Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Forslag til tilpasninger af lokaludvalg

Se alle bilag

Der skal på baggrund af en anbefaling fra gruppeformandskredsen tages stilling til forslag til tilpasninger af lokaludvalg.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Borgerrepræsentationen godkender forslag til tilpasninger af lokaludvalg. 

(Gruppeformandskredsen)

(1. behandling)

Problemstilling

Arbejdet med tilpasning af lokaludvalg blev besluttet på gruppeformandskredsen møde den 22. juni 2018. Formålet med tilpasning af lokaludvalg er at tilvejebringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet inden for den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg. Det har været en forudsætning for arbejdet, at der ikke lægges op til en omstrukturering af lokaludvalgene eller sker væsentlige ændringer i lokaludvalgenes ansvars- og kompetenceområder.

Gruppeformandskredsen drøftede på sit møde den 18. juni 2020 Økonomiforvaltningens oplæg om hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg (bilag 1) med henblik på oplæggets videre behandling i lokaludvalgene. På mødet den 18. juni 2020 deltog lokaludvalgsformændene, som fremlagde deres bemærkninger til oplægget.

Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling tage stilling til Økonomiforvaltningens forslag til tilpasninger af lokaludvalg.

Løsning

Økonomiforvaltningen har drøftet hovedpointer og -idéer til tilpasninger (bilag 1) på dialogmøder med alle 12 lokaludvalg, lokaludvalgssekretariaterne og via interview med forskellige samarbejdspartnere til lokaludvalg i løbet af august-september 2020. Pointer fra dialogmøder med lokaludvalg og interview med samarbejdspartnere indgår i bilag 13.

Endvidere har samarbejdet mellem forvaltninger og lokaludvalg været drøftet med Sammen om Byen, kommunes tværgående forvaltningssamarbejde om københavnerinddragelse, hvor også repræsentanter fra lokaludvalgssekretariaterne deltager.

De mange pointer fra den samlede dialogfase har indgået i udarbejdelsen af forslag til tilpasninger af lokaludvalg, i den udstrækning det har kunne lade sig gøre inden for den givne ramme for arbejdet. Økonomiforvaltningen har også i udarbejdelsen af forslag til tilpasninger af lokaludvalg i videst muligt omfang tilgodeset pointerne fra kommunens københavnerinddragelse (MFK) i 2018-19.

Det samlede materiale vedr. forslag til tilpasninger af lokaludvalg har været i høring i lokaludvalgene i november 2020, og fremstår nu i en udgave, hvor justeringer og uddybninger foranlediget af høringssvarene er indarbejdet. En opsamling på gennemgående opmærksomhedspunkter i lokaludvalgenes 12 høringssvar og forvaltningens besvarelse heraf kan læses i bilag 11. De individuelle høringssvar samt -besvarelser fremgår af bilag 12.

Lokaludvalgene har over en bred kam kvitteret for et gennemarbejdet materiale, for den løbende inddragelse og for at mange af lokaludvalgenes opmærksomhedspunkter og input er indarbejdet. De opmærksomhedspunkter der rejses, og opleves at have særlig betydning for lokaludvalgenes arbejde, men som Økonomiforvaltningen ikke har kunne imødekomme til alle lokaludvalgs tilfredshed fremgår af bilag 10.

Forslag til tilpasninger af lokaludvalg

Økonomiforvaltningens forslag til tilpasninger af lokaludvalg fremgår af bilag 2: ’Opsamling på forslag til tilpasninger af lokaludvalg’ og er uddybet nærmere i bilag 3 'Baggrundsrapport om forslag til tilpasninger af lokaludvalg'.

Forslagene til tilpasninger er inddelt i fokusområderne: Formål & opgaver, Repræsentativitet & valg og Geografisk inddeling & administrativ organisering og drejer sig overordnet om følgende ændringer:

1. Forslag vedr. lokaludvalgets formål & opgaver

Lokaludvalgenes demokratiske legitimitet styrkes ved at øge og synliggøre lokaludvalgenes betydning i bydelen og kommunen igennem iværksættelse af følgende:

 • Øget fokus på københavnerne og bydelen i formål og bydelsplan.
 • Understøttelse og involvering af det lokale engagement i lokaludvalgenes arbejde.
 • Tydeliggørelse af lokaludvalgenes kompetenceområde.
 • Systematisering og forankring af forvaltningernes tidlige inddragelse og samarbejde.

