Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Københavns Kommunes erhvervsstrategi 2021-2023

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi for 2021-2023. Med Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi sættes en ny, fælles og ambitiøs retning for erhvervsudviklingen i København. Der er bl.a. fokus på, at København skal bevare positionen i den internationale konkurrence, øge vækst og beskæftigelse samtidig med en fortsat reduktion af CO2. Derudover er der grundet COVID19-krisen et fokus på genopretning af de københavnske virksomheder, særligt inden for turisme- og oplevelsesindustrien.

Strategien erstatter Københavns Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020, som udløb med udgangen af 2020. Erhvervsstrategien 2021-2023 er forelagt de respektive udvalg forud for endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen

Indstilling

Indstilling om,

  1. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit,
  2. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit,
  3. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit,
  4. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Økonomiudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit.

(Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget har ansvaret for Københavns Kommunes erhvervspolitik. Københavns Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020 har fungeret som en fælles ramme for forvaltningernes arbejde med erhvervsudvikling i København, men da den udløb med udgangen af 2020, er der igangsat et arbejde med at udforme en ny fælles strategi, som skal gælde fra 2021-2023.

Hvor den tidligere erhvervs- og vækstpolitik har indeholdt fokusområder som f.eks. infrastrukturprojekter, som ligger uden for rammerne af, hvad der kan løftes via erhvervssamarbejdet, er formålet med kommunens nye erhvervsstrategi at fokusere på de områder, hvor Københavns Kommune som myndighed, indkøber eller samarbejdspartner kan understøtte erhvervsudviklingen i byen og bidrage til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser samt fremme den grønne omstilling.

Erhvervsstrategien er skrevet midt i en krisetid, hvor COVID19-pandemien kaster lange skygger over det københavnske erhvervsliv, hvilket nødvendiggør, at strategien indeholder overordnede fokusområder, der muliggør en vis fleksibilitet i arbejdet med indsatserne. Tal fra bl.a. Erhvervsministeriet viser, at turismeomsætningen i Region Hovedstaden er faldet med 28 mia. kr. svarende til 90 % af det nationale turismeomsætningstab og hele 43 % af virksomhederne i Københavns Kommune (inkl. Frederiksberg) har gjort brug af hjælpepakkerne fra staten til at klare sig igennem krisen. I forhold til beskæftigelse viser Københavns Kommunes egne tal, at antallet af ledige i København er steget med over 9.000 fuldtidspersoner fra 16.000 ledige fra februar til maj 2020. Senere er antallet faldet lidt igen, og der er nu 21.100 ledige i København. Det svarer til 32 % flere ledige end før coronakrisen.

Løsning

Erhvervsstrategien er blevet til på baggrund af drøftelser med Københavns Erhvervsråd, virksomheder, interessenter, erhvervsorganisationer, lokaludvalg og i tæt samarbejde mellem de fire forvaltninger. Strategien bygger også videre på det grundige arbejde, der er foretaget i forbindelse med anbefalingerne fra Task force for bedre erhvervsvilkår.  

I strategien tages der udgangspunkt i Københavns storbystyrker og i de tværgående vækstfacilitatorer som f.eks. adgang til kvalificeret arbejdskraft, som kan understøtte erhvervsudviklingen i byen og bidrage til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser og ikke mindst fremme den grønne omstilling.

COVID19-krisen har imidlertid betydet, at der i strategien også er medtaget et særligt genopretningsfokus, ikke mindst inden for turisme- og oplevelsesindustrien. Strategien inkluderer dertil de mere langsigtede strategiske indsatser, som skal sikre, at København også fremadrettet står stærkt i den internationale konkurrence.   

Fokusområderne er:

  • København som grøn og digital frontløber
  • København som international metropol
  • Turisme i København: Genopretning og bæredygtig destinationsudvikling
  • Gode rammevilkår for virksomhederne
  • Sammenhængende erhvervsfremme.

Indsatser inden for de ovennævnte fokusområder skal tilsammen bidrage til at indfri fire definerede pejlemærker, som er:

  • at København skal fastholde positionen i den internationale konkurrence
  • at beskæftigelsen skal øges til over 2019-niveau
  • at vækst skal ske samtidig med den fortsatte nedbringelse af C02-udledninger
  • at turismeomsætningen og beskæftigelsen i 2023 skal være tilbage på 2019-niveau, men væksten skal ske i balance med byens grønne omstilling og københavnernes hverdag.

