Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Indtægtsbevilling til EU-projekt om udvikling af et intelligent energisystem (SCA+).

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage tilskud fra EU’s regionale udviklingsfond, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, til partnerskabsprojektet Smart Cities Accelerator (SCA)+, der udvikler smarte energisystemer i almene boliger med lavere CO2-udledning til følge.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak på 353.666 kr. (47.472 euro) for at deltage i projektet SCA+. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som indtægts- og udgiftsbevilling på 353.666 kr. (47.472 euro) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes bevillingsregler (Borgerrepræsentationen 20. december 2020) fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har den 10. december 2020 fået tilsagn om tilskud fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak til at indgå i SCA+-projektet.

SCA+-projektet bygger ovenpå erfaringerne i SCA-projektet, som er gennemført i perioden 1. september 2016 - 29. februar 2020. SCA+-projektet vil bidrage til at sikre et energieffektivt forbrug i almene boliger, der vil gøre det billigere at være lejer, og bidrage til reducerede CO2-emissioner.

Dette er en standardindstilling for at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under Løsning beskrives projektet, som indtægtsbevillingen medfinansierer. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan modtages og anvendes til projektet.

Løsning

Projektet er et regionalt samarbejde mellem både byer, universiteter og private virksomheder. Foruden Københavns Kommune består projektkonsortiet af følgende partnere: Høje Tåstrup Kommune (lead partner), Lyngby-Taarbæk Kommune, Hørsholm Kommune, Københavns Almene Boliger, DTU, Lunds Universitetet, Malmö Stad og E.ON Energilösningar AB. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022.

I det første SCA-projekt viste de udførte forsøg med digital styring og overvågning af fjernvarme på en københavnsk skole, at skolen kan spare 25-30 % på varmeudgiften hver måned. Grundet disse gode resultater, vil SCA+ videreføre denne viden, og teste om det samme gør sig gældende for almene boliger, der er en anden bygningstype. Det er forventningen, at vi i de udvalgte testområder i SCA+ ligeledes vil se væsentlige energibesparelser. Se yderligere uddybning af resultaterne af det første SCA-projekt og af SCA+-projektets indhold i bilag 2.

SCA+ vil således videreudvikle optimeringsværktøjerne og tilpasse dem almene boliger, så vi ved projektets afslutning har gennemtestede værktøjer og metoder, der kan benyttes bredt i den almene boligsektor, hvilket både gavner lejerne, som får en billigere varmeregning, og understøtter KBH 2025 Klimaplanens målsætninger om reduceret energiforbrug.

Foruden de digitale optimeringsværktøjer, arbejdes der i SCA+ også med udvikling og test af nye modeller for borgerengagement, der sikrer en hurtigere grøn omstilling.

Værktøjer og modeller udviklet i SCA+-projektet kan i fremtiden kopieres og opskaleres på nationalt og internationalt plan. Projektets resultater bliver opskaleret fra 2022 igennem Pakke for energieffektivitet (Borgerrepræsentationen 10. december 2020), såfremt der bevilliges anlægsmåltal til pakken i 2022.

Økonomi

Københavns Kommunes del af projektet udgør 822.480 kr. (110.400 euro) af en samlet økonomisk ramme på 17,8 mio. kr. (2.394.440 euro).

Københavns Kommune finansierer selv 57 % i form af medarbejderressourcer, og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierer de øvrige 43 %. Københavns Kommunes har således en egenfinansiering på 468.814 kr. (62.928 euro) og modtager i alt 353.666 kr. (47.472 euro) fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak til kommunens del af projektet.

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet, da midlerne modtages fra en offentlig organisation. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet. De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 353.666 kr. (47.472 euro) fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2020 p/l)

Varig?
ja/nej

2020

2021

2022

2023

1.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.48.66.1

I

0

-117,9

-176,8

-58,9

Nej

1.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.48.66.1

U

0

235,8

117,9

0

Nej

I alt

-

-

-

-

0

117,9

-58,9

-58,9

-

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak om, at tilskud modtages og igangsætter projektet med de øvrige parter i projektet.

 

Søren Wille    /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak på 353.666 kr. (47.472 euro) for at deltage i projektet SCA+. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som indtægts- og udgiftsbevilling på 353.666 kr. (47.472 euro) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. marts 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top