Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Bedre forhold for cyklister i Vendersgade – anlæg af cykelgade, Indre By

Se alle bilag

Der skal tages stilling til projektforslag, hvor Vendersgade anlægges som cykelgade for at skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere, samt til frigivelse af midler til projektering og anlæg.

Indstilling

 Indstilling om,  

 1. at der frigives 20,1 mio. kr. til anlæg af bedre forhold for cyklister i Vendersgade på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. Økonomiafsnittet,
 2. at indtægtstab på 0,85 mio. kr. pr. år (2021 p/l) som følge af nedlæggelse af 28 p-pladser søges finansieres via kommende budgetforhandlinger.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2017 (Borgerrepræsentationen 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) blev det besluttet at afsætte 21,2 mio. kr. til bedre forhold for cyklister i Vendersgade. Grundet anlægsloft har projektet været berosat i 2018 (Teknik- og Miljøudvalget (TMU) 18. juni 2018) og i 2019 (TMU 7. januar 2019), men er prioriteret igangsat i 2020 (TMU 20. april 2020).

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslaget, hvor der i forbindelse med anlæg af Vendersgade som cykelgade nedlægges 28 p-pladser, etableres 196 nye cykel p-pladser og plantes 14 træer. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler.

Løsning

Forvaltningen anbefaler med projektforslaget, at Vendersgade omdannes til cykelgade, hvor cykler kører på hele kørebanen og biler skal køre på cyklernes præmisser med en hastighed, der ikke overstiger cyklernes. Dette betyder normalt under 30 km/t. København har i dag to cykelgader - Vestergade i Indre by og et mindre vejstykke mellem Hønsebroen og Gammel Jernbanevej i Valby.

I Vendersgade er der i dag ingen cykelsti på følgende to delstrækninger; mellem Nørre Søgade og Nansensgade og mellem Nørre Farimagsgade og Rømersgade (bortset fra en kort fremført cykelbane op mod krydset på gadens nordside). Mellem Nansensgade og Nørre Farimagsgade er der ikke cykelsti på sydsiden af Vendersgade, jf. bilag 3. Cyklisternes sikkerhed er presset af varetransport og skråparkeringspladser, hvor biler kan bakke ud mod cyklisterne. Gaden er ikke bred nok til at etablere cykelstier eller cykelbaner på de nævnte strækninger.

Med anlæg af cykelgade indsnævres kørebanearealet i hele gaden. Det giver plads til bredere fortove, hvor der foreslås etableret 196 nye cykel p-pladser, 14 nye træer, 26 bænke og 17 skraldespande. Der anlægges fem p-pladser reserveret til varelevering i gaden. To af pladserne kan desuden anvendes til afsætning af passagerer, jf. bilag 4 A-C og bilag 6. Forvaltningen vurderer, at disse tiltag vil forbedre byrumskvaliteten og give plads til alle trafikanter. Overskueligheden forbedres, og dermed øges sikkerheden og trygheden for især de bløde trafikanter.

Med forslaget skabes desuden en fysisk og visuel sammenhæng mellem Torvehallerne og Israels Plads, der begge ligger på Københavns historiske voldterræn. Sammenhængen skabes dels med en ny granit brolægning, som forbinder de to pladsers eksisterende granitbelægning, dels ved at indsnævre trafikarealet i Vendersgade fra 11 til 5,5 meter, så den afstand, som fodgængerne skal krydse mellem de to pladser, bliver kortere.

Bilparkering
I Vendersgadeprojektet er der i dag 54 p-pladser, hvoraf to er ambassadepladser, og to er handicappladser (en til beboer med nummerplade og en til besøgsplads). De to ambassadepladser og den ene handicapplads til beboer med nummerplade berøres ikke i projektet, mens den anden handicapplads (besøgspladsen) flyttes til ny placering i Vendersgade. I projektet nedlægges der i alt 28 p-pladser, jf. bilag 3 og 4 A-C.

Af de 28 p-pladser nedlægges 20 p-pladser som følge af Budget 2017, hvor der blev afsat 0,3 mio. kr. til dækning af indtægtstab på 20 p-pladser i den daværende grønne p-zone. Vendersgade ligger nu i rød zone, hvilket medfører et indtægtstab på 0,8 mio. kr. pr. år (2021 p/l), hvoraf de resterende 0,5 mio. kr. søges dækket i de kommende budgetforhandlinger. Af disse 20 p-pladser nedlægges der 19 p-pladser mellem Nørre Søgade og Nansensgade og to p-pladser mellem Nansensgade og Nørre Farimagsgade, mens der anlægges én ny p-plads mellem Nørre Farimagsgade og Rømersgade. Én handicapplads (besøgspladsen nævnt ovenfor) flyttes fra gadens vestligste ende til strækningen mellem Nørre Farimagsgade og Rømersgade.  