Erhvervsstrategien, vedlagt som bilag 1, er således en fælles ramme for de fire forvaltningers arbejde med erhvervsudvikling, hvoraf der inden for de relevante ressortområder arbejdes i fælles retning for at realisere indsatser og målsætninger i strategien.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde dækker en del af arbejdet beskrevet i kapitlet Turisme i København, herunder særligt indsatser, der vedrører den målrettede markedsførings- og gæsteserviceindsats til byens turister og afholdelse af megaevents.

Udvalget har desuden sammen med de øvrige udvalg ansvar for at arbejde med at forbedre virksomhedsservice i kommunen, hvilket er beskrevet under kapitlet om Gode rammevilkår for virksomhederne. I samme kapitel er også beskrevet arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde udenlandsk arbejdskraft og studerende, som udvalget også har ansvar for.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ressortområde dækker et lille udsnit af arbejdet beskrevet i kapitel København som international metropol, hvoraf det fremgår, at kommunen skal hjælpe virksomhederne og iværksættere med at tiltrække investeringer bl.a. via samarbejde med iværksættermiljøet, herunder i forhold til de store start-up events og konkurrencer, som tiltrækker talenter og investorer.

Udvalgets ansvar dækker også en del af arbejdet beskrevet i kapitlet Turisme i København, herunder særligt arbejdet med at tiltrække og fastholde kongresser og afholdelse af megaevents samt sikre kvalificeret arbejdskraft til turismebranchen.

Udvalget har desuden sammen med de øvrige udvalg ansvar for at arbejde med at forbedre virksomhedsservice i kommunen, hvilket er beskrevet under kapitlet om Gode rammevilkår for virksomhederne. I samme kapitel er også beskrevet indsatser, der skal sikre god adgang til kvalificeret arbejdskraft, bl.a. ved at uddanne de ledige, og programmer, der skal bidrage til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft og studerende.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde dækker arbejdet beskrevet i kapitlet København som grøn og digital frontløber, herunder særligt i forhold til at indgå som partner i morgendagens grønne satsninger, styrke samspillet om løsninger på byens udfordringer og fremme den grønne omstilling.

Udvalget har også ansvar for en række indsatser beskrevet i kapitlet København som international metropol, herunder fokus på at bane vejen for brug af danske kompetencer inden for bæredygtig byudvikling og styrke efterspørgslen på de københavnske byløsninger.

Udvalget har også ansvar for en række indsatser beskrevet i kapitlet Turisme i København, særligt indsatser, der skal løse trængselsudfordringerne, sikre grøn omstilling i branchen samt afholdelse af megaevents.

Endelig har udvalget også sammen med de øvrige udvalg ansvar for at arbejde med at forbedre virksomhedsservice i kommunen, hvilket er beskrevet under kapitel om Gode rammevilkår for virksomhederne.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ressortområde dækker arbejdet beskrevet i kapitlet København som grøn og digital frontløber, i kapitlet København som international metropol og i kapitlet Turisme i København.

Udvalget har også sammen med de øvrige udvalg ansvar for at arbejde med at forbedre virksomhedsservice i kommunen, hvilket er beskrevet under kapitlet om Gode rammevilkår for virksomhederne. I samme kapitel er også beskrevet enkelte opgaver i samarbejde med hovedstadens erhvervsfremmeaktører, som kan bidrage til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Dertil har udvalget ansvar for opgaver beskrevet i kapitlet Samarbejde med erhvervet og erhvervsfremmeaktører.

Økonomiudvalget er generelt ansvarlig for kommunens erhvervspolitik og erhvervsfremmeaktiviteter, herunder turisme og internationalisering på udviklings- og strateginiveau.

Opfølgning

Fremdriften af indsatserne i strategien vil blive fulgt af direktørstyregruppen for erhvervs- og vækstpolitikken og vil derudover jævnligt blive præsenteret for Københavns Erhvervsråd. Borgerrepræsentationen vil ligeledes blive forelagt en midtvejsevaluering.

Økonomi

Strategien har ingen økonomiske konsekvenser, men kan bruges som et strategisk ophæng til den videre erhvervsudvikling. Realisering af enkelte indsatser kan nødvendiggøre yderligere bevilling til de involverede forvaltninger, eksempelvis i kommende budgetaftaler.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil strategien træde i kraft fra Borgerrepræsentationens vedtagelse den 22. april 2021. For at følge implementeringen af strategien, vil Borgerrepræsentationen blive forelagt en midtvejsevaluering.

