Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Tredje sag om bevillingsmæssige ændringer

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer i 3. sag i 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at de bevillingsmæssige ændringer, som beskrevet i løsningsafsnittet og listet i bilag 2, indarbejdes i budgettet.
  2. at anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022 frigives til at igangsætte etablering af forbedrede offentlige toiletter jævnfør løbenummer (12) i bilag 2. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget præsenteres fire gange årligt for sager om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer af teknisk karakter, omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen, som fremlægger en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, under forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af denne sag.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller gennemført, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. Tal i parentes efter overskrifterne henviser til løbenumrene i bilag 2.

Ændringer på styringsområdet Service redegøres for i det følgende

Nedskrivning af internt lån fra regnskab 2020 (1)

I forlængelse af Regnskab 2020 fik Teknik- og Miljøudvalget overført et merforbrug på service på 20,9 mio. kr. til 2021. Merforbruget opstod som følge af sagen om intern afregning af løn i anlægsprojekter (aflønningsmodellen). Til håndtering af det overførte merforbrug er optaget et internt lån på 20,9 mio. kr. i 2021. I forlængelse af indstillingen om anden regnskabsprognose (TMU 16. august 2021) blev det besluttet, at forvaltningen vil disponere mindreforbrug på servicerammen til at nedskrive lånet med 17,5 mio. kr. Restlånet er herefter 3,4 mio. kr.

Forvaltningen har i henhold til kommunens låneregler mulighed for at nedskrive eller helt afvikle lånet i hele det regnskabsår, hvori lånet er optaget. I forventet regnskab for oktober indstiller forvaltningen, over for Teknik- og Miljøudvalget, at disponere yderligere mindreforbrug på servicerammen til at nedskrive resten af lånet på 3,4 mio. kr. Nedskrivningen medfører desuden, at afdraget i afdragsperioden tilbageføres til Teknik- og Miljøudvalget ramme.

Indarbejdelsen af nedskrivningen - af det interne lån i budgettet - er med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af indstillingen ”Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. oktober 2021”, som behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. november 2021.

Drift til to nye badezoner (2)

Der overflyttes 25 t.kr. i 2021 og 50 t.kr. i 2022 og frem fra Økonomiforvaltningens pulje til drift til Teknik- og Miljøforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen etablerer to nye badezoner i 2021 med finansiering fra Budget 2021. Badezonerne forventes at være ibrugtaget i uge 42 i 2021, hvorfor afledt drift til badezonerne søges overført til Teknik- og Miljøforvaltningen.

AITraWell (3)

EU støtter projektet AITraWell, som er et tværeuropæisk projekt. Projektet undersøger, hvad der påvirker borgernes rutevalg, når de bevæger sig fra A til B i København. Projektet fokuserer bl.a. på de to trafikkorridorer, der går fra henholdsvis Valby og Amager til Indre By. Bevillingen er givet i forbindelse med sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 3. juni 2021). På den baggrund blev der indarbejdet et indtægts- og udgiftsbudget på 150 t.kr. Efterfølgende er Københavns Kommunes andel af projektsummen blevet mindre, hvorfor indtægts- og udgiftsbudgettet med denne sag nedskalleres fra 150 t.kr. til 60 t.kr. Derudover udbetales midlerne først i 2022, hvorfor indtægtsbudgettet også reperiodiseres fra 2021 til 2022. 

Krematoriedrift (4)

På baggrund af bl.a. en faldende rente på kapitalmidler skal borgerne betale en lavere takst for kremering på kirkegårdsområdet. Indtægterne er opdelt på to bevillinger under service, ordinær drift og krematoriedrift. Indtægterne fordeles mellem de to bevillinger efter det indbyrdes forhold i taksberegningen mellem indtægter genereret af henholdsvis drifts- og kapitalomkostninger. Da rentefaldet påvirker bevillingerne forskelligt, flyttes indtægtsbudget svarende til 0,8 mio. kr. fra krematoriedrift til ordinær drift.

Modtagelse af tilskud vedr. Flex-CEC (EUDP-projekt) (5)

Tilskuddet finansierer Københavns Kommunes deltagelse i et samarbejdsprojekt om energifleksibilitet i bygninger ledet af DTU med deltagelse af By & Havn, Energi Danmark, Enyday, PowerlabDK og Ewii, og er finansieret af statslige EUDP-midler. Midlerne finansierer Københavns Kommunes medarbejdertimer til opsøgende arbejde i forhold til ejendomme som vil være test-cases i projektet, samt til opsætning af diverse målere i ejendommene til brug for projektets partnere. Projektets formål er at undersøge de tekniske muligheder for styring af energiforbrug på tværs af bygninger, så det kan tilpasses den variable produktion af vedvarende energi fra f.eks. vindmøller. Med denne bevilling godkender Teknik- og Miljøudvalget forvaltningens deltagelse i projektet og hermed en samlet indtægts- og udgiftsbevilling263 t.kr. jf. bilag 2. Der skal ikke betales fondsmoms, da det er statslige midler.

