Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2022

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal godkende den videre proces for udvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022, og tage stilling til udmøntningen af udvalgets driftsbudget for 2022.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at tiltagene og hensigtserklæringerne i Budget 2022 udmøntes som beskrevet i videre proces jf. bilag 2 og bilag 3.
 2. at Teknik- og Miljøudvalgets finansieringsbehov til Budget 2022 håndteres som beskrevet i løsningsafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) fastlagt en proces for det videre arbejde med de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget jf. bilag 2 og bilag 3.

Løsning

I Budget 2022 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 624,9 mio. kr. i alt i anlægsbevillinger, 238,3mio. kr. samlet i driftsbevillinger i 2021-2025, 231,8 mio. kr. i finansposter og 81,6 mio. kr. i kompensation for mindreindtægter på betalingsparkering. Derudover fik udvalget tilført 68,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022.

Tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022

Med Budget 2022 blev der afsat finansiering til alle de need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer, som forvaltningen fremlagde til budgetforhandlingerne:

 • Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter
 • Merforbrug på et anlægsprojekt
 • Renovering af bolværk ved Amaliehaven
 • Genopretning af stenkanter ved de Indre Søer
 • Etablering af personalefaciliteter på den bemandede legeplads ByOasen
 • Medfinansiering af cykelparkeringsprojekter
 • Tillægsbevilling til genetablering af Dragespringvandet på Rådhuspladsen
 • Styrket byggesagsbehandling
 • Sagsbehandling af renovering af almene boliger
 • Initiativer til fremme afel-ladeinfrastruktur

Derudover blev der bevilget midler til at videreføre alle Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb, hvilket betyder at forvaltningen kan forsætte indsatsen med f.eks. Nattelivsplanen, som indebærerstøjvagter, støjvagtpraksis, spuling af gader, midlertidige toiletter mv. Et enkeltbevillingsudløb vedr. Sikker Cykelby-kampagnen (0,2 mio. kr.) blev dog ikke forlænget, hvilket medfører at opgaven ophører.

Derudover blev der med Budget 2022 bevilget midler til en række tiltag og hensigtserklæringer, der sikrer den fortsatte drift og udvikling af byen.Af større projekter kan nævnes CO2-reduktion af vejtrafikken i 2025, udvidelser af parkeringszonerne i København, 5000 grønne parkeringspladser mv. Forvaltningen vil i de kommende år have fokus på at sikre en god implementering af disse ændringer i byen.

For enkelte anlægsprojekter gør det sig gældende, at projektetikke er vurderet tilstrækkeligt specificeret til, at midlerne til udførsel af projektet kunne stjernemarkeres ved vedtagelsen af Budget 2022, hvilket medfører at ibrugtagningstidspunktet udsættes. Udsættelsernefremgår af bilag 2. Af bilag 2 fremgår ogsåprocessen for forvaltningens videre arbejde med de tiltag og hensigtserklæringer, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Processen handler blandt andet om, hvornår udvalget får forelagt sager om den videre implementering, samt ibrugtagningstidspunkter på anlægsprojekterne. De budgetnotater, der ligger bag udvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022, fremgår af bilag 3.

Finansieringsbehov, som håndteres indenfor udvalgets ramme

Med bevilling af midler til alle forvaltningens initiativer under need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer, blev der sikret midler til de fleste af forvaltningens væsentlige finansieringsbehov. Videreførelse af alle bevillingsudløb på nær Sikker Cykelby-kampagnen medfører også, at alle disse indsatser kan videreføres i Budget 2022.Derresterer håndtering af enkelte finansieringsbehov, som det ikke viste sig muligt at rejse som need to til forhandlingerne:

 • Stabil drift af p-anlæg,
 • Udbud af driftskontrakt på signalanlæg
 • Udbud af sagsbehandlingssystem til parkeringsafgifter

Disse tre behov indgik i Teknik- og Miljøudvalgets 2. behandling af budgetbidraget den 26. april 2021, hvor udvalget godkendte, at de blev oversendt til forhandlingerne om Budget 2022. Den videre kvalificering af behovene viste, at der ikke var grundlag for at rejse dem som need to til forhandlingerne om Budget 2022 – enten fordi den økonomiske udfordringvar lavere end forventet, eller fordi de ikke levede op til kriterierne forneed to.

Det er forvaltningens vurdering, at udfordringerne bør håndteres dels via økonomiske tilpasninger af forvaltningens budget i 2022 og dels i budgetlægningen af Budget 2023.

