Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Anlægsregnskaber fra Byggeri København

Se alle bilag

Byggeri København forelægger regnskaber for 68 planlægnings- og anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører anlægsbevillinger på i alt 3 mia. kr. Der er i 2021 udarbejdet ny forretningsgang for anlægsregnskaber. Byggeri København forventer, i medfør af den nye forretningsgang, at forelægge anlægsregnskaber for knap 190 projekter i 2021.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber,jf. bilag 2-4, godkendes.

(Økonomiudvalget) 

Problemstilling

Byggeri København (ByK) aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede planlægnings- og anlægsprojekter samt anlægsprojekter som er afleveret, men hvor der udestår afsluttende arbejder eller tvist. Nærværende indstilling omfatter 68 projekter med nettobevillinger på i alt 3,0 mia. kr. fordelt på tre kategorier, jf. tabel 1. Ved afslutningen af planlægningsprojekterne er der overført 5,5 mio. kr. til efterfølgende anlægsprojekter og ved afslutningen af anlægsprojekter er 20,9 mio. kr. tilført ByKs Overskuds-/underskudsmodel (OU-model) og 106,4 mio. kr. er videreført til nye fortsættende anlægsprojekter til håndtering af udeståender på de regnskabsaflagte anlægsprojekter.

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (i 1.000 kr.)

Kategori

Antal

Netto-bevilling

Netto-regnskab

Netto-resultat

Afvigelse i procent

Planlægningsprojekter afregnet med efterfølgende anlægsprojekter

11

40.434

34.966

5.468

14

Anlægsprojekter afregnet med ByKs Overskuds-/underskudsmodel

32

1.280.541

1.259.687

20.854

2

Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekter

25

1.693.020

1.586.643

106.377

6

Samlet

68

3.013.995

2.881.296

132.699

4

På baggrund af en generel revisionsbemærkning til Københavns Kommune i 2020 er der kommet nye retningslinjer for regnskabsaflæggelse af projekter. For Byggeri Københavns anlægsprojekter indebærer retningslinjerne, at der bliver aflagt anlægsregnskab for projekter i det regnskabsår, som følger 1 år og 3 måneder efter entreprenøren har afleveret projektet til ByK. For planlægningsprojekter gælder det, at projektet bliver regnskabsaflagt når planlægningen er gennemført og bestiller har taget stilling til efterfølgende anlægsprojekt.

Retningslinjerne har medført nye procedurer i håndtering af anlægsporteføljen i ByK. Ved projekter, som efter 1 år og 3 måneder fortsat har udeståender ved for eksempel tvist eller anden konflikt med leverandører, er eventuel restbevilling overført til et fortsættende projekt, hvor udeståender på projektet vil blive håndteret. Det nye projekt vil blive regnskabsaflagt med henvisning til det oprindelige projekt. Her vil eventuel afvigelse mellem forbrug og bevilling på projektet som helhed ligeledes blive forklaret. Retningslinjerne tilsiger, at projekterne skal være afregnet ved bevillingsmæssig ændring inden de kan regnskabsaflægges.

Forretningsgangen for anlægsprojekter indebærer, at ByK i 2021 vil forelægge ekstraordinært mange anlægsregnskaber. ByK forventer at forelægge 170 særskilte anlægsregnskaber til godkendelse 2021. For projekter med en bevilling på under 2 mio. kr. forventer ByK at medtage 18 anlægsregnskaber som del af årsregnskabet for 2021.

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes nærværende 68 anlægs- og planlægningsprojekter i ByK.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye regnskaber.

Søren Hartmann Hede           / Søren Tegen Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber,jf. bilag 2-4, godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top