Torvegade 75 (6)

Københavns Ejendomme overfører ca. 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem til Teknik- og Miljøforvaltningen til betaling af ejendomsskatter for arealet omkring ejendommen Torvegade 75, 1400 København K. Arealet dækker matrikel 522 og 653 Christianshavn. Arealet består hovedsageligt af volde, dækningsgrave samt få bygninger. Teknik- og Miljøforvaltningen har i forvejen ansvaret for renhold og vedligehold af arealerne. KEID har fortsat ansvaret for drift og vedligehold af bygningerne på arealet. Den bevillingsmæssige ændring gør, at ejendomsskatten bliver betalt af den forvaltning som også har driftsansvaret.

Ændringer på styringsområde Anlæg redegøres for i det følgende

Renovering af legepladser og parker (7)

Der overflyttes 0,2 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen til legepladsen på Bryghusgrunden. Legepladsen på Bryghusgrunden er etableret af TMF i 2012 som en midlertidig legeplads for Børne- og Ungdomsforvaltningen, som erstatning for den legeplads, der lå på grunden, hvor BLOX er blevet opført. Etablering af legepladsen er sket i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Tøjhusmuseet. Det er Børne- og Ungdomsforvaltningen, der har driftsansvaret for legepladsen.

I det ’nye’ BLOX er der indrettet en stor legeplads. Aftalen med Børne- og Ungdomsforvaltningen var, at når BLOX var færdigbygget skulle den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden nedlægges. Teknik- og Miljøforvaltningen har haft reserveret 0,2 mio. kr. af en anlægsbevilling til rydning af legepladsen og retablering af arealet.

I 2018 var legepladsen på BLOX færdig og legepladsen på Bryghusgrunden skulle derfor nedlægges. Teknik- og Miljøforvaltningen måtte imidlertid standse nedlæggelsen af legepladsen, da Børne- og Ungdomsforvaltningen mødte modstand fra brugerne mod at nedlægge legepladsen. Med denne bevillingsoverførsel påtager Børne- og Ungdomsforvaltningen sig således ansvaret for at få reetableret arealet.

Ændringer på styringsområde Finansposter redegøres for i det følgende

Budget til Landsbyggefonden justeres på finansposter (8)

Bevillingen til Landsbyggefonden korrigeres således, at budgettet tilpasses de forventede udgifter i 2021 vedr. tilskud til Landsbyggefonden. Hermed nedskrives bevillingen i 2021 med 68,2 mio. kr. og periodiseres i stedet til Budget 2022. Hermed afspejler bevillingen de forventede udbetalinger til Landsbyggefonden, som vedrører TMF i 2021.

Ændringer på styringsområde Overførelser redegøres for i det følgende

Ny vurdering af jordmængde til midlertidig deponering (9)

Teknik- og Miljøforvaltningen har budgetteret med indtægter for i alt 171,2 mio. kr. vedrørende 1,5 mio. tons jord, som modtages fra offentlige og private entreprenører til mellemdeponering. Jorden skal mellemdeponeres, indtil Lynetteholmen er klar til at modtage den. En ny prognose på basis af den hidtil modtagne jord viser, at der bliver mellemdeponeret yderligere 0,2 tons jord i 2021. Det medfører merindtægter i 2021, når jorden deponeres, og tilsvarende merudgifter, når jorden i forventeligt 2025 flyttes til endeligt depot. Derfor opskrives indtægtsbudgettet i 2021 med 22,8 mio. kr. og udgiftsbudgettet i 2025 opskrives med 22,8 mio. kr.

Mindreindtægter fra slutafdækning i Nordhavn (10)

Der er budgetteret med indtægter til slutafdækning i takt med at By og Havn ibrugtager arealerne ved Kalvebod Miljøcenter i Nordhavn. By og Havn har imidlertid ikke ibrugtaget nogle af arealerne endnu. Slutafdækning handler bl.a. om, at forvaltningen lægger ren jord øverst på arealerne. Aktiviteten betaler By og Havn forvaltningen for at udføre. Indtægterne forventes først i 2023, og der reperiodiseres 6,3 mio. kr. i indtægter fra 2021 til 2023.