2. Forslag vedr. repræsentativitet & valg

Lokaludvalgenes demokratiske legitimitet styrkes ved at øge lokaludvalgenes repræsentativitet i bydelen igennem iværksættelse af følgende:

 • Initiativer, der har fokus på foreningsrepræsentation.
 • Initiativer, der har fokus på partirepræsentation.
 • Initiativer, der skal fastholde medlemsdeltagelsen.

3. Forslag vedr. geografisk inddeling & administrativ organisering

Lokaludvalgenes lokale repræsentation og faglige virke styrkes i bydelen igennem iværksættelse af følgende:

 • Fortsat lokal forankret betjening af lokaludvalg samt information og vejledning til lokale københavnere.
 • Styrket faglighed og samarbejde i lokaludvalgssekretariaterne.

Økonomiforvaltningen har indarbejdet de nødvendige ændringer i: 'Regulativ for lokaludvalg', 'Kommissorium for lokaludvalg' og 'Retningslinjer for valg til lokaludvalg, således at regelgrundlaget for lokaludvalgenes arbejde er justeret i overensstemmelse med de tilpasninger, der foreslås i bilag 2. Ændringerne i regulativet og kommissoriet samt de nye retningslinjer for valg kan ses i bilag 6-8. De nuværende retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøder kan ses i bilag 9.

Økonomi

Tilpasning af lokaludvalg skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme for lokaludvalgenes virke.

Videre proces

Forslag til tilpasninger af lokaludvalg skal efter gruppeformandskredsens behandling forelægges Økonomiudvalget og derefter undergives 2 behandlinger i Borgerrepræsentationen. Ændringer i Regulativ for Lokaludvalg skal også godkendes i Social- og Indenrigsministeriet.

Såfremt gruppeformandskredsen tiltræder indstillingen, kan sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget d. 13. april 2021 og til 1. behandling i Borgerrepræsentationen d. 22. april 2021, hvorefter forslag til ændringer i 'Regulativ for lokaludvalg' kan overgå til behandling i Social- og Indenrigsministeriet. Den efterfølgende 2. behandling i Borgerrepræsentationen forventes at ske i løbet af sommeren 2021, således at tilpasningen af lokaludvalgenes arbejde kan implementeres i rimelig tid inden konstituering af nye lokaludvalg foråret 2022.

 

Søren Hartmann Hede  /Søren Tegen Pedersen

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at gruppeformandskredsen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

1. at Borgerrepræsentationen godkender forslag til tilpasninger af lokaludvalg. 

 

Gruppeformandskredsens beslutning i mødet fredag den 22. januar 2021

Indstillingen blev drøftet.

 

Gruppeformandskredsen besluttede på baggrund af sine drøftelser af sagen at genoptage behandlingen af sagen på et ekstraordinært møde i gruppeformandskredsen. På det ekstraordinære møde skal sagen behandles sammen med dagsordenens punkt 4 om ”Forslag om et formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse”.

 

Gruppeformandskredsen var enige om, at partierne til brug for behandlingen af sagen på det ekstraordinære møde indleverer deres ændringsforslag til sagen i god tid inden mødet, så ændringsforslagene kan blive udsendt med dagsordenen til mødet.

 

 

Gruppeformandskredsens beslutning i mødet fredag den 26. februar 2021

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1)

”at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde et budgetnotat til brug for budgetforhandlingerne om etablering af selvstændige sekretariater til betjening af Kgs. Enghave lokaludvalg og Christianshavn lokaludvalg.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2)

”at budgetrammen for lokaludvalgene skal udvides, fordi kommissoriet beskriver en række nye opgaver ift. dokumentation, synliggørelse og københavnerinddragelse som lokaludvalgene skal varetage.”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3):

”at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde et budgetnotat til brug for budgetforhandlingerne om, at der laves forsøg med borgerbudgetter. Emnet for borgerbudgetter kunne kobles op på at medvirke til målet om København som CO2 neutral i 2025.”

 

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4):

”at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde et budgetnotat til brug for budgetforhandlingerne om, at lokaludvalgenes miljøarbejde styrkes og inddrages aktivt i initiativer og beslutninger for at sikre, at CO2 neutral hovedstad i 2025 også foregår på lokalt niveau.”

