige indkomne forslag

Mio. kr. 2021 p/l

Antal forslag

Service- midler

Anlægs-

midler

Inno- vation*

Effektivisering ved fuld indfasning (service)

Investeringspuljen 2021

 

115

315

10

 

Tværgående investeringsforslag til godkendelse i nærværende indstilling, i alt

2

 

39,5

 

11,2 

 - Heraf Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow

 

 

7,7

 

1,8

 - Heraf Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser

 

 

31,8

 

9,3

Tværgående innovationsforslag til godkendelse i nærværende indstilling: Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere til godkendelse i nærværende indstilling

1

 

 

0,7

 

Forvaltningsspecifikke investeringsforslag til orientering

28

74,8

68,3

 

75,4

Forvaltningsspecifikke innovationsforslag til orientering

2

 

 

2,7

 

Investeringsforslag i alt

30

74,8

107,7

 

86,6

Innovationsforslag i alt

3

 

 

3,4

 

Tværgående effektiviseringsforslag til godkendelse i nærværende indstilling 

2

 

 

 

3,3

 - Heraf Nedsættelse af priser i Koncernservices servicekatalog

 

 

 

 

0,5

 - Heraf Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold

 

 

 

 

2,7

Forslag i alt

35

74,8

107,7

3,4

89,9

*) Derudover er der reserveret 10 mio. kr. yderligere til budgetforhandlingerne for 2022.

Forslagene fra Børne- og Ungdomsudvalget er med forbehold for godkendelse i fagudvalg, som forventes at ske den 10. marts 2021. Derudover er et forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget og et forslag fra Socialudvalget med forbehold for godkendelse i fagudvalgene den 17. marts 2021. Økonomiudvalgets forvaltningsspecifikke investeringsforslag behandles ligeledes på Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021 i indstillingen "Økonomiforvaltningens effektiviseringsforslag til Budget 2022". Disse indgår i opgørelsen af investeringspuljerne til Overførselssagen 2020-2021. I bilagene er det markeret hvilke forslag, der afventer udvalgsgodkendelse.

Periodisering af service og anlægsmidler

Tabel 2 og 3 viser, hvordan de ansøgte puljemidler fordeler sig på service og anlæg i de kommende år. Forslagene har serviceudgifter på i alt 78,2 mio. kr., heraf 23,8 mio. kr. i 2021, jf. tabel 2.

Tabel 2. Periodisering af servicemåltal

Mio. kr. i 2021 p/l

2021

2022

2023

2024

2025

I alt

Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2021

135,0

-

-

-

-

135,0

Investeringsforslag

21,4

28,5

18,9

4,4

1,7

74,8

Innovationspuljeforslag (service)

2,4

1,0

-

-

-

3,4

Forslag i alt

23,8

29,5

18,9

4,4

1,7

78,2

I tabel 3 fremgår periodisering af de ansøgte anlægsmidler. Forslagene har anlægsudgifter på i alt 107,7 mio. kr., heraf 45,3 mio. kr. i 2021. 

Tabel 3. Periodisering af anlægsmåltal

Mio. kr. i 2021 p/l

2021

2022

2023

I alt

Reserveret anlægsmåltal til investeringspuljen 2021

65,0

-

-

65,0

Investeringsforslag

45,3

48,0

14,4

107,7

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 vil de fagudvalgsgodkendte forslag indgå i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne for 2021. Udmøntning sker i forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen, som behandles af Borgerrepræsentationen den 20. maj 2021. 

Næste udmøntning af investeringspuljerne 2021 sker i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2022, hvor de resterende midler i investeringspuljen kan udmøntes.

 

Søren Hartmann Hede/ Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 4: Forslag til investeringspuljerne, som indgår i overførselssag 2020-2021 (2021-0063795)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Indstillingens 1.-3.at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 4.at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Økonomiudvalget opfordrer forvaltningerne til, at MED-udvalgene bliver inddraget i de relevante businesscases.”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten tager forbehold for behandling af de forvaltnings specifikke investeringsforslag i udvalgene.”

Til top