Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Helhedsplan for udvikling af Bystævneparken, Brønshøj-Husum

Se alle bilag

Udvikling af Bystævneparken fra institutions- til boligområde blev besluttet i Budget 2018 samt finansieret i Budget 2020 og bidrager til Udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse. Der skal tages stilling til at sende miljørapport med tilhørende revideret forslag til helhedsplan for Bystævneparken i høring.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende forslag til helhedsplan for Bystævneparken med henblik på høring i de relevante fagudvalg, 
 2. at godkende offentliggørelse og udsendelse af miljørapport med tilhørende helhedsplan for Bystævneparken i otte ugers høring.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Udvikling af Bystævneparken er en central del af udviklingen af bydelen Tingbjerg-Husum som næste skridt i udmøntningen af en række beslutninger, der har til formål at løfte området, herunder Byudviklingsstrategi fra 2015, beslutning om helhedsplan for Bystævneparken fra Budget 2018 (Borgerrepræsentationen (BR)) 31. oktober 2017) (A, F, O, Ø), Udviklingsplanen fra 2019 samt finansiering af udvikling beskrevet i den tidligere helhedsplan i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø, Å). Helhedsplanen er en revision af den tidligere helhedsplan fra 2018. Revisionen var nødvendig på grund af ændrede beslutninger om kommunale tilbud i Bystævneparken. Helhedsplanen for Bystævneparken vil efter endelig vedtagelse danne grundlag for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Løsning

Udviklingen af Bystævneparken har tre delmål: 1) at omdanne Bystævneparken fra et institutionsområde til et attraktivt boligområde i tråd med den overordnede Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (BR 20. august 2015), 2) at bidrage til opfyldelse af udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse (BR 20. juni 2019) og 3) at understøtte modernisering af utidssvarende kommunale institutioner. Der foreligger nu forslag til ny helhedsplan for udvikling af Bystævneparken (bilag 2), der skal erstatte Helhedsplan for Bystævneparken, der blev vedtaget sammen med Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi samt en konsolideret businesscase for det samlede projekt, der holder sig inden for de afsatte midler ved Budget 2020. I henhold til miljøvurderingsloven er der udarbejdet en miljørapport for helhedsplanen. Miljørapporten er vedlagt som bilag 4 og vil blive sendt i høring i otte uger sammen med forslaget til helhedsplan (bilag 2). Miljørapporten har ikke identificeret væsentlige miljøpåvirkninger. Da helhedsplanen berører botilbud for sindslidende (Rønnebo), daginstitutioner samt ældreboliger, sendes forslaget til helhedsplan samtidig i høring i Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Forslag til helhedsplan

Med en central grøn struktur som bærende og samlende greb opfylder forslag til helhedsplan for Bystævneparken målsætningen om, at fremtidens Bystævnepark skal være et attraktivt, grønt boligområde, som er åbent og skaber sammenhæng til de omkringliggende byområder, hvor både beboere og brugere mødes omkring et trygt og levende hverdagsliv.

Bebyggelse og boliger

Helhedsplanen tager afsæt i en bygningsstruktur, der spejler sig i naboområdernes bebyggelse, og som giver en varieret skala og boligtype fra rækkehuse mod sydvest til etagebyggeri mod nord/nordvest samt plejeboliger som karreer mod øst. Et centralt greb i forslaget er, at daginstitutioner og plejecenter er placeret tæt omkring det centrale grønne strøg. Særligt mellem daginstitutionerne i midten og plejeboligerne giver det mulighed for, at udearealer kan bruges samlet, og brugergrupper kan mødes på tværs. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget til helhedsplanen.

Modernisering og omlokalisering af kommunale funktioner

Helhedsplanen lægger op til, at der kan etableres 250 nye plejeboliger. Plejeboligerne vil blive opført som almene plejeboliger. Dette vil være et markant bidrag i arbejdet med at modernisere byens plejeboliger. Botilbuddet Rønnebo moderniseres og fastholdes i Bystævneparken, og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) fraflytter Bystævneparken og skal fremover have aktiviteter på hhv. Ryparken og Frankrigsgade. Dette giver mulighed for en mere hensigtsmæssig opdeling af målgrupperne til CSV’s tilbud.

Almene boliger

I ”Udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse” (BR den 20. juni 2019) har Københavns Kommune sammen med boligorganisationerne redegjort for, hvordan andelen af almene familieboliger skal reduceres fra 96 % til maksimalt 40 % i Tingbjerg/Utterslevhuse, der er udpeget som såkaldt ”hård ghetto” på Indenrigs- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder. Reduktionen skal bl.a. ske ved at udbygge området med private boliger. Bystævneparken er godkendt af staten som en del af områdeafgrænsningen for Tingbjerg-Utterslevhuse og kan dermed bidrage til Udviklingsplanens målsætning om maksimalt 40 % almene familieboliger i 2030. Bystævneparken kan bidrage med op til 10 %-point af nedbringelsen af de almene familieboliger. På grund af områdets høje andel af almene boliger og placering i et udsat byområde, stilles der ikke krav om flere almene boliger i Bystævneparken. Det bemærkes, at dette ikke forhindrer, at plejeboligerne bliver almene. 