De resterende otte p-pladser, der foreslås nedlagt, sker som følge af projektet ”Omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering i Linnésgade og Rømersgade” (TMU 28. oktober 2019), hvor der blev nedlagt otte p-pladser mindre end besluttet i Overførselssagen 2016-2017 (Borgerrepræsentationen 27. april 2017) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen). I indstillingen blev det oplyst, at det ville være muligt at nedlægge de otte p-pladser i Vendersgade. Et enigt udvalg protokollerede, at de otte p-pladser også kunne anvendes til delebiler. Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger om delebilspladser i dette område og foreslår derfor, at de otte p-pladser nedlægges i forbindelse med Vendersgadeprojektet. De otte p-pladser nedlægges på strækningen mellem Nørre Søgade og Nørre Farimagsgade langs gadens sydvendte fortove, som derved vil blive bredere, jf. bilag 4 B og C.

Området har i 2017 gennem en lejeaftale med Q-Park fået tilført 380 beboerparkeringspladser i parkeringskælderen under Israels Plads. Der er ikke mulighed for at oprette flere erstatningspladser på terræn i nærområdet. Parkeringsbelægningen målt indenfor ca. 5 minutters gangafstand (400 meter) fra Vendersgades vestlige del var i efteråret 2020: kl. 12: 112%, kl. 17: 117 % og kl. 22: 110%. Fra gadens østlige del var parkeringsbelægningen målt hen over døgnet: kl. 12: 108%, kl. 17: 106 % og kl. 22: 101%. Parkeringsbelægningen omfatter ikke beboerparkeringspladserne i parkeringskælderen under Israels Plads.

Cykelparkering

Med forslaget anlægges i alt 196 nye cykel p-pladser fordelt over hele Vendersgade jf. bilag 4 A-C. Det svarer til en fordobling af den nuværende cykelparkering i gaden.

Træer

Der er i dag ingen træer i Vendersgade. I projektforslaget foreslås plantet 14 nye gadetræer, hvor det ifølge ledningsplanerne er muligt. Der plantes fem meter høje asketræer. Træernes placering fremgår af bilag 4 A-C.

Alternativ

Bilag 4.1 A-C viser et alternativt projektforslag, hvor de ovennævnte otte p-pladser fra projektet ”Omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering i Linnésgade og Rømersgade” ikke nedlægges. Herved nedlægges 20 p-pladser. Det vil desuden medføre, at der etableres 24 bænke i stedet for 26 og 180 cykel p-pladser i stedet for 196. Antallet af nye træer og skraldespande er uændret i det indstillede projektforslag og i det alternative projektforslag.

Høring
Indre By Lokaludvalg har afgivet høringssvar 19. juni 2018 til et projekt, hvor der blev foreslået nedlagt 20 p-pladser. Lokaludvalget har 19. februar 2021 afgivet supplerende høringssvar til det indstillede projektforslag, hvor der nedlægges i alt 28 p-pladser.

Indre By Lokaludvalg gav i 2018 udtryk for, at lokaludvalget ønskede hastighedsdæmpende foranstaltninger i gaden og var bekymret for, at opsætning af bænke kan føre til gener og støj fra spontane fester i aften- og nattetimerne, jf. bilag 5.

Forvaltningens bemærkninger (bilag 5): Forvaltningen vurderer, at anlæg af Vendersgade som cykelgade, hvor bilister kun må køre med cyklisternes hastighed samt etablering af et belægningsskift på kørebanen ved Israels Plads vil få en hastighedsdæmpende effekt. Bænke opsættes dels for at skabe opholdsvenlige byrum, der kan bidrage til at nå mål i Fællesskab København om, at københavnerne opholder sig 20% mere i byens rum i 2025, dels for at imødekomme de anbefalede hvilepladser på fodgængerstrøg iht Vejdirektoratets Håndbog ’Færdselsarealer for alle’.

Lokaludvalget gav i forbindelse med den supplerende høring i 2021 udtryk for, at lokaludvalget fortsat går ind for projektforslaget, men foreslår, at forvaltningen undlader at nedlægge de 28 p-pladser med mindre, der tilvejebringes erstatningspladser. Lokaludvalget er fortsat bekymret for, at projektforslaget vil medføre gener fra uønsket natteliv i gaden. I høringssvaret fremgår en række forslag fra borgerne vedr. parkering og byrum, som lokaludvalget beder forvaltningen besvare. Lokaludvalget har modtaget 88 kommentarer fra borgere, og 271 respondenter deltog i en borgerpanelundersøgelse, jf. bilag 5.1.

