Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Teknik- og Miljøudvalgets overførselsanmodninger til 2020-2021

Se alle bilag

Der skal der tages stilling til Teknik- og Miljøudvalgets overførselsanmodninger af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021 samt optagelse af et internt lån i 2021.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der optages et internt lån på 20,9 mio. kr. i 2021, inklusive servicemåltal, for at håndtere merforbrug på 20,9 mio. kr., der overføres til 2021 på Service. Lånet afdrages over seks år.

Det bemærkes, at optagelsen af det interne lån forudsætter, at der er ledigt
servicemåltal i servicebufferpuljen. Servicebufferpuljen udgør forud for overførselssagen 120,0 mio.
kr.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for
Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Med denne indstilling skal der tages stilling til overførselsanmodninger fra 2020 til 2021. Desuden skal der tages stilling til optagelsen af et internt lån til håndtering af merforbrug på Service, der overføres fra 2020 til 2021. Denne sag fremlægges før sagen vedrørende regnskab 2020, som forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget (TMU) på et kommende møde.

Forvaltningen har i forbindelse med afslutning af regnskab 2020 identificeret enkelte mangler i den nødvendige dokumentation for omposteringer foretaget vedrørende forvaltningens interne afregning af løn i anlægsprojekter. På den baggrund har forvaltningen behov for en gennemgang heraf forud for forelæggelsen af regnskab 2020 for udvalget. Endvidere tages et generelt forbehold for, at undersøgelsen vedr. interne afregning af løn på anlægsprojekter, som Teknik- og Miljøudvalget har anmodet Intern Revision om at gennemføre, kan give anledning til justeringer i regnskab for 2020, og dermed også overførslerne til 2021.

Økonomiudvalget (ØU) skal den 20. marts 2021 behandle kommunens samlede overførsler forud for forhandlingerne om overførselssagen. For at udvalgets overførselsanmodninger kan indgå heri forelægges disse til godkendelse forud for regnskab 2020.

Den samlede afvigelse i regnskab 2020 (før korrektioner og regnskabsoverførsler) på styringsområde Service består af et samlet merforbrug på 40,5 mio. kr. På styringsområde Anlæg er der et samlet mindreforbrug på 90,2 mio. kr. På styringsområde Overførsler mv. er der et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. På styringsområde Finansposter er der et samlet mindreforbrug på 409,4 mio. kr. Alle afvigelser forklares i forbindelse med behandlingen af sagen vedrørende regnskab 2020.

Løsning

I henhold til principperne om regnskabsoverførsler i forbindelse med Regnskab 2020 er det muligt at søge om overførsel på styringsområde Service indenfor følgende kategorier:

 • Decentrale institutioners opsparing (ikke relevant for Teknik- og Miljøudvalget)
 • Eksternt finansierede projekter
 • Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler, hvor lovgivningen tilsiger, at aktiviteten skal kunne regnskabsoverføres og disponeres i det efterfølgende år
 • Øvrige overførsler på styringsområde Service.

Herudover skal mindre- og merforbrug på styringsområde Anlæg og Finansposter søges overført. Der er ikke overførselsadgang for mer- og mindreforbrug på styringsområde Overførsler mv., idet merforbrug på dette område finansieres af kassen, mens mindreforbrug tilgår kommunekassen ved regnskabsafslutningen.

Overførslerne vedrører dels tekniske korrektioner til afvigelsen mellem budget og forbrug og dels overførselsanmodninger fra 2020 til 2021. Overførslerne er beskrevet nedenfor og er nærmere beskrevet i bilag 2. Oversigt over de konkrete overførsler fremgår af bilag 3.

