Søg

Kom godt fra start med nedsivning af regnvand

Her får du den hjælp, du har brug for til at komme i gang med dit nedsivningsprojekt

Start dit nedsivningsprojekt her

Har jeg plads nok til en faskine?

Det er vigtigt, at du finder ud af, om der er plads nok på din grund til at etablere den størrelse faskine, du har behov for, og at du også kan overholde afstandskravene fra faskinen til henholdsvis skel (2 m) og til bygninger med kælder/beboelse (5 m).

Før du går i gang med ansøgninger o.l., er det en god idé at lave en beregning af nødvendig faskinestørrelse. Mange producenter af faskinekassetter angiver at faskinekassetten kan afvande et areal på en bestemt størrelse, men gå ikke ud fra dette, da dimensionering skal tage udgangspunkt i de lokale forhold.

Før du laver en beregning af faskinestørrelsen, skal du kende jordens evne til at aflede vand på det sted hvor din faskine skal graves ned.

Læs vejledningen til infiltrationstest på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Udfør beregning af faskinestørrelse på IDA Spildevandskomiteens hjemmeside (scrol ned til 2015).

Må alt vand nedsives?

Kun uforurenet vand må nedsives gennem faskiner

Den nemmeste løsning er at vælge belægningsmaterialer, der ikke afgiver uønskede stoffer. På den måde undgår du, at vandet skal renses inden udledning. Velegnet tagbelægning er tegl, glaserede tegl og skiffer. Det miljømæssigt bedste tagrendemateriale er plast.

Materialer og aktiviteter, der afgiver uønskede stoffer

Belægningsmaterialer som fx kobber eller zink til tage eller tagrender, kan afgive uønskede stoffer til regnvandet, der gør det nødvendigt at rense vandet inden nedsivning.

Aktiviteter som fx saltning af stier, dryp fra biler og brug af ukrudtsmidler kan gøre, at regnvand fra gårdarealer og lignende bliver forurenet og ikke må nedsives uden rensning.

Hvad hvis min grund er forurenet?

Vi giver ikke tilladelse til nedsivning, hvis der er en reel risiko for, at nedsivning kan give anledning til forurening, spredning eller en forværring af en eksisterende forureningssituation.

Hvis din grund er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 eller 2, eller der har foregået aktiviteter på grunden eller i umiddelbar nærhed af din grund, som kan give anledning til forurening, kan vi have behov for mere information for at kunne vurdere sagen. Det kan være, vi beder om en historisk redegørelse, og/eller vi beder dig om at få udtaget og analyseret prøver af jord, poreluft og/eller grundvand.

Kontakt os gerne så vi kan drøfte din konkrete sag med dig.

Tjek, om din grund er kortlagt som forurenet.

Hvordan søger jeg om en nedsivningstilladelse?

Du skal have en tilladelse fra kommunen til at nedsive vand. Der er forskel på om regnvandet kommer fra et enfamiliehus eller et etagebyggeri.

Nedsivning af regnvand fra énfamilieshus/ukompliceret byggeri

Du kan udfylde vores ansøgningsblanket, eller du kan vælge at lave en digital ansøgning i Byg og Miljø.

Udfyld og indsend ansøgningsformular

Gå til digital ansøgning i Byg og Miljø (kræver NemID/MitID)

Nedsivning af regnvand fra etagebyggeri/store byggeprojekter og lignende

Du skal indsende et ansøgningsbrev, som indeholder følgende information:

 • Hvem søger?
 • På vegne af hvem?
 • Hvilken type vand skal nedsives? – Vand fra tag? Terrasse? Stier? Gårdarealer?
 • Hvad er belægningen på overfladen, hvorfra vandet afledes?
 • Hvor meget vand skal afledes? Overholdes afstandskravene? (> end 2 m fra faskine og skel samt > end 5 m fra faskine og bygning med kælder/beboelse)
 • Bilag, der indeholder
  • Dimensionering af faskinen 
  • En skitse med placering af faskinen
  • En historisk redegørelse over aktiviteter på ejendommen, der kan have givet anledning til jordforurening.
  • Fuldmagt fra grundejer
Hvad er en historisk redegørelse, og hvorfor er den nødvendig?