 

Jeppe Bøgh Andersen   Søren Wille  Søren Hartmann Hede   Mette Touborg

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

1. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit,

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit,

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

3. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit,

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

 

4. at indsatsområder i Erhvervsstrategi 2021-2023, som vedrører Økonomiudvalget godkendes, jf. løsningsafsnit.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning med en bemærkning om, at udvalget ønsker at det fremgår i strategien, at man skal indgå flere strategiske virksomhedspartnerskaber, hvor det giver mening.   

 

Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende protokolbemærkning, som Enhedslisten og Alternativet tilsluttede sig:

 

“Partierne anbefaler, at der i det videre arbejde lægges et særligt fokus på demokratiske virksomheder, for eksempel med udgangspunkt i viden fra Tænketanken Demokratisk Erhverv og det nationale ekspertudvalg for demokratiske virksomheder.”


 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. marts 2021

 

Indstillingens 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten ønsker, at ordet vækst skal udgå af Københavns Kommunes Erhvervsstrategi. Grøn vækst er en myte og vækst er ikke løsningen på de udfordringer, som Københavns Kommune står overfor. I stedet er der behov for at tænke i grønne, langsigtede og bæredygtige alternativer.”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Enhedslisten ønsker en større repræsentation af små erhverv i Erhvervsrådet og et større fokus i Erhvervsstrategien på at sikre gode vilkår for de små erhverv i kommunen.”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

’’Enhedslisten mener, at der er behov for at adressere på de mange gener og miljømæssige konsekvenser af krydstogttrafikken i København og ønsker en satsning på bæredygtig turisme generelt.’’

 

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Det er vigtigt med øget fokus på behandlingen af lokalplaner og byggesager, idet kort sagsbehandling er et vigtigt parameter for mange virksomheder. Det er også vigtigt med bedre fremkommelighed og let adgang til at parkere.”

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

”På Teknik- og Miljøområdet er det lige nu afgørende, at svartiden på byggesagsansøgninger bliver nedsat og at forvaltningen indfrier de opstillede mål for god service og hurtig sagsbehandling.”

 

 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. marts 2021:

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

 

Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild, Karina Vestergård Madsen og Jens Kjær Christensen ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

 

”Alternativet og Enhedslisten mener, at erhvervsstrategien burde have været mere ambitiøs i forhold til langsigtede grønne og bæredygtige indsatser. Partierne ønsker, at der særligt på turismeområdet er et større fokus på en bæredygtig genopretning for at undgå at gentage de miljø- og trængselsmæssige udfordringer, som København oplevede før Corona-nedlukningen på eksempelvis krydstogttrafikken. Partierne ønsker, at doughnutmodellen indtænkes i arbejdet med byens udvikling generelt, så der sikres et fokus på flere bundlinjer.

Partierne ønsker desuden, at erhvervsstrategien styrker sit fokus på rammevilkår for iværksættere, kulturerhverv og små erhvervsdrivende i København, og at dette også afspejles i sammensætningen af Københavns Erhvervsråd.”

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 4. at-punkt:

 

”dog således, at der i strategien tilføjes: der skal ligeledes i 2021 indgås en strategisk samarbejdsaftale med Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) med henblik på, at Københavns Kommune indgår i partnerskab med ØICC om at udvikle Ørestad til et endnu bedre erhvervsområde”.

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: B og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, F, V og O.

 

Indstillingen blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker i forbindelse med Københavns Erhvervsstrategi,  at der i 2021 indgås en strategisk samarbejdsaftale med Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) med henblik på, at Københavns Kommune indgår i partnerskab med ØICC om at udvikle Ørestad til et endnu bedre erhvervsområde”.

 

 

Enhedslisten og Alternativet videreførte deres protokolbemærkning fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. marts 2021:

 

”Alternativet og Enhedslisten mener, at erhvervsstrategien burde have været mere ambitiøs i forhold til langsigtede grønne og bæredygtige indsatser. Partierne ønsker, at der særligt på turismeområdet er et større fokus på en bæredygtig genopretning for at undgå at gentage de miljø- og trængselsmæssige udfordringer, som København oplevede før Corona-nedlukningen på eksempelvis krydstogttrafikken. Partierne ønsker, at doughnutmodellen indtænkes i arbejdet med byens udvikling generelt, så der sikres et fokus på flere bundlinjer. Partierne ønsker desuden, at erhvervsstrategien styrker sit fokus på rammevilkår for iværksættere, kulturerhverv og små erhvervsdrivende i København, og at dette også afspejles i sammensætningen af Københavns Erhvervsråd.”

