Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af årsregnskabet 2020

Se alle bilag

Med denne indstilling forelægges Københavns Kommunes regnskab for 2020, samt handleplaner til revisionsberetningen til godkendelse på baggrund af revisionsudvalgets behandling af regnskabet i revisionsbetænkningen. Der er efter aftale med kommunens revision foretaget korrektioner af kommunens tilbagekøbsrettigheder, der er indarbejdet i årsregnskabet.

Kommunens Revisionsudvalg har afgivet sin betænkning over årsregnskabet, revisionsberetningen og handleplanerne hertil, som danner grundlag for Borgerrepræsentationens endelige behandling af regnskabet. I betænkningen fremdrages forhold, som revisionsudvalget vurderer, kan være af betydning for Borgerrepræsentationen ved bedømmelsen af regnskabet. Denne indstilling svarer på de forhold, revisionsudvalget har valgt at fremhæve i forhold til regnskabet for 2020, så regnskabet kan endeligt godkendes, og efterfølgende oversendes til de relevante myndigheder.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at revisionsbetænkningen om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2020, jf. bilag 1, tages til efterretning,
  2. at udvalgenes besluttede foranstaltninger som følge af revisionens bemærkninger, jf. bilag 3, godkendes,
  3. at Københavns Kommunes regnskab for 2020, jf. bilag 4 og 5, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Regnskabsresultat for 2020 viste, at Københavns Kommune overholdt de samlede udgiftsrammer på service og anlæg. Der var i regnskabet for 2020 et mindreforbrug på Service på 108 mio. kr., et mindreforbrug på Bruttoanlæg på 5 mio. kr. og et mindreforbrug på Overførsler mv. på 55 mio. kr.

Københavns Kommune modtog den 1. juni 2021 revisionsberetningen til regnskabet for 2020. Med beretningen godkendte kommunens eksterne revisor Deloitte årsregnskabet for 2020 uden forbehold. Revisionen anførte desuden, at det generelt er vurderingen, at forretningsgange mv. i Københavns Kommune er designet i overensstemmelse med de gældende regler, og at efterlevelse heraf understøtter kommunens regnskabsaflæggelse og økonomistyring på betryggende vis.

På baggrund af forvaltningernes handleplaner, som blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 14. september 2021, har revisionsudvalget udarbejdet deres betænkning over revisionen af årsregnskabet 2020, som danner grundlag for Borgerrepræsentationens endelige behandling af regnskabet.

Løsning

Revisionsudvalget har med sin revisionsbetænkning behandlet Deloittes revisionsberetning, og behandlingen har omfattet de handleplaner, Økonomiudvalget og de stående udvalg har knyttet til revisionsberetningen.

Revisionsudvalget skriver i sin betænkning følgende: ”Det er Revisionsudvalgets samlede vurdering, at Økonomiudvalgets og de stående udvalgs besvarelser og besluttede handleplaner, såfremt disse gennemføres, vil kunne imødegå de fejl og mangler, der har givet anledning til revisionsbemærkningerne.

Revisionsudvalget har nedenstående bemærkninger som følge af de væsentligste forhold i revisionsberetningen.

Tabel 1 - Revisionsudvalgets bemærkninger og Økonomiforvaltningens kommentarer

Revisionsudvalgets bemærkninger og anbefalinger

Økonomiforvaltningens kommentarer

Videreførte revisionsbemærkninger

Revisionsudvalget noterer sig, antallet af revisionsbemærkninger samlet set er faldende, men også at der er enkelte bemærkninger, der har været videreført i flere år.

o Indkøb – siden 2014

o Balancens poster – siden 2015

o Bilagskontrol – siden 2017

o Tilskudsadministration (Kultur- og Fritidsforvaltningen) – siden 2017

Revisionsudvalget er af den opfattelse, at revisionsbemærkninger som hovedregel bør lukkes i det efterfølgende regnskabsår. Der henstilles derfor til, at fagudvalgene indskærper, at direktionen i de enkelte forvaltninger sikrer, at de forhold, der er anført i bemærkningerne, der har været videreført i flere år, håndteres snarest muligt således, at de risici, der er forbundet hermed, minimeres.

Forvaltningen arbejder løbende med at følge op på de afgivne revisionsbemærkninger og handleplanerne hertil. Fremadrettet vil der være fokus på, at alle handleplaner som udgangspunkt skal afsluttes inden for indeværende regnskabsår.

