Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Byggeaffald fra små byggeprojekter

Find ud af, hvordan du kommer af med dit byggeaffald i forbindelse med renovering eller ombygning af din bolig, og hvilke regler der gælder.

En del byggeaffald indeholder giftige og kræftfremkaldende stoffer, og derfor hjælper vi dig med at komme af med dit byggeaffald på en sikker måde.

Aflever byggeaffaldet på genbrugsstationen

Det meste byggeaffald fra små, private renoveringsprojekter fra hus eller lejlighed kan du aflevere på genbrugsstationen.

Tjek her, hvad du må aflevere på genbrugsstationerne

Læs om, hvad du må stille ud til storskrald

Når du som privatperson foretager renovering eller ombygning, er du bygherre. Derfor har du selv ansvaret for, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selv om du vælger at hyre en håndværker til at gøre jobbet for dig.

Skal jeg kortlægge og anmelde byggeaffaldet?

I nogle tilfælde skal du kortlægge og anmelde byggeaffaldet til kommunen.

Når du laver nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald eller udskifter termoruder fremstillet i perioden 1950-1977, skal du som bygherre anmelde alt byggeaffald til Københavns Kommune 14 dage før opstart af byggesagen.

Du skal screene for problematiske stoffer som fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller. På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser, af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf.

Det kan være en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver. 

Læs mere om, hvordan du anmelder byggeaffald til kommunen

Spørgsmål og svar om byggeaffald

Hvorfor skal jeg anmelde mit byggeaffald og hvad sker der, når jeg har gjort det?

Du skal anmelde dit byggeaffald, så kommunen kan vurdere, om der er giftige stoffer i affaldet, og kan hjælpe dig med, hvordan du skaffer dig af med affaldet på en måde, som ikke udgør en miljømæssig risiko. Desuden skal kommunen kontrollere, om affaldet køres til en modtager, som er godkendt til at modtage affaldet.

Hvor kan jeg aflevere mit byggeaffald?

Det afhænger af, hvor meget byggeaffald du har, og hvad det indeholder.

Hvis der er tale om mindre mængder, kan du køre det til genbrugsstationen. Du kan også aflevere asbestholdigt affald i begrænsede mængder på genbrugsstationen.

På Amager Ressourcecenters hjemmeside kan du se, hvad du må aflevere og hvor store mængder.

Hvis du har større mængder, fx hvis du skal nedrive et helt hus, så skal du lave en aftale med en vognmand eller nedbryder om, at affaldet sorteres og afleveres hos en modtager, som kan modtage større mængder byggeaffald.

Hvis der er deponiaffald (asbest eller forurenet affald) i byggeaffaldet, skal det køres til AV Miljø – Københavns Kommunes deponi.

Hvis du har farligt affald (PCB, tungmetaller osv.) skal dette køres til SMOKA – Københavns Kommunes modtager af farligt affald.

Kan jeg overlade ansvaret for affaldet til en virksomhed?

Du kan godt lade en virksomhed stå for at anmelde og bortskaffe dit byggeaffald, men det er dig, der som bygherre har ansvaret for, at de gældende love og regler overholdes.

Det er også dit ansvar, at byggeaffaldet sorteres, så byggeaffaldet kan genanvendes bedst muligt.

Kontakt

Team Byggeaffald

Njalsgade 13

2300 København S