Regnskabskorrektioner til afvigelsen mellem budget og forbrug på service

Regnskab på Service udviser et merforbrug på 40,5 mio. kr. i 2020. Teknik- og Miljøudvalgets regnskab 2020 på service forventes samlet korrigeret med 25,1 mio. kr. vedrørende:

 • Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. investeringscase om tilpasset vintertjeneste, som overføres til kommunekassen
 • Korrektion på 28,6 mio. kr., som vedrører kompensation for forvaltningens afholdte COVID-19 relateret merforbrug
 • Korrektion på -0,1 mio. kr. vedr. forkert placeret regning

Teknik- og Miljøudvalget har i alt afholdt 96,7 mio. kr. i COVID-19-relaterede merudgifter i Regnskab 2020. Heraf vedrører 86,1 mio. kr. mindreindtægter, primært vedrørende parkering. Teknik- og Miljøudvalget blev i forventet regnskab pr. juni og september tildelt kompensation for COVID-19-relaterede udgifter. Den udestående kompensation på 28,6 mio. kr. vedr. regnskab 2020 forventes at ske som en korrektion til forvaltningens afvigelse mellem budget og forbrug.

I det følgende fremgår Teknik- og Miljøudvalgets overførselsanmodninger fra 2020 til 2021 for de tre styringsområder: Service, Anlæg og Finansposter.

Overførselsanmodning fra 2020 til 2021 vedr. service

Efter de tekniske regnskabskorrektioner til afvigelsen mellem budget og forbrug udviser regnskab 2020 på service et merforbrug på 15,5 mio. kr. som søges overført til 2021. Overførslen af netto merforbruget på 15,5 mio. kr. vedrører:

 • mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende kontraktligt bundne midler
 • mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter
 • mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende øvrige serviceoverførsler
 • merforbrug på 20,9 mio. kr. vedrørende udvalgets merforbrug på servicerammen. Merforbruget vedrører primært forvaltningens budgetudfordring vedrørende intern afregning af lønudgifter på anlægsprojekter. 

Overførslerne er nærmere beskrevet i bilag 2 og 3.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 30. november 2020 orienteret om en budgetudfordring vedr. den interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekter. Underskuddet er opstået i perioden fra 2008 til 2019, hvor den væsentlige ubalance er sket i perioden 2017-2019. Der er i denne periode akkumuleret et underskud på Anlæg uden at kunne anvise bevillingsmæssig dækning herfor. Forvaltningen har bogført underskuddet på 40,1 mio. kr. fra anlæg til drift i regnskab 2020. Intern Revision har igangsat en redegørelse herom, som forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget på et kommende møde.

Forvaltningen har i 2020 administreret forvaltningens lønudgifter til anlægsprojekter i henhold til hidtidig praksis, da det indenfor regnskabsafslutningen ikke var muligt at implementere en ny styringsmodel vedr. styring af løn i anlægsprojekter. Set i dette lys tages et generelt forbehold for, at den igangværende redegørelse som gennemføres af Intern Revision kan give anledning til justeringer i regnskab 2020, og dermed også overførslerne til 2021.Teknik- og Miljøforvaltningen har stort fokus på etableringen af en ny model for styring af løn i anlægsprojekter samt anlægsstyringen generelt.

Overførsler fra 2020 til 2021 vedr. anlæg

Styringsområdet Anlæg udviser et samlet netto mindreforbrug på 90,2 mio. kr. Alle mer- og mindreforbrug på de enkelte anlægsprojekter skal søges regnskabsoverført, så budgettet til de enkelte anlægsprojekter korrigeres i 2021. Det samlede mindreforbrug på 90,2 mio. kr. søges således overført. Overførslen af mindreforbruget vedrører primært ordinært anlæg og skyldes dels forsinkelser i projekterne. Endvidere overføres et positivt budget til 2021 som følge af, at forbruget vedr. den interne afregning af løn i anlægsprojekter er bogført fra anlæg til drift. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 vil det positive budget i 2021 blive udlignet med det negative budget på aflønningsmodellen, der er placeret i overslagsårene.

Overførslerne på anlæg er nærmere beskrevet i bilag 4 og alle overførsler fremgår af bilag 3.