Forvaltningens bemærkninger (bilag 5.1): Formålet med tilvejebringelse af de 380 p-pladser under Israels Plads i 2017 var at sikre adgang til flere p-pladser for beboere, men også at der kunne nedlægges et antal p-pladser på terræn i nærområdet til etablering af grønne byrum og cykelparkering mv. Der er i forbindelse med Budget 2021 (A, B, C, F, O, V og Fremad) (Borgerrepræsentationen 1. oktober 2020) afsat midler til langsigtet leje af p-anlæg til borgere med beboerlicens fra 2022 og frem.

Vedrørende uønsket natteliv som følge af opstilling af bænke i gaden henvises til forvaltningens bemærkninger i tidligere afsnit.

Forvaltningens svar på forslagene fra borgerne om parkering og byrum fremgår af bilag 5.1.

Ved forvaltningens informationsmøde den 24. maj 2018, udtrykte borgerne blandt andet ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger og flere p-pladser, jf. bilag 5.

Forvaltningen har holdt møde med N. Zahles Skole den 13. marts 2018, hvor der var opbakning til forvaltningens løsning, fremfor et enkelt fodgængerfelt ved Linnésgade, som en forældregruppe fra skolen ønskede, jf. bilag 5.

Forvaltningen holdt møde med Jeudan (Torvehallerne) den 14. december 2017, hvor Jeudan påpegede deres behov for varelevering fra Vendersgade samt for flere cykel p-pladser. Begge behov er tilgodeset i projektforslaget, jf. bilag 5.

Politiet har givet samtykke til projektforslaget.

Økonomi

I Budget 2017 besluttede Borgerrepræsentationen af afsætte 21,16 mio. kr. (2017 p/l) til bedre forhold for cyklister i Vendersgade. Heraf blev 2,5 mio. kr. (2017 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling søges de resterende 18,66 mio. kr. (2017 p/l) frigivet. De 18,66 mio. kr. i 2017 p/l svarer til 20,14 mio. kr. i 2021 p/l og skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. tabel 1:

 

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

2021
(2021 p/l)

2022
(2021 p/l)

I alt
(2021 p/l)

TMU

Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade

2000 - Ordinær anlæg

2.28.23.3

5.970

14.172

20.142

I alt

-

-

-

5.970

14.172

20.142

Til drift og vedligehold er der afsat 0,1 mio. kr. i 2019; 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og frem. De afsatte driftsmidler er placeret under Økonomiudvalget og vil blive overført til Teknik- og Miljøudvalget, når anlægsprojektet er ibrugtaget.

Nedlæggelse af 28 p-pladser medfører et indtægtstab på 1,15 mio. kr. pr. år (2021 p/l). Der blev i Budget 2017 afsat 0,3 mio. kr. til dækning af servicemåltallet for nedlæggelse af 20 p-pladser i daværende grøn zone, som nu er ændret til rød zone, så der med det indstillede projektforslag udestår et indtægtstab på i alt 0,85 mio. kr.

Alternativet, hvor der nedlæggelse 20 p-pladser, medfører et indtægtstab på 0,8 mio. kr. pr. år (2021 p/l). Der vil med det alternative projektforslag udestå et indtægtstab på i alt 0,5 mio.kr.

Indtægtstabet indgår i beregningen af årets samlede indtægtsændring og en eventuel manko søges kompenseret i forbindelse med kommende budgetforhandlinger. Indtægtstabet har ingen finansiel betydning, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, igangsætter forvaltningen den videre projektering. Projektet forventes fysisk igangsat ultimo 2021 og ibrugtaget medio 2022.   

 

Søren Wille                                           /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 

 1. at projektforslaget i bilag 4 danner grundlag for videre projektering og anlæg af Vendersgade som cykelgade.  
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
    
 2. at der frigives 20,1 mio. kr. til anlæg af bedre forhold for cyklister i Vendersgade på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. Økonomiafsnittet.
 3. at indtægtstab på 0,85 mio. kr. pr. år (2021 p/l) som følge af nedlæggelse af 28 p-pladser søges finansieres via kommende budgetforhandlinger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning 1. at-punkt:

 

”at det alternative forslag anvendes, idet dette forslag bevarer flest mulige parkeringspladser, jf. løsning.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 8 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, O og V.

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning

 

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne er glade for, at det er lykkes at skabe mere trygge forhold for cyklisterne, og at der for bilisterne er skabt 380 nye beboerparkeringspladser i anlægget under Israels Plads.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. marts 2021:

 

”Partierne er glade for, at det er lykkes at skabe mere trygge forhold for cyklisterne, og at der for bilisterne er skabt 380 nye beboerparkeringspladser i anlægget under Israels Plads.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne er glade for, at det er lykkes at skabe mere trygge forhold for cyklisterne, og at der for bilisterne er skabt 380 nye beboerparkeringspladser i anlægget under Israels Plads.”

Til top