Der rapporteres til Økonomiudvalget to gange årligt.

 

Debitorområdet

Revisionsudvalget finder det helt overordnet utilfredsstillende, at der er usikkerhed omkring kommunens tilgodehavender og dermed en risiko for, at kommunens indtægter ikke er korrekt indregnet i regnskabet, samt at der er tab/afskrivninger, som endnu ikke er identificeret i regnskabet.

Revisionsudvalget noterer med tilfredshed, at afstemningsproblematikken nu er løst, og at arbejdet med driftsstabilisering af debitorområdet forløber planmæssigt.

Revisionsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget indskærper, at direktionen i Økonomiforvaltningen sikrer en systematisk, effektiv og forebyggende indsats overfor borgere og andre samarbejdspartnere, der ikke betaler for de ydelser, som kommunen leverer. Økonomiforvaltningen bør derfor sikre, at forvaltningerne orienteres løbende om skyldnere og vejledes i, hvordan de i videst muligt omfang sikrer, at borgere og andre samarbejdspartnere ikke oparbejder en gæld til kommunen.

Der gennemføres en successiv oprydning af kommunens restance i en rækkefølge, der er prioriteret efter væsentlighed. I oprydningen sker der sagsbehandling og stillingtagen til de enkelte krav, hvor de enten bringes i rette opfølgningsproces eller afskrives.

 

Opkrævningsprocessen, det vil sige fakturering, rykning og oversendelse til inddrivelse i Gældsstyrelsen, er i drift. Der etableres end-to-end opfølgningsprocesser, hvor det sikres, at den samlede debitormasse løbende overvåges og håndteres, så der ikke opstår risici for økonomisk tab som følge af manglende opfølgning.

 

Til brug herfor udarbejder Økonomiforvaltningen ledelsesinformation til forvaltningerne vedr. debitorer, ligeledes prioriteret efter væsentlighed. Første version rettet mod mellemkommunale og interne krav er i driftsat primo oktober 2021. Øvrige restancetyper vil indgå fra udgangen af 1. kvartal 2022. Færdig, automatisk rapporteringsløsning er implementeret med udgangen af 2. kvartal 2022. Ledelsesinformationen vil give det nødvendige grundlag for den løbende opfølgning i forvaltningerne, der skal sikre at borgerne og virksomheder ikke oparbejder gæld til kommunen.

Indkøb

Revisionsudvalget bemærker, at revisor i lighed med tidligere år anfører, at kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser ikke foretages således, at gældende regler for konkurrenceudsættelse og de politisk fastsatte krav til de kommunale indkøb overholdes. Endvidere påpeges det, at kommunen ikke får realiseret de økonomiske gevinster gennem konkurrenceudsættelse.

Revisionsudvalget noterer sig, at brugen af indkøbsordrer i Kvantum er steget gennem 2020, og at compliance målt i procent på antal fakturaer med ind-købsordrenummer i marts 2021 er målt til 49,6%, hvilket er det højeste nogensinde. Det er dog værd at bemærke, at målingen foretages på antallet af fakturaer og ikke på omfanget i kroner.

Revisionsudvalget noterer med tilfredshed, at et nyt målbillede Aftalecompliance, implementeres i oktober 2021. Herefter vil det være synligt, hvor stor en del af den skønnede baseline på ca. 5,2 mia.kr., der målt i kroner, viser kommunens evne til at købe konkurrenceudsatte varer/tjenesteydelser hos den rigtige leverandør, som lever op til de politisk fastsatte krav.

Revisionsudvalget henstiller, at Økonomiudvalget indskærper, at direktionen i Økonomiforvaltningen sikrer, at det bliver lettere for indkøberne at ”købe rigtigt ind”. Henstillingen skal ses i lyset af, at der forventes realiseret effektiviseringer på ca. 57 mio.kr. i 2022 på indkøbsområdet, og at de politisk fastsatte krav til de kommunale indkøb skal overholdes.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet første udkast til rapportering på aftalecompliance, og igangsætter en dialog med Intern Revision og Forvaltningerne mhp. kvalitetssikring af rapporterne, således at opgørelsen kan vise om varerne/ydelserne er indkøbt på kommunens kontrakter, samt at der er en fælles opfattelse af, hvad rapporterne indeholder. Kvalitetssikringen forventes at pågå til slutning af 3. kvartal / starten af 4. kvartal 2021. Udviklingen og optimering af rapporterne må dog forventes at pågå i dialog med forvaltningerne i en længere periode herefter.

