Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Delegation af kompetence ved lokale nedlukninger

Se alle bilag

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning har Sundhedsministeriet udarbejdet en model for lokale nedlukninger, som tildeler kommunalbestyrelsen (BR) en øget beføjelse til at kunne påbyde en nedlukning lokalt, når incidensen i kommunen er over 100 smittede pr. 100.000 indbyggere. Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til eventuel delegation af kompetencen til relevante fagudvalg.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen delegerer kompetencen til, som led i modellen for lokale nedlukninger, at meddele midlertidigt påbud om lukning af og forbud om adgang til en række institutioner, når incidensen i kommunen er på mindst 100 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere, til de fagudvalg, som de pågældende institutioner hører under.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der udarbejdet en model for lokale nedlukninger, som trådte i kraft mandag den 12. april 2021. Modellen rummer to forpligtigelser til kommunalbestyrelsen om nedlukning (skal) samt én øget beføjelse til at kunne beslutte nedlukning (kan).

Modellen udmøntes i en række bekendtgørelser på forskellige områder. Der er indtil nu udstedt tre bekendtgørelser på hhv. Børne- og undervisningsministeriets område, på Kulturministeriets område og på Udlændinge- og integrationsministeriets område.

Bekendtgørelserne indebærer en automatisk nedlukning af institutioner, hvis en række objektive kriterier vedr. incidens er opfyldt – de såkaldte skal-bestemmelser. BR er forpligtet til at lukke institutioner i et sogn, hvis tre kriterier vedrørende COVID 19 smitte og smitteudvikling er opfyldt. BR er endvidere forpligtet til at lukke institutioner i hele kommunen, hvis incidensen i kommunen overstiger 200 (testkorrigeret) smittede med COVID 19 pr. 100.000 borgere. Disse automatiske nedlukninger udmøntes af de relevante forvaltninger, idet kompetencen anses for delegeret til forvaltningerne i overensstemmelse med kommunens almindelige delegationspraksis.  

Bekendtgørelserne indebærer endvidere en mulighed for at meddele påbud om lukning, hvis incidensen i kommunen overstiger 100 (testkorrigeret) smittede pr. 100.000 borgere, og kommunalbestyrelsen vurderer, at der er behov for en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning – den såkaldte kan-bestemmelse.

Denne indstilling omhandler delegation af Borgerrepræsentationens kompetencer efter kan-bestemmelsen.

Beføjelsen til at kunne meddele midlertidigt påbud om nedlukning i områder med høj smitte omfatter efter de hidtil udstedte bekendtgørelser tiltag i form af lukning af følgende kommunale, private og selvejende institutioner mv.:

Dagtilbud

Grundskoler

SFO og klubtilbud

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område og voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

En nedlukning vil ikke omfatte kritiske funktioner.

Løsning

Ved den øgede mulighed for nedlukning er der overladt kommunen en selvstændig beslutning, som er betinget af, at kommunalbestyrelsen vurderer det nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover skal kommunens incidens overstige 100 (testkorrigeret).

Et smitteforebyggende tiltag under kan-bestemmelsen kan fx være, at der er høj smitte i et sogn, men hvor en stor del af børnene går i skole i nabosognet. I dét tilfælde kan det være et smitteforebyggende tiltag at lukke den relevante skole i det tilstødende sogn, selv om der ikke er forhøjet smittet i det sogn som helhed. Dette vil kunne supplere andre smitteforebyggende tiltag og initiativer som en intensiveret smitteopsporing i et lokalområde, brug af testambassadører og pop-up test i lokalområdet, hygiejnerådgivning af boligselskaber, kommunikation målrettet lokalområdet samt alliancer med lokale aktører.

Kompetencen til at træffe afgørelse om nedlukninger efter kan-bestemmelsen ligger hos kommunalbestyrelsen, der dog kan delegere kompetencen til fagudvalg eller forvaltninger. Med denne indstilling anbefaler Økonomiforvaltningen, at Borgerrepræsentationen delegerer denne kompetence til de respektive udvalg, hvorunder de institutioner, som er omfattet af de ovenfor nævnte bekendtgørelser, henhører. Delegationen omfatter endvidere Borgerrepræsentationens kompetence efter bekendtgørelser, som fremover måtte blive udstedt med en tilsvarende kan-bestemmelse som led i modellen for lokale nedlukninger.

De respektive udvalg kan videredelegere kompetencen efter de almindelige regler herom.

Det bemærkes, at bekendtgørelsen anfører, at Kommunalbestyrelsen (BR) skal ophæve et påbud under kan-bestemmelsen, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen i de seneste syv dage har været under incidensgrænsen på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere. Kompetencen til at ophæve påbuddet følger kompetencen til at udstede påbuddet.

Denne sag ændrer ikke på forvaltningernes nuværende beføjelser efter nødbekendtgørelser eller forvaltningernes praksis ift. eksempelvis nedlukning af institutioner, skoler eller lignende med høj smitte.

Det forudsættes, at der tilrettelægges en proces, som tilgodeser behovet for at kunne påbyde nedlukninger med den fornødne hurtighed.

En frivillig nedlukning vil ikke nødvendigvis være ens på forvaltningernes områder. Dvs. der evt. kan lukkes en skole i et sogn, men ikke nødvendigvis et idrætsanlæg i samme område.

Det forudsættes, at der i forbindelse med beslutning om en nedlukning sker en koordination i Krisestaben og Den Administrative Stab. Økonomiforvaltningen har ansvaret for at varetage den tværgående koordinering mellem forvaltningerne.