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. marts 2021:

 

”Det er vigtigt med øget fokus på behandlingen af lokalplaner og byggesager, idet kort sagsbehandling er et vigtigt parameter for mange virksomheder. Det er også vigtigt med bedre fremkommelighed og let adgang til at parkere.”

 

”På Teknik- og Miljøområdet er det lige nu afgørende, at svartiden på byggesagsansøgninger bliver nedsat og at forvaltningen indfrier de opstillede mål for god service og hurtig sagsbehandling.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Enhedslisten, SF og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om nyt 5. at-punkt:

”at erhvervsstrategien tilføjes et strategisk hovedområde, der lyder: ”Viden og vejledning til demokratisk medejerskab” og med følgende forklarende tekst: ”viden om demokratiske virksomhedsformer implementeres i kommunens erhvervsrådgivning, så vi kan tilbyde oplysning og rådgivning til iværksættere og ved generationsskifte på samme niveau som andre ejerskabsformer.”

 

Det af Enhedslisten, SF og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 34 stemmer mod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, F, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: A, B, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Selve indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som Enhedslisten valgte at tilslutte sig:

”Radikale Venstre ønsker i forbindelse med arbejdet med Københavns Erhvervsstrategi, at Københavns Kommune lægger vægt på at understøtte øget genanvendelse og genbrug af tekstiler samt materialer fra anlægs- og byggeprojekter ved blandt andet at etablere en ”materialebank” med materialer, der kan genanvendes i nye projekter.”

 

 

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker i forbindelse med Københavns Erhvervsstrategi, at der i 2021 indgås en strategisk samarbejdsaftale med Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) med henblik på, at Københavns Kommune indgår i partnerskab med ØICC om at udvikle Ørestad til et endnu bedre erhvervsområde”.

 

 

Enhedslisten, SF og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Partierne anbefaler, at der i det videre arbejde lægges et særligt fokus på demokratiske virksomheder, for eksempel med udgangspunkt i viden fra Tænketanken Demokratisk Erhverv og det nationale ekspertudvalg for demokratiske virksomheder.”

 

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Enhedslisten ønsker, at ordet vækst skal udgå af Københavns Kommunes Erhvervsstrategi. Grøn vækst er en myte og vækst er ikke løsningen på de udfordringer, som Københavns Kommune står overfor. I stedet er der behov for at tænke i grønne, langsigtede og bæredygtige alternativer.”

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Enhedslisten ønsker en større repræsentation af små erhverv i Erhvervsrådet og et større fokus i Erhvervsstrategien på at sikre gode vilkår for de små erhverv i kommunen.”

 

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Enhedslisten mener, at der er behov for at adressere på de mange gener og miljømæssige konsekvenser af krydstogttrafikken i København og ønsker en satsning på bæredygtig turisme generelt.’’

 

 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Det er vigtigt med øget fokus på behandlingen af lokalplaner og byggesager, idet kort sagsbehandling er et vigtigt parameter for mange virksomheder. Det er også vigtigt med bedre fremkommelighed og let adgang til at parkere.”

 

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet og Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning, som Dansk Folkeparti valgte at tilslutte sig:

”På Teknik- og Miljøområdet er det lige nu afgørende, at svartiden på byggesagsansøgninger bliver nedsat og at forvaltningen indfrier de opstillede mål for god service og hurtig sagsbehandling.”

 

 

Enhedslisten og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Alternativet og Enhedslisten mener, at erhvervsstrategien burde have været mere ambitiøs i forhold til langsigtede grønne og bæredygtige indsatser. Partierne ønsker, at der særligt på turismeområdet er et større fokus på en bæredygtig genopretning for at undgå at gentage de miljø- og trængselsmæssige udfordringer, som København oplevede før Corona-nedlukningen på eksempelvis krydstogttrafikken.  Partierne ønsker, at doughnutmodellen indtænkes i arbejdet med byens udvikling generelt, så der sikres et fokus på flere bundlinjer. Partierne ønsker desuden, at erhvervsstrategien styrker sit fokus på rammevilkår for iværksættere, kulturerhverv og små erhvervsdrivende i København, og at dette også afspejles i sammensætningen af Københavns Erhvervsråd.”

Til top