Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Demografiregulering af budget 2021 og budgetårene 2022-2025

Se alle bilag

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at bevillinger på børne-, ældre- og socialområdet årligt tilpasses som følge af kommunens befolkningsprognose for at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de ydelser, som indgår i modellen.

Sammenlignet med demografireguleringen fra april 2020 ses en afdæmpning i den forventede befolkningsvækst. Derfor nedjusteres de budgetterede merudgifter til demografi i 2021 med i alt 190,4 mio. kr. De afledte tilpasninger i Budget 2022 indarbejdes i udvalgenes budgetrammer fra 2022 og frem. Desuden lægges op til en opdatering af den eksisterende korrektion for socioøkonomi i demografimodelen på børne- og ungeområdet.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at udvalgenes budgetter for 2021 efterreguleres med i alt -190,4 mio. kr. på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at bevillinger på børne-, ældre- og socialområdet årligt tilpasses som følge af kommunens befolkningsprognose for at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de ydelser, som indgår i modellen. Demografireguleringen omfatter både stigende og faldende udgifter alt efter udviklingen i befolkningen. Der forventes en afdæmpet befolkningsvækst i København de kommende år. Fra 2020 til 2021 voksede kommunen med ca. 5.800 nye indbyggere, hvorefter befolkningen primo 2021 udgjorde 638.147 personer. Det var ca. 3.600 færre end ventet i demografireguleringen fra april 2020, som danner grundlag for demografireguleringen i budget 2021. Da de budgetterede merudgifter til demografi dermed er væsentligt højere end den nye befolkningsprognose tilsiger, skal der ske en efterregulering af udvalgenes budgetter i 2021.

I den nye befolkningsprognose forventes en afdæmpet vækst at strække sig ind i den kommende budgetperiode. Sammenlignet med demografiindstillingen fra april 2020 skal udvalgenes budgetrammer fra 2022 og frem derfor nedjusteres i forhold til det niveau, der er indarbejdet med indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 (IC2022).

Løsning

Efterregulering af Budget 2021

Pr. 1. januar 2021 var det faktiske folketal i Københavns Kommune 3.642 personer lavere end forventet i demografireguleringen fra april 2020. Den lave befolkningsvækst fra 2020 til 2021 skyldtes primært, at langt flere børnefamilier end tidligere er fraflyttet kommunen. Det resulterede dels i en høj nettofraflytning til andre kommuner, dels i et lavere fødselstal. Det er især antallet af børn i vuggestuealderen (0-2 årige) og personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige), der i 2021 er lavere end ventet. På ældreområdet er antallet af +80-årige omvendt steget mere end estimeret med demografireguleringen fra april 2020.

Tabel 1: Befolkning pr. 1. januar 2021 fordelt på aldersgrupper

Alder

Befolkningsprognose pr. 1. januar 2021 – forventet (prognose 2020)

Befolkningsprognose pr. 1. januar 2021 – faktisk

Forskel på faktiske og forventede tal

0-2 år

26.962

25.795

-1.167

3-5 år

20.509

20.257

-252

6-16 år

60.199

60.005

-194

17-64 år

467.341

465.384

-1.957

65-79 år

53.408

53.160

-248

80+

13.370

13.546

176

I alt

641.789

638.147

-3.642

Forskellen mellem det forventede og det faktiske folketal i 2021 betyder, at de budgetterede udgifter som følge af demografi skal nedjusteres i 2021. Udvalgenes budgetrammer nedjusteres under ét med 190,4 mio. kr. i 2021, jf. tabel 2.

Nedjusteringen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget på 184,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at afvigelsen på 0-2 årsområdet på 1.167 børn medfører en negativ vækst i aldersgruppen fra 2020 til 2021 på over 750 børn. I alle andre aldersgrupper er der forsat befolkningsvækst fra 2020 til 2021. Den afdæmpede vækst i de 17-64-årige resulterer i en nedjustering af Socialudvalgets budget på 8,8 mio. kr. i 2021, mens Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget skal opjusteres med 3,1 mio. kr. i 2021 som følge af det højere antal ældre over 80 år. I den samlede efterregulering af Sundheds- og Omsorgsudvalget indgår også en nedjustering på 4,1 mio. kr. som følge af efterregulering af merudgifter til køb af pladser i 2020. Efterreguleringerne af 2021 har varig effekt fra budget 2022, jf. bilag 1.  I bilag 3 fremgår den bevillingsmæssige fordeling af reguleringerne.

