Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til om kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter skal endeligt vedtages med henblik på bekendtgørelse. Kommuneplantillægget ændrer den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker fra 500 til 1.000 m2 bruttoetageareal. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at tillæg til Kommuneplan 2019 om " Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter" vedtages endeligt uden ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

(Økonomiudvalget) 

Problemstilling

Grundejer af bebyggelsen i Vigerslevvej Midtpunkt Bydelscenter har anmodet om en ændring af den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker (fx tøjbutik, møbelforretning, dyrehandel mv.). Dette skyldes, at grundejer har et ønske om at etablere større butikker i ejendommen, da det ikke har været muligt at udleje ejendommen med mindre butikslejemål. Ønsket indebærer ikke nyt byggeri, men alene en indretning af den eksisterende ejendom. Projektet er ikke lokalplanpligtigt. Bydelscentret ligger i Kulbanekvarteret, som er udpeget til områdefornyelse i perioden 2015-2021.

Borgerrepræsentationen vedtog 20. maj 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter i offentlig høring fra den 28. maj 2021 til den 26. august 2021, se bilag 2. Forvaltningen har modtaget en henvendelse. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen jf. afsnittet Løsning samt bilag 3.

Løsning

Kommuneplantillæg for Vigerslevvej Midtpunkt Bydelscenter ændrer den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fra 500 m2 til ca. 1.000 m2 bruttoetageareal. Kommuneplantillægget muliggør således, at udvalgsvarebutikker (som fx tøjbutik, møbelforretning, dyrehandel) nu må være op til 1000 m2 i bydelscenteret. Det forventes, at grundejer vil få udlejet de butikslokaler, som p.t. er ramt af tomgang.

Forslag til ændringer af kommuneplanforslaget

Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen jf. bilag 3.

Offentlig høring

Forvaltningen har modtaget en henvendelse som vedlægges som bilag 4. I bilag 3 er henvendelsen refereret med forvaltningens bemærkning.

Hovedsynspunkter fremkommet i høringsperioden

Valby Lokaludvalg støtter den foreslåede ændring (se bilag 3 og 4). Valby Lokaludvalg lægger vægt på, at det samlede antal kvadratmeter til butikker ikke udvides, samt at den foreslåede ændring ikke forventes at trække butikker væk fra de centrale handelsområder i Valby.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen noterer sig, at Valby Lokaludvalg støtter forslaget.

Økonomi

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget kommuneplantillægget, bekendtgør Økonomiforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven. 

Søren Hartmann Hede            /Søren Tegen Pedersen 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at tillæg til Kommuneplan 2019 om " Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter" vedtages endeligt uden ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top