 

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF5):

”at der etableres repræsentantskaber bestående af brugerbestyrelser samt foreninger i hver enkelt bydel, som lokaludvalgene dækker over. Hver enkelt lokaludvalg initierer, at der inviteres én fra hver brugerbestyrelse og/eller forening til at deltage i de enkelte repræsentantskaber, svarende til antallet af lokaludvalg. De respektive repræsentantskaber bliver forelagt lokaludvalgenes udkast til bydelsplaner til godkendelse. Repræsentantskaberne inviteres én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF6):

”--at valggrupper opretholdes for at sikre bred repræsentation fra lokalområdet.Der bør sikres valg til et antal repræsentanter fra følgende 3 valggrupper:

 • Børn, unge, idræt, kultur, fritid
 • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
 • Bolig, miljø og erhverv

 

- at kandidater til lokaludvalget ikke under opstillingsmødet kan skifte valggruppe.

 

- at suppleanter skrives på en liste indenfor hver valggruppe.”

 

Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF7)

”Valgbarhedsalderen til lokaludvalg nedsættes til 16 år.”

 

Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF8):

”At kun medlemmer, der repræsenterer foreningen med minimum et års dokumenteret eksistens og med minimum 15 dokumenterede medlemmer, er valgbare til lokaludvalgene, så der sikres en vis repræsentativitet.”

 

Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF9):

”Følgende afsnit skal udgå af forslag til nyt kommissorium for lokaludvalg

”Lokaludvalgene må ikke på anden måde indgå i, facilitere, igangsætte eller anvende puljemidler på aktiviteter, som f.eks. projektforslag eller udviklingsplaner, der er i modstrid med beslutninger truffet i, Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.”

 

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF10):

”at Borgerrepræsentationen på et temamøde efter kommunestyrelseslovens § 9a behandler lokaludvalgenes bydelsplaner.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF11):

”at følgende tilføjes til afsnittet Høring af lokaludvalg bilag 7. side 5: ”at høringsfrister på 6, 8 og 12 uger er eksklusiv ferie og helligdage.””

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF12):

”at ordene ”i god tid” erstattes af ordene ”som led i det sagsforberedende arbejde” i kommissoriets afsnit om tidlig inddragelse (indstillingens bilag 7, side 4).”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF13):

”at hvis et medlem af et lokaludvalg udebliver tre på hinanden følgende møder uden afbud, betragtes vedkommende som udtrådt af lokaludvalget, og suppleanten kan kræve at overtage pladsen i lokaludvalget.”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF14):

”at hvis politiske partier ikke udpeger et medlem til et lokaludvalg, og pladsen står ledig i mere end seks måneder, så kan en suppleant fra en af foreningerne overtage den ledige plads i lokaludvalget, så lokaludvalget ikke risikerer, at det ikke er beslutningsdygtigt.”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF15):

”at lokaludvalgets formandskab skal have folkeregisteradresse i den bydel og det område, hvor lokaludvalget er placeret.”

 

 

Det af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 7 stemmer imod 5.

For stemte: Ø, F, Å, Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti, løsgænger Peter Dits Christensen

Imod stemte: A, B, V, C, O

Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

Det af Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev vedtaget med 8 stemmer imod 4.

For stemte: A, Ø, B, F, Å, Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti, løsgænger Peter Dits Christensen

Imod stemte: V, C, O

Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

 

Det af Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev vedtaget med 9 stemmer imod 3. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: V, C, løsgænger Peter Dits Christensen

Undlader: Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

 

 

Det af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF6) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Det af Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF7) blev vedtaget med 7 stemmer imod 6.

 

For stemte: Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, V, C, løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, løsgænger Peter Dits Christensen

Ingen medlemmer undlod at stemme

 

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF8) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Det af Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF9) blev forkastet med 9 stemmer imod 4.

 

For stemte: Ø, F, Å, Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, V, C, O, løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, løsgænger Peter Dits Christensen

Ingen medlemmer undlod at stemme

 

 

Det af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF10) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF11) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Det af Enhedslistens fremsatte ændringsforslag (ÆF12) blev forkastet med 8 stemmer imod 4. 1 medlem undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, F, Å, Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, V, C, O, løsgænger Peter Dits Christensen

Undlader: Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

 

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF13) blev vedtaget med 10 stemmer imod 3.

