Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Godkendelse af frivillig aftale om vejændringer i forbindelse med landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne, Østerbro

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indgåelse af frivillig aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedrørende vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej, finansieret af staten. Dette i forbindelse med den statslige udbygning af Svanemøllens Kaserne.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende frivillig aftale med staten om statslig finansiering af vejændringer, jf. bilag 2.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Erhvervsministeren har den 2. november 2020 godkendt Landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne. Staten har overtaget og udarbejdet plangrundlaget, da der er tale om planlægning af funktioner hovedsageligt begrundet med national sikkerhed. Planen trådte i kraft den 5. november 2020 og erstatter kommunal planlægning (kommuneplan og lokalplan) for området.

Borgerrepræsentationen besluttede den 8. oktober 2020, i vedtagelsen af høringssvar til landsplandirektivet, at behandle resultatet af en dialog med staten ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om en frivillig aftale vedrørende nødvendige vejændringer som konsekvensen af den fremtidige anvendelse af Svanemøllens Kaserne. Denne indstilling om vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej er resultatet af dialogen med Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Løsning

Da staten har udarbejdet og udstedt landsplandirektivet, udarbejdes der hverken kommuneplantillæg eller lokalplan. Dermed kan planlovens § 21b om indgåelse af frivillige udbygningsaftaler om hel eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg i tilknytning til lokalplaner og/eller kommuneplantillæg ikke anvendes.

Landsplandirektivet for Svanemøllens Kaserne regulerer ikke de trafikale forhold eller omfatter offentlig vej, hvorfor kommunen (som vejmyndighed) og staten ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (som bygherre) har været i dialog vedrørende nødvendige tiltag i området, der skal forbedre de trafikale forhold i forbindelse med udbygningen af kaserneområdet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om forslag til ændringer på vejene, der kan sikre en hensigtsmæssig afvikling af den øgede trafik, som nybyggeri af kasernen vil medføre. Staten har tilkendegivet at ville anlægge og finansiere opgraderinger på offentlig vej i lighed med de udbygningsaftaler, der ofte indgås ved kommunal planlægning, så udbygningen ikke medfører økonomiske konsekvenser for kommunen. Der er derfor udarbejdet et forslag til en frivillig aftale mellem kommunen og staten, jf. bilag 2.

Udviklingen af kasernen forventes at medføre øget trafik svarende til op mod 2.500 biler til/fra kasernen om dagen (1.250 hver vej) på den offentlige vej Ryvangs Allé med afledte konsekvenser for trafikafviklingen på Svanemøllevej, jf. bilag 3. Kaserneområdet er i dag alene vejbetjent over banelegemet fra Ryvangs Allé via en enkelt bro uden cykelsti, hvor der ikke er lysregulering, og en afspærret tunnel, der ikke er egnet til biltrafik mod Ryparken. Landsplandirektivet åbner ikke mulighed for andre til- og frakørsler til kasernen. Analyserne viser, at den øgede trafik bedst vil kunne afvikles ved vejombygninger på Ryvangs Allé overfor broen til kasernen, samt udmundingen af Svanemøllevej mod Ryvangs Allé.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har på baggrund af trafikanalysen udarbejdet et skitseforslag, jf. bilag 6, der foreslår et signalreguleret kryds på Ryvangs Allé ved broen til kasernen for at sikre trafikafviklingen i både anlægsfasen, og når kasernen er fuldt udbygget. Herudover udvides Ryvangs Allé med venstresvingsbane fra syd og højresvingsbane fra nord ind til kasernen. Dette er for at sikre, at der stadig vil være et ligeud spor i begge retninger på Ryvangs Allé, der således ikke bliver belastet af trafik til og fra kasernen.

Vejudvidelsen betyder, at det er nødvendigt at nedlægge én af de i alt fem bunkers i det grønne område, der ligger mellem Svanemøllevej og Ryvangs Allé på offentligt vejareal ved udmundingen af Svanemøllevej, samt lukning af Svanemøllevej ved Ryvangs Allé for motortrafik. Hovedstadens Beredskab, der ejer og driver bunkersanlæggene, har ikke indsigelser mod nedlæggelse af den pågældende bunker.

Arealet fra den ene bunker benyttes til indretning af særlig svingbane til cyklister fra øst, der skal til kasernen.

Cyklister og gående får fortsat adgang til Svanemøllevej fra Ryvangs Allé ved ny cykelforbindelse og omlagt fortov i nordøstgående retning. Derudover etableres en ny cykelforbindelse mellem Svanemøllevej og Ryvangs Allé på tværs af det grønne areal langs den eksisterende fodgængersti.

En permanent lukning for motortrafik fra Svanemøllevej mod Ryvangs Allé etableres ved at udvide det grønne areal. Lukning af Svanemøllevej vurderes at give den bedste trafikafvikling af området med bedst mulig trafiksikkerhed.

Staten ønsker, at vejombygningen kan stå færdig i efteråret 2022 og dermed afhjælpe generne ved byggepladskørsel til og fra kasernen.

Vælger Københavns Kommune ikke at indgå aftale om de vejændringer, der er nævnt i den frivillige aftale, vil kaserneudbygningen ske, uden at det omgivende vejnet tilpasses den øgede trafik, hvilket vil skabe udfordringer for afviklingen af trafikken omkring Strandvejen, Svanemøllebroen, Nordhavnsvej og Østerbrogade.

Konsekvenser for træer og parkering

Som følge af vejens udvidelse og krydsombygningen vil to nyplantede træer, en stilkeg og en bredbladet røn, fra 2018 ved udmundingen af Svanemøllevej blive flyttet længere ind på det grønne areal, jf. bilag 6. Der er ikke ikoniske træer i området.