Udmøntning af den øgede mulighed for nedlukning vil bygge på, at Københavns Kommune er i løbende kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Afgørelserne træffes af det relevante fagudvalg. Der vil være mulighed for rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Økonomi

Eventuelt øgede udgifter i forbindelse med nedlukninger vil være COVID-19-relaterede og vil derfor blive håndteret som de øvrige COVID-19-relaterede udgifter.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil kan-bestemmelsen blive administreret i overensstemmelse med den besluttede delegation.

Der sikres den fornødne kommunikation omkring modellen bl.a. gennem et kommunikationsberedskab.

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

  1. at Borgerrepræsentationen delegerer kompetencen til, som led i modellen for lokale nedlukninger, at meddele midlertidigt påbud om lukning af og forbud om adgang til en række institutioner, når incidensen i kommunen er på mindst 100 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere, til de fagudvalg, som de pågældende institutioner hører under.

 

Økonomiudvalgets beslutning i skriftlig votering fra 16. april 2021 til 19. april 2021, kl. 12

 

Da der ikke var enighed i Økonomiudvalget om sagens behandling i skriftlig votering, blev sagen udsat til behandling på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B og F.

Imod stemte: V, C og O.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemmer for med en klar forventning om, at “kan” bestemmelsen ikke kommer i anvendelse, og vil genbesøge beslutningen, når modellen for genåbning er blevet revurderet.”

 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemmer imod sagen, da vi grundlæggende er modstandere af, at der ”meddeles midlertidigt påbud om lukning af og forbud om adgang til en række institutioner, når incidensen i kommunen er på mindst 100 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere”. Signalet om, at kommunen efter forgodtbefindende kan lukke skoler og idrætsanlæg ned, har skabt bekymring og uklarhed blandt kommunens institutioner, organisationer og frivillige – og er i vores optik en forkert vej at gå.

 

Samtidig er der i den seneste genåbningsaftale aftalt, at ”partierne er desuden enige om i uge 16 at revurdere modellen for automatiske nedlukninger”. Vi mener, at det vil være betimeligt at afvente denne revurdering, før Københavns Kommune bygger ovenpå modellen for automatiske nedlukning.

 

Endelig ønsker vi, at en eventuelt kommende model for lokal nedlukning bygger på disse principper:

 

Tydeligt politisk ejerskab til nedlukning fremfor uklar delegation og uklar koordination mellem en lang række enheder.

 

Tydelig kommunikation fra kommunens side, når der er lokale udbrud (det er upræcist og skaber unødig panik, når der eksempelvis refereres til ”Ydre Østerbro”).

 

En permanent aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om levering af supplerende data til at belyse behovet for udvidede indsatser.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt med 36 stemmer mod 14. 5 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: V, C, O, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

Undlod at stemme: Å og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen.

 

Socialdemokratiet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Der er ingen der ønsker at lukke mere ned end absolut højest nødvendigt. Den her sag handler alene om, hvor kompetencen til at lave mindre nedlukninger i tilfælde af lokale udbrud af Corona-virus skal ligge. Vi ønsker at den kompetence skal ligge i fagudvalgene, så det altid er en demokratisk beslutning tæt på borgernes hverdag, hvis en situation hvor skulle opstå, hvor et flertal ser det hensigtsmæssigt af hensyn til folkesundheden at lave en mindre lokal nedlukning. Men vi håber på, at det slet ikke vil blive aktuelt.

Det er i øvrigt ikke korrekt, når Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti i deres protokolbemærkning henviser til upræcis kommunikation fra kommunens side - eksempelvis når der refereres til ’Ydre Østerbro’ ifm. med et udbrud. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør, hvor geografisk tæt på, vi som kommunen kan kommunikere om et udbrud – og i dialogen med styrelsen presser vi i Københavns Kommune på for, at de oplysninger, der kommunikeres videre til borgerne, kan blive så præcise som mulige.

Vi tager indsatsen omkring lokale udbrud meget seriøst, og indtil nu har Københavnerne vist, at de i samarbejde med kommune og myndigheder er gode til at slå de udbrud ned, som har været med mutationer af virus.”

Radikale Venstre valgte at tilslutte sig første afsnit af protokolbemærkningen fra Socialdemokratiet og SF.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet, videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemmer for med en klar forventning om, at “kan” bestemmelsen ikke kommer i anvendelse, og vil genbesøge beslutningen, når modellen for genåbning er blevet revurderet.”

 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemmer imod sagen, da vi grundlæggende er modstandere af, at der ”meddeles midlertidigt påbud om lukning af og forbud om adgang til en række institutioner, når incidensen i kommunen er på mindst 100 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere”. Signalet om, at kommunen efter forgodtbefindende kan lukke skoler og idrætsanlæg ned, har skabt bekymring og uklarhed blandt kommunens institutioner, organisationer og frivillige – og er i vores optik en forkert vej at gå. Samtidig er der i den seneste genåbningsaftale aftalt, at ”partierne er desuden enige om i uge 16 at revurdere modellen for automatiske nedlukninger”. Vi mener, at det vil være betimeligt at afvente denne revurdering, før Københavns Kommune bygger ovenpå modellen for automatiske nedlukning. Endelig ønsker vi, at en eventuelt kommende model for lokal nedlukning bygger på disse principper: Tydeligt politisk ejerskab til nedlukning fremfor uklar delegation og uklar koordination mellem en lang række enheder.

Tydelig kommunikation fra kommunens side, når der er lokale udbrud (det er upræcist og skaber unødig panik, når der eksempelvis refereres til ”Ydre Østerbro”). En permanent aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om levering af supplerende data til at belyse behovet for udvidede indsatser.”

Til top