Vejforbindelse mellem Bystævneparken og Tingbjerg
I forbindelse med statens godkendelse af, at Bystævneparken indgår i Udviklingsplanens område, er det en forudsætning, at der etableres en vejforbindelse til biler, der forbinder Tingbjerg/Utterslevhuse med Bystævneparken, hvilket også indgår i Byudviklingsstrategien fra 2015. De trafikale forhold forudsætter ændring af de nuværende fredningsbestemmelser for dele af Vestvolden.

Bæredygtighed og bynatur

Bæredygtighedsværktøjet anvendes i udarbejdelsen af det kommende lokalplanforslag. I det videre arbejde med lokalplanforslaget vil der være fokus på at sikre attraktive udearealer, indbydende kantzoner, attraktive forbindelser, bynatur med merværdi, mere biodiversitet, blandet boligmasse og materialer med lav miljøpåvirkning.

171 af træerne i området lever op til kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige i en kommende lokalplan. Det forventes, at 82 af de 171 træer bevares. 89 træer forventes fældet. Der suppleres med nye træer langs veje, i byrum og gårdrum (Se bilag 3 side 17-19 og side 27). Endelig fastlæggelse af bevaringsværdige træer samt fastlæggelse af, hvor mange nye træer, der skal plantes i området, vil først ske i forbindelse med udarbejdelse af det kommende lokalplanforslag.

Områdets eksisterende træer er indgået i beslutningen om placering af bygninger, veje og friarealer. En bærende idé i planen er bl.a., at bevarede træer og trægrupper skal være karaktergivende for områdets nye grønne byrum eller integreres som nye pejlemærker i et centralt grønt parkstrøg, der strækker sig fra syd mod nord og forbinder villakvarteret syd for Bystævneparken med Vestvolden. Parkstrøget binder områdets gang- og cykelstiforbindelser sammen på tværs og udgør samtidig et grønt samlingspunkt ved at forbinde og bevare de vigtigste/bevaringsegnede eksisterende træer og beplantninger for både Bystævneparken og omkringliggende områder. Da helhedsplanen rummer mere byggeri, end der er i området i dag, foruden ny infrastruktur, har det ikke været muligt at bevare den oprindelige grønne struktur herunder den centrale have i sin nuværende form. 

Tilgængelighed, infrastruktur og parkering

Et vigtigt greb i planen er, at Bystævneparken åbnes op og forbindes til de omkringliggende kvarterer via veje og stier, hvilket vurderes at ville styrke Bystævneparkens sammenhæng med og integration i byområdet samt reducere utrygheden i området. Helhedsplanen indeholder ud over åbning af Ærtebjergvej, Hørtoftevej, Botoftevej samt Gårdtoftevej for cykel- og fodgængertrafik fx mulighed for en trafikal åbning af Ærtebjergvej for biltrafik ind mod Bystævneparken, som det var tilfældet i det tidligere forslag til helhedsplan. I forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag vil den interne vejstruktur skulle kvalificeres, og det vil blive undersøgt nærmere, om en åbning af Ærtebjergvej kan indgå i løsningen af trafik til og fra området samt internt i området. Vælges dette, vil det højst sandsynligt medføre, at minimum 50 % af biltrafikken på Ærtebjergvej er gennemkørende, og den vil dermed skulle omlægges fra privat fællesvej til kommunal vej. Der er ved Budget 2020 afsat midler til en eventuel overtagelse af Ærtebjergvej. 

Bystævneparken har efter politisk ændringsforslag (støttet af A, F, V, C og I) ved vedtagelse af Kommuneplan 2019 den 27. februar 2020 fået fastsat en parkeringsnorm for boliger på linje med Tingbjerg på 1 parkeringsplads pr. 175 m2 etageareal med mulighed for konkret vurdering. Dette afspejler placering i byen samt bilejerskabet i nærområdet. 

Helhedsplanen indeholder to scenarier i forhold til andel af parkering, der kan etableres på terræn. Kun scenariet med 20 % parkering på terræn kan rummes indenfor businesscasen og dermed inden for de afsatte midler ved Budget 2020. Det andet scenarie i helhedsplanen giver mulighed for, at kun 10 % af parkeringen kan etableres på terræn, hvilket vil kræve, at der i fremtidige budgetforlig afsættes yderligere midler til udviklingen.

Alternativ parkeringsløsning
Bystævneparken er et byudviklingsområde i Kommuneplan 2019, og 1/3 af Bystævneparkens areal ligger i det stationsnære område (defineret ved 1000 m cirkelslag fra station). Området opfylder dermed kriteriet for at kunne udvikles som delvis bilfrit, jf. Administrationsgrundlaget for bilfri byudviklingsområder (BR den 8. oktober 2020). Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at Bystævneparken uden reduceret bilparkeringsnorm og med 20 % af bilparkering placeret på terræn samt ca. 45 % af parkeringen placeret perifert i området ikke kan betragtes som værende delvis bilfri, da løsningerne ikke følger planlægningsprincipperne i administrationsgrundlaget for bilfri byudviklingsområder. 

