Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Anvendelse af ekstra midler til trivsel og faglighed i forlængelse af nedlukning af skoler

Se alle bilag

Et flertal i Folketinget har den 18. februar 2021 indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos bl.a. folkeskoleelever frem mod sommeren 2021. Der er afsat 600 mio. kr. på landsplan til formålet. Der skal tages stilling til, hvordan Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af disse midler skal udmøntes.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at midlerne afsat til styrkelse af elevernes faglighed og trivsel i 2021 udmøntes som beskrevet i indstillingen.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

Den 18. februar 2021 blev der indgået en national aftale om at styrke elevernes faglighed og trivsel mhp. at afbøde følgevirkningerne af nødundervisningen foranlediget af corona-nedlukningen (bilag 1). Med aftalen afsættes bl.a. 174 mio. kr. til grundskolens arbejde med at løfte elevernes faglige niveau frem mod sommeren og 88 mio. kr. til trivselsindsatser og aktiviteter i klubber, elevråd og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Fordelingen af midlerne til hhv. skole, klubber, PPR og elevråd er fastlagt i aftalen.

Kommunerne har d. 25. marts modtaget orientering om udmøntningen af midlerne fra ministeriet. Samlet set tilgår 17,9 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningens område. Det fremgår af aftalen, at midlerne skal bruges nu og frem til sommerferien. Derfor er det nødvendigt, at Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) allerede nu tager stilling til udmøntningen af midlerne, så de kan blive fordelt hurtigst muligt.

Løsning

Midler til alle fire områder, der er beskrevet i aftalen (skoler, klubber, PPR og elevråd), meldes med vedtagelsen af denne indstilling (og senere vedtagelse i Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR)) direkte ud til lokal prioritering.

Midlerne til grundskolen kan ifølge aftalen blandt andet anvendes til supplerende undervisning, to-lærer-ordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold, turboforløb og udvidet åbningstid i Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO). Desuden kan midlerne anvendes til aktiviteter, der understøtter trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det kan fx være sociale og faglige aktiviteter for elever samt indsatser for de elever, der har eller har haft det svært under nedlukningen.

Det er intentionen, at skolerne i vidt omfang gives frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet. I aftalen er det dog fastlagt, at midlerne primært er tiltænkt udskolingen, herunder i særlig grad 9.-10. klasse. Men samtidig er der altså, som nævnt ovenfor, også åbnet op for at bruge de ekstra midler på eksempelvis udvidet åbningstid i skolernes KKFO.

Derudover fremgår det af aftalen, at der afsættes en ramme til elevrådene, så hvert elevråd kan få et selvstændigt beløb, der skal understøtte trivsel for eleverne. I Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er der 0,5 mio. kr. til fordeling mellem skolernes elevråd. Det betyder ca. 7700 kr. pr. elevråd.

Børne- og Ungdomsforvaltningen modtager 10,9 mio. kr. til indsatserne i folkeskolen og foreslår, at midlerne udmøntes på baggrund af skolernes elevtal, hvor elever i 9.-10. klasse vil vægte dobbelt. Hver skole modtager herudover ca. 7700 kr., der skal tilgå elevrådet på skolen. I gennemsnit vil det give ca. 175.000 kr. pr. skole.

I aftalen er det desuden fastlagt, at den del af midlerne til trivselsindsatser, der tilfalder BUF, skal fordeles mellem PPR og klubberne.

I aftalen nævnes, at PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives. Indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge).

Børne- og Ungdomsforvaltningen modtager 4,8 mio. kr. til PPR og foreslår, at beløbet udmøntes til områdernes PPR-budget i henhold til modellen for fordeling af PPR-midler mellem områderne.

Klubbernes indsatser skal målrettes opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Børne- og Ungdomsforvaltningen modtager 1,6 mio. kr., som fordeles efter antal indmeldte børn og unge i fritids- og juniorklubber. Ungdomsklubberne får fordelt midler med dobbelt vægtning ud fra deres normering (idet de ikke har krav om medlemskab).

Økonomi

Midlerne tildeles Københavns Kommune med midtvejsreguleringen og fordeles efter folketal i alt pr. 1. januar 2021. For at sikre, at midlerne umiddelbart kan frigives, gives Børne- og Ungdomsudvalget med indstillingen en udgiftsbevilling til at anvende midlerne, jf. tabel 1, og der udmøntes samtidigt en indtægtsbevilling til senere modtagelse af midlerne under Økonomiudvalgets finansposter.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer

Udvalg

Aktivitet

Bevilling

Funktion

Indtægt/ Udgift

Beløb i 1.000 kr. i 2021

BUU

Ekstra undervisning og elevråd

Undervisning - 1315

3.22.01

U

11.457

BUU

Indsatser i regi af PPR

Specialundervisning - 1317

3.22.04

U

4.778

BUU

Indsatser på klubber

Dagtilbud - 1301

5.25.16

U

1.630

ØU

Indtægtsbevilling til trivselsmidler

Finansposter - 2500

7.62.80

I

 

- 17.865

I alt

 

 

 

 

0

Kommunens serviceramme løftes med et beløb svarende til de modtagne midler, hvormed tillægsbevillingen er neutralt for servicebufferpuljen.

Videre proces

Indstillingen behandles i ØU og BR snarest muligt, idet det i aftalen er forudsat at midlerne anvendes hurtigst muligt. Alle de statslige midler udmøntes til skoler, klubber og PPR, når BR har godkendt indstillingen.

 

Tobias Børner Stax                  /Sti Andreas Garde

 

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at midlerne afsat til styrkelse af elevernes faglighed og trivsel i 2021 udmøntes som beskrevet i indstillingen.

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 7. april 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top