Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Delegation til Teknik- og Miljøforvaltningen ifm. ny lovgivning om forebyggelse af smitte med Covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til delegation af kompetence til Teknik- og Miljøforvaltningen i ”Lov om forebyggelse af smitte med Covid19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte”, som Folketinget vedtog den 2. februar 2021.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at kompetence til at gennemføre tvangsindgreb ved at lade forbedringsarbejder udføre eller at anvise erstatningsbolig for arbejdsgivers regning efter ”Lov om forebyggelse af smitte med Covid19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte” delegeres fra Borgerrepræsentationen direkte til Teknik- og Miljøforvaltningen,
  2. at Borgerrepræsentationen orienteres om, at varetagelse af tilsyn og udstedelse af påbud efter ”Lov om forebyggelse af smitte med Covid19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte” er omfattet af den betingede kompetence, der er tillagt Teknik- og Miljøudvalget i henhold styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1, nr. 8, hvorfor separat delegation ikke er påkrævet i disse tilfælde,
  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen foretager udlæg til udgifter til at gennemføre de påbudte tiltag, herunder eventuel midlertidig genhusning, for arbejdsgivers regning, hvis arbejdsgiver ikke har gennemført tiltagene inden for en fastsat frist. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.”

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Folketinget har den 2. februar 2021 vedtaget ”Lov om forebyggelse af smitte med Covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte”, som fastsætter krav til arbejdsgiveres indkvartering af ansatte for at sikre, at yderligere smittespredning forebygges, jf. bilag 2. Det gælder krav til selve boligens indretning og krav til udarbejdelse af en plan for smitteforebyggelse i boligen. Loven ophæves den 1. juli 2021, medmindre Folketinget vedtager en forlængelse.

I henhold til loven skal kommunalbestyrelsen gennemføre tilsyn for at sikre, at kravene i loven overholdes. I loven er kompetencen tillagt kommunalbestyrelsen. Denne kompetence skal derfor delegeres fra Borgerrepræsentationen til relevante udvalg og/eller forvaltning.

Løsning

Det følger af loven, at kommunalbestyrelsen på baggrund af underretninger fra Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at arbejdsgivere overholder lovkravene til indkvartering af ansatte og at udstede påbud om at gennemføre de nødvendige tiltag for at få bragt boligforholdene i overensstemmelse med lovkravene. Såfremt påbud ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for arbejdsgiverens regning. Hvis påbud ikke umiddelbart kan efterkommes af arbejdsgiveren, kan kommunalbestyrelsen, hvis det findes nødvendigt, beslutte, at ansatte skal fraflytte boligen, der anvendes til indkvartering. Kan arbejdsgiver ikke genhuse de ansatte, kan kommunalbestyrelsen beslutte at anvise erstatningsbolig på arbejdsgivers regning

Idet loven vedrører bygningsforhold, vurderes opgaven i Københavns Kommune i medfør af kommunens styrelsesvedtægt at skulle varetages under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tilsynsopgaven med mulighed for udstedelse af påbud om at bringe boligen i overensstemmelse med lovkravene, kan rummes inden for den betingede kompetence, der er tillagt Teknik- og Miljøudvalget i henhold til Styrelsesvedtægtens § 19, stk. 2, nr. 8 vedrørende administration af boligreguleringslovgivningen, hvorfor der ikke skal foretages særskilt delegation heraf.

Kompetencen til, at kommunalbestyrelsen kan lade arbejdet udføre for arbejdsgiverens regning og anvise erstatningsbolig på arbejdsgiverens regning, kan imidlertid ikke rummes inden for den betingede kompetence, der er tillagt Teknik- og Miljøudvalget i henhold til Styrelsesvedtægtens § 19, stk. 2, nr. 8 vedrørende administration af boligreguleringslovgivningen. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til uddelegering af disse kompetencer til Teknik- og Miljøudvalget eller Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det foreslås, at delegation fsva. muligheden for at gennemføre tvangsindgreb ved at lade forbedringsarbejder udføre eller at anvise erstatningsbolig for arbejdsgivers regning foretages direkte til Teknik- og Miljøforvaltningen, idet det vurderes at være hensigtsmæssigt, at kompetencen i til at foretage disse indgreb delegeres direkte til forvaltningen, idet der er tale om udmøntning af en lovpligtig indsats, hvormed det bliver nødvendigt for kommunen at sikre og udføre et effektivt opfølgning på tilsyn, således at der kan træffes beslutninger/afgørelser uden at disse skal afvente udvalgets behandling. Det er vurderingen, at der ellers er risiko for, at tilsynets formål ville forspildes - særligt henset til risikoen for spredning med Covid-19.