Der nedlægges to parkeringspladser på Ryvangs Allé uden for betalingszone for at skabe plads til det nye signalregulerede kryds. Belægningsprocenten på strækningen Ryvangs Allé mellem Strandvejen og Rosbæksvej er 45 % kl. 12 og 38% kl. 17 og kl. 22. I den videre projektering indarbejdes de to p-pladser på Svanemøllevej, så parkeringskapaciteten i området opretholdes.

Høring

Forvaltningerne har afholdt informationsmøde via online streaming den 3. december 2020 faciliteret af Østerbro Lokaludvalg og udsendte herefter skitseforslaget til ændringerne på vejene i en ikke-lovbestemt offentlig høring fra 8. december 2020 – 19. januar 2021. Høringen blev publiceret på kommunens høringsportal Bliv Hørt og samtidigt sendt via digital post til borgerne og virksomheder i området mellem Ryvangs Allé, Strandvejen og Vangehusvej.

Høringssvar: Der er modtaget i alt 18 høringssvar samt et svar fra Hovedstadens Beredskab vedrørende bunkersanlæggene, jf. bilag 7. Borgernes hovedsynspunkter i høringen og forvaltningernes bemærkninger er anført nedenfor samt udspecificeret i bilag 8.

Samlet set er 16 svar positive eller neutrale overfor spørgsmålet om signalregulering af Ryvangs Allé ved broen til kasernen. 12 svar er positive eller neutrale omkring spørgsmålet om lukning af Svanemøllevej og ser en fordel i fredeliggørelsen af en ende af vejen, hvad angår parkeringssituation og fjernelsen af den gennemkørende trafik på den del af Svanemøllevej.

To svar har input til ændringer ved bunkersanlægget, hvor det bl.a. bemærkes at cykelforbindelsen fra Svanemøllevej til Ryvangs Allé vil give problemer for kommende lejere af de resterende bunkers.

Tre svar er imod den skitserede løsning med signalreguleret kryds på Ryvangs Allé og fire svar er imod lukning af Svanemøllevej. Svarene indeholder derudover forskellige forslag til bedre cykelfremkommelighed samt anden trafikregulering i området, for at afbøde konsekvenserne ved den ekstra trafik som følge af udbygningen af kasernen.

Syv svar henleder opmærksomheden på parkeringsproblematikker i området og kommer med konkrete anbefalinger til især udvidelse af parkeringszonen, for derved at afbøde udefrakommende parkering i den betalingsfri zone.

Derudover er der enkeltstående henvendelser om motorstøj, øget kriminalitet, indholdet i landsplandirektivet samt svar fra Københavns Bymuseum om muligheden for tidlig screening af anlægssagen.

Forvaltningernes bemærkninger: Høringen har givet anledning til, at forvaltningerne har indarbejdet at flytte den planlagte cykelsti mellem Svanemøllevej og Ryvangs Allé fra den nordlige side af bunkersanlægget til den sydlige side langs med eksisterende flisesti på tværs af det grønne område. Derved forbliver den eksisterende adgang til de resterende bunkersanlæg uberørt.

Der arbejdes videre med detaljerne i krydset til sikring af god cykelfremkommelighed og flytning af de to nedlagte parkeringspladser på Ryvangs Allé til Svanemøllevej. Der arbejdes ikke med ændringer i parkeringszonerne i nærværende projekt.

De indkomne forslag til anden trafikregulering i området vurderes at være mere indgribende end den trafikale situation forventes at kræve for at kunne afvikle trafikken sikkert, og vil derfor ikke indgå i det videre arbejde.

Der forventes ikke yderligere motorstøj eller øget kriminalitet. Indholdet i denne frivillige aftale kan ikke ændre på indholdet i landsplandirektivet. Opfordring fra Københavns Bymuseum vil blive videregivet til Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Økonomi

På baggrund af den frivillige aftale afsættes der i alt 0,065 mio. kr. i afledt drift til øget vintertjeneste og renhold som følge af ekstra vejbaner og cykelsti og til drift af signalanlæg og belysning af det nye lyskryds. Midlerne til afledt drift indarbejdes i augustindstillingen i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på udmøntning i en budgetindstilling forud for overtagelsen af anlæggene til drift til Teknik- og Miljøudvalget, når anlægsarbejderne er gennemført og ibrugtaget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, og dermed den frivillige aftale, offentliggøres aftalen på Københavns Kommunes hjemmeside og myndighedsbehandlingen af forslaget igangsættes. Aftalen indebærer, at anlægget skal være etableret senest den 30. september 2022.

Søren Hartmann Hede                         Søren Wille

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende frivillig aftale med staten om statslig finansiering af vejændringer, jf. bilag 2.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne finder det meget ærgerligt, at man ikke får mulighed for at forbinde ydre og indre Østerbro via etablering af en gang- og cykelsti gennem Svanemøllen Kaserne.”

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiudvalget videreførte Teknik- og Miljøudvalgets protokolbemærkning fra deres møde den 15. marts 2021:

 

”Partierne finder det meget ærgerligt, at man ikke får mulighed for at forbinde ydre og indre Østerbro via etablering af en gang- og cykelsti gennem Svanemøllens Kaserne.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

 

”Partierne finder det meget ærgerligt, at man ikke får mulighed for at forbinde ydre og indre Østerbro via etablering af en gang- og cykelsti gennem Svanemøllen Kaserne.”

Til top