Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at fjerne byggehegnet rundt om Lærkesletten samt Tornsangerland

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen opfordrer de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i By & Havn til at bede Fælledby om at forberede, at byggehegnet om Lærkesletten og resterne af trådhegnet om Tornsangerland fjernes, hvis lokalplanen for områdets anvendelse underkendes.

(Stillet af Enhedslisten)

Motivering

Der hersker en sandsynlighed for, at lokalplanen for byggeriet på Amager Fælled, som er forberedt i By&Havn og det af By&Havn indstiftede partnerskab Fælledby, vil blive underkendt på grund af, at den underliggende miljøundersøgelse og de planlagte miljøforanstaltninger er for ringe. En ny lokalplanproces vil kræve mange måneder at bringe til afslutning, og i mellemtiden må hensynet til Fælledens mangfoldige fauna sættes i højsædet.

I det samme øjeblik, der skulle foreligge en underkendelse af lokalplanen og dens miljøundersøgelse fra klagenævnene, er det afgørende, at der handles hurtigt for at sikre, at lærker, nattergale, tornsangere, græshoppesangere etc., der i 2021 blev forstyrret af byggeforberedende arbejde, under yngleperioden ikke bliver forstyrret af et hegn eller nedrivning af dette hegn i 2022. Det bør prioriteres at trådhegnet om Tornsangerland fjernes som det første og inden fjernelsen af det grønmalede plankeværk. Når trådhegnet er væk, vil nattergale, tornsangere, løvsangere, græshoppesangere m.fl. etablere reder i fred, umiddelbart når de ankommer fra vinterkvartererne i tropisk Afrika. 

Også det grønmalede plankeværk skal helst være væk allerede før midten af marts 2022, hvorefter de fugle, der kommer hjem til området for at yngle - med lærker som de først ankomne - kan have den fornødne plads og den fornødne ro, for at de kan trives. Samtidig kan det sikre et lysåbent areal til Københavns eneste skovhornugler og at padder, der er i bevægelse fra rasteplads til yngleplads, ikke skades eller mister livet i misforståede såkaldte afværgeforanstaltninger eller under en forsinket nedrivningsaktivitet.

Området bør derefter i videst muligt omfang friholdes fra yderligere grave- og byggearbejde i resten af 2022. Det er vigtigt for biotopen, at der ikke tilføres næringsrig muld til toplaget på Lærkesletten i det kommende år.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Medlemsforslaget blev forkastet med 36 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: A, B, F, V, C, O og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

 

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”DF stemmer imod medlemsforslaget, fordi DF mener, at det er for tidligt at tage stilling til medlemsforslaget. DF mener ikke, at det er rigtigt nu at tage stilling til, hvad der skal ske, før selve præmisserne for klagenævnenes eventuelle underkendelse af lokalplanen er kendt.”

Til top