Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forslag om et formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse

Se alle bilag

Der skal på baggrund af en anbefaling fra gruppeformandskredsen tages stilling til et overordnet formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen godkender forslag til formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse.

(Gruppeformandskredsen)

Problemstilling

Gruppeformandskredsen fik på møde d. 23. august 2019 præsenteret resultaterne af Økonomiforvaltningens københavnerinddragelse: Mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse (MFK), som blev gennemført i samarbejde med kommunens tværgående forvaltningssamarbejde om københavnerinddragelse: Sammen om Byen og med input fra lokaludvalgene. Resultaterne af MFK har været ét af hovedelementerne i grundlaget for udarbejdelsen af forslag til tilpasninger af lokaludvalg, foruden resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen om og dialogen med lokaludvalgene om deres arbejde.

Et af resultaterne fra MFK var et forslag til et overordnet formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse, som også har indgået i arbejdet med tilpasning af lokaludvalg. Formålet skal understøtte kommunens og lokaludvalgenes fokus og arbejde med københavnerinddragelse og er udarbejdet af Økonomiforvaltningen i samarbejde med Sammen om Byen.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af resultaterne fra arbejdet med lokaludvalg ikke fundet anledning til en justering af formålet, som nu forelægges gruppeformandskredsen med henblik på godkendelse af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.  

Løsning

Formålet for Københavns Kommunes københavnerinddragelse skal i samspil med kommunens fem principper for københavnerdialog (bilag 1) understøtte, at kommunen som helhed til stadighed bliver bedre til at tilrettelægge og træffe kvalificerede beslutninger omkring københavnerinddragelse, så københavnerne oplever en endnu bedre dialog og ser et formål med at involvere sig sammen med Københavns Kommune i byens udvikling og drift. 

Formålet lyder:

”Københavns Kommune er i dialog og samarbejder med københavnerne om driften og udviklingen af København, fordi det styrker demokratiet, giver fællesskab og skaber målrettede løsninger af høj kvalitet for København og københavnerne”

Formålet skal anvendes af de enkelte forvaltninger, når der skal tilrettelægges dialog- og inddragelsesprocesser med københavnere. De overordnede værdier, som er beskrevet i formålet, kan foldes ud i de enkelte forvaltninger, og suppleres af de fem principper for københavnerdialog, så formål og principper kan operationaliseres i overensstemmelse med udvalgenes opgaveporteføljer og konkrete indsatser for københavnerinddragelse. 

Sammen om Byen vil, i sit forvaltningstværgående samarbejde og videndeling om københavnerinddragelse, have fokus på at igangsætte løbende initiativer, som hidtil, der kan understøtte brugen af både formål og principper for københavnerdialog og -inddragelse for at understøtte kommunens fokus og faglighed på området. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sagen skal behandles sammen med indstillingen om forslag til tilpasninger af lokaludvalg og godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Såfremt gruppeformandskredsen tiltræder begge indstillinger, kan sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget d. 13. april 2021 og i Borgerrepræsentationen d. 22. april 2021.

 

Søren Hartmann Hede  /Søren Tegen Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at gruppeformandskredsen overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

  1. at Borgerrepræsentationen godkender forslag til formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse.

 

Gruppeformandskredsens beslutning i mødet fredag den 22. januar 2021

 

Gruppeformandskredsen besluttede at udsætte behandlingen af sagen til et ekstraordinært møde i gruppeformandskredsen. På det ekstraordinære møde skal sagen behandles sammen med dagsordenens punkt 3 om ”Forslag til tilpasninger af lokaludvalg”.

 

 

Gruppeformandskredsens beslutning i mødet fredag den 26. februar 2021

 

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om tilføjelse til 1. at-punkt:

”at Borgerrepræsentationen godkender forslag til formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse, dog således, at følgende tekst tilføjes: "Dialogen og samarbejdet indledes så tidligt som muligt, mens det endnu er muligt at påvirke præmisser og kriterier i beslutningsprocessen. Samarbejdet skal være ligeværdigt og har som mål at finde de bedst mulige løsninger for de berørte københavnere og for kommunen som helhed."

 

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 33 stemmer imod 22. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Imod stemte: A, B, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Selve indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top