En historisk redegørelse er en beskrivelse af, hvilke aktiviteter der tidligere har været på grunden. Særligt i gårde er det vores erfaring, at der har været en del baggårdsindustri, som kan have medført en forurening i jorden. For at finde frem til tidligere aktiviteter kan det være nødvendigt at gå i Københavns Kommunes byggesagsarkiv og kigge på byggesagen for matriklen. Ud fra tegninger kan du få kendskab til placering af evt. tanke, værksteder, kemikalie- eller olieoplagringspladser og lignende. Indtegn placeringen af de tidligere aktiviteter på en situationsplan sammen med den planlagte faskineplacering og send tegningen ind sammen med ansøgningen.

Derfor skal du sende en historisk redegørelse

Vi skal have en historisk redegørelse for ejendommene for at vurdere, om der er foregået forurenende aktiviteter. Så kan vi vurdere, om der er risiko for, at nedsivning kan forværre en evt. eksisterende forureningssituation. Afhængig af vores risikovurdering kan vi have behov for supplerende information.

Find din byggesag i byggesagsarkivet

Er det nødvendigt med en byggetilladelse?

Énfamilieshus

Hvis der er tale om nedsivning af vand fra et énfamilieshus, garage, carport og lignende, så skal du kun søge om tilladelse til nedsivning af regnvand. Du skal ikke søge om byggetilladelse, men blot indsende en anmeldelse af projektet. 

Etageejendom

Hvis faskinen skal etableres på en ejendom med etagebyggeri, eller hvis der er tale om et større byggeri, skal du både søge om tilladelse til nedsivning af regnvand og søge om byggetilladelse.

Regnvandsopsamling til andre formål end nedsivning

Installationer, hvor regnvand bliver opsamlet til brug til toiletskyl eller tøjvask, kaldes for ’regnvandsinstallationer’. Hvis du bor i énfamilieshus, og overvejer at etablere regnvandsinstallationer, skal du anmelde ændringen i selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Gå til Byg og Miljø og anmeld regnvandsinstallationen

Må jeg lave arbejdet selv?

Alt kloakarbejde, herunder afpropning af regnvandsledninger fra kloakrørene/brønde, skal laves af en autoriseret kloakmester. Det er et krav, jf. autorisationsloven.

Alt andet arbejde – dvs. udgravning, rørlægning, nedgravning af faskine og lignende – må du gerne selv lave, hvis vandet kommer fra et tag.

Kan jeg få tilskud til at lave projektet?

Hvis du ”afskærer” regnvand fra offentlig kloak, dvs. hvis du håndterer regnvand på egen matrikel, har du måske mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. Hvor meget du kan få refunderet, afhænger af, hvor meget du afkobler samt dine anlægsudgifter. Det er HOFOR, der administrerer tilslutningsbidraget. Vi vil anbefale, at du kontakter HOFOR og forhører dig om dine muligheder for refusion, inden du indsender din ansøgning om nedsivning til os.

Tilslutningsbidraget er det beløb, du betaler for at blive tilsluttet offentlig kloak. Det er lige meget, om du håndterer regnvand via en faskine, et regnvandsbassin eller et regnvandsbed med udvalgte planter, der kan tåle meget vand.

Søg om refusion af tilslutningsbidrag på HOFORS hjemmeside

Alternativer til faskiner

Måske er jorden på din grund ikke velegnet til at nedsive den mængde tagvand, der skal håndteres, eller måske kan du ikke overholde afstandskravene. Der findes andre metoder til at håndtere regnvand lokalt, hvor du kan få stor glæde af vandet og stadig skåne kloaknettet for regnvand. Dermed er der stadig mulighed for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget.

Til inspiration har vi samlet beskrivelser af forskellige metoder til lokal afledning af regnvand (LAR) i et metodekatalog.

Se kommunens metodekatalog til lokalafledning af regnvand (pdf)

Kontakt

Vand og VVM

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00