Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Verdensby i bevægelse - samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og DIF/DGI

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til samarbejdsaftalen "Verdensby i bevægelse" mellem Københavns Kommune og DIF og DGI.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at samarbejdsaftalen "Verdensby i bevægelse" mellem Københavns Kommune og DIF og DGI godkendes.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Samarbejdsaftalen "Verdensby i bevægelse" blev drøftet på et borgmestermøde den 9. februar 2021, hvor alle Københavns Kommunes borgmestre samt formændene for DIF og DGI blev enige om aftalens indhold. Aftalen skal nu formelt godkendes i Københavns Kommune.

Løsning

Samarbejdsaftalen "Verdensby i bevægelse" (bilag 1) fokuserer overordnet set på at udvikle København som en fysisk aktiv by præget af social bæredygtighed og på at styrke det internationale perspektiv, hvor erfaringer og viden deles med andre storbyer, og hvor København profileres internationalt. Aftalen er treårig (2021-2023).

Med samarbejdsaftalen forpligter partnerne sig på årlige politiske og strategiske drøftelser om udfordringer og udvikling af løsninger, som skal munde ud i konkrete indsatser og projekter. Partnerne vil i fælleskab forsøge at finde finansiering til disse indsatser, f.eks. via budgetforhandlinger i Københavns Kommune, midler fra DIF og DGI, fondsansøgninger mm. 

Følgende temaer indgår i samarbejdsaftalen og vil være omdrejningspunktet for de kommende politiske og strategiske drøftelser: 

  • Byudvikling og social bæredygtighed: Hvordan kan der i endnu højere grad tænkes bevægelse, foreningsliv og fællesskaber ind i byudviklingen med henblik på at udvikle et København præget af social bæredygtighed?
  • Flere aktive københavnere: Hvordan kan endnu flere københavnere i alle aldre gøres mere aktive, herunder gøre det mere tilgængeligt for udsatte og inaktive grupper at blive inkluderet i idræts- og foreningsfællesskaberne for at øge den fysiske såvel som mentale trivsel og modvirke den sociale ulighed i sundhed?
  • Det internationale perspektiv: Hvordan kan København i endnu højere grad lade sig inspirere af andre storbyer og lande og omvendt?
  • Øget samspil og partnerskaber mellem kommunale institutioner og civilsamfundet: Hvordan kan der sikres et bedre og mere systematisk samspil mellem daginstitutioner, skoler, fritidsinstitutioner, sociale bo- og dagtilbud, ungdomsuddannelser, plejehjem, aktivitetscentre, idrætsanlæg og kulturinstitutioner på den ene side og idrætsforeninger, organisationer og civilsamfund på den anden?
  • Datadrevne indsatser: Hvordan kan målsætninger og indsatser i højere grad baseres på fælles og delt viden om københavnernes vaner?

Hvis København skal være en verdensby i bevægelse, hvor idræt og motion skaber livskvalitet, velvære og udvikling for alle borgere og byen som helhed, kræver det et tæt samarbejde om de strukturer og det mindset, der eksisterer omkring bevægelse, idræt og foreningsliv i København. Det kræver tillige et fokus både på byen som helhed og på de enkelte bydele med deres forskelligheder.

"Verdensby i bevægelse" bygger derfor på inddragelse af en bred vifte af samarbejdspartnere såsom de lokale foreninger, idrætsorganisationerne og andre civilsamfundsaktører, fonde samt alle forvaltninger i Københavns Kommune. 

Samarbejdsaftalen med DIF og DGI supplerer den eksisterende samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (2020-2024), idet den har et bredere fokus på københavnere i alle aldre og inddrager det internationale perspektiv. Den nye aftale med DIF og DGI kan således ses som en mere overordnet strategi på hele idræts- og bevægelsesområdet, mens samarbejdsaftalen med DGI Storkøbenhavn indeholder konkrete indsatser for at styrke børne- og ungeidrætten, bl.a. med særligt fokus på udvalgte lokalområder. 

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen det overordnede ansvar for fremdriften i samarbejdsaftalen sammen med DIF og DGI. Kultur- og Fritidsforvaltningen er faglig tovholder og koordinator, mens de øvrige forvaltninger byder ind i samarbejdet på deres egne fagområder. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil samarbejdsaftalen blive behandlet i Borgerrepræsentationen den 22. april 2021 med henblik på endelig godkendelse. Godkendes aftalen her, vil der blive indkaldt til de første strategiske og politiske drøftelser i maj/juni 2021.

 

Mette Touborg / Thomas Bach

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at samarbejdsaftalen "Verdensby i bevægelse" mellem Københavns Kommune og DIF og DGI godkendes.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. marts 2021

 

Sagen blev udsat af tidsmæssige grunde.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 14. april 2021

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top