Tilpasning af udrulning af piktogrammer på affaldslåg (11)

Med denne sag tilpasses udgiftsbudgettet i forhold til, hvornår udrulning af nye piktogrammer (klistermærker) bliver gennemført. Piktogrammer påsættes beholderne, så det er tydeligt, hvilken affaldsordning de skal bruges til. Tilpasningen sker, fordi forvaltningen er i gang med at finde den mest effektive måde at leve op til klimaplanens betingelser og samtidig understøtte affaldssorteringen bedst muligt. Udrulningen udføres i samarbejde med Amager Ressourcecenter, og udgifterne på 3,5 mio. kr. forventes at skulle betales i 2022. Udrulningen sker som følge af Regeringens Klimaplan fra juni 2020. 

Reperiodisering af Cirkulær København 2024 (12)

Cirkulær København er kommunens nuværende ressource- og affaldsplan, som kører til og med 2024 (RAP24). Den samlede projektøkonomi for i alt 24 projekter over alle årene er ca. 815 mio. kr. I takt med at indsatserne udføres, tilpasses økonomien via reperiodiseringer i tredje kvartal, hvert år planen kører. På den baggrund reperiodiseres budgettet,  det afspejler de forventede udgifter i RAP24 i 2021. Konkret nedskrives budgettet i 2021 med 22,2 mio. kr. og budgettet i 2022 nedskrives med 13,4 mio. kr. Budgettet placeres i stedet med 11,2 mio. kr. i 2023 og 24,4 mio. kr. i 2024. Budgetnedskrivningen skyldes primært, at 2021 er påvirket af forsinket udrulning af nye beholdere til villaer, som skal koordineres med indkøb af nye elbiler i Amager Ressourcecenter jf. BR-beslutning.

Coronarestriktionerne har desuden medført forsinkelser på flere af projekterne. Det gælder f.eks. projekt om Optimering etageejendomme, hvor det kun har været muligt at afholde to ud af fire viceværttræf i 2021, samt projektet om Storskraldsrobot, hvor indsamlingsforsøget først er startet op i juni og fortsætter indtil marts 2022. Ved midtvejsevalueringen i juni 2022 orienteres der om status på alle projekterne.

De store budgetflyt mellem årene skyldes også, at budgetterne for Cirkulær København i perioden 2022-2024 ikke er blevet korrigeret siden foråret 2020, hvor mange af projekterne stadig var i den indledende fase. Reperiodiseringen af budgettet har ikke betydning for opkrævningen af affaldstakster.

Ændringer på styringsområdet Service, som flytter bevilling til styringsområde Anlæg redegøres for i det følgende

Forbedrede offentlige toiletter (13)

I Budget 2020 blev bevilget 2,4 mio. kr. i 2021 og 2022 i servicemidler på Teknik- og Miljøudvalgets område til forbedrede toiletter (TM127). Midlerne skal anvendes til opsætning af toiletter ved Kulbaneparken, Amager Strandpark, Nørrebroparken og Tåsinge Plads. Opgaven omfatter byggemodning, støbning af fundament, opsætning af indkøbt toilet samt tilslutning til kloak mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i forbindelse med forberedelserne af projektet blev opmærksom på, at udgifterne i projektet (f.eks. støbning af fundament og opsætning af toiletter) bedst kan karakteriseres som anlægsudgifter. En placering af midlerne på anlæg er også i overensstemmelse med tidligere praksis vedrørende etablering af toiletter. På den baggrund søges bevillingen konverteret fra service til anlæg. Projektet igangsættes og prioritering af anlægsmåltal håndteres indenfor det nuværende anlægsmåltal på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammen med denne bevillingsmæssige ændring søges om frigivelse af anlægsbevillingen hos Økonomiudvalget, således Teknik- og Miljøforvaltningen kan igangsætte arbejdet med etablering af toiletterne.

Tabel 1: Frigivelse af anlægsbevilling (t.kr.)

Udvalg

Aktivitet/Projekt

Bevilling

Hovedprodukt

2021 (2021-p/l)

2022

(2022-p/l)

Teknik- og Miljøudvalget

Etablering af fire toiletter (TMF127 VB2021)

2000 – Ordinær anlæg

Renhold

2.400

2.444

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer, som er beskrevet i løsningsafsnittet, fremgår også af bilag 2, hvor der er information om bevilling, beløbet i de år de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i, samt modposten til den bevillingsmæssige ændring.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 28. oktober 2021 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Økonomiforvaltningen fremlægger desuden frigivelse af anlægsbevilling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 23. november 2021 og af Borgerrepræsentationen den 2. december 2021.

Søren Wille

                         /Thomas Højlt

 

 


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top