Det er muligt politisk at vedtage, at planlægningsprincipperne fra Administrationsgrundlaget for bilfri byudviklingsområder skal indarbejdes. Det vil medføre ændringer ift. helhedsplanen på følgende parametre: reduceret bilparkeringsnorm samt reduceret antal bilparkeringsplader på terræn, tilpasninger af vej- og stinet, anden placering og type af parkeringsanlæg, anden udformning og placering af cykelparkering samt indførelse af parkeringsrestriktioner i de omkringliggende områder. Indførelse af parkeringsrestriktioner vil kræve, at der afsættes budgetmidler.

Anbefaling til videre planlægning
Helhedsplanen skal konkretiseres og vil blive bearbejdet yderligere i den efterfølgende lokalplanproces. Der kan derfor ske ændringer i forhold til helhedsplanen i den videre proces, som kan betyde en mindre reduktion af byggemuligheden i området og derfor have indflydelse på projektets businesscase. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der i det videre forløb bl.a. skal være særlig fokus på følgende forhold: 

 • Den interne vejstruktur skal kvalificeres og i den forbindelse skal det undersøges, om en åbning af Ærtebjergvej kan indgå i løsningen af trafik til og fra området samt internt i området.
 • Der undersøges alternative løsninger til servicevejen mellem Bystævneparkens nordlige bebyggelser og voldanlægget for at sikre sammenhængende friarealer og styrke sammenhængen med voldanlægget.
 • Der indarbejdes en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 175 m2 på baggrund af politisk ændringsforslag (støttet af A, F, V, C og I) ved vedtagelse af Kommuneplan 2019 den 27. februar 2020. Parkeringen etableres på terræn og i kælder.
 • Den endelige maksimale bebyggelsesprocent skal fastlægges på baggrund af en vurdering af, hvorvidt den bærende beplantningsstrategi med bevaring af værdifulde træer samt plantning af nye træer er sikret tilstrækkeligt, om dagslysforhold er sikret tilstrækkeligt, og om der sikres attraktive byrum og boligforhold med planen.
 • Der arbejdes i lokalplanarbejdet med fokus på bevaring af flest mulige værdifulde træer, indpasning af nye træer i by- og haverum, samt at parkering og cykelparkering på terræn foruden skybrudssikring indarbejdes i respekt for områdets grønne karakter.
 • Fælles funktioner (byttecentraler, fælleslokaler, affaldshåndteringscentraler mm.) skal indrettes i stueetager, så disse medvirker til at skabe tydelige fællesskaber.
 • Der skal sikres gode forbindelser til det centrale grønne hovedstrøg samt på tværs af området til Vestvolden for det omkringliggende Brønshøj-Husum.

Businesscase for udvikling af Bystævneparken

Den opdaterede businesscase for Bystævneparken viser, at udviklingsprojektet kan holdes inden for de afsatte midler ved budget 2020. Dette forudsætter dog en løsning med 20 % terrænparkering. Vurderingen omfatter ikke beslutning ved overførselssagen 19/20 om at omdisponere afsatte midler fra budget 2020 til udflytning af Rønnebo til udflytning af CSV og renovering af Rønnebo. Dette behandles ved overførselssagen 20/21 og budget 2022.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.  

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt forslag til helhedsplan for Bystævneparken vil den danne grundlag for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

 

 Søren Hartmann Hede           Søren Wille  

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende forslag til helhedsplan for Bystævneparken med henblik på høring i de relevante fagudvalg, 
 2. at godkende offentliggørelse og udsendelse af miljørapport med tilhørende helhedsplan for Bystævneparken i otte ugers høring.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. marts 2021

 

Sagen blev udsat.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten overholder de aftaler, vi er med i og stiller derfor ikke krav om opførelse af 25 % almene boliger i Bystævneparken.”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten afventer høringssvarene og vil på den baggrund tage stilling til særligt bevarelsen af den centrale have, den grønne struktur og eksisterende bygninger.”

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. marts 2021:

 

”Enhedslisten overholder de aftaler, vi er med i og stiller derfor ikke krav om opførelse af 25 % almene boliger i Bystævneparken.”

 

”Enhedslisten afventer høringssvarene og vil på den baggrund tage stilling til særligt bevarelsen af den centrale have, den grønne struktur og eksisterende bygninger.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkninger fra udvalgsbehandlingen:

”Enhedslisten overholder de aftaler, vi er med i og stiller derfor ikke krav om opførelse af 25 % almene boliger i Bystævneparken.”

 

”Enhedslisten afventer høringssvarene og vil på den baggrund tage stilling til særligt bevarelsen af den centrale have, den grønne struktur og eksisterende bygninger.”

Til top