Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Trin 4: Byggetilladelse til husbåd

Du skal færdigmelde byggeriet og modtage en tilladelse til at tage husbåden i brug.

Trin 4: Inden du tager byggeriet i brug

Når byggeriet er færdigt skal du give os besked i Byg og Miljø, inden du tager husbåden i brug.

Færdigmeld byggeriet i Byg og Miljø

Send dokumentation for byggeriet

Når du færdigmelder dit byggeri, skal du skrive under på, at du overholder lovgivningen. Du skal også dokumentere, at husbåden overholder kravene i de tekniske kapitler i Bygningsreglementet.

Se vejledning til dokumentation ved færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Eksempler på teknisk dokumentation

Kapitel 2 om adgangsforhold

Du skal overholde krav i kapitel 2 om adgangsforhold.

Når du skal dokumentere byggeriet, kan du fx indsende:

 • Situationsplan med angivelse af adgangsforhold til husbåden
 • Etageplan af adgangsetage i husbåden med angivelse af dørbredder
 • Redegørelse for værn og håndlister
 • Redegørelse for niveaufri adgang, eller forberedelse til niveaufri adgang
Kapitel 3 om affaldssystemer

Din bolig eller erhvervsmæssige brug af husbåden vil producere en mængde affald. Du skal derfor vise hvor affaldet opbevares, og hvordan det bliver afhentet.

Når du skal dokumentere byggeriet, kan du fx sende:

 • Situationsplan der viser afstande til affaldshåndtering og mulighed for kildesortering
 • Evt. afhentningsaftale ved erhverv
Kapitel 4 om afløb

Dit byggeri vil være omfattet af krav i kapitel 4 om afløb.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Plantegninger der viser afløbsinstallationer og -dimensioner, fald og materialer
 • Produktblade for nye produkter der fx viser at produkterne er CE-mærkede
 • Tilslutningstilladelse til offentlig kloak på land eller redegørelse for septiktank
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual, herunder redegørelse for adgang til vedligeholdelse af installationer
Kapitel 5 om brand

Dit byggeri vil være omfattet af krav i kapitel 5 om brandforhold.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Sluterklæring fra certificeret rådgiver
Kapitel 7 om byggeplads og udførelsen af byggearbejder

Under din ombygning, indretter du en byggeplads. Derfor gælder de almindelige regler for byggepladser, som beskrevet i kapitel 7.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Dokumentation for opbevaring af dine byggematerialer
 • Dokumentation for bortskaffelse af dit byggeaffald
 • Beskrivelse af tiltag for begrænsning af gener
 • Dokumentation for at brandsikkerheden ikke er forringet under byggeprocessen
 • Dokumentation for midlertidig afstivning, hvis du foretager ændringer af bærende konstruktioner
Kapitel 9 om bygningers indretning

Når du indretter bolig eller erhverv i husbåden skal du leve op til krav i kapitel 9 om indretning af bygninger.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Målfaste etageplaner af samtlige dæk, med rumbetegnelser og fast inventar.
 • Målfast snittegning af beboelsesdæk
 • Redegørelse for sikring ved risiko for kollision ved glas (afskærmning / sikkerhedsglas)
Kapitel 11 om energiforhold

Du skal overholde krav i kapitel 11 om energiforbrug.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Dokumentation for isolering af klimaskærm, u-værdier og linjetab
 • Produktblade
 • Varmetabsberegning
 • Redegørelse for bygningsopvarmning
Kapitel 13 om forureninger

Når du bygger om, skal du sikre dig, at byggematerialerne ikke medvirker til et uhensigtsmæssigt indeklima. Det gælder også ombygning af de eksisterende byggematerialer. Derfor skal du overholde bestemmelser i kapitel 13 om forureninger fra byggematerialer.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Dokumentation for, at nye byggematerialer er godkendt til indvendig brug, fx produktblade.
 • Dokumentation for, at nye byggematerialer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, opfylder formaldehydklasse E1.
 • Dokumentation for, at allerede indbyggede byggematerialer, som ombygningen kommer i berøring med, ikke spreder sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet. Det gælder fx asbest, pcb, bly mv.
Kapitel 14 om fugt og vådrum

Hvis du ændrer på klimaskærmen, skal du dokumentere at du overholder bestemmelser i kapitel 14 om fugt.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Redegørelse for afvanding af overfladevand
 • Redegørelse for hindring af akkumuleret fugt ved kuldebroer i klimaskærm
 • Redegørelse for indtrængning af vand til konstruktionen

Hvis du etablerer vådrum, det vil sige rum med gulvafløb, skal du også overholde krav i kapitel 14 om vådrum.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Snittegning med beskrivelse af udførelse af vådrumssikring
 • Fotodokumentation af vådrumssikring
 • Produktblade
 • Redegørelse for fald mod gulvafløb
 • Snittegning af gulv- og vægkonstruktioner inkl. fugtspærre
Kapitel 17 om lydforhold

Din bolig eller erhvervsenhed skal overholde krav i kapitel 17 om lydforhold.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Snittegning af gulv- og vægkonstruktioner mod opholdsrum
 • Dokumentation for overholdelse af grænseværdier
 • Redegørelse for håndtering af støjgener fra tilstødende trafik
 • Redegørelse for håndtering af støjgener fra tekniske installationer
Kapitel 18 om lys og udsyn

I både boliger og på arbejdspladser er krav om belysning, dagslys og mulighed for at se ud på omgivelserne. Du skal derfor forholde dig til krav i kapitel 18 om lys og udsyn.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Målfaste etageplaner med rumbetegnelser og angivelse af vinduer
 • Snittegning af beboelsesrum med angivelse af vinduer til udsyn på omgivelserne
 • Beregning af glasareal i forhold til relevant gulvareal, eller dagslys måling.
 • Ved erhverv: redegørelse for elektrisk belysning og funktionsafprøvning af belysningsanlæg
Kapitel 19 om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg

Du skal overholde krav om det termisk indeklima i husbåden.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Tegninger der viser placering af installationer til termisk indeklima, herunder afbryder, termostat, tilkobling til stigstrenge
 • Dokumentation for isolering af installationer
 • Funktionsafprøvning
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual.
 • Produktblade.
Kapitel 21 om vand

Når du laver nyt køkken og toiletter, skal du overholde krav i kapitel 21 om vand. Her finder du krav til blandt andet koldt og varmt vand, til vandkvalitet og til byggematerialer og produkter.

Når du skal dokumentere det færdige byggeri, kan du fx sende:

 • Plantegning der viser vandinstallationer inkl. dimensioner og materialer, herunder tilslutning til offentlig ledning på land
 • Redegørelse for adgang til installationer for vedligeholdelse
 • Isolering af vandinstallationer
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual.
Kapitel 22 om ventilation

Når du indretter en husbåde, skal du sørge for, at ventilationsforholdene er i orden.

Du kan fx dokumentere det færdige byggeri ved at sende:

 • Dokumentation for den anvendte ventilationsløsning
 • Plantegning der viser rørføring inkl. dimensioner og materialer.
 • Produktblade.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual.
 • Funktionsafprøvning af ventilationsanlægget

Du skal modtage en tilladelse til at tage husbåden i brug

Når vi modtager din færdigmelding, kontrollerer vi, at du har sendt det nødvendige materiale. Er din dokumentation fyldestgørende, sender vi dig en tilladelse til at tage husbåden i brug. Det hedder en ibrugtagningstilladelse.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00