Tabel 2: Efterregulering af merudgifter til demografi i Budget 2021

1.000 kr., 2021 p/l

Efterregulering i 2021

Børne- og Ungdomsudvalget

-184.742

Sundheds- og Omsorgsudvalget

3.078

Socialudvalget

-8.773

I alt

-190.437

Note: Tabellen viser mer- og mindreudgifter i 2021 i forhold til det budgetterede i Vedtaget Budget 2021.

 

Tilpasning af udvalgenes budgetrammer fra 2022 og frem

Afmatningen i befolkningsudviklingen forventes i den nye befolkningsprognose også at strække sig ind i de førstkommende overslagsår.

Frem mod 2025 forventes befolkningen at stige med 29.600 borgere mod tidligere 34.847 borgere. Det er særligt antallet af børn og personer i den erhvervsaktive alder, der er lavere end ventet i demografireguleringen fra april 2020. Som følge af lavere dødelighed blandt de ældste borgere stiger antallet af personer over 80 år omvendt mere end ventet.

Samlet set skønnes befolkningsudviklingen i den nye prognose at medføre nye merudgifter til demografi på 130 mio. kr., jf. tabel 3. Det er en væsentlig nedjustering i forhold til niveauet i de seneste år, hvor København har haft merudgifter til demografi på ca. 200 mio. kr. hvert år.  I takt med, at de årlige vækstrater forventeligt mod 2025 vender tilbage til det forventede niveau med befolkningsprognosen for 2020, vil de årlige merudgifter til demografi igen stige. Denne udvikling er især drevet af befolkningsstigningen blandt borgere over 80 år.

Tabel 3: Merudgifter til demografi 2022-2025 ift. 2021

1.000 kr., 2022 p/l

2022

2023

2024

2025

Børne- og ungdomsudvalget

32.316

88.396

161.354

241.068

Sundhed- og Omsorgsudvalget

60.949

133.628

216.408

308.437

Socialudvalget

36.314

75.162

114.128

152.071

I alt

129.579

297.186

491.889

701.576

Note: Tabellen viser de akkumulerede merudgifter i det givne år i forhold til 2021 i Vedtaget Budget 2021

Selvom der med befolkningsprognosen for 2021 også fremover forventes en befolkningsvækst i København, er prognosen nedjusteret i forhold til sidste års prognose, og folketallet i 2022 er ca. 6.500 personer lavere end ventet i 2020-prognosen, som er lagt til grund for opgørelsen af demografibetingede udgifter i Indkaldelsescirkulæret for budget 2022 (IC2022). Det er særligt udviklingen i antallet af førskolebørn og personer i den erhvervsaktive alder, der er nedjusteret, mens antallet af ældre over 80 år ventes højere end ved IC2022. Fra 2021 til 2022 forventes en befolkningsvækst på 6.585 personer i København. I bilag 1 uddybes ændringerne i befolkningstallet.

Udvalgenes budgetrammer fra 2022 og frem tilpasses som følge af ændringerne i befolkningsprognosen som vist i tabel 4. I bilag 3 fremgår den bevillingsmæssige fordeling af reguleringerne.

Tabel 4: Udgifter til demografi ift. det budgetterede i indkaldelsescirkulæret til budget 2022

1.000 kr., 2022 p/l

2022

2023

2024

2025

Børne- og Ungdomsudvalget*

-290.008

-340.872

-374.007

-408.239

Sundhed- og Omsorgsudvalget

15.325

17.823

21.069

25.470

Socialudvalget

-30.842

-35.465

-38.142

-40.573

I alt

-305.525

-358.514

-391.080

-423.343

Note: Tabellen viser de akkumulerede mer- og mindreudgifter i det pågældende år i forhold til det budgetterede for samme år i Indkaldelsescirkulæret 2022.* Inkl. korrektion for socioøkonomi

 

