Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om anonymisering af jobansøgninger i Københavns Kommune

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til en model for anonymisering af jobansøgninger til stillinger i Københavns Kommune med hensyn til ansøgers alder, køn og etnicitet til politisk behandling,
  2. at forvaltningens model for en anonymisering af jobansøgninger fremlægges til politisk behandling inden udgangen af 2021.

 (Stillet af SF)

Motivering

SF ønsker at genfremsætte dette medlemsforslag (fremsat d. 27. april 2017), da Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efter forslaget blev behandlet, har gennemført initiativer for at anonymisere jobansøgninger. SF ønsker at initiativerne udbredes til resten af kommunen.

I dansk lovgivning er der klare regler om, at arbejdsgivere ikke må diskriminere eller forskelsbehandle, når de ansætter medarbejdere. På trods af dette, er der stadig mærkbare problemer på det danske arbejdsmarked, hvor jobansøgere diskrimineres på baggrund af alder, køn og etnicitet. Denne diskrimination vil SF ikke acceptere. Ansøgere skal behandles lige og alene vurderes på baggrund af deres kvalifikationer.

Det er stærkt bekymrende, at man i Ligebehandlingsnævnet de seneste år har set en stigning i antallet af sager om aldersdiskrimination. Sagerne omfatter ældre danskere, som oplever sig forskelsbehandlet på grund af deres alder både i forbindelse med afskedigelser og afslag på jobansøgninger. Fagforeninger som DJØF bakker op om problematikken og har blandt andet lagt sag an mod offentlige arbejdspladser i forbindelse med åbenlys aldersdiskrimination i offentlige fyringsrunder. SF mener, det er forrykt, at vi kasserer mennesker, som har lysten og evnerne til at bidrage med mange flere gode år på arbejdsmarkedet.

Lignende problemer ser vi med hensyn til køn, hvor næsten hver femte kvinde stadig oplever sig diskrimineret på arbejdsmarkedet som gravid eller mens hun overvejer at blive det. Samtidig viser undersøgelser blandt medlemmerne i fagforeninger som HK og DJØF jævnligt, at kvinder er anderledes stillet på det danske arbejdsmarked både i ansættelsessituationer og med hensyn til lønudvikling og karriere. Samme problemer ses med hensyn til etnicitet, hvor en nyere undersøgelse påviser, at ansøgere med mellemøstlige efternavne i gennemsnit skal sende 52 procent flere jobansøgninger for at blive kaldt til et tilsvarende antal jobsamtaler som personer med traditionelle danske efternavne.

I lande som Frankrig, Holland, Sverige og Tyskland har man gennemført forsøg med anonymisering af jobansøgninger til offentlige institutioner. I Københavns Kommune gennemførte vi selv i 2007 et pilotprojekt, hvor ansøgninger til dele af Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen blev anonymiseret med hensyn til køn, alder og etnicitet. Evalueringen af forsøget viste, at ansøgerne generelt var positive over for anonymiseringen af deres ansøgning og oplevede det som en positiv signalværdi, der gav dem større lyst til at søge job i kommunen. Den positive oplevelse af anonymiseringen var endnu større blandt ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk. Tidsforbrug var ifølge forvaltningerne den største udfordring ved forsøget, hvilket en ny model for anonymiserede ansøgningsprocedurer derfor bør have fokus på at nedbringe. Givet en generel øget digitalisering siden 2007 forventes det sandsynligt, at processen omkring anonymisering kan gennemføres langt mere effektivt i dag.

Med forslaget ønsker SF, at vi for alvor sætter ind på at sikre kommunen som den mangfoldige og rummelige arbejdsplads, som vi bryster os af at være. De ord, der i mange år har været et fast element i kommunens stillingsopslag om, at alle uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge kommunens opslåede stillinger, nytter ikke noget, hvis de følges op af diskrimination i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Som landets største arbejdsplads, hvor flere hundrede stillinger besættes hver uge, skal vi gøre vores til at sikre et arbejdsmarked uden diskrimination. Det er de bedst kvalificerede ansøgere, der skal udvælges, og ingen skal forskelsbehandles.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti fremsatte forslag om udvalgshenvisning til Økonomiudvalget.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse af nyt 3. at punkt:

”Der skal være en prøveperiode på 6 måneder for anonymiseringen, hvorefter der skal ske en evaluering, og forslaget skal herefter sammen med evalueringen til fornyet behandling i Borgerrepræsentationen.”

 

 

Et forslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om at udvalgshenvise medlemsforslaget til Økonomiudvalget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, F, V, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og Løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Imod stemte: B og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Ærgerlig med den manglende opbakning til Frie Grønnes vidtgående forslag om at anonymisere ansøgninger (første screeningsfase) og dermed bekæmpe diskrimination på jobmarkedet internt i Københavns Kommune. For i Danmark er vi desværre vidner til, at mennesker diskrimineres. Hverdag - og i forskellige sammenhænge - oplever mennesker, at blive valgt fra på grund af deres køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Men Frie Grønne bakker naturligvis op om SF’s forslag om en udvalgshenvisning.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre ønsker, at forvaltningens modeller for anonyme jobansøgninger behandles i det offentligt tilgængelige forum, som borgerrepræsentationen er, derfor kan vi ikke bakke op om, at sagen skal behandles i et forum som økonomiudvalget, hvis forhandlinger er lukket for offentligheden.”

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“I Dansk Folkeparti ser vi positivt på forslaget om at anonymisere jobansøgere. Det er vores erfaring, at jobansøgere ligeledes oplever at blive valgt fra i rekrutteringsprocessen på baggrund af politisk overbevisning eller tilhørsforhold, mens visse ansøgere ligefrem frarådes at nævne i ansøgningerne, at de er politisk aktive. Vi finder det derfor relevant på sigt at drøfte, hvorledes anonymisering også bør omfatte denne personoplysning”.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre ønsker en bred og mangfoldig sammensætning af arbejdsmarkedet med fokus på lige muligheder for alle givet personlige og faglige kompetencer og kvalifikationer. Vi arbejder aktivt for at sikre ligestilling og lige vilkår uanset køn, alder eller etnicitet. I Københavns Kommune ansættes der som regel ikke på baggrund af en jobansøgning alene, men ud fra en fælles betragtning af såvel jobansøgning som -samtale. Til en jobsamtale mener vi, det er afgørende at kunne stå med et repræsentativt udvalg af kvalificerede jobansøgere for at finde det bedste match for såvel ansøger som ansættelsessted i Københavns Kommune.”

Til top