Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Forventet regnskab pr. oktober 2021

Se alle bilag

 Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forventet regnskab pr. oktober 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at det tilbageværende interne lån på 3,4 mio. kr., som blev optaget til håndtering af et overført merforbrug fra Regnskab 2020, nedskrives helt med 3,4 mio. kr. i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger tre gange årligt et forventet regnskab for Teknik- og Miljøudvalget. På baggrund heraf fremlægger Økonomiforvaltningen herefter et samlet forventet regnskab for hele kommunen for Økonomiudvalget.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. oktober 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i det realiserede forbrug pr. 30. september 2021 samt forvaltningens forventede forbrug i resten af 2021.

I det følgende fremgår Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab fordelt på styrings- og bevillingsområder. Af bilag 2 fremgår afvigelsesforklaringer for samtlige af forvaltningens bevillinger. I bilag 3 findes en særskilt status for parkeringsområdet.

Forventet regnskab for 2021 – Service

Det forventede resultat på service efter nedskrivning af lånet er sammenfattet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab for 2021 – Service (mio. kr.)

Bevilling

Korrigeret budget*

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Heraf COVID 19-relateret

Forventede overførsler

Afvigelser efter COVID-19 og overførsler til kassen

Ordinær drift

1.419,1

1.419,9

-0,9

-6,8

3,4

2,5

Parkering

-581,3

-576,6

-4,7

-4,7

0,0

0,0

Byfornyelse, ydelsesstøtte

44,8

44,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Krematoriedrift

-5,9

-5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Service i alt

876,8

882,3

-5,6

-11,5

3,4

2,5

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i mio. kr. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger. Negative budgettal viser et indtægtsbudget, som er højere end udgiftsbudgettet. Negative afvigelser viser forventede merforbrug eller mindreindtægter.

*Det korrigerede budget er det aktuelle budget inkl. forventede korrektioner, som forventes godkendt af Økonomiudvalget inkl. nedskrivning af lån vedr. regnskab 2020 på 3,4 mio. kr., jf. 2. at-punkt.

Jf. tabel 1 forventes et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. før COVID-19-kompensation og overførsler. Forvaltningen forventer at afholde 11,5 mio. kr. i COVID-19-relaterede merudgifter i 2. halvår. Endvidere forventer forvaltningen overførsler for 3,4 mio. kr.

I forlængelse af Regnskab 2020 fik Teknik- og Miljøudvalget overført et merforbrug på service på 20,9 mio. kr. til 2021. Merforbruget opstod som følge af sagen om intern afregning af løn i anlægsprojekter (Aflønningsmodellen). Til håndtering af det overførte merforbrug blev der optaget et internt lån på 20,9 mio. kr. i 2021. Lånet blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. april 2021. Forvaltningen har i henhold til kommunens låneregler mulighed for at nedskrive eller helt afvikle lånet i hele det regnskabsår, hvori lånet er optaget. Forvaltningen har derfor frem til efteråret 2021 aktivt arbejdet på at udnytte denne mulighed ved at udvise tilbageholdenhed, dog uden at dette indebar reduceret service for borgere og virksomheder. 

I forbindelse med forventet regnskab pr. august 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget (TMU 16. august 2021), at det forventede mindreforbrug på 17,5 mio. kr. blev anvendt til at nedskrive lånet. Herefter er restlånet 3,4 mio. kr. Med det forventede regnskab pr. oktober 2021 er det muligt helt at nedskrive lånet. Forvaltningen indstiller, at lånet helt nedskrives, hvorefter at det forventede regnskab på service udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Med et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. forventer forvaltningen ikke, at udvalget bliver kompenseret fuldt for alle COVID-19-relaterede merudgifter, men at kompensationen fra ØU kun gives med henblik på at sikre rammeoverholdelse.

I det følgende gennemgås forventningen til de enkelte bevillingsområder på Service.

Ordinær drift

Bevillingen Ordinær Drift forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. efter nedskrivning af lånet, overførsler til kassen samt forventet COVID-19-kompensation på 6,8 mio. kr.

De COVID-19-relaterede merudgifter på 6,8 mio. kr. skyldes blandt andet udgifter i første halvår til adfærdsguider, merudgifter til renhold af toiletter, ekstra tømning af affaldskurve mv.

Indregnet i resultatet er et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som overføres til kassen og Budget 2022. Disse er sammensat af hhv. 2,5 mio. kr. i for meget opkrævet gebyr hos borgerne i 2021 for opsætning af rottespærrer, som overføres til Budget 2022 med henblik på tilbagebetaling til borgerne over 2022-taksterne, idet området i henhold til reglerne skal hvile i sig selv. Derudover er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. investeringscasen ”Fælles materielstyring i TMF” som har kunnet gennemføres med mindre medarbejderunderstøttelse end forudsat i businesscasen. Dette mindreforbrug afleveres til kassen i henhold til bevillingsreglerne.