Såfremt der gennemføres tilsynsbesøg, vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret.

Denne delegation svarer til Borgerrepræsentationens delegation af 29. oktober 2009 om byfornyelseslovens regler om støtte til de ejendomme, der modtager påbud af Boligkommissionen, hvormed Teknik- og Miljøforvaltningen modtog direkte delegation til at meddele støtte.

Idet lovgivningen er ny, er der også tale om en ny opgave for forvaltningen, og omfanget heraf kendes endnu ikke. Opgaven forventes at omfatte varsling af tilsyn, planlægning og gennemførsel af tilsyn i boliger som arbejdsgiver har stillet til rådighed, udstedelse af påbud om smittereducerende tiltag som f.eks. opsætning af spritdispensere, øget rengøring, afstandsmarkering eller krav om yderligere pladsforhold og eventuelle udbedringer og genhusning på arbejdsgivers regning, indtil forholdene er bragt i overensstemmelse med lovens krav. Hertil kommer forventede udgifter forbundet med administration af opgaven. Forvaltningen viderefakturerer de udgifter, der måtte opstå til udbedring af forhold og genhusning direkte til arbejdsgiver, men kommunen vil hæfte for betalingen til eksempelvis udlejer.

Økonomi

Den nye lov medfører, at der bl.a. skal afholdes udgifter forbundet med tilsyn og udstedelse af påbud. Disse udgifter skal i givet fald afholdes indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at de kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL.

Dertil kommer udgifter forbundet med gennemførelse af de nødvendige tiltag for at få bragt boligforholdene i overensstemmelse med lovkravene, herunder eventuelle udgifter til midlertidig genhusning af ansatte, som afholdes på arbejdsgivers regning. Udgifterne afholdes i første omgang af Teknik- og Miljøforvaltningen, som efterfølgende opkræver arbejdsgiver for udlægget. Forvaltningen skønner, at udgifter og indtægter vedrørende udlæg beløber sig til ca. 0,25 mio. kr. i lovens nuværende gyldighedsperiode indtil 1. juli 2021. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 0,25 mio. kr. (2021 pl) og en udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. (2021 pl).

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At- punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2021 p/l)

Varig?
ja/nej

2021

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

0.25.15.1

I

-250

Nej

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

0.25.15.1

U

250

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

 

 

 

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget indstillingen, kan forvaltningen gennemføre tvangsindgreb som opfølgning på tilsyn med, om kravene i ”Lov om forebyggelse af smitte med Covid19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte” overholdes, både i forhold til allerede modtagne og fremtidige underretninger fra Arbejdstilsynet. 

 

Søren Wille                                       /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at kompetence til at gennemføre tvangsindgreb ved at lade forbedringsarbejder udføre eller at anvise erstatningsbolig for arbejdsgivers regning efter ”Lov om forebyggelse af smitte med Covid19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte” delegeres fra Borgerrepræsentationen direkte til Teknik- og Miljøforvaltningen.

     

  2. at Borgerrepræsentationen orienteres om, at varetagelse af tilsyn og udstedelse af påbud efter ”Lov om forebyggelse af smitte med Covid19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte” er omfattet af den betingede kompetence, der er tillagt Teknik- og Miljøudvalget i henhold styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1, nr. 8, hvorfor separat delegation ikke er påkrævet i disse tilfælde.

     

  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen foretager udlæg til udgifter til at gennemføre de påbudte tiltag, herunder eventuel midlertidig genhusning, for arbejdsgivers regning, hvis arbejdsgiver ikke har gennemført tiltagene inden for en fastsat frist. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.”

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Indstillingen blev med teknisk ændringsforslag anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top