Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Fjerde anlægsoversigt 2021

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2021-2032 samt styring af anlægsmåltal. Herudover orienteres Teknik- og Miljøudvalget om forsinkede anlægsprojekter og status på forvaltningens overskuds-/underskudsmodeller.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2021-2032 jf. bilag 3 godkendes.
  2. at orienteringen om anlægsprojekternes tidsplan tages til efterretning jf. bilag 4.
  3. at orienteringen om anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede, tages til efterretning jf. bilag 5.
  4. at status på forvaltningens overskuds-/underskudsmodeller tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tre gange årligt godkende ændringer i udvalgets anlægsbudget i indeværende og følgende år. Indstillingen indeholder en status på fremdriften i anlægsporteføljen, og der orienteres om forventet forbrug, styring af anlægsmåltal, forsinkede projekter samt status på overskuds-/underskudsmodellerne. Af bilag 2 fremgår en læsevejledning til bilag og forklaring af begreber.

Løsning

Med fjerde anlægsoversigt redegøres der for de overordnede ændringer i udgiftsbudgetterne i 2021 og 2022. Indeværende år og det efterfølgende år er væsentligst fra et styringsmæssigt perspektiv, da budgetterne afspejler fremdriften i de igangværende projekter og har betydning for måltalsstyringen. Ændringerne i budgetterne medfører ikke udfordringer i 2023 og frem. Fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2021-2032 fremgår i bilag 3. Afsnittet redegør herudover for status på styring af anlægsmåltal i 2021 og 2022.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2021
Med fjerde anlægsoversigt nedskrives anlægsbudgettet i 2021 fra 1.071,9 mio. kr. til 875,0 mio. kr. Nedskrivningen skyldes flere faktorer, der medfører en forventning om at afholde færre udgifter i 2021 på en række projekter i forhold til seneste anlægsoversigt (TMU 16. august 2021), hvilket uddybes i de følgende afsnit.

Tabel 1 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2021 på de fire hovedbevillinger.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer i 2021 som følge af fjerde anlægsoversigt 2021 (mio. kr., 2021-p/l)

 

Korrigeret budget – udgiftsbudget inden fjerde anlægsoversigt

Ændringer i udgiftsbudget 2021 i fjerde anlægsoversigt

Udgiftsbudget 2021 efter fjerde anlægsoversigt

Byfornyelse anlæg

226,7

-34,2

192,5

Ordinær anlæg

736,9

-125,6

611,3

Bevillinger underlagt anlægsmåltal

963,6

-159,8

803,8

Klima anlæg

95,8

-34,6

61,2

Takstfinansieret anlæg

12,5

-2,5

9,9

Bevillinger ikke underlagt anlægsmåltal

108,3

-37,1

71,2

Anlæg i alt

 1.071,9

-196,9

875,0

Note: Med ændringerne i udgiftsbudgettet i fjerde anlægsoversigt har forvaltningen ikke længere en overbooking.

Budgettet for 2021 nedskrives med 196,9 mio. kr., hvoraf 159,8 mio. kr. er underlagt anlægsmåltal, og 37,1 mio. kr. ikke er underlagt måltal. Nettonedskrivningen dækker over ændringer på over 500 projekter, hvor de væsentligste er følgende:

  • Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt – nedskrives med 18,7 mio. kr. i 2021, da alt arbejde er stoppet grundet en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Arbejdet kan først genoptages, når klagen er behandlet, og såfremt Københavns Kommune får medhold. Sagsbehandlingstiden er op til 24 måneder, og projektet kan derfor blive forsinket op til 24 måneder.
  • Bygningsfornyelse – en række bygningsfornyelsesprojekter nedskriver budgettet i 2021 med 20,1 mio. kr. samlet, hvilket primært skyldes manglende beslutningsmøder i andels- og ejerforeninger grundet COVID-19-restriktioner. Det er f.eks. tilfældet med projektet Genforeningspladsen 17-29 mfl., hvor forventet forbrug på 11,4 mio. kr. udskydes fra 2021 til 2022. Projektet forventes ibrugtaget december 2022 i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
  • Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne – nedskrives med 9,4 mio. kr. i 2021, da der i projektet har været en reserve til advokatbistand og landinspektøropgaver, der nu er vished om ikke skal bruges. Budgettet i 2021 nedskrives således med denne reserve. Projektet nærmer sin afslutning og projektet forventes på den baggrund at blive afsluttet med et mindreforbrug.

Bilag7 redegør for de20 største budgetændringer i fjerde anlægsoversigt.

