Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Frigivelse af ekstra midler til den fælles gårdhave Livjægergadekarréen, Østerbro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af 0,97 mio. kr. fra byfornyelsesrammen til anlæg af den fælles gårdhave Livjægergadekarréen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der frigives 0,97 mio. kr. fra byfornyelsesrammen til anlæg af den fælles gårdhave Livjægergadekarréen.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 13. december 2018 forslag om etablering af fælles gårdhave for Livjægergadekarréen samt at afsætte en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. hertil. Formålet med projektet er at skabe en fælles gårdhave, som er indrettet til ophold og leg for beboerne i karréens ejendomme. Det drejer sig om Classensgade 51-53, Livjægergade 24-26, Willemoesgade 60-62 og Aggersborggade 1-3A, jf. bilag 2 og 3.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) besluttede den 7. januar 2019 at sætte projektet i bero og den 20. april 2020 at prioritere og igangsætte projektet igen. Efter genopstarten af projektet har forvaltningen konstateret, at gårdhaven ikke kan udføres inden for den afsatte bevilling på 2,2 mio. kr. Dette skyldes, at der i mellemtiden er kommet et nyt bygningsreglement (BR18), som sætter øgede krav til brandsikkerhed og brandrådgivning. Det har derudover vist sig, at nedlæggelse af kulkældre er mere kompliceret og dyrere end forventet.

For at projektet kan udføres, er det nødvendigt, at der bliver frigivet 0,97 mio. kr. fra byfornyelsesrammen.

Løsning

Gårdhaven Livjægergadekarréen ligger på Østerbro og består i dag af et smalt gårdrum, som er opdelt af hegn på midten. Asfalt- og betonbelægningen er nedslidt, og gården bruges til opbevaring af affaldsbeholdere og cykler. Der er ingen træer eller buske. Med projektforslaget om den fælles gårdhave samles renovation i én løsning, der placeres i midten af gården. Der anlægges en lys belægning, plantes lyse træer med let løv og klatreplanter, som sikrer et lyst gårdrum og samtidig forbedrer akustikken. I gårdens to ender placeres lege- og opholdsmuligheder. Regnvand, der falder på overfladerne, ledes væk fra facader til to centrale grusbelagte arealer, hvor vandet forsinkes, inden det ledes til kloak, jf. bilag 3.

Med indstillingen foreslås det, at der frigives 0,97 mio. kr. fra byfornyelsesrammen til anlæg af gårdprojektet, så det kan udføres som planlagt. Det øgede budget vil gå til brandsikrede skure, opfyldning af kulkældre, anlæg og rådgivning. De enkelte udgiftsposter er uddybet herunder. Der er foretaget besparelser for ca. 550.000 kr. i projektet, hvor blandt andet inventar er udgået, og arealer med klinker og plantebede er formindsket. Forvaltningens vurdering er, at der er foretaget samtlige mulige besparelser i projektet. Hvis midlerne ikke frigives til projektet, vil forvaltningen indstille projektet til annullering, da det ikke er muligt at udføre gårdhaven inden for den nuværende bevilling på trods af de allerede foretagne besparelser.

Etablering af brandsikre skure

I det besluttede skitseforslag (TMU 13. december 2018) er det foreslået, at affaldet samles centralt i en åben pergola. Efter vedtagelsen i Borgerrepræsentationen er der kommet nye brandkrav (BR18) samt krav om, at der tilknyttes en certificeret brandrådgiver. De nye krav medfører, at affaldet ikke længere kan placeres i en åben pergola, men i stedet skal stå i brandsikrede og lukkede skure. Dette medfører øgede udgifter på ca. 0,57 mio. kr. til projektering og etablering af brandsikrede skure samt ekstern brandrådgivning.

Opfyldning af kældre og anlæg af gårdhave

Under gården er der gamle kulkældre, der ikke benyttes, og som skal nedlægges, før en ny gårdhave kan etableres ovenpå. I hovedprojekteringen af gården har det vist sig, at udgifterne til nedlæggelse af kældrene samt anlæggelsen af gårdhaven er estimeret for lavt. Der er derfor nødvendigt at tilføre yderligere 0,4 mio. kr. til opfyldning af kældre, belægning, belysning og ingeniørrådgivning.

Økonomi

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2018 byfornyelsesforslag om etablering af fælles gårdhave for Livjægergadekarréen med en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Med denne indstilling frigives 0,97 mio. kr. yderligere. Anlægsbevillingerne er finansieret af den flerårige byfornyelsesramme, som forvaltningen løbende indstiller projekter til. Udgifterne til Livjægergadekarréen disponeres økonomisk på 2021-rammen. Det sker i henhold til beslutning om fremtidig økonomi for byfornyelsen i Københavns Kommune (Borgerrepræsentationen 30. marts 2017). 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Udvalg

 

Aktivitet/ projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Udgift /Indtægt

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?
ja/nej

2021

TMU

Byfornyelses-rammen

2010 Byfornyelse anlæg

0.25.15.3

U

- 970

Nej

TMU

Livjægergade-karréen

2010 Byfornyelse anlæg

0.25.15.3

U

970

Nej

I alt

0

 

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet / projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

2021

I alt

TMU

Livjægergadekarréen

2000 - Ordinær anlæg

0.25.15.3

970

970

I alt

-

-

-

970

970

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, færdiggøres projektmaterialet. Det forventes, at anlægget af gårdhaven kan starte i september 2021 og stå færdigt inden årsskiftet.

 

Søren Wille                                                 /Lone Byskov

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der frigives 0,97 mio. kr. fra byfornyelsesrammen til anlæg af den fælles gårdhave Livjægergadekarréen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Det bør være en privat opgave og udgift at renovere og vedligeholde private gårdhaver. At gårdhaverne skal være offentligt tilgængelige som forudsætning for at modtage offentlig finansiering.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B og F.

Imod stemte: V, C og O.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. marts 2021:

 

”Det bør være en privat opgave og udgift at renovere og vedligeholde private gårdhaver. At gårdhaverne skal være offentligt tilgængelige som forudsætning for at modtage offentlig finansiering.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Indstillingen blev godkendt med 44 stemmer mod 11. 0 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen.

Imod stemte: V, C, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Det bør være en privat opgave og udgift at renovere og vedligeholde private gårdhaver. At gårdhaverne skal være offentligt tilgængelige som forudsætning for at modtage offentlig finansiering.”

Til top