Søg

Ejendomsskatter og afgifter

Hvert år i løbet af december, får du ejendomsskattebilletten. På den kan du se, hvilke skatter og afgifter du skal betale i det kommende år.

Læs mere om ejendomsskatter og -afgifter

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatter betales over 2 rater: Første rate skal betales senest den 7. februar, og den anden rate skal betales senest den 5. august. Såfremt du ikke allerede har tilmeldt betalingerne til Betalingsservice, så kan du med fordel gøre det, når du får indbetalingskortene. Når din ejendomsskattebetaling er tilmeldt Betalingsservice, så modtager du ikke et indbetalingskort. 

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag beregnes renter. Renten beregnes med 0,4 % for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen.

Hvis du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter. Fordelingen skal I, som sælger og køber, selv sørge for over refusionsopgørelsen.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt Betalingsservice. Der vil herefter blive udsendt indbetalingskort (normalt midt i januar og juli måned) på endnu ikke forfaldne rater til den ejer, der er registreret i Tingbogen. Registrering af den nye ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til Betalingsservice.

Grundskyld

Grundskyld beregnes med 34 promille af den afgiftspligtige grundværdi efter fradrag for forbedringer. Den afgiftspligtige grundværdi er den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer.
  2. Grundskatteloftsværdien som er den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten opgøres af Folketinget på landsplan som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt tre procent. Reguleringsprocenten kan højest udgøre syv procent.

Fritagelse for grundskyld af private kollegier og ungdomsboliger

Private kollegier og ungdomsboliger, som ejes af almene velgørende stiftelser eller andre almennyttige institutioner – der ikke modtager støtte efter almenboliglovgivningen, kan sende ansøgning om fritagelse for grundskyld efter ejendomsskatteloven § 8, stk.1, litra c til ejendomsskat via vores kontaktformular. Fritagelse herom gælder tidligst fra ansøgningstidspunktet.

Afgifter og gebyrer for ejer af bolig eller ejendom

Sammen med ejendomsskatterne skal du betale forskellige afgifter og gebyrer. Ejendomsskat står kun for at opkræve ejendomsskatterne.

Har du spørgsmål om afgifter og gebyrer, skal du kontakte den forvaltning, der opkræver dem.

De afgifter og gebyrer der opkræves er:

  • Gebyr for bekæmpelse af rotter (rottebekæmpelsesgebyr) - Teknik- og Miljøforvaltningen  
  • Affaldsgebyrer (dagrenovationsgebyr, ordningsgebyr, administrationsgebyr) - Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Renholdelse af fortovsarealer - Teknik- og Miljø Forvaltningen  
  • Afgifter til skorstensfejning (skorstensfejningsafgifter) – se nærmere på Skorstensfejerne i København.

Disse oplysninger kan du i øvrigt læse på side 2 af ejendomsskattebilletten.

Dækningsafgift

Dækningsafgiften er en afgift, som kommuner kan opkræve af visse ejendomme, som er fritaget for at betale grundskyld. Dækningsafgift kan desuden blive opkrævet af ejendomme, der fungerer som kontorer, forretninger, hotellet, fabrikker, værksteder og lignende, i tillæg til grundskylden.

Søg om fritagelse for dækningsafgift

Søger du om at få ændret dækningsafgiften, skal du sende relevant dokumentation, herunder en kopi af Vurderingsstyrelsens vurderingsmeddelelse til Ejendomsskat i Københavns Kommune. 

Ændring i dækningsafgift ved konvertering mellem erhverv og bolig får som udgangspunkt først virkning, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse, herunder midlertidig ibrugtagningstilladelse, hvorfor denne bedes vedlagt ansøgningen.

Dækningsafgift af forretningsejendomme

Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes med 9,8 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kroner. 

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes dels af grundværdien, dels af forskelsværdien. Dækningsafgift af grundværdien beregnes med 15 promille. Dækningsafgift af forskelsværdien beregnes med 8,75 promille for ejendomme tilhørende staten og regionerne.

Indefrysningsordning for grundskyld

Fra 2018 er der indført en ordning, hvor alle private ejendomsejere har fået indefrosset de årlige stigninger i grundskylden, som udgør over 200 kr. pr. ejer. Dermed skal man ikke skal betale beløbet nu. I stedet får man et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er fra den 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du som boligejer nu kan fra- og tilmelde indefrysningsordningen.

Hvis du vil fra- eller tilmelde dig indefrysningsordningen, skal du bruge selvbetjeningsløsningen på borger.dk. Bemærk, hvis der er flere ejere,  opfordres alle ejere til at framelde sig. Såfremt flere ejere framelder sig ordningen, så vil der blive udsendt en ny ejendomsskattebillet, hver gang en ejer framelder sig. Dvs. ejerne vil modtage i alt fire nye ejendomsskattebilletter, hvis der f.eks. er fire ejere af en ejendom og alle fire framelder sig indefrysningsordningen. Ejendomsskattebilletten er en oplysning om, hvad I vil skulle betale, men I skal kun betale i forbindelse med de almindelige rater, som opkræves hhv. den 1 januar og den 1. august.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden. 

Hvis du ikke har NemID skal du kontakte Ejendomsskat i Københavns Kommune, som kan hjælpe med at fra- eller tilmelde dig indefrysningsordningen. Du kan kontakte Ejendomsskat via enten kontaktformularen på hjemmesiden, eller telefonnummer 70 80 70 10.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget. 

Såfremt du ikke har fravalgt ordningen, skal du betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer, eller der sker andre væsentlige ændringer på ejendommen. Du modtager automatisk opkrævningen fra Københavns Kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. Sker der derimod ejerskifte til helt nye ejere, så vil disse automatisk være tilmeldt ordningen, og de vil dermed aktivt skulle fravælge sig ordningen, hvis de ikke længere ønsker indefrysning.Som ejer vil du årligt få en opgørelse, der viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven blev der indført en midlertidig indefrysningsordning, som er forlænget til og med 2023, jf. lov nr. 1061 af 30. juni 2020. Indefrysningsordningen gælder i den nuværende form for 2018- 2023.

Kontakt

Ejendomsskat

Borups Allé 177

2400 København NV

Telefontider

Mandag

09:30 - 14:30

Tirsdag

09:30 - 14:30

Onsdag

09:30 - 14:30

Torsdag

09:30 - 14:30

Fredag

09:30 - 12:00