Status på anlægsmåltal i 2021

Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2021 er 951,1 mio. kr. Med fjerde anlægsoversigt er anlægsbudgettet i 2021 875,0 mio. kr., herunder 803,8 mio. kr., der trækker måltal, og 71,2 mio. kr., der ikke trækker måltal. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer således ikke at udnytte hele udvalgets måltal i 2021, men forvaltningen vil fortsat arbejde på fuldt tryk med alle anlægsprojekter, og vil arbejde for at eksekvere mest muligt i år. Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med anden anlægsoversigt 2021 besluttet at igangsætte alle projekter med henblik på at udnytte udvalgets måltal (TMU 17. maj 2021). Hermed har forvaltningen igangsat alle eksekverbare projekter, og kun tre projekter er berosat som følge af faktorer, der bevirker, at de ikke kan gennemføres på nuværende tidspunkt.

Københavns Kommunes anlægsmåltal er relativt højt i 2021, så Økonomiforvaltningen forventer ikke, at kommunen udnytter hele sit måltal i år (ØU 5. oktober 2021). Det skyldes blandt andet den aktuelle konjunkturudvikling og deraf høje aktivitet i bygge- og anlægsbranchen, hvilket skaber udfordringer i forhold til indgåelse af kontrakter med leverandører, lange leveringstider på anlægsmaterialer, rekrutteringsudfordringer i byggebranchen mv.

I Budget 2019 blev udvalgets anlægsportefølje reduceret til ca. halvdelen af volumen i de foregående år, hvorfor forvaltningen reducerede bygherreorganisationen. Siden har forvaltningen arbejdet for at genopbygge eksekveringsevnen, og hvor forvaltningen i Regnskab 2020 eksekverede for 660 mio. kr., forventer forvaltningen at have øget eksekveringen til 875 mio. kr. i 2021. Forvaltningens eksekveringsevne udvikler sig således positivt.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2022
Tabel 2 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2022 på de fire hovedbevillinger.

Tabel 2. Bevillingsmæssige ændringer i 2022 som følge af fjerde anlægsoversigt 2021 (mio. kr., 2022-p/l)

 

Korrigeret budget - udgiftsbudget 2022 inden fjerde anlægsoversigt

Ændringer i udgiftsbudget 2022 i fjerde anlægsoversigt

Udgiftsbudget 2022 efter fjerde anlægsoversigt

Overbooking 2022 efter fjerde anlægsoversigt

Byfornyelse anlæg

208,8

-41,8

167,0

 

Ordinær anlæg

762,9

39,4

802,3

 

Bevillinger underlagt anlægsmåltal

969,3

-2,4

969,3

428,2

Klima anlæg

132,8

-38,3

94,5

 

Takstfinansieret anlæg

92,4

-23,2

69,2

 

Bevillinger ikke underlagt anlægsmåltal

225,1

-61,4

163,7

 

Anlæg i alt

1.194,4

-63,8

1.132,9

44 %

Med fjerde anlægsoversigt nedskrives budgettet i 2022 med 63,8 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2022 udgør 969,3 mio. kr. Efter fjerde anlægsoversigt udgør overbookingen 428,2 mio. kr. svarende til 44 % af måltallet. Forvaltningen vurderer, at en overbooking på nuværende tidspunkt på 44 % er relativt høj, men at dette er hensigtsmæssigt, da overbookingen erfaringsmæssigt vil bortfalde i løbet af 2022. Dette på lige fod med udviklingen i 2021. Forvaltningen har dog et højt eksekveringsmål i 2022, hvorfor forvaltningen fortsat vil have fokus på at øge eksekveringsevnen.

Forsinkede projekter (røde projekter)
Bilag 4 indeholder en oversigt overforvaltningens igangværende projekter og deres ibrugtagningstidspunkter. Teknik- og Miljøforvaltningen har i øjeblikket 124 røde projekter, det vil sige projekter, der er mere end seks måneder forsinkede. Heraf er 15 nye forsinkede projekter. Bilag 5 redegør for de nye røde projekter i anlægsporteføljen siden seneste anlægsoversigt.

Projekternes budgetoverholdelse

Bilag 4 redegør udelukkende for projekternes fremdrift og således ikke for projekternes budgetoverholdelse. Forvaltningen orienterede med tredje anlægsoversigt om, at forvaltningen har igangsat et større arbejde med projekter med forventet merforbrug. Forvaltningen er fortsat ved at afdække alle projekter, og på den baggrund vurdere behovet for at søge tillægsbevillinger eller håndtering via overskuds/-underskudsmodel. Udvalget vil få forelagt en orientering på mødet den 6. december 2021. Endvidere vil udvalget fraanden anlægsoversigt 2022 få forelagt overblik over projekter med forventet merforbrug sammen med anlægsoversigterne.

Overskuds-/underskudsmodeller
Overskuds-/underskudsmodellerne indeholder på nuværende tidspunkt henholdsvis 10,1mio. kr. (Ordinær anlæg), 0,0 mio. kr. (Genopretning) og 5,0 mio. kr. (Parkering). Korrektioner siden seneste anlægsoversigt fremgår af bilag 6.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forvaltningens anlægsoversigt vil indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 23. november 2021 og af Borgerrepræsentationen den2. december 2021, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2021.

Søren Wille

                                / Thomas Højlt

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2.-4. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top