Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om udarbejdelse af helhedsplan for Laplandsgade-Siljangade kvarteret

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en helhedsplan for en nænsom udvikling af erhvervsområdet mellem Uplandsgade og Prags Boulevard, med henblik på at bevare og udvikle de eksisterende kulturhistoriske og indholdsmæssige kvaliteter - samtidig med at der laves en helhedsplan for placering af boliger og offentlige faciliteter i begrænset omfang, samt stiforbindelser, begrønning, mv. frem for en bid-for-bid lokalplanlægning uden overordnet retning,
  2. at helhedsplanen udarbejdes i en åben proces sammen med områdets aktører og tager udgangspunkt i det forarbejde som er gjort af Amager Øst Lokaludvalg. Helhedsplanen forudsættes at skulle behandles politisk og i lokal høring, forud for, at der kan udarbejdes nye lokalplaner for området

(Stillet af SF)

 

Motivering

Der er færre og færre erhvervsområder tilbage i København. Hvis København fortsat skal være en blandet by med håndværkere, iværksættere, kunstnere og øvelokaler - og ikke kun kontorlokaler, boliger og butikker - så er det nu der skal planlægges klart og tydeligt. I overensstemmelse med Kommuneplan 2019, afsnittet "Byudvikling med kant".

Helhedsplanen skal ikke i sig selv være muliggørende for byggeri, men sætte rammen for efterfølgende projekt-lokalplaner, sådan at udviklingen sker koordineret og politisk styret.

Erhvervsområdet mellem Uplandsgade og Prags Boulevard har sit centrum omkring Laplandsgade, som i dag forbinder til den grønne cykelrute via Christiania.

Nogle af grundejerne i området er allerede i proces med at bede om en lokalplan. Derfor er det vigtigt, at der sendes et politisk signal om de kvaliteter som er vigtige at bevare og styrke, herunder særligt områdets bygnings- og kulturværdier samt vigtige lokale servicefunktioner i form af mekaniker, snedker, smedje, osv. Området er i en tidligere kortlægning udpeget som "arvesølvet" fra Amagers industrihistorie. Det er vigtigt at fastholde områdets hovedfokus på de nuværende erhverv.

Den ene del af området er udlagt som kreativ zone, hvilket muliggør beboelse og værksteder under samme tag. Helhedsplanen skal tage stilling til, hvordan den kreative zone kan fastholdes og udvikles.

I helhedsplanen skal der også kommes med forslag til metoder, der kan styrke erhvervsområdets sociale og økonomiske sammenhængskraft. Fx i form af opbyggelse af erhvervsnetværk, lokale støttefunktioner, social vicevært, triple-helix-samarbejde eller lign.

Derudover skal helhedsplanen anvise særlige steder, hvor boligudvikling er hensigtsmæssig og kan bidrage positivt til området. Med særligt fokus på anderledes boformer og offentlige funktioner der passer til områdets eksisterende karakter fx erhvervsskoler.

Helhedsplanen bør udarbejdes i en åben og inddragende proces mellem virksomheder, borgere, sagkyndige og interessenter.

Planlægningen bør tage udgangspunkt i analyser af egenart og volumener, samt kortlægning og vurdering af bevaringsværdier på bygningsniveau og af kulturmiljø, herunder brugerundersøgelser til kortlægning af hvad områdets erhverv selv efterspørger og kan byde ind med. Endvidere bør der udarbejdes en landskabs- og trafikanalyse som udgangspunkt for en bearbejdning af områdets byrum, trafikforbindelser og kantzoner.

Helhedsplanens intentioner kan gives retsvirkning ved at blive indarbejdet i enten kommuneplanstrategien eller kommuneplanens hovedstruktur og rammer eller alternativt som en rammelokalplan.

Forventningen skal gennemføre planprocessen i tæt samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Medlemsforslaget blev taget af dagsorden ved mødets start.

Til top