Revurdering af korrektion for socioøkonomi på børne- og ungeområdet

Der blev med indstillingen ’Demografiregulering 2017 og budgetårene 2018-2021’ indarbejdet en socioøkonomisk korrektion på -6,6 mio. kr. (2022 p/l) i Børne- og Ungdomsudvalgets budget. Med indstillingen blev det besluttet, at den socioøkonomiske korrektion skal revurderes med demografireguleringen af budget 2021 og budgetårene 2022-2025 med henblik på eventuel tilpasning af den økonomiske effekt. Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er enige om, at der fortsat skal tages højde for en positiv socioøkonomisk udvikling i demografireguleringen af børne- og ungeområdet. Det indstilles at videreføre den socioøkonomiske korrektion i 2022, som er opdateret på baggrund af den seneste socioøkonomiske udvikling, jf. bilag 2, og som herefter udgør 0,8 mio. kr. i 2022 stigende til 5,9 mio. kr. i 2025, jf. tabel 5.

Tabel 5: Justering sfa. revurdering af korrektion for socioøkonomi på børne- og ungeområdet

1.000 kr., 2022 p/l

2022

2023

2024

2025

Ny korrektion

-797

-2.177

-3.976

-5.942

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er enige om, at korrektionen fremadrettet tilpasses årligt og indgår i efterreguleringen af budget 2022.

Konsolidering af enhedspriser og kompensationsgrader

Økonomiforvaltningen og de demografiregulerede forvaltninger gennemgår med nogle års mellemrum enhedspriser og kompensationsgrader i beregningsgrundlaget for demografireguleringen. Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vil frem mod indstillingen ’Demografiregulering af budget 2022 og budgetårene 2023-2026’ konsolidere opgørelsen af enhedspriser og kompensationsgrader på tværs af de demografiregulerede bevillinger for at sikre en ensartet, transparent og tidssvarende praksis. 

Orientering om forudsætningerne for moderniseringsplan 2

Med Budget 2018 blev der besluttet en udvidelse af moderniseringsplan 2, som skal håndtere kapacitetsbehovet og moderniseringen af utidssvarende plejeboliger frem til 2025 på sundheds- og omsorgsområdet. Det blev aftalt, at der følges op på forudsætningerne i forbindelse med den årlige demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at den aktuelle udvikling giver anledning til at få tilført området 4,9 mio. kr. på anlæg i 2025 og 51,6 mio. kr. på finansposter i 2024-2025. I forbindelse med forhandlingerne om budget 2022 tages der stilling til finansiering af de afledte anlægsudgifter som følge af den nye befolkningsprognose.

Økonomi

Som følge af efterreguleringen af 2021 sker der samlet set en nedjustering på netto 190,4 mio. kr. af budgetterne på Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets områder i 2021. Efterreguleringen har også effekt for Budget 2022, hvor udvalgenes rammer samlet set nedjusteres med 202,3 mio. kr. varigt fra 2022 og frem. Reguleringerne fremgår af bilag 1 tabel 3.

Budgetrammerne for Børne- og Ungdomsdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget nedjusteres på den baggrund med 305,5 mio. kr. i 2022, 358, 5 mio. kr. i 2023, 391,1 mio. kr. i 2024 og 423,3 mio. kr. i 2025. Reguleringerne fremgår af bilag 1. Korrektionerne indgår i de opdaterede budgetrammer, som Økonomiforvaltningen har udsendt til forvaltningerne ultimo marts 2021 som grundlag for udvalgenes budgetbidrag og juniindstillingen til budget 2022, der behandles af Økonomiudvalget den 8. juni 2021.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af indstillingen fremgår af bilag 3.

Videre proces

Udvalgene tilpasser deres budgetter i 2021 og i budget 2022 og frem som følge af demografireguleringen.

 

Søren Hartmann Hede           /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

1. at udvalgenes budgetter for 2021 efterreguleres med i alt -190,4 mio. kr. på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 2,

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 

2. at udvalgenes budgetter for 2022-2025 korrigeres på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 4,

 

3. at den nuværende socioøkonomiske korrektion i demografimodellen på Børne- og Ungdomsudvalget opdateres fra 2022 og frem, og at Børne- og Ungdomsudvalgets budget tilpasses som følge heraf, jf. tabel 5.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Indstillingens 1.at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 2. og 3.at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top