Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Overførselssagen 2020-2021 - København klar til genåbning

Se alle bilag

Denne indstilling vedrører overførselssagen 2020-21, hvormed der i henhold til kommunens overførselsprincipper foretages tekniske overførsler af mindreforbrug i regnskab 2020 til budgettet for 2021 samt udmøntes 707,3 mio. kr. til en række nye eller igangværende initiativer. Med indstillingen udmøntes desuden 211,2 mio. kr. fra kommunens merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder i 2020, som er øremærket til renovering af kommunens ejendomme. Herudover udmøntes også midler fra investerings- og innovationspuljen, hvorfra der udmøntes i alt 186,0 mio. kr. til 30 investeringsforslag og 3 innovationsforslag.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der overføres et mindreforbrug på serviceområdet i 2020 til 2021 på i alt 213,4 mio.kr., hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører decentral opsparing over 4 pct., jf. bilag 4-7,
 2. at der overføres et mindreforbrug på anlægsområdet på 225,2 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører takstfinansieret anlæg, samt at der overføres mindreforbrug på finansposter på 417,7 mio. kr., jf. bilag 8 og 9,
 3. at der tilvejebringes samlet finansiering på 709,4 mio. kr. til nye initiativer eller igangværende initiativer, hvoraf 707,3 mio. kr. udmøntes med denne sag, jf. bilag 3, dog således at der herudover udmøntes 1,0 mio. kr. til inklusionsmåling, hvilket finansieres ved, at midler til initiativ vedr. styrket ekstern byggesagsbehandling reduceres fra 5,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Den resterende finansiering på 2,1 mio. kr. udmøntes i særskilt indstilling,
 4. at kommunens merindtægter fra salg af ejendomme på 211,2 mio. kr., som er øremærket genopretning af kommunens ejendomme, udmøntes i overensstemmelse med bilag 3,
 5. at der udmøntes 186,0 mio. kr. fra investerings- og innovationspuljen til i alt 30 investeringsforslag og 3 innovationsforslag, jf. bilag 10,
 6. at der afsættes 7,0 mio. kr. fra innovationspuljen målrettet foranalyser af nye tværgående effektiviseringer.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune har samlet set et mindreforbrug i regnskab 2020. En central del af kommunens økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet i henhold til kommunens overførselsprincipper. Overskydende midler i reel kasse efter håndtering af regnskabsoverførsler anvendes i overførselssagen til finansiering af finansiering af nye eller igangværende initiativer. Endvidere foretages der i overførselssagen udmøntning af kommunens merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder, som er øremærket genopretning af kommunens ejendomme, ligesom der udmøntes midler fra investerings- og innovationspuljen.

Løsning

Finansiering
Mindreforbrug i regnskabet indgår kommunens reelle kasse primo 2021. Overskydende midler i reel kasse, dvs. udover det anbefalede løbende minimum på 700 mio. kr., er forud for overførselssagen opgjort til 1.306,8 mio.kr. Heraf trækker overførsler af mindreforbrug fra regnskab 2020 på tværs af styringsområder i alt 856,3 mio. kr. i finansiering, hvoraf 213,4 mio. kr. overføres til service i 2021. Herudover bidrager øvrige sager samlet med 258,8 mio. kr. i finansiering, hvoraf størstedelen kan henføres til efterregulering af demografi i 2020, som isoleret set bidrager med 190,4 mio. kr. i finansiering, jf. bilag 1-2. Efter finansiering af overførsler af mindreforbrug og øvrige sager, udgør finansieringen til nye eller igangværende initiativer i forbindelse med overførselssagen i alt 709,4 mio. kr., jf. tabel 1. Udover effekten af øvrige sager, herunder efterreguleringen af demografi i 2020, kan finansieringen til nye eller igangværende initiativer primært henføres til merafkast fra kommunens investeringsforening i 2020 på 250,1 mio. kr. samt mindreforbrug i regnskabet, som ikke overføres.

Tabel 1. Finansiering af overførselssagen

Finansiering af overførselssagen

Mio. kr.