Udbud af driftskontrakt på signalanlæg

En nydriftskontrakt skal udbydes i 2022, da kontrakten med nuværende leverandør Dynniq udløber. Forvaltningen har siden budgetbidraget gennemført udbuddet, og resultatet af udbuddet er,at merudgiftsbehovet er lavere end først antaget. Merudgifterne til den nye driftskontrakt er 1,4 mio. kr. årligt, hvorfor der ikke var grundlag for at rejse finansieringsbehovet til forhandlingerne om Budget 2022.

Finansieringsbehovet håndteres med midler, som blev frigjort i forbindelse med augustindstillingen 2020, mensom hidtil har været reserveret til håndtering af forsinkede indkøbseffektiviseringer. I løbet af 2021 er det blevet afklaret, at der ikke længere er behov for denne reservation, og der er derfor blevet frigjort 2,1 mio. kr.

Sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter

Sagsbehandlingssystemet til håndtering af parkeringsafgifter lever ikke længere op til sikkerhedskravene i Københavns Kommune.Systemet kører på en forældet platform, som af leverandøren ikke længere opdateres, og som derfor ikke er konvertibel med kommunens browser. Det medfører risiko for nedbrud, og kan i sidste instans betyde, at der ikke kan opkræves parkeringsafgifter, og parkeringskontrol derfor ikke kan gennemføres. I dialog med Økonomiforvaltningen blev det konstateret, at finansieringsbehovet ikke kunne rummes indenfor need to-kriterierne. Behovetvurderes imidlertid så kritisk, at det ikke kan udskydes, og i 2022 finansieres opstarten af projektet derfor med0,7 mio. kr., som blev frigjort med augustindstillingen 2020 samt 0,3 mio. kr. imindre økonomiske tilpasninger inden for udvalgets ramme.Håndtering af udgifter til den resterende del af behovet (5,5 mio. kr.) udskydestil budgetlægningen for 2023, hvor forvaltningen vil søge at afdække eventuelle yderligere finansieringsmuligheder.

Stabil drift af parkeringsanlæg

Der er identificeret en række sårbarhedspunkter i de tekniske elementer i byens tre fuldautomatiske parkeringsanlæg, som kan henføres til at hard- og softwaren er forældet. Dette kan medføre nedbrud,som kan sætte parkeringsanlæggene ud af drift. I dialog med Økonomiforvaltningen blev det konstateret, at finansieringsbehovet ikke kunne rummes indenfor need to-kriterierne. Finansieringsbehovet på 6,0 mio. kr. blev derefter fremlagt som et almindeligt budgetnotat til forhandlingerne, men der blev ikke tildelt midler. Forvaltningen vurderer fortsat, at der er risiko for nedbrud, idet der pt. sker mellem tre og 15 fejl pr. døgn.Langt størstedelen af disse er mindre fejl af ganske få minutters varighed.Forvaltningen vurderer derfor, at finansiering kan udskydes til budgetlægningen for 2023.

Anlægsmåltal i 2022

Der blev med Budget 2022 afsat 68,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022 til Teknik- og Miljøudvalget, hvormed udvalgets samlede anlægsmåltal i 2022 er 969,3 mio. kr. Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2022 fremgår af bilag 4. Udvalgets måltal i 2022 er relativt højt i forhold til de foregående års eksekvering. Forvaltningen har i 2020 eksekveret anlæg for 587 mio. kr., der trækker måltal, og forvaltningen forventer at eksekvere anlæg i 2021 for ca. 800 mio. kr., der trækker måltal. Da eksekveringen i 2022 skal øges til 969,3 mio. kr., der trækker måltal, har forvaltningen fokus på at sikre høj eksekvering for at kunne udnytte hele måltallet.

Økonomi

Stabil drift af p-anlæg, udbud af driftskontrakt på signalanlæg og udbud af sagsbehandlingssystem til parkeringsafgifter håndteres som beskrevet i løsningsafsnittet.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt udmøntningen af udvalgets budget for 2022, vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte udmøntning af tiltag og hensigtserklæringer, som beskrevet i bilag 2.

 

Søren Wille

       / Thomas Højlt

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 0. 1 undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte:

Undlod at stemme: C.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi konservative er ikke med i budgetaftalen for 2022, idet partierne nedlægger ca. 475 parkeringspladser og laver rådighedsbegrænsning på yderligere 5.000 parkeringspladser”.

Til top