Økonomiforvaltningen forsætter arbejdet med at forbedre tilgængeligheden af indkøbsaftalerne i Kvantum. F.eks. er Kvantum blevet tilpasset således at køb af tjenesteydelser lettere kan bestilles direkte fra webkataloget ligesom der er udarbejdet en omfattende e-læring.

 

 

Der arbejdes løbende med at tilpasse sortiment i Kvantum, skabe bedre information og udvikle uddannelsestilbud og support. Der er udviklet e-læring til brugerne og arbejdes kontinuerligt med at understøtte brugerne i brugen af systemet. Initiativerne er iværksat på baggrund af en undersøgelse gennemført i samarbejde med forvaltningerne, hvis formål var at afdække barrierer for brug af indkøbsaftaler.

Økonomiforvaltningen følger løbende op på revisionsbemærkningerne og forvaltningernes handleplaner. Økonomiudvalget vil få forelagt de løbende revisionsrapporter samt opfølgning på årsrevisionen i januar 2022.

Korrektioner til det godkendte regnskab

I forbindelse med revisionens gennemgang af regnskabets poster er Økonomiforvaltningen blevet opmærksom på, at der er sket fejl ved opgørelsen af værdien af kommunens tilbagekøbsrettigheder på balancen, samt fejl i opgørelsen af kommunens eventualrettigheder/-forpligtelser, som oplyses på de obligatoriske oversigter til regnskabet.

Økonomiforvaltningen har efterfølgende gennemgået opgørelserne og blandt andet konstateret, at der ikke er taget højde for effekten af en indbetaling vedrørende kommunens tilbagekøbsrettighed på Parken, som dermed har indgået forkert i opgørelsen af kommunens balance, samt på de obligatoriske oversigter til regnskabet.

Den samlede balancekorrektion udgør 336,8 mio. kr., som opskriver værdien af kommunens tilgodehavender og kommunens egenkapital. Kommunens eventualrettigheder nedjusteres med 592 mio. kr. vedr. tilbagekøbsrettigheder, som udover korrektionen vedrørende Parken omhandler optagelse af værdien af udenbys ejendomme i blandt andet Lyngby og Hvidovre, samt en række øvrige forhold vedrørende eventualrettigheder/-forpligtelser, primært på Teknik- og Miljøforvaltningens område. Fejlene medfører ikke korrektioner i driftsregnskabet.

Korrektionerne er indarbejdet i bilag 4 og bilag 5.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den endelige godkendelse af regnskabet for 2020 inkl. handleplaner til revisionens bemærkninger sker på Borgerrepræsentationens møde den 4. november 2021; herefter oversendes regnskabet til tilsynsmyndighederne.

 

Søren Hartmann Hede       /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at revisionsbetænkningen om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2020, jf. bilag 1, tages til efterretning,
  2. at udvalgenes besluttede foranstaltninger som følge af revisionens bemærkninger, jf. bilag 3, godkendes,
  3. at Københavns Kommunes regnskab for 2020, jf. bilag 4 og 5, godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Revisor Bryndis Simonardottir fra Deloitte samt chef for Intern Revision, Jesper Andersen, var til stede under behandlingen af dagsordenspunktet af hensyn til sagens oplysning.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

"Alternativet godkender årsregnskabet for 2020, men finder, at årsrapportens tekst vedr. kommunens likviditet er upræcis og potentielt vildledende. Kommunen havde hen over året en gennemsnitlig likviditet på over 16 mia. kr. og med et regnskabsmæssigt resultat på 3,4 mia. kr. vil kommunens opsparing være steget yderligere siden udgangen af 2020. Denne opsparing vil der ikke i nogen forudsebar fremtid være behov for at trække på for at finansiere besluttede anlægsprojekter. Situationen i Københavns kommune er fortsat den, at de årlige driftsoverskud på mellem 4 og 6 mia. kr. så rigeligt kan dække udgifterne til anlæg, som de sidste mange år har skullet holde sig under anlægslofter på typisk ml. 3 og 4 mia. kr."

Til top