Mindreforbrug i regnskab 2020 og øvrig finansiering

1.306,8

Overførsler service (inkl. decentral opsparing over 4 pct.)

-213,4

Overførsler anlæg

-225,2

Overførsler finansposter og øvrige

-417,7

Øvrige sager (inkl. korrektion af puljen til uforudsete udgifter)

258,8

I alt

709,4

Service- og anlægsmåltal
Servicebufferpuljen udgør forud for overførselssagen 120,1 mio. kr. Regnskabsoverførslerne på service trækker 213,4 mio. kr. i servicemåltal i 2020. Omfanget af regnskabsoverførsler på serviceområdet er muligt, fordi andre sager samlet tilvejebringer 283,1 mio. kr. i servicemåltal til overførselssagen, jf. bilag 1-2. Tilvejebringelsen af servicemåltal fra andre sager kan primært henføres til efterreguleringen af demografi i 2020, som isoleret set tilvejebringer 190,4 mio. kr. i servicemåltal, samt overskydende måltal fra investeringspuljerne på 111,2 mio. kr. Tilvejebringelsen af servicemåltal fra øvrige sager udover servicebufferpuljen betyder, at der efter regnskabsoverførslerne på service er yderligere 189,8 mio. kr. i måltal til nye og igangværende initiativer på serviceområdet i 2021.

På anlægsområdet overføres mindreforbrug uden tildeling af måltal. Der er til overførselssagen 144,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2021 til prioritering af nye initiativer, hvilket primært kan henføres til, at i budgettet er afsat 50 mio. kr. i anlægsmåltal til overførselssagen, samt at der i forbindelse med første anlægsoversigt 2021 er frigjort 47,1 mio. kr. i anlægsmåltal, jf. bilag 1-2.

Tekniske regnskabsoverførsler
I henhold til kommunens overførselsprincipper, som årligt godkendes af Økonomiudvalget, kan mindreforbrug vedr. decentral opsparing, eksternt finansierede projekter samt lov-/kontraktmæssigt bundne midler overføres, mens samlede merforbrug overføres. Herudover overføres decentral opsparing over 4 pct. som udgangspunkt til anlæg. I forbindelse med aftale overførselssagen 2020-2021 overføres decentral opsparing over 4 pct. til service fremfor anlæg. Der overføres hermed i alt 213,4 mio. kr. på service, jf. bilag 4-7. Serviceoverførslerne fra 2020 til 2021 fremgår opdelt på udvalg i tabel 2. Det bemærkes, at der i forbindelse med overførselssagen 2019-2020 blev overført 81 mio. kr. primært vedr. forventet decentral opsparing fra 2020 til 2021, som dermed indgik i vedtaget budget 2021. 

Tabel 2. Serviceoverførsler fordelt på udvalg

På styringsområderne anlæg og finansposter overføres der samlet 642,9 mio. kr., herunder 417,7 mio. kr. vedrørende finansposter. Overførslerne på finansposter kan primært henføres til indskud i Landsbyggefonden, som ikke er blevet reperiodiseret i relation til regnskabsprognoserne. Overførslerne på styringsområderne anlæg og finansposter fremgår tabel 3. Overførslerne på anlæg og finansposter fremgår udvalgsopdelt i bilag 8-9.

Tabel 3. Overførsler på anlæg og finansposter

Mio. kr.

Anlæg

Takstfinansieret anlæg (kasseneutralt)

Finansposter

Øvrige overførsler i alt

I alt

216,7

8,5

417,7

642,9

Udmøntning af finansiering til nye eller igangværende aktiviteter 
I forbindelse med overførselssagen prioriteres i alt 709,4 mio. kr. til nye eller igangværende initiativer, hvoraf 707,3 mio. kr. udmøntes med denne indstilling.

De resterende på 2,1 mio. kr. udmøntes i særskilt indstilling om anlæg af ungdomsklubfaciliter på skolen på Hannemanns Allé, hvor der opstartes ungdomsklub som satellit af Vesterbro Ungdomsgård. Anlægsbevilling til montering af ungdomsklubfaciliteterne på skolen på Hannemanns indgår blandt de prioriterede initiativer i aftale om overførselssagen, jf. bilag 1-2, men udmøntes i særskilt indstilling af hensyn til, at overborgmesteren er formand for bestyrelsen i Vesterbro Ungdomsgård og derfor pga. inhabilitet ikke kan deltage i behandlingen af dette initiativ.