Overførsler fra 2020 til 2021 vedr. finansposter

Teknik- og Miljøforvaltningen har på finansposter et mindreforbrug på 409,4 mio. kr. Der søges overført i alt 407,3 mio. kr. overført til 2021 vedrørende:

 • Mindreforbrug på 398,3 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden
 • Mindreforbrug på 9,0 mio. kr. vedr. lån til AB/Amagerbro, Smyrnavej

Overførslerne er nærmere beskrevet i bilag 2 og3.

Optagelse af lån vedrørende håndtering af merforbrug

Idet der søges overført et merforbrug på 20,9 mio. kr. på Service til 2021, skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvordan der sikres rammeoverholdelse i budget 2021.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise en plan for rammeoverholdelse i 2021. Jf. bevillingsreglerne kan udvalget i forbindelse med overførselssagen optage et internt lån til finansiering af merforbrug overført fra tidligere regnskabsår. Internt lån kan dog kun gives, såfremt der tilvejebringes servicemåltal, hvilket sker i forhandlingerne om Overførselssagen 20/21.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at udvalget godkender at der optages et internt lån på 20,9 mio. kr.  til at håndtere det overførte merforbrug. Som det fremgår af indstilling om 1. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2022 (TMU, den 1. marts 2021), vil forvaltningen søge at finde andre muligheder for at håndtere det overførte merforbrug, bl.a. gennem tilbagehold, og dermed i løbet af 2021 søge at nedskrive lånebehovet. Såfremt det senere viser sig muligt, vil forvaltningen forelægge udvalget muligheden for at justere lånets størrelse.

Økonomi

Såfremt det interne lån på 20,9 mio. kr. til håndtering af det samlede merforbrug på Service, som overføres til 2021, godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil lånet blive optaget i kommunekassen i 2021 og tilbagebetalt over 6 år.

Den interne rente er fastsat af Økonomiudvalget til 0,7 %. I låneperioden forrentes lånet med den interne rentesats for det år, hvor lånet er optaget. Lånet afdrages til kommunekassen i perioden 2022 til 2027 med et årligt afdrag inkl. renter på 3,5 mio. kr. Renteudgiften udgør i alt 0,4 mio. kr. Det interne lån skal derfor tilbagebetales med i alt 21,3 mio. kr.

Efter aftale med Økonomiforvaltningen tildeles Teknik- og Miljøudvalget sammen med det interne lån servicemåltal fra kommunens servicebufferpulje svarende til lånet på 20,9 mio. kr. i 2021. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det interne lån på 20,9 mio. kr. (2021 p/l) fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Bevillingsmæssige konsekvenser af optagelse af internt lån på 20,9 mio. kr.

At-

pkt

Ud-

valg

Bevil-

ling

Funk-

tion

Ind-

tægt

(I)

/

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

Varig?

(nr.

og

navn)

Ud-

gift

(U)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ja/nej

 

 

 

 

3.

TMU

1000 –

Ordi-

nær

drift

2.22.

07.1

U

20.900

0

0

0

0

0

0

Nej

3.

TMU

1000 –

Ordi-

nær

drift

2.22.

07.1

U

0

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

Nej

3.

ØU

Fi-

nans-

pos-

ter

8.22.

05.5

U

-20.900

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

Nej

I

alt

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget anmodninger om overførsler vil indgå i sagen om overførsler, der behandles i Økonomiudvalget den 11. maj 2021. Borgerrepræsentationen behandler Overførselssagen den 20. maj 2021. Teknik- og Miljøudvalget skal på et kommende møde behandle regnskab 2020.

 

Søren Wille                              / Thomas Højlt

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at overførselsanmodningerne af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021 jf. bilag 2 og 3 godkendes

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
 2. at der optages et internt lån på 20,9 mio. kr. i 2021, inklusive servicemåltal, for at håndtere merforbrug på 20,9 mio. kr., der overføres til 2021 på Service. Lånet afdrages over seks år.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 15. marts 2021

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget bemærker, at optagelsen af det interne lån forudsætter, at der er ledigt servicemåltal i servicebufferpuljen. Servicebufferpuljen udgør forud for overførselssagen 120,0 mio. kr.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top