 

For stemte: A, Ø, V, Å, C, O, Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti, løsgænger Peter Dits Christensen

Imod stemte: B, F, løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

 

 

De af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF14) og (ÆF15) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Den således ændrede indstilling blev herefter anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

En enig gruppeformandskreds afgav følgende hensigtserklæring:

”Gruppeformandskredsen vil løbende have fokus på, om der er lokaludvalg, som er blevet så store, at der skal igangsættes en undersøgelse af, om det vil give mening at dele dem i to. De lokaludvalg som evt. kommer i betragtning, skal inddrages i dialogen. Hvis undersøgelsen viser, at der er lokaludvalg som skal deles, skal der udarbejdes budgetnotater.”

 

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"SF vil frem mod Borgerrepræsentationens behandling af sagen komme med forslag om, at præsentationsmødet ændres til et fysisk opstillingsmøde, hvor dannelsen af valggrupper og andre formelle og praktiske ting afklares. Det kan måske øge valgdeltagelsen."

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne er enige om, at ændringsforslag fremsættes ifm. behandling af indstillingen i Borgerrepræsentationen.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”at der fortsat holdes fysisk opstillingsmøde/valgmøde for alle godkendte foreninger, hvor valget blandt de fremmødte stemmeberettigede foreninger gennemføres.”

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

”At hvert politisk parti, der er repræsenteret i BR, har en plads i alle Lokaludvalg. Der vælges desuden et antal foreningsmedlemmer. Der skal altid være 5 flere foreningsvalgte medlemmer end valgte fra de politiske partier i BR i Lokaludvalget.”

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3):

”at ubesatte partipladser i Lokaludvalget ikke overgår til foreningspladser.”

 

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4):

”at lokaludvalgenes foreningsrepræsentanter har folkeregisteradresse i den bydel og det område, hvor lokaludvalget er placeret, i lighed med kravet til de politiske repræsentanter.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF5):

”at der udarbejdes et budgetnotat om, at budgetrammen for lokaludvalgene skal udvides, fordi kommissoriet beskriver en række nye opgaver ift. dokumentation, synliggørelse og københavnerinddragelse som lokaludvalgene skalvaretage.”

 

SF og Alternativet genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF6):

”Følgende afsnit skal udgå af forslag til nyt kommissorium for lokaludvalg

”Lokaludvalgene må ikke på anden måde indgå i, facilitere, igangsætte eller anvende puljemidler på aktiviteter, som f.eks. projektforslag eller udviklingsplaner, der er i modstrid med beslutninger truffet i, Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.””

 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF7):

”at ordene ”i god tid” erstattes af ordene ”som led i det sagsforberedende arbejde” i kommissoriets afsnit om tidlig inddragelse (indstillingens bilag 7, side 4).”

 

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 34 stemmer imod 20. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: F, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen. 

Imod stemte: A, Ø, B og V.

 

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev vedtaget med 48 stemmer imod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

Imod stemte: V og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen.

 

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev vedtaget med 43 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

Imod stemte: Ø.

 

 

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 47 stemmer imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og Løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Imod stemte: A, Ø, B, F, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev forkastet med 27 stemmer imod 27. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Imod stemte: A, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Det af SF og Alternativet genfremsatte ændringsforslag (ÆF6) blev forkastet med 34 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, F, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: A, B, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag (ÆF7) blev forkastet med 34 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, F, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: A, B, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

 

Den således ændrede indstilling blev med det tekniske ændringsforslag herefter godkendt uden afstemning. Forslag til ændringer i 'Regulativ for lokaludvalg' vil nu overgå til behandling i Indenrigs- og boligministeriet, med efterfølgende 2. behandling i Borgerrepræsentationen.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Frie Grønne, Danmarks nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og løsgænger Peter Dits Christensen videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne vil løbende have fokus på, om der er lokaludvalg, som er blevet så store, at der skal igangsættes en undersøgelse af, om det vil give mening at dele dem i to. De lokaludvalg som evt. kommer i betragtning, skal inddrages i dialogen. Hvis undersøgelsen viser, at der er lokaludvalg som skal deles, skal der udarbejdes budgetnotater.”

Bilag

Til top