Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Ændrede rammer for klassedannelse i byudviklingsområder

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den nuværende ordning, som regulerer optaget af fritvalgselever i byudviklingsområder, skal forlænges.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forvaltningen i en treårig periode har mulighed for at indføre en maksimal klassekvotient på minimum 21 elever for alle klassetrin på Kalvebod Fælled Skole, Skolen i Sydhavnen, Skolen på Hannemanns Allé, Skolen på Sluseholmen og Ørestad Skole.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

I København er det vanskeligt at forudsige befolkningsudviklingen i byudviklingsområder, og de seneste år har tilflytningen til byudviklingsområderne været større end forventet i befolkningsprognoserne. Det har medført et betydeligt kapacitetspres på skolerne i Sydhavn og Ørestad, som alle har oplevet kapacitetsudfordringer på baggrund af den løbende tilflytning. Det har betydet, at skolerne har været nødsaget til at oprette flere klasser end de har kapacitet til.

Kapacitetspresset forstærkes af, at skolerne samtidigt skal gøre plads til elever, som ikke bor i skoledistrikterne og søger om optagelse via det frie skolevalg ("fritvalgselever"). Med de nuværende regler for frit skolevalg, så skal skolerne optage fritvalgselever op til folkeskoleskolens maksimale klassekvotient på 28 elever.

Det betyder, at skolerne både skal gøre plads til distriktselever og til fritvalgselever, som bor i andre skoledistrikter. Det er særligt problematisk i Sydhavn og Ørestad, da skolerne allerede oplever udfordringer med at sikre kapacitet til distriktseleverne. 

I praksis opstår kapacitetsudfordringerne, når skolerne opretter nye klasser. Det betyder, at de nuværende klasser deles og klassekvotienten falder. Fritvalgselever får derved ret til at blive optaget på skolerne indtil den maksimale klassekvotient på 28 elever er nået. Hver gang klasserne deles, så optages de nye pladser således af fritvalgselever. Når der efterfølgende flytter nye distriktselever ind i skoledistriktet, så overskrides den maksimale klassekvotient igen, og klasserne må deles på ny, hvorefter denne proces gentager sig.

Løsning

Derfor besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 17. januar 2018 at indføre et loft på alle klassetrin for optagelse af fritvalgselever i Sydhavn og Ørestad. I Københavns Kommune kan områdeforvaltningen normalvis kun fastsætte et loft i 0.-1. klasse for fritvalgselever.

Siden ordningen blev indført, har skolerne i Sydhavn og Ørestad fastsat loftet til 21 elever på alle klassetrin. Dvs. at skolerne kan afvise optagelse af fritvalgselever, når skolerne har 21 eller flere elever i klasserne. Loftet er blevet fastsat lavt, så det sikres, at skolerne har plads til at modtage alle tilflyttende distriktselever.

I bilag 1 beskrives det, at skolerne har været meget tilfredse med ordningen, og det er vurderingen fra skolerne, at dette har hjulpet med at mindske kapacitetspresset. Skolerne ønsker derfor at forlænge ordningen, som ellers vil udløbe med udgangen af skoleåret 2020/2021.

Forvaltningen foreslår, at ordningen forlænges for en ny treårig periode fra skoleåret 2021/2022, så ordningen gælder til og med skoleåret 2023/2024. Det er forvaltningens vurdering, at tilflytningen til Ørestad og Sydhavn forsat vil udfordre skolernes kapacitet, og derfor er det vigtigt at sikre, at skolerne forsat har et værktøj til at regulere optaget af elever, som ikke bor i skolernes distrikter. Af samme grund foreslår forvaltningen, at de kommende skoler i Sydhavn og Ørestad, Skolen på Sluseholmen og Skolen på Hannemanns Allé, også indgår i ordningen.

Behovet for at forlænge ordningen bekræftes af de nuværende kapacitetsudfordringer på Kalvebod Fælled Skole, Skolen i Sydhavnen og Ørestad Skole. Alle tre skoler er overbelagt, hvor særligt Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole er kapacitetsudfordrede. Begge skoler har kapacitet til 3 spor, men har øjeblikkeligt 4 eller 5 spor på flere årgange. Det fælles skoledistrikt i Ørestad, som udvalget traf beslutning om i august 2020, kan bidrage til at løse dele af kapacitetsudfordringen, men der er forsat behov for, at skolerne har et værktøj til at regulere optaget af fritvalgselever. Der er ligeledes behov for at regulere optaget af fritvalgselever på Skolen på Sluseholmen og Skolen på Hannemanns Allé. Skolerne er under tidlig opstart og er derfor placeret i midlertidig kapacitet, hvor der ikke er kapacitet til at optage både distriktselever og fritvalgselever, jf. bilag 1.

Som med den nuværende ordning, så fastsættes den maksimale klassekvotient på hver skole af forvaltningen efter anbefaling fra den pågældende skolebestyrelse. For de to skoler under tidlig opstart, Skolen på Sluseholmen og Skolen på Hannemanns Allé, fastsættes den maksimale klassekvotient efter anbefaling fra forældrerepræsentanter og skoleledelse.

Forlængelsen af ordningen betyder, at muligheden for at blive optaget på skolerne mindskes for elever, som ikke bor i skoledistrikterne. Ordningen har derfor indvirkning på det frie skolevalg. Ordningen har ingen betydning for distriktsbørn og søskende, som forsat har krav om optagelse, jf. Folkeskoleloven og Københavns Kommunes styrelsesvedtægt.

Forvaltningen vil derudover forsætte med at følge elevtalsudviklingen på Østerbro, hvor skolerne oplever en stigende tilgang af fritvalgselever. Det kan fremadrettet give kapacitetsudfordringer, da skolerne på Østerbro samtidigt skal dække optaget af elever fra Nordhavn indtil den kommende skole på Levantkaj startes tidligt op. Det er dertil et opmærksomhedspunkt, at den kommende skole på Levantkaj forventes at blive forsinket til 2031/2032, hvilket betyder, at skolerne skal optage elever fra Nordhavn i flere år end først antaget. Det er ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt at tilpasse optaget af fritvalgselever, men fremadrettet kan det blive nødvendigt at regulere.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Jf. Folkeskoleloven er det Borgerrepræsentationen, der skal godkende et forslag om at fastsætte en klassekvotient under lovens maksimum på 28 elever. Efter udvalgets beslutning skal indstillingen derfor behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Ordningen træder i kraft for en treårig periode fra skoleåret 2021/2022, når den nuværende ordning udløber.

Forvaltningen vil forsætte med at lave årlige evalueringer af ordningen, som udvalget modtager til orientering. Hvis forvaltningen i samråd med skolebestyrelser og ledelser vurderer, at ordningen ikke leverer den ønskede effekt, så fremlægges forslag om at annullere ordningen.

 

Tobias Børner Stax                                                 Sti Andreas Garde

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forvaltningen i en treårig periode har mulighed for at indføre en maksimal klassekvotient på minimum 21 elever for alle klassetrin på Kalvebod Fælled Skole, Skolen i Sydhavnen, Skolen på Hannemanns Allé, Skolen på Sluseholmen og Ørestad Skole

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. marts 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top