De nye og igangværende aktiviteter, der udmøntes finansiering til, fremgår i bilag 1-3. Udmøntning sker bevillingsteknisk i overensstemmelse med bilag 3. Udmøntningen af finansiering til nye og igangværende initiativer fordeler sig overordnet sådan, at der udmøntes 296,5 mio. kr. til forvaltningernes need to-sager, 205,7 mio. kr. til forvaltningernes sager vedr. rettidig omhu samt 207,3 mio. kr. til øvrige sager, jf. tabel 3.

Tabel 3. Finansiering af nye og igangværende sager pr. kategori

Kategori

Mio. kr.

Finansiering 

709,4

Need to

-296,5

Rettidig omhu

-205,7

Øvrige sager

-207,3

Resterende finansiering

2,1

Blandt de øvrige sager er det prioriteret at overføre servicemindreforbrug på i alt 26,9 mio. kr. vedrørende investeringscases i 2020 til 2021.

Udmøntning af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder
Med overførselssagen udmøntes også kommunens merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder, som er øremærket renovering af kommunens ejendomme. Mersalgsindtægterne udgør 211,2 mio. kr. i regnskab 2020. Mersalgsindtægterne udmøntes bl.a. til restfinansiering af model for indvendig vedligehold, renovering af kloakker på kommunens ejendomme samt lovliggørelse af kolonihaver, jf. bilag 1-3.

Udmøntning af investeringspuljerne og midler til foranalyser af nye tværgående effektiviseringer
Med budget 2021 er der afsat i alt 450 mio. kr. i investerings- og innovationspuljen. Med overførselssagen udmøntes i alt 186,0 mio. kr. mio. kr. til 30 investeringsforslag og 3 innovationsforslag, jf. bilag 10.

Der afsættes med overførselssagen 7,0 mio. kr. til foranalyser af nye tværgående effektiviseringer indenfor automatisering og administrative funktioner i 2021, som finansieres af innovationspuljen.

Der resterer herefter 257,0 mio. kr. i finansiering i investerings- og innovationspuljen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3-10.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingens at-punkter, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 22. april 2021.

 

Mads Grønvall                                                                       /Søren Hartmann Hede

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at der overføres et mindreforbrug på serviceområdet i 2020 til 2021 på i alt 213,4 mio.kr., hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører decentral opsparing over 4 pct., jf. bilag 4-7,
 2. at der overføres et mindreforbrug på anlægsområdet på 225,2 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører takstfinansieret anlæg, samt at der overføres mindreforbrug på finansposter på 417,7 mio. kr., jf. bilag 8 og 9,
 3. at der tilvejebringes samlet finansiering på 709,4 mio. kr. til nye initiativer eller igangværende initiativer, hvoraf 707,3 mio. kr. udmøntes med denne sag, jf. bilag 3. Den resterende finansiering på 2,1 mio. kr. udmøntes i særskilt indstilling,
 4. at kommunens merindtægter fra salg af ejendomme på 211,2 mio. kr., som er øremærket genopretning af kommunens ejendomme, udmøntes i overensstemmelse med bilag 3,
 5. at der udmøntes 186,0 mio. kr. fra investerings- og innovationspuljen til i alt 30 investeringsforslag og 3 innovationsforslag, jf. bilag 10,
 6. at der afsættes 7,0 mio. kr. fra innovationspuljen målrettet foranalyser af nye tværgående effektiviseringer.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag om følgende tilføjelse til indstillingen 3. at-punkt:

 

”dog således, at der herudover udmøntes 1,0 mio. kr. til inklusionsmåling, hvilket finansieres ved, at midler til initiativ vedr. styrket ekstern byggesagsbehandling reduceres fra 5,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.”

 

Det af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF,  Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden af stemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev med det tekniske ændringsforslag godkendt uden afstemning.

Til top