I resultatet indgår en udgift på 8,1 mio. kr., som vedrører korrektion af aflønningsmodellens afregning i Regnskab 2020. Merudgiften opstår som følge af, at forvaltningen har valgt at foretage en priskorrektion af den afregnede timepris i aflønningsmodellen i Regnskab 2020. Dette medfører en budgetudfordring på aflønningsmodellen, som i lighed med Regnskab 2020 omkonteres til driften og dermed påvirker Regnskab 2021. Denne løsning er afstemt med Intern Revision. Dette er yderligere beskrevet i indstillingen vedrørende budgetanalysen af anlægsorganisationen i Teknik- og Miljøforvaltningen og ny bygherremodel i 2022, som behandles på samme Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 22. november 2021. Udgiften modgås af en række mindreudgifter på bevillingen bl.a. som følge af tilbageholdenhed på tværs af forvaltningen samt vakancer, som følge af rekrutteringsudfordringer.

Byfornyelse, ydelsesstøtte

På servicebevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte forventes bevillingen at gå i nul, da et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. indstilles anvendt til at tilbagebetale gælden jf. 2. at-punkt. Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes, at bygherren af to kollegiebyggerier har meddelt forvaltningen, at færdiggørelsen af de to byggerier udskydes til 2022. Dermed skal der udbetales mindre i grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2021. Midlerne indgår i den samlede foreslåede tilbagebetaling af det interne lån, hvorfor der ingen afvigelsen er i tabel 1, da det indgår i det forventede, korrigerede budget.

Parkering

Bevillingen Parkering forventes at udvise et merforbrug på 4,7 mio. kr., som skyldes mindreindtægter på betalingsparkering og vedrører COVID-19, som derfor forventes kompenseret. En særskilt status på parkeringsområdet er vedlagt som bilag 3.

Forventet regnskab for 2021 – Overførsler m.v.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at samtlige bevillinger under styringsområdet Overførsler m.v. vil balancere ved årets udgang jf. tabel 2. Bevillingerne Affaldsområdet og Jorddeponi er omfattet af et ”hvile-i-sig-selv”-princip, hvorfor budgetterne for disse bevillinger løbende bliver tilpasset det forventede forbrug i sager om bevillingsmæssige ændringer.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab for 2021 – Overførsler m.v. (mio. kr.)

Bevilling

Korrigeret budget*

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Affaldsområdet

48,4

48,4

0,0

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler

3,0

3,0

0,0

Jorddeponi

-154,1

-154,1

0,0

Klima Drift

-2,5

-2,5

0,0

Overførsler m.v. Total

-105,3

-105,3

0,0

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i mio. kr. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger. Negative budgettal viser et indtægtsbudget, som er højere end udgiftsbudgettet. Negative afvigelser viser forventede merforbrug.

*Det korrigerede budget er det aktuelle budget inkl. forventede korrektioner, som forventes godkendt af Økonomiudvalget.

Forventet regnskab for 2021 – Anlæg

Teknik- og Miljøudvalget har i 2021 et højt anlægsmål i forhold til 2019 og 2020. Med henblik på at sikre størst mulig eksekvering i 2021, besluttede Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med 2. anlægsoversigt at prioritere måltal til igangsættelse af yderligere projekter i 2021. Hermed er alle realiserbare projekter prioriteret og igangsat.

Ved fjerde anlægsoversigt er det dog forvaltningens vurdering, at forvaltningen ikke fuldt ud kan nå eksekveringsmåltallet, hvorfor budgettet i fjerde anlægsoversigt nedskrives. Forvaltningen planlægger porteføljen med henblik på at styringsområdet Anlæg samlet set vil balancere ved årets udgang, hvilket fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab for 2021 – Anlæg (brutto, mio. kr.)

Bevilling

Korrigeret budget*

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Byfornyelse, anlæg

192,5

192,5

0,0

Klima anlæg

61,2

61,2

0,0

Takstfinansieret anlæg

9,9

9,9

0,0

Ordinær anlæg

611,3

611,3

0,0

Anlæg Total

875,0

875,0

0,0

Note: *Det korrigerede budget forventes godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. november 2021.

For en grundigere gennemgang af udvalgets anlægsøkonomi henvises til fjerde anlægsoversigt, som Teknik- og Miljøudvalget behandler på samme møde.

Status på tilbagebetaling af administrationsgebyr på erhvervsaffald

Borgerrepræsentationen godkendte 24. juni 2021 igangsættelse af tilbagebetaling for anslået 10 mio. kr. som konsekvens af Højesterets dom 7. december 2020 vedr. erhvervsadministrationsgebyr for affald. Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Koncernservice og i dialog med Gældsstyrelsen tilrettelagt en proces for tilbagebetaling, der er igangsat i uge 42. Størstedelen af tilbagebetalingerne forventes gennemført frem mod årsskiftet. Da tilbagebetalingen afholdes på finansposter, påvirker tilbagebetalingen ikke udvalgets forventede driftsregnskab for 2021. 

Økonomi

Med denne sag besluttes en evt. fuld tilbagebetaling af forvaltningens interne lån (2. at-punkt). Den bevillingsmæssige implementering af den foreslåede lånenedskrivning indgår i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer, som bliver behandlet på samme møde.

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. oktober 2021 oversendes til Økonomiforvaltningen den 28. oktober.  Økonomiforvaltningen indarbejder herefter Teknik- og Miljøudvalgets og de øvrige fagudvalgs forventede regnskaber i en samlet sag for hele Københavns Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 23. november 2021.

 
Søren Wille

                                                                  /Thomas Højt

 

 

 

 

 

 


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

Den med teknisk ændringsforslag ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Til top